Elektromobilių baterijas Vilniuje įkraus saulės jėgainė

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-04-10 13:50
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-04-10 13:50
Naujasis įkrovimo punktas yra skirtas bendrovės klientams ir salono lankytojams – jie pripildyti savo automobilį elektros energija galės nemokamai. „Krasta Auto“ nuotraukos
Vil­niu­je, ša­lia BMW au­to­mo­bi­lių sa­lo­no Ozo g., kon­cer­no įga­lio­to­ji at­sto­vė Lie­tu­vo­je „Kras­ta Au­to“ įren­gė pir­mą­ją ša­ly­je „ža­lią“ įkro­vi­mo sto­te­lę, nau­do­jan­čią sau­lės ener­gi­ją. Jo­je bus ga­li­ma įkrau­ti elek­tro­mo­bi­lių bei iš tink­lo įkrau­na­mų hib­ri­dų ba­te­ri­jas.

„Ši sto­te­lė – tai mū­sų at­sa­kas į au­gan­tį elek­tra va­ro­mų au­to­mo­bi­lių par­ką mū­sų ša­ly­je. Pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je į Lie­tu­vos gat­ves iš­lei­do­me pir­muo­sius „BMW i3“ elek­tro­mo­bi­lius, o BMW pa­skel­bė, kad ar­ti­miau­siais me­tais iš­leis vi­sų po­pu­lia­riau­sių mo­de­lių hib­ri­di­nes ver­si­jas, įkrau­na­mas iš tink­lo. To­dėl sie­kia­me ge­rin­ti jiems skir­tą inf­ras­truk­tū­rą, – sa­kė BMW įga­lio­to­sios at­sto­vės Lie­tu­vo­je „Kras­ta Au­to“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Oleg Mar­ty­niuk. – Be to, tai bus pir­mo­ji sto­te­lė Lie­tu­vo­je, ku­ri nau­do­ja čia pat vie­to­je ap­lin­kai drau­giš­ku bū­du ga­mi­na­mą ener­gi­ją, tad elek­tro­mo­bi­lių vai­ruo­to­jai ga­lės už­ti­krin­ti, kad į ap­lin­ką ne­iš­mes nė gra­mo CO2 ne tik va­žiuo­da­mi, bet ir pil­dy­da­mi ba­te­ri­jas ener­gi­ja.“

„BMW i3“ elektromobilio bateriją stotelėje pilnai įkrauti galima per 3 valandas.

Nau­ja­sis 22 kW ga­lin­gu­mo įkro­vi­mo punk­tas įreng­tas sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­je prie BMW sa­lo­no. Su­mon­tuo­ta įran­ga yra pri­tai­ky­ta vie­nu me­tu krau­ti du au­to­mo­bi­lius. Sto­te­lės jung­tis pri­tai­ky­ta eu­ro­pie­tiš­kam elek­tro­mo­bi­lių stan­dar­tui – nau­do­ja­ma po­pu­lia­riau­sia „Men­ne­kes“ („Ty­pe 2“) jung­tis, lei­džian­ti pri­pil­dy­ti au­to­mo­bi­lio ba­te­ri­jas vi­du­ti­niu grei­čiu. Ši įran­ga „BMW i3“ ba­te­ri­ją pil­nai įkrau­na per maž­daug 3 va­lan­das.

Sto­te­lės elek­tros ener­gi­jos šal­ti­nis – ant BMW sa­lo­no su­mon­tuo­ta 60 kW ga­lios sau­lės ener­gi­jos jė­gai­nė. Ši jė­gai­nė „ža­lia“ elek­tra ap­rū­pi­na ne tik sto­te­lę, bet ir pa­sta­tą. „Jė­gai­nės ga­lia yra žy­miai di­des­nė nei rei­kia elek­tro­mo­bi­liui įkrau­ti. Pa­vyz­džiui, „BMW i3“ krau­na­mas mak­si­ma­lia 7,4 kWh ga­lia, tad pa­kan­ka, kad sau­lės jė­gai­nė veik­tų 12 proc. pa­jė­gu­mu ir elek­tro­mo­bi­lis bū­tų krau­na­mas tik ap­lin­kai drau­giš­ka ener­gi­ja“, – aiš­ki­no O. Mar­ty­niuk.

Įkro­vi­mo punk­tas taip pat tu­ri ir at­sar­gi­nį elek­tros ener­gi­jos šal­ti­nį – elek­trą iš tink­lo. Ji bus nau­do­ja­ma tik sie­kiant už­ti­krin­ti ne­nu­trūks­ta­mą elek­tro­mo­bi­lio kro­vi­mo pro­ce­są, kai su­ge­ne­ruo­ti pa­kan­ka­mai sau­lės ener­gi­jos ne­įma­no­ma dėl ap­lin­kos są­ly­gų, pvz. smar­kiai snin­gant ar su­te­mus.

Nu­va­žiuo­ja­mas at­stu­mas vis auga

„Kras­ta Au­to“ skel­bia, kad nau­ja­sis įkro­vi­mo punk­tas yra skir­tas bend­ro­vės klien­tams ir sa­lo­no lan­ky­to­jams – jie pri­pil­dy­ti sa­vo au­to­mo­bi­lį elek­tros ener­gi­ja ga­lės ne­mo­ka­mai.

O. Mar­ty­niuk įsi­ti­ki­nęs, kad gat­vė­se ma­ty­si­me vis dau­giau elek­tro­mo­bi­lių. „Kaip prog­no­zuo­ja BMW, ar­ti­miau­siais me­tais elek­tro­mo­bi­lių Eu­ro­pos gat­vė­se dau­gės pa­laips­niui, o apie 2025-2030 me­tus jų ims gau­sė­ti geo­me­tri­ne prog­re­si­ja. Prie to pri­si­dės nuo­lat ga­min­to­jų to­bu­li­na­mos tech­no­lo­gi­jos, lei­džian­čios elek­tros pa­va­ra nu­va­žiuo­ti vis il­ges­nius at­stu­mus. Per 3-4 me­tus elek­tro­mo­bi­lių nu­va­žiuo­ja­mas at­stu­mas iš­au­go 30 pro­cen­tų. Jei­gu bus iš­lai­ky­ti pa­na­šūs tem­pai, ne­pri­reiks nė de­vy­ne­rių me­tų ir elek­tro­mo­bi­liai ga­lės nu­va­žiuo­ti tiek pat ki­lo­me­trų, kiek vi­du­ti­nis dy­ze­li­nu va­ro­mas au­to­mo­bi­lis“, – tei­gė O. Mar­ty­niuk.

„Kras­ta Au­to“ už­sa­ky­mu nau­ją­ją įkro­vi­mo sto­te­lę įren­gė įmo­nė „Ren­via“, įgy­ven­di­nan­ti „ža­lios“ ener­ge­ti­kos pro­jek­tus vi­so­je Lie­tu­vo­je. „Ren­via“, kaip ir „Kras­ta Au­to“, pri­klau­so tarp­tau­ti­nei įmo­nių gru­pei „Mo­dus gru­pė“.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Va­kar Vil­niu­je ati­deng­ti No­be­lio li­te­ra­tū­ros pre­mi­jos lau­rea­to Czes­la­wo Mi­los­zo var­du pa­va­din­ti laip­tai. Ce­re­mo­ni­jos da­ly­viai ci­ta­vo poe­to ei­lė­raš­čius bei min­tis ir džiau­gė­si, kad jo at­mi­ni­mas įam­žin­tas [...]
Ar­ti­mas bu­vu­sio Ru­si­jos pre­zi­den­to Bo­ri­so Jel­ci­no bend­ra­žy­gis, bu­vęs šios ša­lies vals­ty­bės se­kre­to­rius Ge­na­di­jus Bur­bu­lis įsi­ti­ki­nęs, kad Ru­si­jos ne­ga­li­ma at­stum­ti ir jos izo­liuo­ti. Esą ne­pai­sy­da­mi [...]
Tuo me­tu, kai Jung­ti­nių Tau­tų (JT) Sau­gu­mo Ta­ry­bos na­riai smer­kia Ru­si­ją dėl jos „bar­ba­riš­kų“ veiks­mų, jau va­di­na­mų ka­ro nu­si­kal­ti­mais, prieš ci­vi­lius Si­ri­jo­je, nau­jo tipo Ru­si­jos bom­bos [...]
Sek­ma­die­nį per kon­tro­ver­siš­kai ver­ti­na­mą re­fe­ren­du­mą Bos­ni­jos ser­bai ab­so­liu­čia bal­sų dau­gu­ma pa­si­sa­kė už tai, kad sau­sio 9 die­na bū­tų mi­ni­ma kaip jų na­cio­na­li­nė šven­tė. Re­fe­ren­du­mo ren­gė­jai [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Vie­nas di­džiau­sių ir gar­bin­giau­sių do­ku­men­ti­nio ki­no ren­gi­nių pa­sau­ly­je – tarp­tau­ti­nis Ams­ter­da­mo do­ku­men­ti­nio ki­no fes­ti­va­lis ID­FA – pa­kvie­tė pri­sta­ty­ti nau­jau­sią režisieriaus Aud­riaus Sto­nio [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ša­lies vy­rų krep­ši­nio ly­go­je (LKL) po dvie­jų tu­rų be pra­lai­mė­ji­mo žen­gia trys eki­pos – Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“, Prie­nų-Birš­to­no „Vy­tau­tas“ ir Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lis“.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami