ES ekologiško transporto rinkoje karaliauja Bulgarija

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2016-09-09 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2016-09-09 06:00
Modernūs papildomai įkraunami hibridiniai automobiliai dažnai yra per brangūs ne tik neturtingų Rytų Europos šalių, bet ir Vakarų vairuotojams. Lietuvos žinių archyvo nuotraukos
Pir­mą­jį 2016 me­tų pus­me­tį Bul­ga­ri­jo­je nau­jų al­ter­na­ty­viais de­ga­lais va­ro­mų trans­por­to prie­mo­nių rin­ka pa­di­dė­jo net 1050 pro­cen­tų. Pa­gal jos di­na­mi­ką ši ša­lis sau­sį-lie­pą bu­vo pir­ma Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Per­nai tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu ES ly­de­ria­vo Lie­tu­va, anuo­met fik­sa­vu­si 500 proc. al­ter­na­ty­vaus trans­por­to rin­kos šuo­lį.

Tai ro­do „Lie­tu­vos ži­nių“ at­lik­ta nau­jau­sios Eu­ro­pos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jų aso­cia­ci­jos (ACEA) at­as­kai­tos ana­li­zė. Prie al­ter­na­ty­viais de­ga­lais va­ro­mų trans­por­to prie­mo­nių, ku­rios daž­nai va­di­na­mos tie­siog eko­lo­giš­ku trans­por­tu, pri­ski­ria­mi: 1) elek­tro­mo­bi­liai; 2) hib­ri­di­niai au­to­mo­bi­liai; 3) pa­pil­do­mai įkrau­na­mi hib­ri­di­niai au­to­mo­bi­liai; 4) su­spaus­to­mis du­jo­mis ir ben­zi­nu va­ro­mi au­to­mo­bi­liai. Šiuos ACEA va­di­na „ki­tų rū­šių al­ter­na­ty­viais de­ga­lais va­ro­mu trans­por­tu“.

Nau­jau­sia aso­cia­ci­jos at­as­kai­ta ro­do, kad per pir­mus še­šis šių me­tų mė­ne­sius Lie­tu­vo­je bu­vo re­gis­truo­tos 169 nau­jos eko­lo­giš­kos trans­por­to prie­mo­nės, ar­ba 31 proc. dau­giau ne­gu 2015 me­tų pir­mą­jį pus­me­tį (129). Bet net ir toks ge­ras re­zul­ta­tas tarp 24 ES vals­ty­bių, ku­rių duo­me­nis skel­bia ACEA, mū­sų ša­liai pa­gal rin­kos au­gi­mą lei­do užim­ti tik 13 vie­tą. In­for­ma­ci­jos aso­cia­ci­jai ne­tei­kia 4 ES na­rės – Mal­ta, Kip­ras, Slo­vė­ni­ja ir Kroa­ti­ja.

Lie­tu­vos duo­me­nys nė­ra tikslūs

Ta­čiau ne vi­sai tiks­lūs ga­li bū­ti ir Lie­tu­vos siun­čia­mi duo­me­nys. Kaip ga­li­ma spręs­ti iš ACEA at­as­kai­tos, mū­sų ša­lis aso­cia­ci­jai tei­kia in­for­ma­ci­ją tik apie elek­tro­mo­bi­lius ir hib­ri­di­nius au­to­mo­bi­lius, o len­te­lė­se, ku­rio­se ra­šo­mi pa­pil­do­mai įkrau­na­mų hib­ri­di­nių ma­ši­nų ir ki­tų rū­šių al­ter­na­ty­viais de­ga­lais va­ro­mų trans­por­to prie­mo­nių skai­čiai, prie Lie­tu­vos nu­ro­dy­ta „N. d.“ („Nė­ra duo­me­nų“). Šios rai­dės ma­ty­ti ir to­se ei­lu­tė­se, ku­rio­se mi­ni­mos la­biau­siai eko­no­miš­kai at­si­li­ku­sios ES na­rės – Ru­mu­ni­ja ir Bul­ga­ri­ja. Re­gis, tos ir­gi tiks­liai ne­ži­no, kiek jų rin­ko­se re­gis­truo­ja­ma pa­pil­do­mai įkrau­na­mų hib­ri­di­nių au­to­mo­bi­lių ir ma­ši­nų, ku­rių de­ga­lai – van­de­ni­lis bei su­spaus­tos du­jos.

Mū­sų ša­lies var­du in­for­ma­ci­ją ACEA tei­kian­čios Lie­tu­vos au­to­vers­li­nin­kų aso­cia­ci­jos (LAA) ad­mi­nis­tra­ci­jos va­do­vas Ro­kas Kny­va „Lie­tu­vos ži­nioms“ tei­gė, jog „bal­ta dė­mė“ sta­tis­ti­ko­je apie al­ter­na­ty­viais de­ga­lais va­ro­mas nau­jas ma­ši­nas at­si­ra­do dėl to, kad jas re­gis­truo­jan­ti vals­ty­bės įmo­nė „Re­gi­tra“ vis dar ne­su­kū­rė me­to­di­kos, lei­džian­čios at­skir­ti skir­tin­gas eko­lo­giš­ko trans­por­to rū­šis. LAA Eu­ro­pos aso­cia­ci­jai siun­čia bū­tent iš „Re­gi­tros“ gau­tą in­for­ma­ci­ją.

„Kol kas „Re­gi­tra“ ne­skirs­to al­ter­na­ty­viais de­ga­lais va­ro­mų trans­por­to prie­mo­nių Lie­tu­vo­je to­kiais par­ame­trais, ko­kiais jas skirs­to ki­tos ES ša­lys. Ma­tyt, ne­di­de­lis eko­lo­giš­kų au­to­mo­bi­lių skai­čius bus įpir­šęs min­tį, jog al­ter­na­ty­vus trans­por­tas Lie­tu­vo­je yra toks ma­ža­reikš­mis, kad ne­ver­ta dėl jo ir steng­tis“, – spė­jo R. Kny­va.

Rokas Knyva: "Kol kas „Regitra“ neskirsto alternatyviais degalais varomų transporto priemonių Lietuvoje tokiais parametrais, kokiais jas skirsto kitos ES šalys."

ACEA at­as­kai­to­je ra­šo­ma, kad 2016 me­tų sau­sį-lie­pą Lie­tu­vo­je bu­vo įre­gis­truo­ti 207 nau­ji hib­ri­di­niai au­to­mo­bi­liai ir 47 elek­tro­mo­bi­liai. Pa­gal elek­tra va­ro­mų trans­por­to prie­mo­nių rin­kos au­gi­mą, ku­ris Lie­tu­vo­je per pus­me­tį, pa­ly­gin­ti su 2015 me­tų pir­mais še­šiais mė­ne­siais, pa­sis­tie­bė 113,6 proc., su­ge­bė­jo­me užim­ti 4-ąją vie­tą. Pir­ma­vo Veng­ri­ja (+246,4 proc.), Aus­tri­ja (+146,7 proc.) ir Is­pa­ni­ja (+127,4 proc.).

Sąs­tin­gis ES senbuvėse

Nors ES įmo­nės ir pi­lie­čiai nuo­lat ra­gi­na­mi rink­tis eko­lo­giš­ką trans­por­tą, at­ro­do, šį kvie­ti­mą 2016 me­tų pir­mą­jį pus­me­tį, kaip ga­li­ma spręs­ti iš ACEA pa­tei­kia­mų duo­me­nų, gir­dė­jo tik Ry­tų Eu­ro­pos vals­ty­bės. ES sen­bu­vių nau­jo al­ter­na­ty­vaus trans­por­to rin­ka net pra­de­da klimp­ti į sąs­tin­gį.

Aso­cia­ci­ja skel­bia, kad nuo sau­sio iki lie­pos (im­ti­nai) ES bu­vo re­gis­truo­ta 302 819 nau­jų al­ter­na­ty­viais de­ga­lais va­ro­mų trans­por­to prie­mo­nių, ar­ba 3,5 proc. dau­giau ne­gu tą pa­tį lai­ko­tar­pį per­nai (292 616). Pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ES sen­bu­vių rin­kos au­go tik 2,7 proc., o ry­ti­nių ES na­rių – 26 pro­cen­tais.

Eko­lo­giš­kų ma­ši­nų en­tu­zias­tams dar la­biau ne­ri­mo tu­rė­tų kel­ti 2016 me­tų an­tro­jo ket­vir­čio re­zul­ta­tai. ACEA nu­ro­do, kad šių me­tų ba­lan­dį-lie­pą ES rin­ko­je įmo­nės ir fi­zi­niai as­me­nys įre­gis­tra­vo 147 784 nau­jas eko­lo­giš­kas leng­vą­sias trans­por­to prie­mo­nes, ar­ba vos 0,6 proc. dau­giau ne­gu 2015-ųjų an­trą­jį ket­vir­tį (146 965). Pen­kio­li­kos ES sen­bu­vių rin­ka smu­ko 0,9 pro­cen­to. Ją gel­bė­jo tik 42,5 proc. iš­au­gęs re­gis­tra­vi­mas de­vy­nio­se „nau­jo­se“ ES ša­ly­se.

Tie­sa, jų in­dė­lis į vi­sos ES eko­lo­gi­jos plė­trą men­kas. Sau­sį-lie­pą Bul­ga­ri­jo­je, Es­ti­jo­je, Veng­ri­jo­je, Ru­mu­ni­jo­je, Lat­vi­jo­je, Lie­tu­vo­je, Len­ki­jo­je, Slo­va­ki­jo­je ir Če­ki­jo­je bu­vo įre­gis­truo­tos 12 903 al­ter­na­ty­viais de­ga­lais va­ro­mos trans­por­to prie­mo­nės, o tai su­da­rė tik apie pu­sę pro­cen­to bend­ro ES ša­ly­se re­gis­truo­tų to­kių ma­ši­nų skai­čiaus (302 819). Ly­de­rė pa­gal al­ter­na­ty­viais de­ga­lais va­ro­mų nau­jų au­to­mo­bi­lių re­gis­tra­vi­mą tarp ES na­rių, ku­rias ACEA įvar­di­ja kaip „nau­jas“, bu­vo Len­ki­ja. Ji pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį įre­gis­tra­vo 7888 to­kias trans­por­to prie­mo­nes.

De­šimt ES ša­lių, ku­rio­se bu­vo fik­suo­tas di­džiau­sias al­ter­na­ty­viais de­ga­lais va­ro­mų trans­por­to prie­mo­nių rin­kos au­gi­mas 2016 m. II ketv.

VietaŠalisĮre­gis­truo­ta ma­ši­nų (vnt.)Po­ky­tis (proc.)*
1.Bulgarija115 (16**)+1050
2.Estija214 (98)+118,4
3.Vengrija508 (259)+96,1
4.Graikija540 (277)+94,9
5.Rumunija203 (106)+91,5
6.Ispanija9172 (4975)+84,4
7.Lenkija4130 (2359)+75,1
8.Suomija1592 (957)+66,4
9.Danija2168 (1327)+63,4
10.Airija408 (276)+47,8
...13.Lietuva169 (129)+31

* Pa­ly­gin­ti su 2015 m. II ketvirčiu

** 2015 m. II ket­vir­čio re­gis­tra­vi­mo rezultatas

Šal­ti­nis: ACEA

De­šimt di­džiau­sių ES al­ter­na­ty­viais de­ga­lais va­ro­mų trans­por­to prie­mo­nių rin­kų 2016 I pusm.

VietaŠalisĮre­gis­truo­ta ma­ši­nų (vnt.)Po­ky­tis (proc.)*
1.Italija104 648 (121 297)**–14,7
2.Di­džio­ji Britanija46 014 (37 933)+21,3
3.Prancūzija42 277 (39 070)+8,2
4.Vokietija28 335 (26 742)+6
5.Ispanija16 771 (9978)+68,1
6.Švedija14 643 (10 819)+35,3
7.Belgija10 867 (6523)+66,6
8.Olandija9299 (18 551)–49,9
9.Lenkija7888 (5548)+42,2
10.Danija3904 (2434)+60,4
...17.Estija353 (198)+78,3
...22.Lietuva254 (196)+29,6
...23.Latvija155 (197)–21,3

* Pa­ly­gin­ti su 2015 m. I pusm.

** 2015 m. sau­sio-bir­že­lio (im­ti­nai) re­gis­tra­vi­mo rezultatas

Šal­ti­nis: ACEA

De­šimt ES vals­ty­bių, ku­rio­se bu­vo fik­suo­tas di­džiau­sias al­ter­na­ty­viais de­ga­lais va­ro­mų trans­por­to prie­mo­nių rin­kos au­gi­mas 2016 m. I pusm.

VietaŠalisĮre­gis­truo­ta ma­ši­nų (vnt.)Po­ky­tis (proc.)*
1.Bulgarija177 (20**)+785
2.Vengrija867 (428)+102,6
3.Rumunija334 (171)+95,3
4.Estija353 (198)+78,3
5.Ispanija16 771 (9978)+68,1
6.Suomija3134 (1877)+67
7.Belgija10 867 (6523)+66,6
8.Graikija872 (568)+53,5
9.Lenkija7888 (5548)+42,2
10.Austrija4234 (3032)+39,6
...13.Lietuva169 (129)+31

* Pa­ly­gin­ti su 2015 m. I pusmečiu

** 2015 m. I pusm. re­gis­tra­vi­mo rezultatas

Šal­ti­nis: ACEA

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­po­jo­je rug­sė­jo 24 die­ną vy­ko šven­ti­niai ren­gi­niai, skir­ti pa­žy­mė­ti Baltų vie­ny­bės die­ną. 
Prieš 70 me­tų pir­mą­jį spek­tak­lį su­vai­di­nęs Lie­tu­vos Ru­sų dra­mos tea­tras (LRDT) nu­spren­dė ne­švęs­ti šios ju­bi­lie­ji­nės da­tos. Aiš­ki­na­ma, kad šven­tei nė­ra jo­kios pro­gos, o ju­bi­lie­jus tė­ra [...]
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja at­si­sa­kė anks­čiau dek­la­ruo­tų pla­nų nai­kin­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais tei­kia­mo tarp­tink­li­nio ry­šio (roa­ming, – angl.) mokesčius ke­liau­jan­tiems eu­ro­pie­čiams.
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Rug­sė­jo 28-ąją tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar at­si­ras mai­ti­ni­mo įmo­nė, ga­lin­ti ir no­rin­ti šie­met rū­pin­tis Kau­no „Ži­bu­rio“ mo­kyk­los auk­lė­ti­nių mai­ti­ni­mu. Kol mies­to val­di­nin­kai suka gal­vas, kaip [...]
Sa­vait­ga­lį Šiau­liuo­se vy­ku­sia­me tarp­tau­ti­nia­me vy­rų tink­li­nio tur­ny­re „Šiau­lių tau­rė – 2016“ pir­mą­sias dvi vie­tas užėmė Lie­tu­vos ko­man­dos.
Nau­din­giau­siu pra­ėju­sios sa­vai­tės „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ krep­ši­nin­ku iš­rink­tas 33 me­tų 185 cm ūgio Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­to“ puo­lė­jas Da­vi­das Lo­ga­nas, ku­rio fantastiški pa­si­ro­dy­mai lei­do [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos tu­ri per­mąs­ty­ti sa­vo vaid­me­nį ir tap­ti vals­ty­bės so­cia­li­nio, tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so da­li­mi. Tai lem­ta ir Na­cio­na­li­nei Martyno Maž­vy­do bib­lio­te­kai, [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vi­si ži­no, kad ta­ba­ko ga­mi­niai ken­kia svei­ka­tai, ir net nau­jo­sios e-ci­ga­re­tės ga­li tu­rė­ti kenks­min­gų tok­si­nų. Ta­čiau Tek­sa­so A&M uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad pats ni­ko­ti­nas [...]
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami