Elektromobilizacijos proveržis stiprėja „Formulės“ trasose

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2014-12-02 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2014-12-02 06:00
Išoriškai "Formulės E" elektromobiliai mažai kuo skiriasi nuo "Formulės 1" bolidų. LŽ archyvo nuotrauka
Pla­nuo­ja­ma, kad 2050-ai­siais di­džiuo­siuo­se Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) ir Ki­ni­jos mies­tuo­se bus ga­li­ma va­ži­nė­ti tik au­to­mo­bi­liais, ne­nau­do­jan­čiais tra­di­ci­nių de­ga­lų. Di­die­ji ga­min­to­jai tam ren­gia­si jau da­bar – pa­vyz­džiui, rem­da­mi elek­tra va­ro­mų ma­ši­nų „For­mu­lės E“ ir ki­tas var­žy­bas, bė­gant lai­kui į rin­ką leis­da­mi vis dau­giau ir to­bu­les­nių elek­tro­mo­bi­lių.

Ne­tgi ne­ma­ža da­lis Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių spor­to ais­truo­lių yra ma­žai ką gir­dė­ję apie „For­mu­lę E“ (ang. Fia For­mu­la E Championship). Reng­ti pres­ti­ži­nes elek­tro­mo­bi­lių lenk­ty­nes Tarp­tau­ti­nė au­to­mo­bi­lių fe­de­ra­ci­ja (FIA) nu­ta­rė 2012-ai­siais. 2013 me­tų ko­vo 8 die­ną FIA pa­skel­bė pre­li­mi­na­rų pir­mo­jo se­zo­no lenk­ty­nių tvar­ka­raš­tį – pa­gal jį lenk­ty­nės vyks de­šim­ty­je mies­tų: Lon­do­ne, Ro­mo­je, Los An­dže­le, Ma­ja­my­je, Pe­ki­ne, Pu­tra­dža­jo­je, Bue­nos Ai­rė­se ir Rio de Ža­nei­re. Lie­pos mė­ne­sį prie čem­pio­na­to ren­gė­jų pri­si­dė­jo Ban­ko­kas ir Ber­ly­nas. Iš ofi­cia­laus in­ter­ne­ti­nio var­žy­bų pus­la­pio fia­for­mu­lae.com aiš­kė­ja, kad iki šiol įvy­ko dve­jos lenk­ty­nės – rug­sė­jo 13 die­ną Pe­ki­ne (Ki­ni­ja) ir lap­kri­čio 22 die­ną Pu­tra­dža­jo­je (Ma­lai­zi­ja). „For­mu­lės E“ lenk­ty­nė­se da­ly­vau­ja 10 ko­man­dų, o bend­ro­jo­je įskai­to­je su­rin­kęs 43 taš­kus kol kas pir­mau­ja „Au­di Sport ABT“ ko­man­dos na­rys bra­zi­las Lu­cas di Gras­sis.

Am­bi­cin­gas ES tikslas

2014 me­tų rug­sė­jo 12 die­ną ofi­cia­lia čem­pio­na­to „For­mu­lė E“ par­tne­re bu­vo pa­skelb­ta BMW kom­pa­ni­ja. Pra­ėju­sią sa­vai­tę jau ir Pra­ncū­zi­jos kom­pa­ni­ja „Re­nault“ pa­skel­bė įsi­pa­rei­go­ju­si pri­si­dė­ti prie nau­jo­jo „For­mu­lės E“ čem­pio­na­to. Anot pra­ne­ši­mo ži­niask­lai­dai, au­to­mo­bi­lių spor­tas „Re­nault“ ga­min­to­jai „y­ra ban­dy­mų po­li­go­nas, ga­li­my­bė pa­de­mons­truo­ti sa­vo iš­ma­ny­mą tech­no­lo­gi­jų sri­ty­je ir plė­to­ti pa­žan­giau­sias, ku­rios tie­sio­giai ir ne­tie­sio­giai vė­liau bus nau­din­gos ir ma­si­nės ga­my­bos mo­de­liams“.

At­ro­do, dėl to­kių pat prie­žas­čių ko­man­dų rė­mė­jo­mis jau ta­po ir vo­kie­čių „Au­di“, Ki­ni­jos elek­tro­mo­bi­lių ga­my­bos aso­cia­ci­jos, in­dų „Ma­hind­ra“.

Rasa Klimavičiūtė: "Elektromobilių ir benzinu arba dyzelinu varomų automobilių kaina susilygins apie 2025 metus." / Oresto Gurevičiaus (LŽ) nuotrauka

Elek­tro­mo­bi­li­za­ci­jos pro­ver­žis jun­ta­mas ne tik au­to­mo­bi­lių spor­te. Pa­čios ino­va­ty­viau­sios pa­sau­lio ga­min­to­jos pa­sta­ruo­ju me­tu nuo­lat pra­ne­ša apie lai­mė­ji­mus ku­riant hib­ri­di­nes ma­ši­nas, elek­tro­mo­bi­lius ir ki­tas al­ter­na­ty­viais de­ga­lais va­ro­mas trans­por­to prie­mo­nes. Ne­pap­ras­to su­ju­di­mo prie­žas­tį dien­raš­čiui LŽ at­sklei­dė BMW at­sto­vy­bės Lie­tu­vo­je UAB „Kras­ta Au­to Vil­nius“ di­rek­to­rė Ra­sa Kli­ma­vi­čiū­tė: ES iš­si­kė­lė am­bi­cin­gą tiks­lą iki 2050-ųjų su­ma­žin­ti į at­mos­fe­rą iš­me­ta­mo ang­lies diok­si­do kie­kį net 95 pro­cen­tais. „Per­mai­nos pa­lies ne tik ke­lei­vi­nį as­me­ni­nėms reik­mėms skir­tą, bet ir ko­mer­ci­nį trans­por­tą“, - tei­gė vers­li­nin­kė.

Apie tai, kad jau ne­to­li­mo­je at­ei­ty­je į 19 di­džiau­sių sa­vo ša­lies mies­tų leis įva­žiuo­ti tik elek­tro­mo­bi­liais, R. Kli­ma­vi­čiū­tės tei­gi­mu, yra pa­skel­bu­si ir smo­go ka­muo­ja­ma Ki­ni­ja.

Truk­do su­nkios baterijos

Lenk­ty­nių tra­so­se elek­tro­mo­bi­liai dar ne­pri­lygs­ta tra­di­ci­niais de­ga­lais va­ro­moms ma­ši­noms. Tai kal­bė­da­mas su LŽ žur­na­lis­tu pa­žy­mė­jo gar­sus lenk­ty­ni­nin­kas Be­ne­dik­tas Va­na­gas. „Da­ka­ro ra­lio“ da­ly­vis sa­kė, kad elek­tra va­ro­mos ma­ši­nos jau ku­ris lai­kas lenk­ty­niau­ja ir šio­se pa­čio­mis eks­tre­ma­liau­sio­mis pa­sau­ly­je va­di­na­mo­se var­žy­bo­se, ta­čiau įspū­din­gų re­zul­ta­tų dar nė­ra pa­sie­ku­sios.

„Pir­mo­ji elek­tra va­ro­ma ma­ši­na, ku­ri star­ta­vo „Da­ka­ro ra­ly­je“, bu­vo mū­sų kai­my­nų lat­vių su­kur­tas „Os­ka­ro“ pro­to­ti­pas. Šių me­tų lenk­ty­nė­se star­tuos elek­tra va­ro­mas ba­gis“, - dės­tė B. Va­na­gas.

Pa­sak lenk­ty­ni­nin­ko, vie­nas elek­tro­mo­bi­lių trū­ku­mų – vie­ną kar­tą įkrau­ta ba­te­ri­ja jie nu­va­žiuo­ja kur kas ma­žes­nį at­stu­mą nei tra­di­ci­niai au­to­mo­bi­liai su kar­tą pri­pil­tu ba­ku. Dėl to, kaip sa­kė B. Va­na­gas, bu­vo pa­keis­tas „Da­ka­ro ra­lio“ reg­la­men­tas. Jis leis elek­tro­mo­bi­lių vai­ruo­to­jams keis­ti ba­te­ri­jas to­se vie­to­se, kur mo­to­cik­li­nin­kai pri­si­pi­la sa­vo ba­kus. Mo­to­cik­lai tu­ri daug ma­žes­nes tal­pyk­las, dėl to tarp jiems skir­tų vie­tų de­ga­lams pa­pil­dy­ti at­stu­mas yra daug trum­pes­nis nei tarp de­ga­li­nių, kur pri­pil­do­mi tra­di­ci­nių ma­ši­nų de­ga­lų ba­kai.

Benediktas Vanagas: "Nors lūžio tikimasi per artimiausius 10 metų, nenustebčiau, jei jis įvyktų ir anksčiau.“ / Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka

Ta­čiau ne­tgi toks pa­leng­vi­ni­mas, pa­sak B. Va­na­go, šian­dien elek­tro­mo­bi­lių ne­pa­vers ly­gia­ver­tė­mis tra­di­ci­nė­mis lenk­ty­ni­nė­mis ma­ši­no­mis. „E­lek­tro­mo­bi­liai nė­ra to­kie grei­ti kaip tra­di­ci­nės ma­ši­nos. Grei­tai ju­dė­ti elek­tra va­ro­moms ma­ši­noms truk­do jų su­nkios ba­te­ri­jos, o trans­por­to prie­mo­nės svo­ris lenk­ty­nė­se reiš­kia la­bai daug“, - tvir­ti­no lenk­ty­ni­nin­kas.

Ka­da lauk­ti ga­lu­ti­nio lū­žio?

„BMW kon­cer­nas ir ES ins­ti­tu­ci­jos ma­no, kad ėji­mas elek­tro­mo­bi­lių po­pu­lia­rė­ji­mo link bus laips­niš­kas, o stai­gus lū­žis trans­por­to pra­mo­nė­je, po ku­rio ap­lin­kai ne­kenks­min­gų trans­por­to prie­mo­nių pra­dės ke­liuo­se dau­gė­ti geo­me­tri­ne prog­re­si­ja, įvyks 2025-2030 me­tais“, - tei­gė UAB „Kras­ta Au­to Vil­nius“ di­rek­to­rė R. Kli­ma­vi­čiū­tė.

Ra­lio tra­so­se po­pu­lia­rė­ti elek­tro­mo­bi­liams truk­do, kaip jau mi­nė­ta, su­nkios ba­te­ri­jos, o pa­pras­tuo­se ke­liuo­se – per trum­pas nu­va­žiuo­ja­mas ke­lias kar­tą įkro­vus elek­tra va­ro­mos trans­por­to prie­mo­nės aku­mu­lia­to­rių, ne­su­kur­ta inf­ras­truk­tū­ra, per bran­gūs ne­tgi vi­du­ti­nes pa­ja­mas gau­nan­tiems pi­lie­čiams elek­tro­mo­bi­liai. „Pag­rin­di­nė prob­le­ma, ku­ri yra lai­ki­na ir ku­rią šiuo me­tu spren­džia trans­por­to in­dus­tri­ja, yra nu­va­žiuo­ja­mas at­stu­mas, ku­ris kol kas yra ma­žes­nis nei ben­zi­nu ar dy­ze­li­nu va­ro­mų au­to­mo­bi­lių. Ta­čiau per pa­sta­ruo­sius 3-4 me­tus jis pa­di­dė­jo 30 proc., toks tem­pas iš­liks ir at­ei­ty­je, tad ti­krai grei­tai elek­tro­mo­bi­liai ga­lės nu­va­žiuo­ti ga­na to­li­mą at­stu­mą“, - sa­kė „Kras­ta Au­to Vil­nius“ va­do­vė.

Pa­sak R. Kli­ma­vi­čiū­tės, jau ne­to­li­mo­je at­ei­ty­je tu­rė­tų kris­ti ir elek­tro­mo­bi­lių kai­nos. „BMW prog­no­zė­mis, elek­tro­mo­bi­lių kai­na pa­ma­žu kris, o su ben­zi­nu ar dy­ze­li­nu va­ro­mų au­to­mo­bi­lių kai­na su­si­ly­gins apie 2025 me­tus“, - prog­no­za­vo vers­li­nin­kė.

Jai pri­ta­rė ir B. Va­na­gas. „Svar­biau­sia, kad jau ga­li­me ste­bė­ti pro­ver­žį elek­tro­mo­bi­li­za­ci­jos link. Nors ga­lu­ti­nio lū­žio ti­ki­ma­si per ar­ti­miau­sius 10 me­tų, ne­nus­teb­čiau, jei jis įvyk­tų ir anks­čiau“, - pa­žy­mė­jo lenk­ty­ni­nin­kas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Sei­mo na­riai siū­lo grą­žin­ti vals­ty­bės ap­do­va­no­ji­mo sta­tu­są ke­tu­riems ži­ny­bi­niams ap­do­va­no­ji­mams – Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės kū­rė­jų sa­va­no­rių me­da­liui, Šau­lių žvaigž­dei, Šau­lių žvaigž­dės [...]
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė ir kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas ga­lės ra­miai baig­ti sa­vo ka­den­ci­ją. Opozicijos par­eikš­tos in­ter­pe­lia­ci­jos [...]
Va­kar bū­da­mas 93 me­tų mi­rė Shi­mo­nas Pe­re­sas. Per sa­vo po­li­ti­nę kar­je­rą jis du kar­tus ėjo prem­je­ro par­ei­gas, bu­vo lai­ko­mas Iz­rae­lio bran­duo­li­nės prog­ra­mos ar­chi­tek­tu, bet vė­liau, at­si­sa­kęs anks­tes­nių [...]
Tarp­tau­ti­nė ty­rė­jų ko­man­da bai­gė dve­jus me­tus tru­ku­sį ty­ri­mą dėl Ma­lai­zi­jos ke­lei­vi­nio lėk­tu­vo žū­ties virš Ry­tų Ukrai­nos 2014 me­tų lie­pos 17 die­ną ir pa­skel­bė sa­vo iš­va­das, ta­čiau la­bai [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Vers­las ra­gi­na­mas jau da­bar pra­dė­ti ruo­štis po po­ros me­tų griež­tė­sian­čiam as­mens duo­me­nų val­dy­mui ir sau­go­ji­mui. Mat nau­jų tai­syk­lių ne­si­lai­kan­čioms įmo­nėms grės bau­da iki 20 mln. eu­rų. [...]
Be­veik 2 tūkst. Lie­tu­vos pie­no ga­min­to­jų per ar­ti­miau­sius tris mė­ne­sius ke­ti­na su­ma­žin­ti ga­my­bą ir už tai ti­ki­si gau­ti 1,77 mln. eu­rų Eu­ro­pos Są­jun­gos par­amos lė­šų pa­gal liepą Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos [...]
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jo­je (LFF) rink­ti­nių di­rek­to­riu­mi dir­bęs Ro­ber­tas Taut­kus ėmė­si nau­jos veik­los. Jo ini­cia­ty­va įkur­ta Lie­tu­vos fut­bo­lo žai­dė­jų są­jun­ga (LFŽS), kuri rū­pi­na­si pro­fe­sio­na­lių [...]
Lie­tu­vos vy­rų te­ni­so rink­ti­nė, Da­vi­so tau­rės se­zo­ną bai­gu­si pra­lai­mė­ji­mu Bos­ni­jai ir Her­ce­go­vi­nai, sa­vų žiū­ro­vų aki­vaiz­do­je vėl žais ne­grei­tai.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Kamb­ri­jos gra­fys­tė­je (Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja) avis au­gi­nan­tis Pi­pas Simp­so­nas kū­ry­biš­kai ėmė ko­vo­ti su va­gi­mis. Jis pa­si­tel­kė į pa­gal­bą ryškiai oran­ži­nius da­žus.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami