ES pametė galvą dėl komercinių automobilių

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2016-03-24 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2016-03-24 06:00
Kovą Lietuva pirmavo ES pagal lengvesnių nei 3,5 tonos komercinių automobilių rinkos augimą.  Gamintojo nuotrauka
2016 me­tų ko­vą Lie­tu­vos gy­ven­to­jai ir įmo­nės įre­gis­tra­vo 211 nau­jų trans­por­to prie­mo­nių, ku­rios yra leng­ves­nės nei 3,5 to­nos, – tai 77,3 proc. dau­giau ne­gu per­nai tą pa­tį mė­ne­sį. Pa­gal šį ro­dik­lį Lie­tu­va vėl bu­vo pir­ma tarp 27 Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) ša­lių (be Mal­tos).

Tai at­sklei­džia nau­jau­sia Eu­ro­pos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jų aso­cia­ci­jos (ACEA) at­as­kai­ta. Ta­čiau ma­žiau nei pus­ket­vir­tos to­nos sve­rian­čios ma­ši­nos pri­klau­so tik vie­nai iš ke­tu­rių nau­jo su­nkio­jo ko­mer­ci­nio trans­por­to ka­te­go­ri­jų, apie ku­rias ren­ka duo­me­nis ACEA. Prie ki­tų tri­jų ka­te­go­ri­jų pri­ski­ria­mos: 1) dau­giau kaip 3,5 to­nos svo­rio trans­por­to prie­mo­nės; 2) dau­giau kaip 16 to­nų su­nkve­ži­miai (dau­giau­sia – vil­ki­kai); 3) au­to­bu­sai ir ki­tas su­nku­sis spe­cia­lu­sis trans­por­tas. Įdo­mu, kad pra­ėju­sį mė­ne­sį pa­sta­ro­jo­je ka­te­go­ri­jo­je Lie­tu­va fik­sa­vo blo­giau­sią re­zul­ta­tą ES (-84,2 proc.). Tai dau­giau­sia lė­mė, jog vi­sų ES nau­jų ko­mer­ci­nių trans­por­to prie­mo­nių re­gis­tra­vi­mo po­ky­čių len­te­lė­je ko­vą su­ge­bė­jo­me užim­ti vos 14 vie­tą.

Tie­sa, bend­ras Lie­tu­vos nau­jo ko­mer­ci­nio trans­por­to rin­kos au­gi­mas bu­vo tie­siog pui­kus. Mū­sų ša­lies gy­ven­to­jai ir įmo­nės ko­vą įre­gis­tra­vo 502 nau­jas ko­mer­ci­nes ma­ši­nas, ar­ba 23 proc. dau­giau ne­gu tą pa­tį mė­ne­sį per­nai (408). Ta­čiau net try­li­kos ES vals­ty­bių re­zul­ta­tas bu­vo dar ge­res­nės. Pir­mą­ją vie­tą pa­gal tei­gia­mą nau­jų ko­mer­ci­nių au­to­mo­bi­lių rin­kos po­ky­tį užė­mė Kip­ras – čia au­gi­mas sie­kė 64,1 pro­cen­to. Slo­vė­ni­jo­je ir Ru­mu­ni­jo­je, ku­rios li­ko an­tro­jo­je ir tre­čio­jo­je po­zi­ci­jo­je, rin­ka pa­di­dė­jo ati­tin­ka­mai 56,4 proc. ir 54,7 pro­cen­to.

Aps­kri­tai ES yra apė­męs ti­kras nau­jo ko­mer­ci­nio trans­por­to pir­ki­mo bu­mas. Net pa­pras­tai au­gi­mo po­žiū­riu iner­tiš­kos Vo­kie­ti­jos rin­ka – an­tra pa­gal dy­dį po Pra­ncū­zi­jos – ko­vą šok­te­lė­jo 16,2 proc. (17-oji vie­ta). Vi­so­je ES pra­ėju­sį mė­ne­sį bu­vo įre­gis­truo­ta 160 062 nau­jos ko­mer­ci­nės trans­por­to prie­mo­nės, ar­ba net 17,8 proc. dau­giau ne­gu 2015 me­tų ko­vą (135 878). Skir­tu­mas su­da­ro 15 184 nau­jus ko­mer­ci­nius au­to­mo­bi­lius. Iš jų net 3559 (23,4 proc.) įre­gis­truo­ti Vo­kie­ti­jo­je.

To­kia­me fo­ne Lie­tu­va ko­vą par­odė san­ty­ki­nai vi­du­ti­niš­kus re­zul­ta­tus ir re­gis­truo­da­ma dau­giau kaip 16 to­nų sve­rian­tį nau­ją ko­mer­ci­nį trans­por­tą (+10,1 proc.), ir su­nkes­nius kaip 3,5 to­nos nau­jus ko­mer­ci­nius au­to­mo­bi­lius (+8,7 proc.).

De­šim­tu­kas ES ša­lių, ku­rio­se nau­jų ko­mer­ci­nių au­to­mo­bi­lių re­gis­tra­vi­mas di­dė­jo spar­čiau­siai 2016 me­tų kovą

VietaŠalisRe­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tas (vnt.)Po­ky­tis (proc.)*
1.Kipras151+64,1
2.Slovėnija907+56,4
3.Rumunija1804+54,7
4.Airija3730+47,2
5.Olandija7738+34
6. Bulgarija395 +32,6
7.Kroatija681+32
8.Italija14 430+30,4
9.Austrija3539+29,9
10.Danija3278+29,6
...14.Lietuva502+23
15.Estija378+20,8
...18.Latvija285+15,9

* Pa­ly­gin­ti su 2015 me­tų ko­vu.

Šal­ti­nis: ACEA

Pen­ke­tu­kas ES ša­lių, ku­rio­se la­biau­siai au­go leng­ves­nio nei 3,5 t ko­mer­ci­nio trans­por­to rin­ka 2016 me­tų kovą

VietaŠalisRe­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tas (vnt.)Po­ky­tis (proc.)*
1.Lietuva211+77,3
2.Kipras148+66,3
3.Slovėnija748+65,1
4.Rumunija1100+59,7
5.Airija3470+49,1

* Pa­ly­gin­ti su 2015 me­tų ko­vu.

Šal­ti­nis: ACEA

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Is­lan­di­ja pir­ma­die­nį pa­sis­kun­dė, kad Ru­si­jos oro pa­jė­gų bom­bo­ne­šiai skrai­do per­ne­lyg ar­ti ci­vi­li­nių lai­ne­rių, o nau­jau­sias in­ci­den­tas įvy­ko per vie­ną reisą iš Reik­ja­vi­ko.
Vo­kie­ti­jos ry­ti­nia­me Dres­de­no mies­te du spro­gi­mai drioks­te­lė­jo prie vie­nos me­če­tės ir tarp­tau­ti­nio kong­re­sų cen­tro, bet žmo­nės per šiuos iš­puo­lius ne­nu­ken­tė­jo, antradienį pra­ne­šė po­li­ci­ja.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
In­ty­mus gangs­te­rio Alo Ca­po­ne laiš­kas, ku­rį jis par­ašė ka­lė­da­mas Al­ka­tra­ze, bu­vo par­duo­tas auk­cio­ne Ma­sa­ču­set­se už 62 500 do­le­rių (apie 56 tūkst. eu­rų).
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami