ES naujų automobilių rinkoje – lėtėjimo ženklai

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2016-07-18 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2016-07-18 06:00
Angliškos "Jaguar" markės populiarumas per pirmąjį 2016 metų pusmetį Europos Sąjungoje išaugo daugiau nei dvigubai.   Gamintojo nuotrauka
Pa­gal pir­mo­jo pus­me­čio nau­jų leng­vų­jų ke­lei­vi­nių au­to­mo­bi­lių re­gis­tra­vi­mo di­dė­ji­mo re­zul­ta­tus Lie­tu­va tarp Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) vals­ty­bių užė­mė 3-ią­ją vie­tą – į prie­kį pra­lei­do tik kai­my­nę Lat­vi­ją ir ma­žy­tį Kip­rą. Ta­čiau bir­že­lio mė­ne­sio ir Lie­tu­vos, ir aps­kri­tai vi­sos ES nau­jų ma­ši­nų rin­kos au­gi­mas lė­tė­jo.

Tai at­sklei­džia nau­jau­sia Eu­ro­pos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jų aso­cia­ci­jos ACEA) at­as­kai­ta. Jos duo­me­ni­mis, nuo šių me­tų sau­sio iki bir­že­lio Lie­tu­vos gy­ven­to­jai ir įmo­nės įre­gis­tra­vo 10 706 nau­jus ke­lei­vi­nius (M1 kla­sės) au­to­mo­bi­lius, ar­ba 25 proc. dau­giau ne­gu tą pa­tį pra­ėju­sių me­tų lai­ko­tar­pį (8563). Di­na­miš­kiau­siai iš ES ša­lių pir­mą­jį pus­me­tį au­go Kip­ro rin­ka – 40,3 proc., an­tro­jo­je vie­to­je at­si­dū­ru­sios Lat­vi­jos – 28,9 pro­cen­to. Sau­sį-bir­že­lį lat­viai įre­gis­tra­vo 8850 nau­jų au­to­mo­bi­lių, ar­ba 21 proc. ma­žiau nei Lie­tu­vos gy­ven­to­jai ir įmo­nės. Es­ti­jo­je per pus­me­tį, pa­ly­gin­ti su 2015 me­tų tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu, rin­ka pa­sis­tie­bė ma­žiau­siai iš vi­sų Bal­ti­jos vals­ty­bių (12,4 proc.), bet to už­te­ko, kad mū­sų kai­my­nė tarp ES vals­ty­bių pa­gal re­gis­tra­vi­mo di­dė­ji­mą at­si­dur­tų 14-ojo­je vie­to­je. Es­tai sau­sį-bir­že­lį įre­gis­tra­vo 11 754 nau­jas leng­vą­sias ma­ši­nas – dau­giau nei ki­tos dvi Bal­ti­jos se­sės. Lie­tu­viai nuo sau­sio iki lie­pos 1 die­nos įre­gis­tra­vo 9,8 proc. ma­žiau nau­jų leng­vų­jų ke­lei­vi­nių au­to­mo­bi­lių ne­gu es­tai, lat­viai – 32,8 proc. ma­žiau.

Iš­sik­vė­pė ke­tu­rios ES narės

To­je pa­čio­je ACEA at­as­kai­to­je skel­bia­mi bir­že­lio re­zul­ta­tai ro­do, kad Lie­tu­vo­je ir Es­ti­jo­je rin­kos au­gi­mas su­lė­tė­jo, o Lat­vi­jo­je, prieš­in­gai, smar­kiai šok­te­lė­jo. Bir­že­lį lat­viai įre­gis­tra­vo 2090 nau­jų leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių, ar­ba net 68,1 proc. dau­giau ne­gu tą pa­tį mė­ne­sį prieš me­tus (1243). Toks re­zul­ta­tas pa­gal mė­ne­sio rin­kos di­na­miš­ku­mą lei­do lat­viams pir­mau­ti vi­so­je ES. Tuo me­tu Lie­tu­va, bir­že­lį įre­gis­tra­vu­si 19,7 proc. dau­giau nau­jų au­to­mo­bi­lių ne­gu tą pa­tį 2015 me­tų mė­ne­sį, bu­vo pri­vers­ta da­ly­tis 6-ąja – 7-ąja vie­to­mis su Suo­mi­ja, o Es­ti­ja (+1,2 proc.) tarp 27 ES vals­ty­bių (be Mal­tos) aps­kri­tai li­ko 24-a.

Su­lau­kus me­tų vi­du­rio nau­jų ma­ši­nų re­gis­tra­vi­mas su­lė­tė­jo vi­so­je ES. Kaip tei­gia­ma ACEA at­as­kai­to­je, 2016 me­tų sau­sį-bir­že­lį ES bu­vo įre­gis­truo­ti 7 842 965 nau­ji leng­vie­ji ke­lei­vi­niai au­to­mo­bi­liai, ar­ba 9,4 proc. dau­giau ne­gu pir­mą­jį pra­ėju­sių me­tų pus­me­tį (7 171 189). Ta­čiau bir­že­lio mė­ne­sį ES nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­kos au­gi­mas jau bu­vo be­veik tri­mis pro­cen­tais ma­žes­nis, sie­kė 6,9 pro­cen­to.

ACEA di­džiau­sią rin­kos re­ce­si­ją bir­že­lį fik­sa­vo Ru­mu­ni­jo­je (-36,7 proc.), rin­ka taip pat smu­ko Bul­ga­ri­jo­je (-3,9 proc.), Grai­ki­jo­je (-1,5 proc.) ir Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je (-0,8 proc.). Šio­se ke­tu­rio­se vals­ty­bė­se pra­ėju­sį mė­ne­sį bu­vo įre­gis­truo­ta 2051 au­to­mo­bi­liu ma­žiau ne­gu 2015-ųjų bir­že­lį. Ne­igia­mas ru­mu­nų, bul­ga­rų, grai­kų ir bri­tų re­zul­ta­tas dau­giau­sia lė­mė ir vi­sos ES rin­kos au­gi­mo tem­po su­lė­tė­ji­mą.

„Au­di“ fenomenas

ACEA duo­me­ni­mis, 2016 me­tų sau­sį-bir­že­lį ES rin­ko­je do­mi­na­vo vo­kiš­ki „Volks­wa­gen“ au­to­mo­bi­liai. Jų ES pi­lie­čiai įre­gis­tra­vo 875 380, ar­ba 0,8 proc. dau­giau nei tą pa­tį lai­ko­tar­pį 2015-ai­siais. An­trą­ją po­zi­ci­ją užė­mė pra­ncū­ziš­ki „Re­nault“ (585 689; +15 proc.), tre­čią­ją – vo­kiš­ki „O­pel/­Vaux­hall“ (532 370; +8,4 proc.).

De­šim­ties po­pu­lia­riau­sių ES re­gis­truo­tų mar­kių ri­kiuo­tė­je di­de­lių po­ky­čių, pa­ly­gin­ti su pra­ėju­siais me­tais, nė­ra, iš­sky­rus vie­ną. Per­nai 4-ąją vie­tą tarp po­pu­lia­riau­sių ES au­to­mo­bi­lių pre­kės ženk­lų užė­męs pra­ncū­zų „Peu­geot“ (2015-ųjų sau­sį-bir­že­lį ES na­rė­se šių ma­ši­nų bu­vo įre­gis­truo­ta 440 661) šie­met nu­kri­to į 5-ąją po­zi­ci­ją (472 451) ir ap­si­kei­tė vie­to­mis su vo­kie­čių „Au­di“ (per pir­mus še­šis 2015 me­tų mė­ne­sius šių au­to­mo­bi­lių įre­gis­truo­ta 387 259, šiais me­tais – 430 477).

Di­džiau­sią pus­me­čio re­gis­tra­vi­mo au­gi­mą fik­sa­vo Ang­li­jo­je ga­mi­na­mi pra­ban­gūs „Ja­guar“ (+101,9 proc.) ir ja­po­nų „Mit­su­bis­hi“ (+33,3 proc.).

De­šimt di­džiau­sią nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­kos au­gi­mą fik­sa­vu­sių ES ša­lių, 2016 m. I-VI mėn.

VietaŠalisRe­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tas (vnt.)Po­ky­tis (proc.)*
1.Kipras6793 (4842)**+40,3
2.Latvija8850 (6865)+28,9
3.Lietuva10706 (8563)+25
4.Vengrija45 959 (37 023)+24,1
5.Airija101 336 (82 337)+23,1
6.Kroatija25 719 (21 285)+20,8
7.Italija1 041 854 (874 381)+19,2
8.Lenkija210 728 (177 772)+18,5
9.Slovakija43 954 (37 173)+18,2
10.Čekija132 778 (113 261)+17,2

*Pa­ly­gin­ti su 2015 m. I-VI mėn.

**2015 me­tų I-VI mėn. re­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tas.

Šal­ti­nis: ACEA.

De­šimt di­džiau­sią nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­kos au­gi­mą fik­sa­vu­sių ES ša­lių, 2016 m. bir­že­lio mėn.

VietaŠalisRe­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tas (vnt.)Po­ky­tis (proc.)*
1.Latvija2090 (1243)**+68,1
2.Kroatija6136 (4649)+32
3.Vengrija9685 (7347)+31,8
4.Lenkija38 555 (30 390)+26,9
5.Čekija25 714 (21 315)+20,6
6–7.Lietuva1904 (1591)+19,7
6–7.Suomija10 750 (8980)+19,7
8.Slovėnija6492 (5467)+18,7
9.Švedija36 307 (32 257)+12,6
10.Slovakija8354 (7454)+12,1

*Pa­ly­gin­ti su 2015 m. I-VI mėn.

**2015 me­tų I-VI mėn. re­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tas.

Šal­ti­nis: ACEA.

De­šimt po­pu­lia­riau­sių nau­jų leng­vų­jų ke­lei­vi­nių au­to­mo­bi­lių mar­kių ES 2016 m. I-VI mėn.

VietaMarkėRe­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tas (vnt.)Po­ky­tis (proc.)*
1.„Volkswagen“875 380+0,8
2.„Renault“585 689+15
3.„Opel/Vauxhall“532 370+8,4
4.„Audi“430 477+11,2
5.„Peugeot“472 451+7,2
6.„Fiat“414 614+17,9
7.BMW408 069+14,5
8.„Mer­ce­des-Benz“409 463+15,5
9.„Škoda“334 668+10
10.„Citroen“305 305+6,7

*Pa­ly­gin­ti su 2015 m. I-VI mėn.

Šal­ti­nis: ACEA.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Per gais­rą dau­gia­bu­čio na­mo bu­te Kau­ne sek­ma­die­nio va­ka­rą žuvo du vy­rai.
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė sos­ti­nė­je ke­ti­na at­nau­jin­ti dar 13 pers­pė­ji­mo si­re­nų.
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami