Elektroniniai dokumentai žada nepalikti vietos „šešėliui“

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-12-09 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-12-09 06:00
Naujoji sistema skirta panaikinti galimybei pervežti prekes į jų realizavimo vietą niekam nežinant, o vėliau nuslėpti ir jų realizavimo faktą. LŽ archyvo nuotrauka
Nuo ki­tų me­tų spa­lio tu­rin­tys įsi­ga­lio­ti elek­tro­ni­niai do­ku­men­tai ne juo­kais iš­gąs­di­no da­lį lo­gis­ti­kos sek­to­riaus bend­ro­vių. Jos tei­gia, kad nau­jo­vė bran­giai kai­nuos są­ži­nin­giems ve­žė­jams, o nuo še­šė­li­nės veik­los ne­va ne­at­bai­dys. Bet Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja (VMI) ne­abe­jo­ja sėk­me – esą pa­ka­ko vien ban­do­mo­jo ty­ri­mo, kad biu­dže­tą pa­siek­tų iš še­šė­lio iš­trauk­ti mi­li­jo­nai eu­rų.

Pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) mo­kė­to­jai nuo ki­tų me­tų spa­lio 1 die­nos pri­va­lės elek­tro­ni­niu bū­du ar­ba tam ti­krais at­ve­jais – raš­tu pa­teik­ti Vals­ty­bi­nei mo­kes­čių ins­pek­ci­jai PVM sąs­kai­tas fak­tū­ras, važ­ta­raš­čius ir ki­tus kro­vi­nių ga­be­ni­mo do­ku­men­tus.

Iš­ma­nio­sios mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mo sis­te­mos (i.MAS) ir dvie­jų po­sis­te­mių – sąs­kai­tų fak­tū­rų (i.SAF) bei el. važ­ta­raš­čių (i.VAZ) įgy­ven­di­ni­mas nuo pat pra­džių ne­iš­ven­gė ne­sklan­du­mų. Pra­ėju­sią sa­vai­tę Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba (VPT) įpa­rei­go­jo VMI nu­trauk­ti 3,7 mln. eu­rų ver­tės (iš jų 2,9 mln. eu­rų – i.VAZ sis­te­mai) i.MAS kon­kur­są, ku­ris, pa­sak jos, ne­va ne­už­ti­kri­no są­ži­nin­gos kon­ku­ren­ci­jos. Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jai pa­siū­lius or­ga­ni­zuo­ti pir­ki­mą iš nau­jo, VMI ko­mu­ni­ka­ci­jos va­do­vas Da­rius Bu­ta LŽ pa­tvir­ti­no, jog bū­tų „nep­ro­tin­ga ne­įsik­lau­sy­ti į mi­nis­te­ri­jos po­zi­ci­ją“, tai­gi kon­kur­sas grei­čiau­siai bus vyk­do­mas pa­kar­to­ti­nai.

Griau­na „nuš­li­fuo­tą“ sistemą

Ve­žė­jai skun­džia­si dėl mi­li­jo­ni­nių pa­pil­do­mų in­ves­ti­ci­jų į aps­kai­tą, bet VMI at­ker­ta, kad įsi­dieg­ti el.važ­ta­raš­čius vi­soms įmo­nėms iš vi­so kai­nuos tik 400 tūkst. eu­rų, o po­pie­ri­nius važ­ta­raš­čius iš­kei­tus į elek­tro­ni­nius juos pil­dan­čios įmo­nės ga­liau­siai kas­met bend­rai su­tau­pys iki 28,5 mln. eu­rų. Ins­pek­to­riams taps kur kas pa­pras­čiau ti­krin­ti ve­žė­jus.

„VMI lo­gi­ka šiuo me­tu yra to­kia: tu­ri bū­ti ge­riau, nes ne­ga­li bū­ti blo­giau. Per dau­ge­lį me­tų esa­me nu­šli­fa­vę veik­los pro­ce­sus, siek­da­mi kuo ma­žes­nių są­nau­dų. Da­bar vis­ką ke­ti­na­ma ap­vers­ti aukš­tyn ko­jo­mis, iš­ar­dant sis­te­mą, ku­rią gry­ni­no­me dau­ge­lį me­tų. Mo­kes­čius su­rink­ti rei­kia, bet tai rei­kia da­ry­ti pro­tin­gai. Dau­gu­ma įmo­nių mo­kes­čius mo­ka ir vis­ką tvar­kin­gai dek­la­ruo­ja. Jos no­ri bū­ti pa­žan­gios, sto­ja į aso­cia­ci­jas, ieš­ko už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų ir ly­giuo­ja­si į Eu­ro­pos bend­ro­ves. To­dėl nie­kas ne­sup­ran­ta, kam rei­ka­lin­gas šis dar­bo ap­sun­ki­ni­mas. Šiuo įsta­ty­mu vi­sos ve­ža­mos pre­kės yra per­ke­lia­mos į ak­ci­zi­nių pre­kių lyg­me­nį“, – pa­žy­mė­jo lo­gis­ti­kos įmo­nės „Rhe­nus svo­ris“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Arū­nas Ber­ta­šius.

Di­džiau­sią naš­tą, pa­šne­ko­vo tei­gi­mu, pa­jus bū­tent są­ži­nin­gai mo­kes­čius mo­kan­čios įmo­nės, nes jos tu­rės pa­pil­do­mai in­ves­tuo­ti, kad ga­lė­tų pil­dy­ti elek­tro­ni­nius do­ku­men­tus.

„Jei pa­siū­ly­ta sis­te­ma ir duo­me­nų, ku­riuos rei­kė­tų teik­ti VMI, są­ra­šas ne­si­keis, mū­sų įmo­nei rei­kės sam­dy­ti bent po­rą pa­pil­do­mų dar­buo­to­jų, kad jie kiau­rą die­ną VMI siun­ti­nė­tų tuos duo­me­nis. O tie, ku­rie sle­pia mo­kes­čius, ir to­liau ra­miai ve­žios ne­aps­kai­ty­tus kro­vi­nius. Ši sis­te­ma nė kiek nuo to ne­ap­sau­go. Tas, ku­ris ne­mo­ka mo­kes­čių, tie­siog ne­ro­dys kro­vi­nio ve­ži­mo sis­te­mo­je. Kaip el. važ­ta­raš­čiai ga­li nuo to ste­buk­lin­gai ap­sau­go­ti? Kas VMI da­bar truk­do daž­niau ir ati­džiau ti­krin­ti įmo­nes, ku­rios pa­gal sa­vo dek­la­ruo­ja­mų pa­ja­mų ne­ati­ti­ki­mą ar dar­buo­to­jams ofi­cia­liai mo­ka­mus mi­ni­ma­lius at­ly­gi­ni­mus yra įtar­ti­nos?“ – ste­bė­jo­si A. Ber­ta­šius.

Ve­žė­jams daug klau­si­mų ke­lia ir tai, kaip pra­ktiš­kai ši sis­te­ma veiks bei ko­kius duo­me­nis VMI rei­kės pa­teik­ti. „Pa­si­ren­gę vež­ti kro­vi­nį, tu­rė­si­me kreip­tis į VMI ir pra­neš­ti, kad jį ve­ši­me. Tuo­met gau­si­me uni­ka­lų nu­me­rį, ku­rį rei­kės iš­spaus­din­ti ant važ­ta­raš­čio, o jau ta­da bus ga­li­ma va­žiuo­ti. Au­to­mo­bi­lį su­stab­dęs ins­pek­to­rius ga­lės pa­ti­krin­ti, ar kro­vi­nys yra dek­la­ruo­tas, ar ne. Ką da­ry­ti tiems, ku­rie ve­ža kro­vi­nius nak­tį ar­ba gau­na pa­pil­do­mą už­sa­ky­mą jau bū­da­mi ke­ly­je?“ – klau­sė A. Ber­ta­šius.

Nu­si­žiū­rė­jo iš portugalų

VMI Kon­tro­lės de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja ir i.MAS pro­jek­to va­do­vė Eg­lė Ra­ma­naus­kie­nė ti­ki­no, kad lo­gis­ti­kos ir ve­žė­jų bend­ro­vių nuo­gąs­ta­vi­mai ne­pag­rįs­ti: pa­nau­do­ti šiuo­lai­ki­niai IT spren­di­mai leis sis­te­mai už­ti­krin­ti ne­nu­trūks­ta­mą veik­lą bet ku­riuo me­tu.

„Nors daž­nai kal­ba­ma apie su­dė­tin­gus mo­kes­čių iš­ven­gi­mo bū­dus bei su­kčia­vi­mo sche­mas, ta­čiau dau­giau­sia iš­pli­tęs ir di­džiau­sio mas­to reiš­ki­nys – ele­men­ta­riai ne­įtrauk­ti rea­li­za­ci­nių pa­ja­mų į aps­kai­tą. Tai da­ro­ma la­bai pa­pras­tai: pre­kių ga­be­ni­mo do­ku­men­tas važ­ta­raš­tis yra nau­do­ja­mas tik ve­žant pre­kes, o ke­ly­je pa­vy­kus iš­veng­ti kon­tro­liuo­jan­čių ins­ti­tu­ci­jų pa­ti­krų at­si­ran­da prie­lai­dos nu­slėp­ti ne tik pre­kių ve­ži­mo, bet ir jų rea­li­za­vi­mo fak­tą. Nau­jo­ji sis­te­ma skir­ta pa­nai­kin­ti ga­li­my­bei per­vež­ti pre­kes į jų rea­li­za­vi­mo vie­tą nie­kam ne­ži­nant, o vė­liau nu­slėp­ti ir jų rea­li­za­vi­mo fak­tą. Įdie­gus el. važ­ta­raš­čius, ryž­tis ga­ben­ti pre­kes ne­už­re­gis­tra­vus sis­te­mo­je ati­tin­ka­mo važ­ta­raš­čio, sa­ky­čiau, bū­tų vi­siš­kai ne­pa­ma­tuo­ta ri­zi­ka“, – es­mi­nius iš­ma­nio­sios mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mo sis­te­mos pri­va­lu­mus var­di­jo E. Ra­ma­naus­kie­nė.

Anot i.MAS pro­jek­to va­do­vės, to­kios sis­te­mos kon­cep­ci­ja par­eng­ta iš­ana­li­za­vus Por­tu­ga­li­jos, Gru­zi­jos, Šve­di­jos, Olan­di­jos ir ki­tų Eu­ro­pos ša­lių tai­ko­mas mo­der­nias elek­tro­ni­nes mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mo prie­mo­nes. La­biau­siai bu­vo rem­ta­si Por­tu­ga­li­jos ge­ro­sios pra­kti­kos pa­vyz­džiais.

Vos pa­pur­čius pa­ži­ro milijonai

El. važ­ta­raš­čių nau­dą VMI grin­džia ir sėk­min­gu ban­do­muo­ju el. sąs­kai­tų fak­tū­rų (i.SAF) po­sis­te­mio ty­ri­mu. Su­kū­rus šį po­sis­te­mį, vi­si PVM mo­kė­to­jai pri­va­lės teik­ti mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­to­riui vi­sų gau­na­mų ir iš­ra­šo­mų PVM sąs­kai­tų duo­me­nis. Šie bus nau­do­ja­mi vyk­dant „kryž­mi­nį“ ti­kri­ni­mą ir nu­sta­tant ne­įtrauk­tus į aps­kai­tą san­do­rius, iš­aiš­ki­nant sąs­kai­tas iš­ra­šan­čius, bet PVM ne­mo­kan­čius mo­kes­čių mo­kė­to­jus ir pan.

Kol sis­te­ma bus su­kur­ta, nu­ro­dy­mai teik­ti mi­nė­tus duo­me­nis bu­vo duo­ti apie 7 tūkst. ri­zi­kin­gais lai­ko­mų mo­kes­čių mo­kė­to­jų. VMI skai­čia­vi­mu, tarp šių pa­pil­do­mai kon­tro­liuo­ja­mų mo­kes­čių mo­kė­to­jų, ly­gi­nant ba­lan­džio-rug­sė­jo mė­ne­sių PVM dek­la­ra­ci­jų duo­me­nis su anks­tes­nių me­tų ati­tin­ka­mu lai­ko­tar­piu, dau­giau nei 25 mln. eu­rų pa­di­dė­jo ste­bi­mų įmo­nių par­da­vi­mo mas­tas (iš­au­go 3 proc.) ir 6,4 mln. eu­rų pa­di­dė­jo mo­kė­ti­nas PVM (iš­au­go 80 proc.).

Ga­vę mi­nė­tus VMI nu­ro­dy­mus mo­kes­čių mo­kė­to­jai pa­tiks­li­no anks­tes­nių mo­kes­ti­nių lai­ko­tar­pių PVM dek­la­ra­ci­jas ir pa­pil­do­mai dek­la­ra­vo 459 tūkst. eu­rų mo­kė­ti­no PVM.

Gau­na­mų duo­me­nų ana­li­zės me­tu VMI nu­sta­čius ne­ati­ti­ki­mus ir ini­ci­ja­vus jų ša­li­ni­mą bei at­li­kus apie 100 kon­tro­lės veiks­mų, mo­kes­čių mo­kė­to­jai pa­pil­do­mai dek­la­ra­vo apie 760 tūkst. eu­rų PVM.

Ti­ki­na, kad su­kčiai išsisuks

VMI dek­la­ruo­ja­mi iš­ma­nio­sios mo­kes­čių sis­te­mos pri­va­lu­mai kol kas ne­įti­ki­na ne tik pa­vie­nių lo­gis­ti­kos bend­ro­vių. Kri­tiš­ką po­žiū­rį iš­reiš­kė ir Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė ve­žė­jų au­to­mo­bi­liais aso­cia­ci­ja „Li­na­va“. „Tai ne tik pa­pil­do­ma fi­nan­si­nė, bet ir ad­mi­nis­tra­ci­nė naš­ta są­ži­nin­gą vers­lą plė­to­jan­čioms įmo­nėms“, – LŽ sa­kė aso­cia­ci­jos at­sto­vas spau­dai Ado­mas Ta­ras­ke­vi­čius. Esą ky­la pa­grįs­tų abe­jo­nių, ar ši sis­te­ma su­ge­bės duo­ti prog­no­zuo­ja­mos nau­dos, nes ne­są­ži­nin­gai rin­ko­je vei­kian­čios įmo­nės tie­siog ir to­liau ne­fik­suos ūki­nių ope­ra­ci­jų sis­te­mo­je. Be to, ve­žė­jams ky­la dar daug pra­kti­nių klau­si­mų dėl duo­me­nų tei­ki­mo elek­tro­ni­niu bū­du.

„E­sant ne­aiš­kiai pra­kti­nei šios sis­te­mos įgy­ven­di­ni­mo kon­cep­ci­jai „Li­na­va“ nu­ma­to kar­tu su VMI su­reng­ti ve­žė­jams kon­sul­ta­ci­jas dėl iš­ma­nio­sios mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mo sis­te­mos po­sis­te­mių pra­kti­nės įgy­ven­di­ni­mo kon­cep­ci­jos. Vi­suo­met pa­lai­ko­me tik są­ži­nin­gą ve­žė­jų vers­lą ir kon­ku­ra­vi­mą, ne­to­le­ruo­ja­me sa­vo na­rių ne­są­ži­nin­gos veik­los, mo­kes­čių slė­pi­mo ir ki­tų pa­na­šių fak­tų“, – pa­žy­mė­jo A.Ta­ras­ke­vi­čius.

Skaičiai

Kro­vi­ni­nio ke­lių trans­por­to veik­los vyk­dy­mą dek­la­ruo­jan­čių mo­kes­čių mo­kė­to­jų at­žvil­giu VMI 2014 me­tais at­li­ko 1071, o per 2015 me­tų de­vy­nis mė­ne­sius – 767 kon­tro­lės veiks­mus.

2014 me­tais bu­vo nu­sta­ty­ta mo­kes­čių ne­ati­ti­ki­mų, ku­rių ver­tė 2,6 mln. eu­rų, per 2015 me­tų 9 mė­ne­sius – 1,44 mln. eu­rų.

At­lie­kant pa­ti­kri­ni­mus 2014 me­tais nu­sta­ty­ti 188, o per 9 šių me­tų mė­ne­sius – 141 ad­mi­nis­tra­ci­nis tei­sės pa­žei­di­mas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
nikas  82.135.138.199 2016-09-22 10:14:19
Ar bent vienas biurokratas realiai įsivaizduoja šios sistemos veikimą? Sėdint kabinete labai paprasta generuoti įvairias kliūtis verslui, bet supraskit, kad jūs iš to verslo gyvenat ir kertat šaką ant kurios sėdit. Užuot galvoję kaip palengvinti sąlygas verslui, daroma vis papildomos ir papildomos kliūtys, susijusios su papildomomis išlaidomis, tuo tarpu kai verslas ir taip vos kvėpuoja. Tuoj norint kažkuo verstis reikės 7 valandas per dieną dirbti tik įvairaus mėšlo pildymui biurokratams ir 1 h. liks tik realiam darbui. Atsipeikėkit ir susivokit realioje aplinkoje, nes miegant kabinete, gal per daug fantazijų lenda į galvą.
0 0  Netinkamas komentaras
pritariu  82.135.195.90 2015-12-10 13:30:06
vezejai teisus, kiek gi galima smaugti saziningus mokesciu moketojus??
0 0  Netinkamas komentaras
Eu­ro­po­je, Azi­jo­je bei Ar­ti­muo­siuo­se Ry­tuo­se at­omi­nes elek­tri­nes sta­tan­ti Ru­si­jos „Ro­sa­tom“ tam­pa geo­po­li­ti­nio spau­di­mo prie­mo­ne, lan­ky­da­ma­sis JAV par­eiš­kė ener­ge­ti­kos ministras Ro­kas Ma­siu­lis.
Lie­tu­vos vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos kas­dien su­lau­kia tūks­tan­čių ban­dy­mų reng­ti ki­ber­ne­ti­nes at­akas, šim­tai jų ke­lia vi­du­ti­nę, o bent 5 proc. – rim­tą grės­mę, sa­ko Nacionalinio ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo [...]
Krem­liui ar­ti­mi žmo­nės pro­ru­siš­kiems se­pa­ra­tis­tams Ry­tų Ukrai­no­je ak­ty­viai pa­ta­ri­nė­ja, kaip va­ry­ti „pro­pa­gan­dos kam­pa­ni­ją“ prieš Ki­je­vą ir Va­ka­rus, ket­vir­ta­die­nį pranešė Vo­kie­ti­jos ži­niask­lai­da.
Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se trau­ki­niui įsi­rė­žus į Ho­bo­ke­no sto­tį Nau­ja­ja­me Džer­sy­je, pa­tvir­tin­ta vie­no žmo­gaus žū­tis, sa­kė Nau­jo­jo Džer­sio gubernatorius Chri­sas Chris­tie.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Trims Bal­ti­jos ša­lims po il­gų ir su­dė­tin­gų de­ry­bų pa­sie­kus su­si­ta­ri­mą, kad eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio ve­žės pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ ran­gos kon­kur­sai bū­tų skel­bia­mi ne tik per bend­rą įmo­nę, [...]
Vil­niu­je ket­vir­ta­die­nį pra­dė­jus šil­dy­mo se­zo­ną, ki­ti di­die­ji Lie­tu­vos mies­tai kol kas neketina šil­dy­ti na­mų.
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Ute­nos „Ju­ven­tus“ ko­man­da sa­vų sir­ga­lių aki­vaiz­do­je kur kas už­ti­krin­čiau su­sit­var­kė su Por­to „Por­to“ krep­ši­nin­kais ir žen­gė į pa­grin­di­nį FI­BA Čempionų ly­gos tur­ny­rą.
Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį Jo­na­vo­je vyks 22-ą kar­tą ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis mo­te­rų tink­li­nio tur­ny­ras „A. Ogo­naus­ko at­mi­ni­mo tau­rė“. Ja­me var­žy­sis po dvi Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ko­man­das.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar išvados dėl numušto Malaizijos keleivinio lėktuvo pakeis Vakarų politiką Rusijos atžvilgiu?
Taip. Vakarai su Rusija elgsis griežčiau
Ne. Toliau bus vykdoma "dialogo ir kompromiso paieškos" politika
Išvados dar labiau išgąsdins Vakarus. Pozicija Maskvos atžvilgiu taps švelnesnė
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami