Elektromobilius padės propaguoti įkrovimo stotelės

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-09-30 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-09-30 06:00
Ne visiems elektromobiliams tinka ta pati jungtis, o patvirtinto ES standarto greičiausiai dar teks palūkėti keletą metų. LŽ archyvo nuotrauka
Elek­tro­mo­bi­lių įkro­vi­mo vie­tų Vil­niu­je ne­tru­kus tu­rė­tų pa­dvi­gu­bė­ti. Apie to­kius už­mo­jus pa­skel­bu­si sos­ti­nės sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­ja elek­tra va­ro­moms ma­ši­noms skir­tą inf­ras­truk­tū­rą ke­ti­na plės­ti jau ki­tą­met. O per 10 me­tų Vil­niu­je pla­nuo­ja­ma įdieg­ti vi­są komp­lek­si­nio ma­ši­nų sta­ty­mo aikš­te­lių ir da­li­ji­mo­si elek­tro­mo­bi­liais sis­te­mą.

Kad va­žiuo­tų, rei­kia tinklo

Šiuo me­tu Vil­niu­je yra 10 elek­tro­mo­bi­lių įkro­vi­mo sto­te­lių, bet tik vie­na jų – grei­to­jo įkro­vi­mo. Pa­na­šūs skai­čiai ir Kau­ne. Pa­pras­tos sto­te­lės nuo grei­tų­jų ski­ria­si įkro­vi­mo grei­čiu: pir­mo­sio­se elek­tro­mo­bi­lio ba­te­ri­jai įkrau­ti iki 80 proc. rei­kia ko­ne 10 va­lan­dų, grei­to­jo­je - pus­va­lan­džio. Tie­sa, aukš­tos įtam­pos įkro­vi­mo punk­tas kai­nuo­ja maž­daug še­šis­kart bran­giau nei pa­pras­ta sto­te­lė. Čia pa­kan­ka 220V mai­ti­ni­mo lai­do, tu­rin­čio elek­tro­mo­bi­liui pri­tai­ky­tą kiš­tu­ką.

Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja ne­tru­kus sa­vi­val­dy­bėms ža­da pa­teik­ti įkro­vi­mo inf­ras­truk­tū­ros plė­tros gai­res. Jo­mis va­do­vau­jan­tis di­džiuo­siuo­se mies­tuo­se tu­rė­tų bū­tų im­ta­si ak­ty­ves­nio elek­tro­mo­bi­lių įkro­vi­mo tink­lo plė­to­ji­mo.

Kaip tei­gė Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės Mies­to trans­por­to sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Kas­ty­tis Lu­bys, kon­kur­są, ku­ria­me da­ly­vau­tų pri­va­čios įmo­nės, grei­čiau­siai bus ga­li­ma su­reng­ti šių me­tų pa­bai­go­je ar­ba ki­tų pra­džio­je, o at­ėjus pa­va­sa­riui im­tis įren­gi­mo dar­bų. Kol kas tiks­liai ne­aiš­ku, kiek jie kai­nuos ir kie­no sąs­kai­ta – sa­vi­val­dy­bės ar ES fon­dų lė­šo­mis - bus įgy­ven­di­na­mi.

„Sku­ba­me, bet kiek lė­čiau, nes elek­tro­mo­bi­liai yra nau­jas reiš­ki­nys, to­dėl no­ri­me tin­ka­mai su­de­rin­ti vi­sas tech­ni­nes są­ly­gas, ap­tar­ti in­ves­ti­ci­jų ga­li­my­bes. Bū­tų ge­rai, kad pa­va­sa­rį kon­kur­so nu­ga­lė­to­jas jau ga­lė­tų pra­dė­ti dar­bus ir iš­plės­tų elek­tro­mo­bi­lių įkro­vi­mo punk­tų skai­čių mies­te iki 22-25. Svars­ty­si­me, ar rei­kė­tų ir kiek rei­kė­tų grei­to­jo įkro­vi­mo punk­tų. Ži­no­ma, dau­gu­ma sto­te­lių bus pa­pras­tos, nes ba­zi­nis elek­tro­mo­bi­lio įkro­vi­mas daž­niau­siai vyks­ta prie na­mų. Die­ną mies­te iš es­mės rei­kia tik ba­te­ri­jos pa­lai­ky­mo, o tam pa­kan­ka pa­pras­tų įkro­vi­mo taš­kų“, - dės­tė K. Lu­bys. Iš­plės­tas sto­te­lių tink­las esą taps pa­grin­du for­muo­ti mies­tie­čių tei­gia­mą po­žiū­rį į elek­tro­mo­bi­lius.

K. Lu­bys už­si­mi­nė, jog su­kur­ta inf­ras­truk­tū­ra pra­vers ir tei­kiant da­li­ji­mo­si au­to­mo­bi­liu pa­slau­gą. Sa­ko­ma, kad sa­vi­val­dy­bės pla­nai plės­ti inf­ras­truk­tū­rą la­bai do­mi­na be­ne vie­nin­te­lę šiuo me­tu to­kią pa­slau­gą tei­kian­čią įmo­nę „Ci­ty­bee“.

Trum­pa­lai­kė nuo­ma iš­vai­ko baimes

LŽ kal­bin­tas šios bend­ro­vės rin­ko­da­ros va­do­vas Lu­kas Yla pa­brė­žė, kad elek­tra va­ro­mos ma­ši­nos ir da­li­ji­ma­sis jo­mis iš tie­sų pui­kiai de­ra kaip vers­lo mo­de­lis. Eu­ro­pos did­mies­čiuo­se jau yra sėk­min­gai įgy­ven­din­tų pro­jek­tų, pa­vyz­džiui, „Au­to­lib" Par­yžiu­je. Trum­pa­lai­kė elek­tro­mo­bi­lių nuo­ma iš­po­pu­lia­rė­jo ir tarp gy­ven­to­jų, ir tarp mies­to sve­čių.

„Pran­cū­zų pro­jek­tas įgy­ven­din­tas kon­ce­si­jos pa­grin­du. Par­yžiaus mies­tas įkū­rė sto­te­lių tink­lą, o pri­va­ti bend­ro­vė įsi­pa­rei­go­jo jį il­gam lai­kui nuo­mo­tis. Mes taip pat svars­to­me įvai­rias ga­li­my­bes, kaip pri­si­dė­ti prie elek­tro­mo­bi­lių po­pu­lia­ri­ni­mo. Va­ka­rų ša­lių pa­tir­tis ro­do, kad da­li­ji­mo­si au­to­mo­bi­liu pa­slau­gą tei­kian­čios įmo­nės, ku­rios pa­pil­do sa­vo par­ką elek­tro­mo­bi­liais, tam­pa vie­nu šios ino­va­ty­vios trans­por­to rū­šies po­pu­lia­ri­ni­mo im­pul­sų. Žmo­nės, ke­lis kar­tus pa­si­va­ži­nė­ję mies­te to­kia nuo­mo­ta ma­ši­na, pa­ma­žu at­si­kra­to bai­mių, su­si­ju­sių su elek­tro­mo­bi­lio eksp­loa­ta­ci­ja“, - tvir­ti­no L. Yla.

Di­dė­jan­čių Eu­ro­pos mies­tų cen­trai vis daž­niau tam­pa ža­lio­sio­mis zo­no­mis, ku­rio­se tra­di­ci­niais vi­daus de­gi­mo va­rik­liais va­ro­mų au­to­mo­bi­lių srau­tai yra smar­kiai ri­bo­ja­mi. Čia su­si­sie­ki­mas or­ga­ni­zuo­ja­mas eko­lo­giš­ku vie­šuo­ju trans­por­tu, elek­tro­mo­bi­liais. Be­je, už va­ži­nė­ji­mą jais po ža­lią­sias zo­nas mo­kė­ti ne­rei­kia.

„Tvir­tai esa­me įsi­ti­ki­nę, kad elek­tro­mo­bi­liai yra trans­por­to at­ei­tis. Pa­ma­žu jie pe­rims es­ta­fe­tę iš au­to­mo­bi­lių, tu­rin­čių vi­daus de­gi­mo va­rik­lius. Po­ky­čiai vyks­ta pa­leng­va, to­dėl ke­ti­na­me, at­si­ra­dus inf­ras­truk­tū­rai, pa­siū­ly­ti sa­vo klien­tams elek­tra va­ro­mų ma­ši­nų. Grei­čiau­siai nuo spa­lio to­kią jau ga­lės nuo­mo­tis ir Vil­niaus gy­ven­to­jai bei mies­to sve­čiai“, - at­sklei­dė L. Yla.

Nu­li­nis PVM bū­tų kaip ledlaužis

Va­ka­rų Eu­ro­pos ir Skan­di­na­vi­jos ša­ly­se sie­kiant po­pu­lia­rin­ti elek­tra va­ro­mą trans­por­tą ski­ria­ma daug in­ves­ti­ci­jų iš biu­dže­to. Tam, ži­no­ma, pri­ta­ria to­li gra­žu ne vi­si. Štai Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos val­džia anks­čiau ža­dė­jo skir­ti 400 mln. sva­rų (apie 1,7 mlrd. eu­rų), kad per pen­ke­rius me­tus, iki 2015-ųjų, elek­tro­mo­bi­lių inf­ras­truk­tū­ra bū­tų iš­plė­to­ta po vi­są ša­lį. Ta­čiau dėl iž­do de­fi­ci­to, įvai­rių lo­bis­ti­nių gru­pių pa­sip­rie­ši­ni­mo ir vi­suo­me­nės spau­di­mo fi­nan­sa­vi­mą te­ko ap­kar­py­ti tri­gu­bai. Per­nai Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je iš vi­so bu­vo par­duo­ta 2,5 tūkst. nau­jų elek­tro­mo­bi­lių.

„Į­kro­vi­mo sto­te­lių tink­las - pir­mi­nė bū­ti­na są­ly­ga at­si­kra­ty­ti bai­mės: kas bus, kai ke­ly­je iš­si­kraus elek­tro­mo­bi­lio ba­te­ri­ja? Ži­no­ma, daug kam ga­li pa­si­ro­dy­ti, jog tai pri­lygs­ta ve­ži­mo tem­pi­mui prieš ark­lį. Ta­čiau, kaip ro­do Va­ka­rų pa­tir­tis, to­kia il­ga­lai­kė stra­te­gi­ja pa­sit­vir­ti­na. Kuo dau­giau yra įkro­vi­mo sto­te­lių, tuo drą­siau žmo­nės per­ka elek­tro­mo­bi­lius. Gal­būt pir­mus me­tus sto­te­lių tink­las ir ne­bus vi­siš­kai ap­krau­tas, bet in­ves­ti­ci­ja vis tiek ga­liau­siai at­si­pirks“, - ne­abe­jo­jo elek­tro­mo­bi­lių val­dy­mui skir­tą įran­gą ga­mi­nan­čios bend­ro­vės „E­lek­tro­mo­tus“ di­rek­to­rius Gin­tau­tas Pa­luc­kas.

An­tra la­bai svar­bi są­ly­ga, anot jo, yra vals­ty­bės ska­ti­ni­mas - pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) su­ma­ži­ni­mas ar­ba ža­lie­siems au­to­mo­bi­liams iš­vis tai­ko­mas nu­li­nis PVM ta­ri­fas. „Kol kas Vy­riau­sy­bė to­kių fis­ka­li­nių prie­mo­nių ne­svars­to. Jei vis dėl­to at­ei­ty­je pri­im­tų jas, elek­tro­mo­bi­lio kai­na su­ma­žė­tų penk­ta­da­liu ir jis tap­tų kon­ku­ren­cin­gas su vi­daus de­gi­mo va­rik­liais va­ro­mo­mis ma­ši­no­mis. Kai­nos su­si­ly­gin­tų, ta­čiau elek­tro­mo­bi­lio eksp­loa­ta­vi­mas at­siei­tų kur kas pi­giau“, - pa­žy­mė­jo G. Pa­luc­kas.

Pir­me­ny­bė – vo­kiš­kam standartui

„E­lek­tro­mo­tus“ va­do­vas pri­mi­nė, kad la­bai svar­bu die­giant įkro­vi­mo sto­te­lių tink­lą Lie­tu­vos di­džiuo­siuo­se mies­tuo­se ne­ap­si­gau­ti pa­si­ren­kant tech­no­lo­gi­nius spren­di­mus. Mat vie­nos stan­dar­ti­zuo­tos jung­ties kol kas nė­ra, nau­do­ja­mos įkro­vi­mo sto­te­lė­se ir elek­tro­mo­bi­liuo­se daž­nai ski­ria­si. Nors Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja jau yra par­en­gu­si bend­ros ES elek­tro­mo­bi­lių jung­ties pro­jek­tą, kol kas jis ne­pat­vir­tin­tas.

„Bū­ti­na la­bai ge­rai vis­ką įver­tin­ti ir ren­kan­tis įkro­vi­mo įran­gos tie­kė­jus ne­pra­šau­ti pro ša­lį. Bus ap­mau­du, kai elek­tro­mo­bi­liu at­va­žiuos vai­ruo­to­jas ir, liau­diš­kai ta­riant, ne­tu­rės kur įkiš­ti įkro­vi­mo lai­do. To­kiam mies­tui kaip Vil­nius idea­liu at­ve­ju rei­kė­tų 3-5 grei­to­jo įkro­vi­mo sto­te­lių ir kiek įma­no­ma dau­giau pa­pras­tų jun­gik­lio liz­dų”, - pa­brė­žė G. Pa­luc­kas. „E­lek­tro­mo­tus“ va­do­vo nuo­mo­ne, lo­giš­kiau­sia, kad sto­te­lės bū­tų įren­gia­mos pa­gal vo­kie­čių ga­min­to­jo siū­lo­mą mo­de­lį, o ne pa­gal ame­ri­kie­čių ar ja­po­nų. Vo­kiš­ka­sis ir tu­rė­tų tap­ti ES stan­dar­tu. Tuo­met at­ei­ty­je po­li­ti­kams ne­rei­kė­tų vir­kau­ti, kad lė­šos bu­vo pa­leis­tos vė­jais, o elek­tra va­ro­mų ma­ši­nų sa­vi­nin­kams - des­pe­ra­tiš­kai ieš­ko­ti, kur įkrau­tu elek­tro­mo­bi­lius.

Pa­gal Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės šiuo me­tu ku­ria­mą il­ga­lai­kę stra­te­gi­ją, per ar­ti­miau­sius 10 me­tų sos­ti­nė­je pla­nuo­ja­ma įdieg­ti ir iš­plės­ti komp­lek­si­nio ma­ši­nų sta­ty­mo aikš­te­lių ir da­li­ji­mo­si elek­tro­mo­bi­liais sis­te­mą. Nau­jo­se aikš­te­lė­se žmo­nės ga­lės pa­lik­ti sa­vo au­to­mo­bi­lius ir ke­lio­nę tęs­ti elek­tro­mo­bi­liu, pa­pras­tu ar elek­tri­niu dvi­ra­čiu, vie­šuo­ju trans­por­tu. Taip pat bus ga­li­ma iš­si­nuo­mo­ti elek­tro­mo­bi­lį vie­no­je aikš­te­lė­je, o pa­sie­kus ke­lio­nės tiks­lą pa­lik­ti jį ki­to­je komp­lek­si­nio par­ka­vi­mo aikš­te­lė­je.

„Re­gi­tros“ duo­me­ni­mis, rug­sė­jo pra­džio­je Lie­tu­vo­je bu­vo re­gis­truo­ti 42 elek­tro­mo­bi­liai - dvi­gu­bai dau­giau ne­gu pra­ėju­siais me­tais.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
nerijus  88.222.177.89 2014-09-30 18:24:30
geriau išmėtyt po visą Lietuvą kas 40-60 km greritojo įkrovos stoteles su paprastom 220 V rozetem . Nes dabar tenka krautis degalinėse ne visur degalinese yra laisva rozete ar operatoriai nenori .
1 0  Netinkamas komentaras
Shpokas  88.118.19.232 2014-09-30 13:24:50
"Svars­ty­si­me, ar rei­kė­tų ir kiek rei­kė­tų grei­to­jo įkro­vi­mo punk­tų" ?????? Mieste? Visi jie turi buti greitieji. Kvailas klausimas mano nuomone. Namie per nakti krauti nereikia greitojo...
2 0  Netinkamas komentaras
HIBDETA  82.135.130.166 2014-09-30 09:52:11
Sveiki, Džiugu, kad Lietuvoje atsiranda vis daugiau besidominčių šia alternatyvia transporto rūšimi. Tad HIBDETA savo ruoštu norėtų prisidėti prie šio transporto populiarinimo Lietuvoje ir siūlome kreiptis iškilus klausimams ar norintiems įsigyti papildomos įrangos palengvinačios elektromobilio vartotojo kasdienybę. (Atliekame diagnostiką, prekiaujame įkrovimo stotelėmis, atsarginėmis dalymis hibridams bei elektromobiliams)
3 0  Netinkamas komentaras
Po­li­ci­ja tei­gia pa­sie­ku­si rim­tų pos­lin­kių iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dėl pla­taus mas­to ki­ber­ne­ti­nių at­akų, šį pa­va­sa­rį įvyk­dy­tų prieš Lie­tu­vos valstybės ins­ti­tu­ci­jų tink­la­la­pius.
Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja (VMI) ti­kri­na Da­riaus Moc­kaus val­do­mo kon­cer­no „MG Bal­tic“ įmo­nes. VMI at­sto­vas pa­tvir­ti­no, kad tikrinamos 4 įmo­nės.
Jung­ti­nės Tau­tos penk­ta­die­nį pers­pė­jo, kad maž­daug 100 tūkst. žmo­nių yra įstri­gę Pie­tų Su­da­no Jė­jaus mies­te, ku­ria­me jiems trūks­ta maisto ir me­di­ka­men­tų.
JAV dien­raš­tis „U­SA To­day“ nu­kry­po nuo įpras­tos pra­kti­kos ir penk­ta­die­nį iš­reiš­kė pa­lai­ky­mą vie­nam iš pre­zi­den­to rinkimų kam­pa­ni­jos da­ly­vių.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Rug­sė­jo mė­ne­sį pra­si­dė­jęs nau­ja­sis spor­ti­nių šo­kių se­zo­nas Lie­tu­vos at­sto­vams ža­da kaip niekada daug per­ga­lių.
Šių me­tų lie­pą su­si­tuo­kęs tris­de­šimt­me­tis bu­ši­do ko­vo­to­jas Ta­das Jon­kus at­vi­ras – šei­ma jam di­džiau­sias tur­tas.
„Šian­dien da­lin­siuo­si sa­vo pa­tir­ti­mi, kaip įveik­ti dep­re­si­ją, kaip ne­pa­si­duo­ti ir at­ras­ti ti­kė­ji­mą sa­vy­je. Ži­nau, kad Lie­tu­vo­je yra la­bai skau­di si­tua­ci­ja dėl didelio sa­vi­žu­dy­bių skai­čiaus. [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Pa­gal Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­les mar­gų­jų upė­ta­kių ne­ga­li­ma žve­jo­ti nuo spa­lio 1 d. iki gruo­džio 31 d., bet šį­syk drau­di­mas įsi­ga­lios spa­lio 3-ąją, praneša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami