Elektromobilis, kuris mirtinai nuvargino vairuotoją

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2016-03-11 08:53
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2016-03-11 08:53
Serijinio elektromobilio prototipas "Nanoflowcell Quantino" papildomai neįkrautas, gamintojų teigimu, gali nuvažiuoti mažiausiai tūkdstantį kilometrų. Gtspirit.com nuotraukos
Tarp­tau­ti­nė­je Že­ne­vos par­odo­je de­biu­ta­vo Lich­tenš­tei­ne pa­ga­min­to elek­tro­mo­bi­lio „Na­nof­low­cell Quan­ti­no“, ku­rį ža­da­ma jau grei­tai pa­vers­ti se­ri­ji­niu, pro­to­ti­pas.

Nykš­tu­ki­nių au­to­mo­bi­lių ir elek­tro­mo­bi­lių ga­min­to­jų, vie­nas ku­rių yra ir Lich­tenš­tei­no „na­noF­low­cell“, pa­si­ro­dy­mai pres­ti­ži­nė­se par­odo­se – jo­kia nau­jie­na. Ma­žiu­kai kar­tais di­die­siems pa­suf­le­ruo­ja ge­nia­lių idė­jų ir pro­jek­tų. Vie­nu to­kių ga­li tap­ti nau­ja­sis „Na­nof­low­cell Quan­ti­no“.

Im­ita­vo są­ly­gas mieste

Par­adok­sas, bet šiais me­tais Že­ne­vos lan­ky­to­jų dė­me­sį la­biau pa­trau­kė ne pats elek­tro­mo­bi­lis, o pa­skui jį at­se­ku­si le­gen­da. Prieš pat par­odos ati­da­ry­mą „Na­nof­low­cell Quan­ti­no“ net 14 va­lan­dų bu­vo ban­do­mas ša­lia Ciu­ri­cho (Švei­ca­ri­ja) esan­čia­me ban­dy­mo po­li­go­ne, o ban­dy­mas bai­gė­si tuo, jog jis bu­vo baig­tas mir­ti­nai pa­il­sus pi­lo­tui.

Iki šiol dar ne­bu­vo gir­dė­ti nė vie­no at­ve­jo, kad ban­dant elek­tro­mo­bi­lį ma­ši­na nu­var­gin­tų vai­ruo­to­ją. At­ro­do, „Na­nof­low­cell Quan­ti­no“ ta­po pir­ma­sis.

Ženevoje pristatyto "Quantino" prekinis ženklas - žalsvos spalvos.

Kaip vien elek­tra va­ro­mai trans­por­to prie­mo­nei tai pa­vy­ko? Por­ta­las gtspi­rit.com tei­gia, kad par­adok­sui įvyk­ti lei­do ne­iš­se­mia­mos elek­tro­mo­bi­lio ga­li­my­bės. Ga­min­to­jo tei­gi­mu, kar­tą įkro­vus „Na­nof­low­cell Quan­ti­no“ ba­te­ri­jas įma­no­ma nu­va­žiuo­ti ne ma­žiau 1000 ki­lo­me­trų. Toks ro­dik­lis kol kas nė­ra pa­sie­kia­mas net pa­žan­giau­sia pa­sau­lio elek­tra va­ro­ma ma­ši­na lai­ko­mam „Tes­la Mo­del S“.

„na­noF­low­cell“ tech­ni­kos di­rek­to­rius Nu­nzio La Vec­chia por­ta­lui gtspirit.com pa­žy­mė­jo, kad per ban­dy­mą bu­vo va­žiuo­ja­ma vi­du­ti­nį grei­tį mies­te im­ita­vu­siu 74 km/h grei­čiu. Stul­bi­na tai, kad po dau­giau nei pu­sės par­os tru­ku­sio ban­dy­mo, N.La Vec­chia tei­gi­mu, „Quan­ti­no“ ba­te­ri­jo­se dar bu­vo li­kę apie 78 proc. ener­gi­jos.

Ener­gi­ja – iš jo­ni­zuo­to skysčio

Iš kur „Na­nof­low­cell Quan­ti­no“ pa­si­sė­mė iš­tver­mės, ko­kios ne­tu­ri nė vie­nas šiuo­lai­ki­nis elek­tro­mo­bi­lis? Ne­įp­ras­ta yra tai, ko­kiu bū­du elek­tro­mo­bi­lio jė­gai­nė yra mai­ti­na­ma ener­gi­ja. Elek­tro­mo­bi­ly­je yra su­mon­tuo­ti du ba­kai po 159 li­trus tal­pos kiek­vie­nas, skli­di­nai už­pil­dy­ti jo­ni­zuo­tu skys­čiu. Va­žiuo­jant skys­tis cir­ku­liuo­ja per fir­mi­nę „na­noF­low­cell“ fir­mos ba­te­ri­ją ir ją krau­na.

Pa­sak Lich­tenš­tei­no ga­min­to­jų, ma­ši­no­je cir­ku­liuo­jan­tis skys­tis yra vi­siš­kai sau­gus, ab­so­liu­čiai ne­kenks­min­gas žmo­nių svei­ka­tai. Skys­tį pa­to­gu nau­do­ti, ka­dan­gi jis yra įkrau­na­mas nuo pa­pras­tos 220 V ro­ze­tės.

2015 metų Ženevos tarptautinėje automobilių parodoje Lichtenšteino gamintojas "nanoFlowcell" buvo pristatęs koncepcinį elektromobilį "Quant F".

Ma­žas, bet dinamiškas

Se­ri­ji­niu vir­sian­čio „Na­nof­low­cell Quan­ti­no“ ga­ba­ri­tai nė­ra di­de­li. Į il­gį jis iš­tį­sęs 3,91 m, į plo­tį – 1,93 m ir yra 1,42 m aukš­čio. Gal­būt to­kio­je ma­ši­no­je yra ne­daug vie­tos pa­to­giai įsi­tai­sy­ti vai­ruo­to­jui ir ke­lei­viams, už­tat jos 108 AG elek­tri­nė jė­gai­nė ma­žą ir leng­vą trans­por­to prie­mo­nę iki 100 km/h ga­li nu­skrai­din­ti vos per 5 se­kun­des. Mak­si­ma­lus elek­tro­mo­bi­lio grei­tis ir­gi gė­dos ne­da­ro jo kons­truk­to­riams – „Na­nof­low­cell Quan­ti­no“ su­ge­ba įsi­bė­gė­ti net iki 200 km/h. Toks pat yra ir di­džiau­sias elek­tra va­ro­mos ma­ši­nos su­ki­mo grei­tis.

Gai­la, bet nau­jie­nos ga­min­to­jai Že­ne­vos par­odos lan­ky­to­jams kol kas ne­atsk­lei­dė, ko­kia bus se­ri­ji­nio „Quan­ti­no“ mo­de­lio kai­na. Grei­čiau­siai nuo jos pri­klau­sys, ar ma­ši­na taps po­pu­lia­ri tarp pa­sau­lio elek­tro­mo­bi­lių ger­bė­jų.

Lich­tenš­tei­no „na­noF­low­cell“ Že­ne­vo­je su­ži­ba jau ne pir­mą­syk. Per­nai į Švei­ca­ri­ją jie bu­vo at­ve­žę kon­cep­ci­nį elek­tro­mo­bi­lio mo­de­lį „Quant F“. Jo ke­tu­rių elek­tri­nių va­rik­lių pa­jė­gu­mų su­ma bu­vo ly­gi 1090 AG, mak­si­ma­lus grei­tis – 300 km/val., o be pa­pil­do­mo įkro­vi­mo juo ga­li­ma bu­vo įveik­ti 800 km. Nau­ja­sis „Na­nof­low­cell Quan­ti­no“ yra pa­to­bu­lin­tas per­nykš­tis elek­tro­mo­bi­lio kon­cep­tas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Va­kar, rug­sė­jo 27 d., vi­so­je Lie­tu­vo­je bu­vo lai­ko­mas ju­bi­lie­ji­nis 10-asis Kons­ti­tu­ci­jos eg­za­mi­nas. Šie­met kons­ti­tu­ci­nes ži­nias nu­spren­dė pa­si­ti­krin­ti dau­giau nei 32 tūkst. žmo­nių. Ge­riau­siai pir­ma­ja­me [...]
Spa­lį Lie­tu­vo­je vyk­sian­čius par­la­men­to rin­ki­mus ste­bės Eu­ro­pos sau­gu­mo ir bend­ra­dar­bia­vi­mo or­ga­ni­za­ci­jos (ES­BO) at­sto­vų gru­pė.
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
Ny­der­lan­dų va­do­vau­ja­mi ty­rė­jai nu­sta­tė, kad oro bend­ro­vės „Ma­lay­sia Air­li­nes“ rei­so MH17 lai­ne­rį 2014-ųjų lie­pą nu­mu­šęs mo­bi­lu­sis ra­ke­tų komp­lek­sas „Buk“ bu­vo atgabentas į se­pa­ra­tis­ti­nio [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
Siek­da­ma su­ma­žin­ti pie­no per­tek­lių Eu­ro­po­je, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja įgy­ven­di­na par­amos sche­mą, skir­da­ma pie­no ga­min­to­jams, įsi­pa­rei­go­jan­tiems 3 mė­ne­sius ma­žiau par­duo­ti pie­no per­dirb­ti, pa­ly­gin­ti su [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
At­siž­velg­da­ma į tai, kad Lie­tu­vos par­olim­pie­čiai lai­mė­jo auk­so me­da­lius po 12 me­tų per­trau­kos, o ša­lies ak­lų­jų gol­bo­lo ko­man­da – pir­mą kar­tą ne­prik­lau­so­mos Lietuvos is­to­ri­jo­je, Vy­riau­sy­bė [...]
Ge­te­bor­ge vy­ku­sia­me 2016 me­tų at­vi­ra­ja­me Šve­di­jos kio­ku­šin ka­ra­tė čem­pio­na­te per­ga­lė­mis džiau­gė­si ir lie­tu­viai – Bri­gi­ta Gus­tai­ty­tė ta­po čem­pio­ne, o Jev­ge­ni­jus Ju­ru­tas užėmė 3-ąją vie­tą.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
JAV kos­mi­nių tech­no­lo­gi­jų bend­ro­vės „Spa­ceX“ va­do­vas Elo­nas Mus­kas an­tra­die­nį at­sklei­dė sa­vo am­bi­cin­gus pla­nus į Mar­są iš­siųs­ti erd­vė­lai­vį su 100 žmo­nių, ir prog­no­za­vo, kad to­kia ke­lio­nė [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos gam­ti­nin­kai gre­ti­ma­me kie­me, su­ta­rę su gy­ven­to­jais, va­kar nu­pjo­vė ten au­gu­sias uo­sia­la­pio kle­vo at­ža­las ir no­ri dar kar­tą par­agin­ti žmo­nes ko­vą su invazinėmis rū­ši­mis, kad [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami