Elektromobilių žemėlapyje Lietuvos nėra

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2015-06-08 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2015-06-08 06:00
Dauguma Lietuvoje važinėjančių naujų elektromobilių šiandien teikia dalinimosi transporto priemonėmis paslaugą. LŽ archyvo nuotraukos
Per pir­mą­jį šių me­tų ket­vir­tį 22-jo­se iš 28-ių Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) ša­lių bu­vo įre­gis­truo­ta 24 630 al­ter­na­ty­vio­mis tra­di­ci­niams de­ga­lų rū­ši­mis va­ro­mų leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių, ar­ba 117,9 proc. dau­giau nei 2014-ųjų sau­sį-ko­vą (11 304). Tai skel­bia Eu­ro­pos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jų aso­cia­ci­ja (ACEA). Lie­tu­va šio­je at­as­kai­to­je ne­mi­ni­ma.

Iš ACEA at­as­kai­tos ma­ty­ti, kad per tris pir­mus me­tų mė­ne­sius dau­giau­sia elek­tro­mo­bi­lių tarp Bend­ri­jos vals­ty­bių bu­vo įre­gis­truo­ta Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je (8026), Vo­kie­ti­jo­je (4542) ir Pra­ncū­zi­jo­je (3737). Ma­žiau­siai – vie­ną al­ter­na­ty­viais de­ga­lais va­ro­mą trans­por­to prie­mo­nę 2015 me­tų pir­mą­jį ket­vir­tį re­gis­tra­vo Ru­mu­ni­ja.

Tie­sa, ACEA at­as­kai­to­je nė­ra at­spin­di­ma, ko­kia yra elek­tro­mo­bi­lių rin­kos pa­dė­tis še­šio­se ES ša­ly­se – Mal­to­je, Kroa­ti­jo­je, Kip­re, Lie­tu­vo­je, Liuk­sem­bur­ge ir Slo­vė­ni­jo­je. Eu­ro­pos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jų aso­cia­ci­jai duo­me­nis apie nau­jų ma­ši­nų re­gis­tra­vi­mą tei­kian­ti Lie­tu­vos au­to­vers­li­nin­kų aso­cia­ci­ja ti­ki­no, kad at­as­kai­to­je apie šių me­tų pir­mą pus­me­tį mū­sų vals­ty­bės var­das at­si­ras.

Prie al­ter­na­ty­viais de­ga­lais va­ro­mų prie­mo­nių ACEA pri­ski­ria elek­tro­mo­bi­lius, pa­pras­tus ir pa­pil­do­mai įkrau­na­mus hib­ri­dus, taip pat – van­de­ni­li­nius au­to­mo­bi­lius.

Kai­my­nai jau įrašyti

Iš pir­mo ket­vir­čio at­as­kai­tos ma­ty­ti, kad Es­ti­ja, Lat­vi­ja ir Len­ki­ja jau yra pa­tei­kę duo­me­nis ACEA apie sa­vo al­ter­na­ty­viais de­ga­lais va­ro­mų trans­por­to prie­mo­nių rin­kas. Len­kai ne­tgi at­si­dū­rė 4-to­je vie­to­je tarp ES vals­ty­bių, ku­rio­se sau­sį-ko­vą elek­tro­mo­bi­lių rin­ka au­go la­biau­siai – 252,6 proc. Ge­riau­sią au­gi­mo re­zul­ta­tas Bend­ri­jo­je fik­suo­tas Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je – pa­ly­gin­ti su 2014 me­tų pir­muo­ju ket­vir­čiu, Al­bio­no sa­lo­ne per pir­mus tris me­tų mė­ne­sius al­ter­na­ty­viais de­ga­lais va­ro­mų ma­ši­nų re­gis­tra­vi­mas stryk­te­lė­jo į vir­šų net 453,9 pro­cen­to.

Rokas Knyva: "Kai ACEA pateiks pirmojo šių metų pusmečio duomenis apie transporto priemones, varomas alternatyviais degalais, ataskaitoje jau turėtų būti minima ir Lietuva".

Anot ACEA at­as­kai­tos, pir­mą­jį 2015-ųjų ket­vir­tį Lat­vi­jo­je bu­vo įre­gis­truo­tos vos 3 al­ter­na­ty­viais de­ga­lais va­ro­mos trans­por­to prie­mo­nės (pa­ly­gin­ti su per­nai sau­siu-ko­vu bu­vo fik­suo­tas 50 proc. sie­kęs au­gi­mas), o Es­ti­jo­je nau­jų elek­tro­mo­bi­lių rin­ka ne­tgi 50,9 proc. smu­ko – nuo 53 ma­ši­nų 2014 me­tų pir­mą­jį ket­vir­tį iki 26 šių me­tų sau­sį-ko­vą. Len­ki­jos re­zul­ta­tas ir­gi įspū­džio ne­da­ro – per­nai per pir­mus tris me­tų mė­ne­sius len­kai įre­gis­tra­vo 19 al­ter­na­ty­viais de­ga­lais va­ro­mų ma­ši­nų, šie­met – 53.

Ro­kas Kny­va, Lie­tu­vos au­to­vers­li­nin­kų aso­cia­ci­jos (LAA) ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius, di­de­lės nau­dos iš to, kad vie­nos ša­lys yra re­gi­mos ACEA at­as­kai­to­se, o ki­tos – ne, ne­ma­to. „Ne­ga­lė­čiau teig­ti, kad to­kia sta­tis­ti­ka, at­spin­din­ti kol kas vie­ne­tais skai­čiuo­ja­mus al­ter­na­ty­viais de­ga­lais va­ro­mų trans­por­to prie­mo­nių re­gis­tra­ci­ją, ga­lė­tų tu­rė­ti es­mi­nės įta­kos po­ten­cia­lių pir­kė­jų spren­di­mams. Kol Lie­tu­vo­je ne­bus aiš­kiai su­for­muo­ta ma­žiau tar­šių trans­por­to prie­mo­nių ska­ti­ni­mo po­li­ti­ka, įtrau­kiant ir prie­mo­nes, skir­tas ati­tin­ka­mai inf­ras­truk­tū­rai vys­ty­ti, ženk­laus jų pre­ky­bos pro­ver­žio ne­ver­tė­tų ti­kė­tis“, - tei­gė vie­nas LAA va­do­vų.

Pa­teiks pa­ti­ki­mus duomenis

LAA ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius ne­slė­pė, jog 2015-ųjų pir­mo­jo pus­me­čio ACEA sta­tis­ti­nė­je len­te­lė­je duo­me­nų apie Lie­tu­vą nė­ra dėl to, kad jų ne­pa­tei­kė pa­ti Lie­tu­vos au­to­vers­li­nin­kų aso­cia­ci­ja. „Pir­miau­sia, rei­kė­tų pa­tiks­lin­ti, kad to­kia ACEA at­as­kai­ta, pa­tei­kian­ti nau­jų leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių, va­ro­mų al­ter­na­ty­viais de­ga­lais (AFV), par­da­vi­mus Eu­ro­po­je, yra pir­mo­ji. Dėl to­kio ti­po nau­jų au­to­mo­bi­lių par­da­vi­mo apim­čių Lie­tu­vo­je ma­žu­mo bei kol kas ap­tin­ka­mų ne­tiks­lu­mų trans­por­to prie­mo­nių pri­sky­ri­mo ka­te­go­ri­joms jų re­gis­tre duo­me­nys ne­bu­vo pa­teik­ti už pir­mą­jį 2015 me­tų ket­vir­tį ir ti­kė­ti­nai pa­si­ro­dys pus­me­ti­nė­je at­as­kai­to­je. Dar no­rė­čiau pa­brėž­ti, kad bet ku­rio­je sta­tis­ti­nė­je su­ves­ti­nė­je svar­biau­sia yra duo­me­nų pa­ti­ki­mu­mas. Kol kas dėl ma­no jau mi­nė­tų la­bai ma­žų re­gis­tra­vi­mo apim­čių tai nė­ra už­ti­kri­na­ma, to­dėl duo­me­nys pa­si­ro­dys tuo­met, kai ga­lė­si­me juos pa­tvir­tin­ti“, - tvir­ti­no R. Kny­va.

Nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­kos ty­ri­mų bend­ro­vės „Au­to­ty­ri­mai“ di­rek­to­rius Ro­ber­tas Cic­ke­vi­čius pa­tiks­li­no, kad kal­ba­ma apie tuos „BMW i3“ ir „Chev­ro­let Volt“, ku­rių ra­tus su­ka elek­tri­nis mo­to­ras bei elek­trą ga­mi­nan­tis au­to­no­mis vi­daus de­gi­mo mo­to­ras, vei­kian­tis kaip ge­ne­ra­to­rius. Jis įsi­jun­gia tuo­met, kai ma­ši­nų ba­te­ri­jo­se bai­gia­si ener­gi­ja. Ki­ta ver­tus, pa­sak R. Kny­vos, abi mi­nė­tos trans­por­to prie­mo­nės bus pri­skir­tos prie pa­pil­do­mai įkrau­na­mų elek­tro­mo­bi­lių, tai­gi ACEA at­as­kai­to­se Lie­tu­vos ma­ši­nos bus ma­to­mos.

Vie­nas LAA va­do­vų taip pat pri­pa­ži­no, kad šiuo me­tu Lie­tu­vos nau­jų elek­tro­mo­bi­lių par­kas yra la­bai skur­dus. „Rem­da­mie­si 5 šių me­tų mė­ne­sių re­gis­tra­ci­jos duo­me­ni­mis, ga­lė­tu­me teig­ti, kad Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių rin­ka 2015 me­tais pa­si­pil­dė 25 nau­jais elek­tro­mo­bi­liais. Tu­rint gal­vo­je, kad per vi­sus 2014 me­tus rin­ko­je at­si­ra­do 10 nau­jų elek­tro­mo­bi­lių, ab­so­liu­čiai ver­ti­nant, prie­au­gis – la­bai ženk­lus. Ta­čiau, ver­ti­nant pa­ly­gi­na­muo­sius duo­me­nis vi­sa­me nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­kos kon­teks­te, elek­tro­mo­bi­liai su­da­ro vos 0,3 proc. vi­sos rin­kos da­lies“, - pa­ste­bė­jo R. Kny­va.

Dau­giau­sia al­ter­na­ty­viais de­ga­lais va­ro­mų nau­jų trans­por­to prie­mo­nių įre­gis­tra­vu­sios ES ša­lys 2015 m. I ketv.

VietaŠalisRe­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tas (vnt.)Po­ky­tis (proc.)*
1.Di­džio­ji Britanija8026+453
2.Vokietija4542+98,9
3.Prancūzija3737+101,7
4.Olandija3251+6,4
5.Švedija1208+65,3

*Pa­ly­gin­ti su 2014 m. sau­siu-ko­vu.

Šal­ti­nis: ACEA.

ES ša­lys, ku­rio­se al­ter­na­ty­viais de­ga­lais va­ro­mų au­to­mo­bi­lių rin­ka au­go la­biau­siai 2015 m. I ketv.

VietaŠalisRe­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tas (vnt.)Po­ky­tis (proc.)*
1.Di­džio­ji Britanija8026+453,9
2.Bulgarija10+400
3.Čekija86+273,9
4.Lenkija67+252,6
5.Airija286+183,2

*Pa­ly­gin­ti su 2014 m. sau­siu-ko­vu.

Šal­ti­nis: ACEA.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 70 me­tų pir­mą­jį spek­tak­lį su­vai­di­nęs Lie­tu­vos Ru­sų dra­mos tea­tras (LRDT) nu­spren­dė ne­švęs­ti šios ju­bi­lie­ji­nės da­tos. Aiš­ki­na­ma, kad šven­tei nė­ra jo­kios pro­gos, o ju­bi­lie­jus tė­ra [...]
Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vo Jo­no Mi­liaus at­lei­di­mo klau­si­mas iš­brauk­tas iš pir­ma­die­nio Vyriausybės po­sė­džio dar­bot­var­kės.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
Kuo per pa­sta­ruo­sius du de­šimt­me­čius la­biau­siai pa­si­žy­mė­jo Cen­tri­nės Azi­jos ša­lys? Svar­biu vaid­me­niu pa­sau­li­nė­je eko­no­mi­ko­je? O gal iki gy­vos gal­vos val­dan­čiais pre­zi­den­tais? Apie tai „Lie­tu­vos [...]
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Su Ka­ra­liš­kuo­ju fil­har­mo­ni­jos or­kes­tru Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ope­ros ir ba­le­to tea­tro sce­no­je rug­sė­jo 28 die­ną pa­si­ro­dys le­gen­di­nis maestro Char­les Du­toit.
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja at­si­sa­kė anks­čiau dek­la­ruo­tų pla­nų nai­kin­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais tei­kia­mo tarp­tink­li­nio ry­šio (roa­ming, – angl.) mokesčius ke­liau­jan­tiems eu­ro­pie­čiams.
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Rug­sė­jo 28-ąją tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar at­si­ras mai­ti­ni­mo įmo­nė, ga­lin­ti ir no­rin­ti šie­met rū­pin­tis Kau­no „Ži­bu­rio“ mo­kyk­los auk­lė­ti­nių mai­ti­ni­mu. Kol mies­to val­di­nin­kai suka gal­vas, kaip [...]
Šį sa­vait­ga­lį, rug­sė­jo 24 – 25 die­no­mis, Ita­li­jo­je Ma­džo­rės (Mag­gio­re) mies­te vy­ku­sia­me Pa­sau­lio Tau­tų ko­man­di­nio čem­pio­na­to fi­na­le pir­mą kar­tą da­ly­va­vo ir Lie­tu­vos rink­ti­nė. Ta­čiau Lie­tu­vos [...]
Sa­vait­ga­lį vy­ku­sia­me ket­vir­ta­ja­me reg­bio „Top“ ly­gos tu­re už­ti­krin­tas per­ga­les iš­ko­vo­jo tur­ny­ro favoritės Šiau­lių eki­pos.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos tu­ri per­mąs­ty­ti sa­vo vaid­me­nį ir tap­ti vals­ty­bės so­cia­li­nio, tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so da­li­mi. Tai lem­ta ir Na­cio­na­li­nei Martyno Maž­vy­do bib­lio­te­kai, [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vi­si ži­no, kad ta­ba­ko ga­mi­niai ken­kia svei­ka­tai, ir net nau­jo­sios e-ci­ga­re­tės ga­li tu­rė­ti kenks­min­gų tok­si­nų. Ta­čiau Tek­sa­so A&M uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad pats ni­ko­ti­nas [...]
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami