Elektromobilio testas: misija – taupyti įkrovą

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-09-08 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-09-08 06:00
Vievyje prie įkrovos stotelės susirinko trims skirtingiems elektros įkrovos standartams - vokiškam, japoniškam ir amerikietiškam - pritaikyti elektromobiliai. Tačiau vienu metu greituoju būdu galima įkrauti tik vieną. Tomo Fedaravičiaus (LŽ) nuotraukos
Iš­ban­džius dvie­jų skir­tin­go „ka­lib­ro“ elek­tro­mo­bi­lių ga­li­my­bes ta­po aiš­ku: di­džiau­sia elek­tros fo­bi­ja - mū­sų gal­vo­se. Nors ir ne vi­sai be prie­žas­ties. Tuo ga­li­ma įsi­ti­kin­ti elek­tri­niu au­to­mo­bi­liu pa­ban­džius per­lėk­ti Lie­tu­vą sker­sai ar iš­il­gai.

Elek­tro­mo­bi­lių tech­no­lo­gi­jų ly­de­ris ja­po­nų ga­min­to­jas „Nis­san“ su­tei­kė LŽ ga­li­my­bę iš­ban­dy­ti ko­mer­ci­nį e-NV200, ku­ris, at­siž­vel­giant į mo­di­fi­ka­ci­ją, ga­li bū­ti skir­tas tiek ne­di­de­liems kro­vi­niams ga­ben­ti (tel­pa du eu­ros­tan­dar­to pa­dėk­lai), tiek bū­ti nau­do­ja­mas kaip įpras­tas au­to­mo­bi­lis ar­ba tap­ti pui­kia al­ter­na­ty­va tak­si (ne­tru­kus Lie­tu­vą pa­sieks mo­de­lis, tu­rin­tis tre­čią sė­dy­nių ei­lę).

Prieš ban­do­mą­ją ke­lio­nę pra­var­tu pa­var­ty­ti au­to­mo­bi­lio tech­ni­nius do­ku­men­tus ir įsi­dė­mė­ti vie­ną svar­bų skai­čių: įkrau­tu aku­mu­lia­to­riu­mi šis „Nis­san“ leng­va­sis ko­mer­ci­nis au­to­mo­bi­lis ga­li nu­va­žiuo­ti 170 km (pa­gal NEDC tes­tą). Tie­sa, įsi­min­ti to skai­čiaus ne­bū­ti­na: prie­tai­sų sky­de­ly­je nuo­lat ma­ty­ti ne tik au­to­mo­bi­lio grei­tis, bet ir tar­si at­bu­li­nis laik­ma­tis nu­lio link tirps­tan­tys ki­lo­me­trai. Be to, 24 kWh ba­te­ri­ją ge­riau įkrau­ti ne­vi­siš­kai – iki 80 proc., taip ji la­biau tau­so­ja­ma.

Įkrauti elektromobilio nepavyks, jeigu stotelė "ilsisi".

Pa­žvel­gus į dau­ge­lį leng­vų­jų ko­mer­ci­nių au­to­mo­bi­lių iš­kart tam­pa aiš­ku, kad jie kur­ti su­nkiam dar­bui dirb­ti, o ne gro­žio kon­kur­sui. Ta­čiau bal­ta­sis e-NV200 su „Ze­ro Emis­sion“ in­sig­ni­jo­mis šiek tiek nu­ste­bi­no, nes at­ro­do la­bai sti­lin­gai ir šau­niai, kiek tai įma­no­ma to­kio ti­po ko­mer­ci­nei trans­por­to prie­mo­nei.

Au­to­mo­bi­lio vi­dus taip pat er­go­no­miš­kas. Nie­ko ne­rei­ka­lin­go ar sal­daus, tik gy­ve­ni­mą pa­leng­vi­nan­čios smulk­me­nos. Pa­vyz­džiui, ho­ri­zon­ta­liai at­si­len­kian­tis prie­ki­nės ke­lei­vio sė­dy­nės at­lo­šas - jis aki­mirks­niu ga­li tap­ti im­pro­vi­zuo­ta dar­bas­ta­lio plokš­tu­ma. Ga­li­ma pa­to­giau pil­dy­ti do­ku­men­tus ar pa­si­dė­ti ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį.

Įkro­va – tik Elektrėnuose

Pir­ma­sis „iš­ban­dy­mas“, te­kęs elek­tro­mo­bi­liui, – ar nu­va­žiuo­tas at­stu­mas su­taps su at­bu­li­ne ei­ga ju­dan­čiu aku­mu­lia­to­riaus įkro­vos ma­tuok­liu? Pus­die­nį dar­bo rei­ka­lais pa­si­va­ži­nė­jus po sos­ti­nę ta­po aki­vaiz­du, kad ju­dant 40-60 ki­lo­me­trų per va­lan­dą grei­čiu „Nis­san“ kom­piu­te­ris pa­ste­bi­mų ma­te­ma­ti­kos klai­dų ne­da­ro.

Penk­ta­die­nio va­ka­rą tuš­čio­je grei­to­sios įkro­vos sto­te­lė­je prie Na­cio­na­li­nio ope­ros ir ba­le­to tea­tro per šiek tiek dau­giau kaip pus­va­lan­dį (ir ne­mo­ka­mai) pa­vy­ko įkrau­ti iš­se­ku­sią au­to­mo­bi­lio ba­te­ri­ją iki 80 proc. (dau­giau krau­ti ne­lei­džia sto­te­lės ap­ri­bo­ji­mas). Jei krau­tu­me au­to­mo­bi­lio aku­mu­lia­to­rių per tri­fa­zį elek­tros tie­ki­mo šal­ti­nį, už­truk­tu­me maž­daug ke­tu­rias va­lan­das, o įjun­gę į bet ko­kį stan­dar­ti­nį elek­tros liz­dą na­mie ar dar­be (bū­ti­nas įže­mi­ni­mas), su­gaiš­tu­me apie 10-12 va­lan­dų.

Šeš­ta­die­nio ry­tą pa­ju­dė­jo­me į kur kas il­ges­nę už­mies­čio ke­lio­nę Vil­nius-Jo­na­va-Vil­nius. Tie­sa, į marš­ru­tą te­ko įtrauk­ti įkro­vi­mo sto­te­les – Vie­vy­je ar­ba Elek­trė­nuo­se.

Įkro­vos sto­te­lė Vie­vy­je pa­si­ti­ko „a­va­ri­nės per­kro­vos re­ži­mu“. Pa­ban­džius ją per­krau­ti, lyg ir įsi­jun­gė, ta­čiau ne­vei­kė ju­tik­li­nis sto­te­lės ekra­nas, per ku­rį bū­ti­na „pa­leis­ti“ įkro­vos pro­ce­są. Nu­ro­dy­tu pa­gal­bos nu­me­riu at­si­lie­pė iš sal­daus ry­to mie­go pa­ža­din­tas sto­te­lę pri­žiū­rin­čios įmo­nės dar­buo­to­jas, bet jis te­ga­lė­jo pa­siū­ly­ti pa­slau­gas pir­ma­die­nį ar­ba ieš­ko­ti įkro­vos Elek­trė­nuo­se.

BMW i3 - pirmasis ryškus bavarų bandymas elektromobilių rinkoje.

Ri­zi­ka pasitvirtino

Tu­rė­jo­me iš­suk­ti iš ke­lio ir ban­dy­ti lai­mę an­trą­kart. Elek­trė­nuo­se prob­le­mų dėl įkro­vos ne­ki­lo. Dė­me­sio ver­ta smulk­me­na: grei­tuo­ju bū­du sto­te­lė vie­nu me­tu ga­li krau­ti tik vie­ną elek­tro­mo­bi­lį, nes ne­pa­kan­ka įtam­pos. Sku­biai pa­pil­dę ba­te­ri­ją iki 80 proc., įsu­ko­me at­gal į tra­są. Ka­dan­gi sku­bė­jo­me į anks­ty­vą ren­gi­nį Jo­na­vo­je, te­ko spus­te­lė­ti e-NV200 pe­da­lą, to­dėl ba­te­ri­ja ėmė sek­ti kur kas spar­čiau.

Greit­ke­ly­je nau­do­ta tak­ti­ka, kai įsi­tai­sius už prieš­ais rie­dan­čio vil­ki­ko pa­vy­ko eko­no­miš­kai va­žiuo­ti ir 95 km/h grei­čiu, tuš­čia­me ke­ly­je ne­gel­bė­jo. Va­žiuo­jant iki 70 km/h grei­čiu ba­te­ri­ja se­ko tiks­liai, ta­čiau spus­te­lė­jus 30 km/h grei­čiau vin­giuo­ta­me ke­ly­je, at­si­ra­do pir­mi aki­vaiz­dūs nuo­sto­liai. 2,2 to­nos sve­rian­čio e-NV200 kom­piu­te­ris įver­ti­na grei­tį, oro srau­to pa­sip­rie­ši­ni­mą, ke­lio ypa­ty­bes ir pers­kai­čiuo­ja li­ku­sius ki­lo­me­trus. To­dėl pa­vai­kius „e­lek­tro­ną“ grei­čiau skai­tik­lis ke­lis kar­tus vė­la­vo, o po ku­rio lai­ko nu­ste­bi­no - iš­kart "pa­me­tė" po 3-4 ki­lo­me­trus.

Kai pa­sie­kė­me Jo­na­vą, li­kę "elek­tros" ki­lo­me­trai nie­ko ge­ro ne­ža­dė­jo – įkro­vos tu­rė­jo už­tek­ti 54 ki­lo­me­trams. Bū­tent toks at­stu­mas ski­ria Jo­na­vą ir Elek­trė­nus. Ta­čiau au­to­mo­bi­lio iš pa­pras­to elek­tros liz­do ne­kro­vė­me. Nors ri­zi­ka ke­ly­je daž­niau­siai bai­gia­si ne šam­pa­nu, o tech­ni­nės pa­gal­bos kvie­ti­mu, po pie­tų ke­lis­kart per­si­žeg­no­ję, kaip da­ro prieš eis­mą mėgs­tan­tys laks­ty­ti gru­zi­nai, pa­su­ko­me Elek­trė­nų link. Ka­dan­gi ne­vir­ši­jo­me eko­no­miš­kiau­sio 70-75 km/h grei­čio, ki­lo­me­trai tir­po net lė­čiau, ne­gu tu­rė­tų, tad Elek­trė­nus pa­vy­ko pa­siek­ti, kai skai­tik­lis siun­tė pers­pė­ji­mą apie bū­ti­ną įkro­vą ir ke­lio­li­ka li­ku­sių ki­lo­me­trų. Kol į aku­mu­lia­to­rių te­kė­jo sro­vė, lais­vą pus­va­lan­dį pra­smin­gai pra­lei­do­me pa­ke­lė­je esan­čio­je ka­vi­nė­je, prie ku­rios įreng­ta sto­te­lė.

Į pa­gal­bą - REX

Jei Lietuva nenori likti transporto evoliucijos nuošalyje, jai būtinas platesnis ir efektyviau valdomas greitosios įkrovos stotelių tinklas.

Po sa­vait­ga­lio, pra­leis­to prie elek­tri­nio „Nis­san“ vai­ro, „e­lek­tro­nų“ nuo­ty­kius tę­sė­me su pir­muo­ju ryš­kiu vo­kie­čių eks­pe­ri­men­tu šio­je sri­ty­je BMW i3. Iš­kart pri­pa­žįs­ta­me – tai re­vo­liu­ci­nis kos­mi­nis au­to­mo­bi­liu­kas. Ne tik dėl sa­vo žai­biš­ko vi­kru­mo ar sprogs­ta­mo­jo grei­čio, bet ir dėl to, kad, be už­pa­ka­li­nės va­ro­mo­sios ašies, BMW spal­vų ir ženk­liu­ko bei au­to­ma­ti­nės pa­va­rų dė­žės svir­ties, tra­di­ci­nių ba­va­riš­kų ak­cen­tų čia dau­giau ne­ra­si­te.

Ati­da­rę prie­ki­nį au­to­mo­bi­lio dang­tį pa­ma­ty­si­me tik daik­ta­dė­žę, nes pats elek­tri­nis mo­to­ras įmon­tuo­tas virš už­pa­ka­li­nės ašies. Tie­sa, mū­sų ban­dy­tas i3 mo­di­fi­ka­ci­jos mo­de­lis tu­ri REX, ar­ba at­stu­mo il­gin­tu­vą (angl. ran­ge extender), – tai 650 kub. cm ga­lios mo­to­cik­lo va­rik­lis, vei­kian­tis kaip elek­tros ge­ne­ra­to­rius ir pa­pil­do­mai įkrau­nan­tis ba­te­ri­ją maž­daug 116 ki­lo­me­trų. De­ga­lų ba­ko tal­pa - 9 li­trai. Tai lyg vais­tas nuo vai­ruo­to­jų bai­mės, bet pa­pil­do­mai pa­sun­ki­nan­tis au­to­mo­bi­lį 120 ki­log­ra­mų.

Ga­min­to­jo tei­gi­mu, bend­ras BMW i3 nu­va­žiuo­ja­mas at­stu­mas yra 240 ki­lo­me­trų. Ta­čiau ban­dy­da­mi au­to­mo­bi­lį pa­ste­bė­jo­me, kad ma­te­ma­ti­ką jo kom­piu­te­ris at­lie­ka ne taip tiks­liai kaip „Nis­san“. Ži­no­ma, ir vi­krų kom­pak­ti­nį i3 no­ri­si spus­te­lė­ti grei­čiau, to­dėl REX ti­krai pa­de­da. Ne­men­kas ne­pa­to­gu­mas, kad ben­zi­ni­nį va­rik­liu­ką re­ko­men­duo­ja­ma įjung­ti kas­kart, kai ba­te­ri­jos įkro­va smun­ka že­miau nei 80 pro­cen­tų. O tai ga­li­ma pa­da­ry­ti tik ran­ka, per au­to­mo­bi­lio val­dy­mo kon­so­lės prog­ra­mą, kas­kart iš nau­jo pa­dė­jus var­ne­lę prie rei­kia­mo nu­sta­ty­mo.

Sie­kiant su­ma­žin­ti au­to­mo­bi­lio ma­sę itin daug kė­bu­lo de­ta­lių ele­men­tų pa­ga­min­ta iš ang­lies pluoš­to ir aliu­mi­nio. Ta­čiau di­džiau­sias ne­pa­to­gu­mas, su­si­jęs ne su au­to­mo­bi­lio kons­truk­ci­ja, ku­ri yra itin no­va­to­riš­ka, nes at­si­sa­ky­ta šo­ni­nio sta­trams­čio, o už­pa­ka­li­nės ke­lei­vių du­re­lės at­si­da­ro į prieš­in­gą pu­sę, nei esa­me pra­tę.

Sos­ti­nė­je ne­ra­si­me nė vie­nos BMW jung­tį tu­rin­čios grei­to­sios įkro­vos sto­te­lės – ar­čiau­sia yra Vie­vy­je ir Elek­trė­nuo­se. Net prie „Kras­ta Au­to“ sa­lo­no įreng­ta sto­te­lė mak­si­ma­liai grei­tai įkraus vi­siš­kai iš­se­ku­sį aku­mu­lia­to­rių iki 80 proc. per 4 va­lan­das ar­ba teks il­gai jį „pum­puo­ti“ pa­pras­čiau­siu bū­du na­mie.

Stip­riau spau­džiant pe­da­lą ga­li ne­iš­gel­bė­ti nė REX - greit­ke­liu va­žiuo­jant di­des­niu kaip 100 km/h grei­čiu jis ne­spė­ja įkrau­ti aku­mu­lia­to­riaus sen­kant ki­lo­me­trams. At­vy­kę į Vie­vį ran­da­me prie elek­tros įkro­vos sto­te­lės pri­jung­tą elek­tro­mo­bi­lį „Tes­la“, o ei­lė­je dar lau­kia „Leaf“. Tai­gi, nors ir pa­si­džiau­gę, kad į Lie­tu­vą at­ke­lia­vo dau­giau elek­tro­mo­bi­lių, vėl tu­ri­me su­kti Elek­trė­nų link.

Ko­kios iš­va­dos? Elek­tro­mo­bi­lis – ne­įti­ki­mai pui­ki trans­por­to prie­mo­nė mies­te. Jei Lie­tu­va ne­no­ri lik­ti trans­por­to evo­liu­ci­jos nuo­ša­ly­je, jai bū­ti­nas pla­tes­nis ir efek­ty­viau val­do­mas grei­to­sios įkro­vos sto­te­lių tink­las.

Ly­gi­nant „Nis­san“ lai­mė­ji­mus su šio­je sri­ty­je tik star­tuo­jan­čiu BMW aki­vaiz­du, kad ja­po­nų re­zul­ta­tai kur kas la­biau ap­čiuo­pia­mi. Jau šių me­tų pa­bai­go­je bus pri­sta­ty­tas „Nis­san Leaf“, tu­rin­tis 30 kWh aku­mu­lia­to­rių, o tai - di­de­lis žings­nis link ma­giš­kos 200 ki­lo­me­trų ir vie­nos įkro­vos žy­mos, ku­rią kol kas to­li pra­len­ku­si tik la­bai bran­gi, ino­va­ty­vi, bet ne itin pa­to­gi (spor­tiš­ku­mas kom­for­to sąs­kai­ta) pir­mo­sios lai­dos ame­ri­kie­tiš­ko­ji „Tes­la“.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Skaityti visus komentarus (6)
galia metrais ir laipsniais  193.219.74.90 2015-09-10 10:45:30
"tai 650 kub. cm galios"
1 0  Netinkamas komentaras
mariusz  217.147.36.231 2015-09-10 10:38:19
kai bus 300 400 vienu uzkrovimu tada svarstysiu. iki tol retas retas zmogus gal sau leisti dvi masinas nes elektra vien nessiversi.
1 0  Netinkamas komentaras
fizikas  5.20.206.51 2015-09-09 05:35:17
Gerbiamieji. Nepainiokite elektros įtampos su elektros galia. Elektrėnuose jums trūko pakrovos galios, o ne įtampos. Prisiminkite gimnazijos fizikos pamokas.
2 0  Netinkamas komentaras
Gedas  83.190.237.54 2015-09-08 15:38:18
Bandziau ta i3, nebrangu Citybee pabandyt. Bet ju stotelese ikrova yra tik Type2 Mennekes kintamos itampos jungtimi kas trunka 3-4 val. Greitaja ikrova nuolatine srove leidziancios Combi-2 jungties, kuri yra Vievy ir Elektrenuose, Citybee nera. Taip kad nereikia lialia.
1 0  Netinkamas komentaras
Marijus  213.252.196.2 2015-09-08 15:10:18
Peckeli, būtent kad CityBee tik jas eksploatuoja. Net jei iš Krastos nusipirktum i3 ten pasikrauti kol kas negalėtum.
1 0  Netinkamas komentaras
Prieš ket­ve­rius me­tus Eli­gi­jaus Ma­siu­lio ir Val­de­ma­ro To­ma­ševs­kio va­do­vau­ja­mas par­ti­jas Sei­mo rin­ki­muo­se pa­lai­kė maž­daug 200 tūkst. rin­kė­jų. Ne­di­de­lės, ta­čiau stabilų elek­to­ra­tą tu­rin­čios [...]
Vil­niu­je re­zi­duo­jan­tis Ita­li­jos am­ba­sa­do­rius Lie­tu­vo­je Ste­fa­no Ta­lia­ni De Mar­chio mū­sų ša­ly­je at­ra­do ak­ty­vų jau­ni­mą, tur­tin­gą aka­de­mi­nį gy­ve­ni­mą, gy­vy­bin­gą ir kū­ry­bin­gą meninį pa­sau­lį, lie­tu­vių [...]
Ukrai­nos na­cio­na­li­nis an­ti­ko­rup­ci­jos biu­ras (UNAB) vei­kia jau be­veik de­šimt mė­ne­sių. Per šį lai­ką jis pra­dė­jo dau­giau nei 200 kri­mi­na­li­nių ty­ri­mų, su­si­ju­sių su įsigalėjusia ša­ly­je ko­rup­ci­ja. [...]
Rug­sė­jį Šve­di­ja pa­skel­bė do­ku­men­tą, at­spin­din­tį ša­lies po­zi­ci­ją gy­ny­bos sri­ty­je. Be ki­ta ko, ja­me pa­žy­mi­ma, jog Ru­si­ja yra vie­nin­te­lė re­gio­no vals­ty­bė, ga­lin­ti kel­ti karinę grės­mę kai­my­nams, [...]
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Gal­būt net ne vi­si vil­nie­čiai ži­no, kur va­ka­rais ga­li­ma pa­bėg­ti nuo ne­oni­nių var­to­to­jų kul­tū­ros lem­pu­čių ir ras­ti ne to­kią triukš­min­gą, tru­pu­tį nos­tal­gi­jos dul­kė­mis nusėtą ra­my­bės oa­zę.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Įmo­nėms, ku­rios Vil­niu­je ne tik žen­gė pir­muo­sius žings­nius, bet ir skai­čiuo­ja čia veik­los de­šimt­me­čius ar šimt­me­tį, mies­to pra­na­šu­mai na­tū­ra­liai nu­sve­ria trū­ku­mus: lo­gis­ti­kos iš­šū­kiai [...]
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Birš­to­no me­ri­ja ofi­cia­liai at­sip­ra­šė kū­rė­jos Il­zės But­ku­tės už teks­tus, nu­si­ra­šy­tus iš jos tink­la­raš­čio. Ta­čiau au­to­rė krei­pė­si į ad­vo­ka­tus, nes jos kū­ry­ba sa­vi­na­ma­si jau ne pir­mą kar­tą.
Šią sa­vai­tę su­kan­ka 20 me­tų, kai Lon­do­no „Ar­se­nal“ fut­bo­lo klu­bą tre­ni­ruo­ja prancūzas Ar­se­ne'as Wen­ge­ras.
Po tri­jų Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­gos (LKL) tu­rį vien­val­dis ly­de­ris yra Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“. Per­ga­lės sko­nio šį se­zo­ną dar ne­pa­ju­to ša­lies vi­ce­čem­pio­nas Klai­pė­dos „Neptūnas“ ir be­ne [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Net pei­liu gink­luo­tas plė­ši­kas ne­pri­vers at­si­sa­ky­ti puodelio ar­ba­tos Ang­li­jo­je.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami