ES naujų automobilių rinka nepaiso geopolitinių iššūkių

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2014-11-24 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2014-11-24 06:00
Spalį Europos Sąjungoje labiausiai - net 68,5 proc. - augo japoniškų "Mitsubishi" registravimas. Gamintojo nuotrauka
Pa­gal įre­gis­truo­tų nau­jų au­to­mo­bi­lių kie­kį Lie­tu­va po de­šim­ties šių me­tų mė­ne­sių tarp 27 Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) ša­lių bu­vo tre­čio­je nuo ga­lo vie­to­je. Pa­gal re­gis­tra­ci­jos tem­pą nuo sau­sio iki spa­lio, pa­ly­gin­ti su tuo pa­čiu 2013 me­tų lai­ko­tar­piu, Lie­tu­vos rin­ka bu­vo pa­au­gu­si 22,2 proc., ir pa­gal šį ro­dik­lį mes da­li­ja­mės 5-6 vie­tas tarp bend­ri­jos vals­ty­bių, ro­do nau­jau­sia Eu­ro­pos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jų aso­cia­ci­jos (ACEA) at­as­kai­ta.  

Vis dėl­to spa­lį, kaip ro­do ACEA duo­me­nys, nau­jų au­to­mo­bi­lių re­gis­tra­vi­mo tem­pas Lie­tu­vo­je bu­vo po ke­lių mė­ne­sių pa­šė­lu­sio au­gi­mo stip­riai at­slū­gęs ir sie­kė „vos“ 4,8 proc. Tai – 15-tas re­zul­ta­tas tarp ES ša­lių. Par­adok­sas, bet spar­čiau­siai nau­jų ma­ši­nų rin­ka spa­lio mė­ne­sį stie­bė­si eko­no­mi­nės kri­zės vis dar ka­muo­ja­ma­ja­me Kip­re (+34,8 proc.), taip pat – Ru­mu­ni­jo­je (+31,3 proc.), Is­pa­ni­jo­je (+26,1 proc.), Slo­vė­ni­jo­je (+26,1 proc.), Grai­ki­jo­je (+20,8 proc.).

Anot ACEA, vi­so­je ES per spa­lį bu­vo įre­gis­truo­ta 1 072 837 nau­ji au­to­mo­bi­liai, ar­ba 6,5 proc. dau­giau nei tą pa­tį mė­ne­sį per­nai (1 007 302).

Nu­vy­lė Prancūzija

Iš bend­ri­jos ša­lių, ku­rio­se nau­jų au­to­mo­bi­lių re­gis­truo­ja­ma dau­giau­sia, ga­min­to­jus la­biau­siai džiu­gi­na ir to­liau sta­bi­lų au­gi­mą ro­do Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos (2014 m. spa­lio mė­ne­sį jo­je bu­vo re­gis­truo­ta 14,2 proc. nau­jų ma­ši­nų dau­giau nei per­nai me­tais tą pa­tį mė­ne­sį), jau mi­nė­tos Is­pa­ni­jos, Ita­li­jos (+9,2 proc.), Vo­kie­ti­jos (+3,7 proc.) rin­ka. Ta­čiau ket­vir­to­jo­je di­džiau­sio­je – Pra­ncū­zi­jos – rin­ko­je pra­ėju­sį mė­ne­sį bu­vo fik­suo­tas 3,8 proc. sie­kęs nuo­smu­kis. Be to, dar kri­to Bel­gi­jos (-3,5 proc.), Da­ni­jos (-3 proc.), Olan­di­jos (-2,5 proc.) ir Bul­ga­ri­jos (-0,3 proc.) rin­kos.

Po ke­le­tos iš ei­lės sąs­tin­go at­si­ga­vo nau­jų au­to­mo­bi­lių re­gis­tra­vi­mas kai­my­ni­nė­je Es­ti­jo­je – spa­lio mė­ne­sį, pa­ly­gin­ti su tuo pa­čiu 2013 me­tų mė­ne­siu, jis sie­kė 14,4 proc, (9 vie­ta tarp ES vals­ty­bių). Laip­te­liu že­miau už Lie­tu­vą, 16-to­je vie­to­je, at­si­dū­rė Lat­vi­ja (+4 proc.).

Pa­gal kie­kį – „uodegoje“

Už­tat Lie­tu­va yra tarp „pi­mū­nių“ pa­gal de­šim­ties mė­ne­sių nau­jų au­to­mo­bi­lių re­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tus – su Grai­ki­ja da­li­na­mės 5-6 vie­tas (+22,2 proc.). Lat­vi­ja pa­ga šį ro­dik­lį, ro­do ACEA duo­me­nys, įsi­kū­rė ant 11-to laip­te­lio, Es­ti­ja – ant 13-to.

Ta­čiau įspū­din­gas šuo­lis į vir­šų dar ne­reiš­kia, kad bu­vo įre­gis­truo­tas ir toks pat stul­bi­nan­tis nau­jų au­to­mo­bi­lių kie­kis. Pa­sak ACEA sta­tis­ti­kos, nuo sau­sio iki spa­lio Lie­tu­vo­je įre­gis­truo­ta vos 12 323 nau­jų au­to­mo­bi­lių. Už mū­sų li­ko Lat­vi­ja (10 446) ir Kip­ras (7121). Ta­čiau Lat­vi­jo­je gy­ve­na treč­da­liu ma­žiau gy­ven­to­jų nei Lie­tu­vo­je, Kip­re - dau­giau nei dviem treč­da­liais.

Są­ra­šo vir­šu­je, aiš­ku, yra įsi­kū­ru­si Vo­kie­ti­ja, kur per 10 me­ne­sių bu­vo re­gis­truo­ta 2 556 991 nau­jas au­to­mo­bi­lis. Ge­riau­sių­jų pen­ke­tu­ke dar at­si­dū­rė Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Ita­li­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Is­pa­ni­ja. Šios ša­lys tu­ri ir dau­giau­sia gy­ven­to­jų tarp ES vals­ty­bių.

Są­ra­še yra ir ne­ti­kė­tu­mų. Pa­vyz­džiui, daug kam ga­li bū­ti ne­ti­kė­ta, kad pa­gal nau­jų au­to­mo­bi­lių re­gis­tra­vi­mą kai­my­ni­nė Len­ki­ja (jo­je nuo sau­sio iki spa­lio bu­vo re­gis­truo­tos 273 732 nau­jos ma­ši­nos) len­kia tur­tin­gas va­ka­rų ir šiau­rės Eu­ro­pos ša­lis Aus­tri­ją (264 308), Šve­di­ją (250 888), Da­ni­ją (158 476), Suo­mi­ją (91 923), o dar vie­na bu­vu­si Ry­tų blo­ko vals­ty­bė Če­ki­ja (159 261) – Da­ni­ją ir Suo­mi­ją.

***

ES vals­ty­bių užim­ta vie­ta pa­ga re­gis­truo­tų nau­jų au­to­mo­bi­lių kie­kį 2014 m. sau­sį-spalį

Vie­ta Vals­ty­bė Re­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tas (vnt.)

1. Vo­kie­ti­ja 2 556 991

2. Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja 2 135 910

3. Ita­li­ja 1 158 846

4. Pra­ncū­zi­ja 1 497 464

5. Is­pa­ni­ja 716 746

6. Bel­gi­ja 426 210

7. Olan­di­ja 320 821

8. Len­ki­ja 273 732

9. Aus­tri­ja 264 308

10. Šve­di­ja 250 888

11. Če­ki­ja 159 261

12. Da­ni­ja 158 476

13. Por­tu­ga­li­ja 119 186

14. Ai­ri­ja 95 211

15. Suo­mi­ja 91 923

16. Slo­va­ki­ja 60 546

17. Grai­ki­ja 59 847

18. Ru­mu­ni­ja 58 908

19. Veng­ri­ja 55 502

20. Slo­vė­ni­ja 45 703

21. Liuk­sem­bur­gas 42 669

22. Kroa­ti­ja 30 061

23. Es­ti­ja 17 923

24. Bul­ga­ri­ja 16 832

25. Lie­tu­va 12 323

26. Lat­vi­ja 10 446

27. Kip­ras 7121

Šal­ti­nis: ACEA

***

Pir­mau­jan­čios ES vals­ty­bės pa­gal nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­kos au­gi­ma 2014 m. sau­sį-spalį*

Vie­ta Vals­ty­bė Po­ky­tis (proc.)

1. Por­tu­ga­li­ja +34,7

2. Ai­ri­ja +29,6

3. Ru­mu­ni­ja +26,2

4. Kroa­ti­ja +24,4

5-6. Lie­tu­va +22,2

5-6. Grai­ki­ja +22,2

7. Veng­ri­ja +20,2

8. Kip­ras +19,5

9. Is­pa­ni­ja +18,1

10. Če­ki­ja +19,5

*Pa­ly­gin­ti su 2013 m. sau­siu-spa­liu.

Šal­ti­nis: ACEA

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus Len­ki­jo­je per Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios pa­sau­lio jau­ni­mo die­nų ren­gi­nius nau­do­ti au­to­mo­bi­liai pir­ma­die­nį bu­vo iš­sta­ty­ti auk­cio­ne, o už juos gau­tos lė­šos bus skir­tos Si­ri­jos [...]
Tur­ki­ja dėl įta­ria­mų ry­šių su ne­sėk­min­gu lie­pos 15-osios ban­dy­mu įvyk­dy­ti per­vers­mą at­lei­do 87 žval­gy­bos agen­tū­ros dar­buo­to­jus, an­tra­die­nį pranešė vals­ty­bi­nė ži­niask­lai­da.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Ja­po­ni­jos su­perg­rei­ta­sis trau­ki­nys pir­ma­die­nį bu­vo pri­vers­tas įvyk­dy­ti ava­ri­nį su­sto­ji­mą, nes ja­me tarp krės­lų bu­vo ap­tik­ta be­si­ran­gan­ti gy­va­tė, pranešė vie­ti­nė ži­niask­lai­da.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami