ES siaučia prabangių automobilių karštligė

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2016-03-22 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2016-03-22 06:00
Sausį-vasarį prabangių "Lexus" registravimas Europos Sąjungoje išaugo net penktadaliu.   Gamintojo nuotrauka
Nors eko­no­mis­tai Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) ūkį api­bū­di­na kaip ba­lan­suo­jan­tį ant re­ce­si­jos ri­bos, nau­jų pra­ban­gių au­to­mo­bi­lių rin­kai įta­kos tai ne­da­ro – ji spar­čiai au­ga.

Eu­ro­pos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jų aso­cia­ci­jos (ACEA) duo­me­ni­mis, net ke­tu­rios iš de­šim­ties nau­jų ma­ši­nų mar­kių, ku­rios per pir­mus du 2016 me­tų mė­ne­sius pa­gal re­gis­tra­ci­jos po­ky­tį au­go spar­čiau­siai, yra pri­ski­ria­mos pra­ban­gių („Au­di“, „Le­xus“ ir „Mer­ce­des-Benz“) ar ne­tgi iš­skir­ti­nių au­to­mo­bi­lių („Ja­guar“) ka­te­go­ri­joms. Ma­ža to, vi­su­rei­giai „Land Ro­ver“ (4-oji vie­ta) ir „Jeep“ (5-oji vie­ta) taip pat daž­nai įvar­di­ja­mi kaip pra­ban­gūs, ar­ba prie to­kių juos pri­ski­ria jų ger­bė­jai ir pa­tys ga­min­to­jai. To­kiu at­ve­ju aps­kri­tai iš­ei­tų, jog iš de­šim­ties ge­riau­sių­jų pa­gal re­gis­tra­vi­mo au­gi­mą la­bai bran­giai kai­nuo­jan­tys au­to­mo­bi­liai per pir­mus du me­tų mė­ne­sius su­da­rė dau­giau nei pu­sę įre­gis­truo­tų­jų. Tai ga­li ro­dy­ti, kad ne tik Ru­si­jo­je ar ki­to­se Ry­tų ša­ly­se, bet ir Va­ka­rams pri­klau­san­čio­je ES spar­čiai au­ga so­cia­li­nė gy­ven­to­jų at­skir­tis.

Vir­šū­nė­je – iš­skir­ti­nė markė

ACEA at­as­kai­to­je nu­ro­do­ma, kad pir­mo­je vie­to­je at­si­dū­ru­sios iš­skir­ti­nės „Ja­guar“ mar­kės au­to­mo­bi­lių 2016 me­tų sau­sį-va­sa­rį, pa­ly­gin­ti su tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu per­nai, ES įre­gis­truo­ta net 171,2 proc. dau­giau. Nuo „pri­zi­nin­kų“ tre­je­to ne­daug at­si­li­ko „Land Ro­ver“ (+39 proc.). Tarp šių dvie­jų mar­kių su­ge­bė­jo įsi­terp­ti an­trą­ją vie­tą užė­mu­sios ja­po­nų mar­kės „Hon­da“ (45,1 proc.) ir „Maz­da“ (+43,4 proc.).

Dar la­biau ste­bi­na, kad tarp di­na­miš­kiau­sių me­tų pra­džios ma­ši­nų mar­kių at­si­dū­rė dvi, ku­rios yra pra­ban­gios, o kar­tu pa­ėmus šių mar­kių au­to­mo­bi­lių per du mė­ne­sius su­ge­bė­ta įre­gis­truo­ti 100 tūkst. bei dau­giau. Iš vi­so sau­sį-va­sa­rį to­kį re­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tą (dau­giau nei 100 tūkst.) ES par­odė tik 9 mar­kės. O iš jų la­biau­sia iš­au­go „Au­di“ (+15,5 proc., 9-oji vie­ta) ir „Mer­ce­des-Benz“ (+15,2 proc.) re­gis­tra­vi­mas.

Į di­džiau­sią per du mė­ne­sius au­gi­mą fik­sa­vu­sių mar­kių de­šim­tu­ką dar pa­te­ko pra­ban­gie­ji „Le­xus“ (+20,1 proc.) ir „Jeep“ (+30 proc.).

Tei­sy­bės dė­lei rei­kia pa­brėž­ti, kad ACEA ne­tei­kia duo­me­nų apie to­kias iš­skir­ti­nes mar­kes kaip „Rolls-Roy­ce“, „Bent­ley“, „Bu­gat­ti“, „Fer­ra­ri“, „Lam­borg­hi­ni“ ar pa­na­šiai.

„Volks­wa­gen“ pa­ken­kė „dyzelgeitas“

Tarp ma­si­nėms pri­ski­ria­mų nau­jų au­to­mo­bi­lių mar­kių, ku­rios per pir­mus du me­tų mė­ne­sius Eu­ro­pos Są­jun­go­je įre­gis­tra­vo 100 tūkst. ir dau­giau au­to­mo­bi­lių, ge­riau­sią au­gi­mo re­zul­ta­tą, ACEA duo­me­ni­mis, par­odė ita­lų „Fiat“ (+19,2 proc.) ir vo­kie­čių „O­pel“ (+15,7 proc.). Tre­čią­ją ir ket­vir­tą­ją vie­tas čia užė­mė pra­ban­gios „Au­di“ (+15,5 proc.), „Mer­ce­des-Benz“ (+15,2 proc.), ku­rias ir­gi, at­ro­do, at­ėjo lai­kas pri­skir­ti prie ma­si­nių ma­ši­nų Eu­ro­po­je.

Anot ACEA at­as­kai­tos, 2016 me­tų sau­sio-va­sa­rio mė­ne­siais ES pi­lie­čiai ir įmo­nės dau­giau­sia re­gis­tra­vo „Volks­wa­gen“ (244 657) mar­kės au­to­mo­bi­lių. Ta­čiau jų re­gis­tra­vi­mo au­gi­mas bu­vo la­bai ma­žas – pa­ly­gin­ti su 2015 me­tų sau­siu-va­sa­riu, su­da­rė vos 0,2 pro­cen­to. Blo­ges­nį par­odė tik „Pors­che“ (+0,1 proc.), „Nis­san“ (-1,8 proc.) ir „Seat“ (-6,5 proc.). Ma­no­ma, kad „Volks­wa­gen“ po­pu­lia­ru­mui smar­kiai kir­to va­di­na­ma­sis dy­zel­gei­to skan­da­las.

De­šim­tu­kas nau­jų au­to­mo­bi­lių mar­kių, par­odžiu­sių di­džiau­sią au­gi­mą ES 2016 m. sau­sį-vasarį

VietaMarkėRe­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tas (vnt.)Po­ky­tis (proc.)*
1.„Jaguar“6447 (2377)**+171,2
2.„Honda“23 366 (16 105)+45,1
3.„Mazda“35 034 (24 427)+43,4
4.„Land Rover“21 826 (15 700)+39
5.„Jeep“15 292 (11 767)+30
6.„Lexus“5773 (4808)+20,1
7.„Kia“59 489 (50 645)+17,5
8.„Opel“140 588 (121 545)+15,5
9.„Audi“117 137 (101 447)+15,5
10.„Mer­ce­des-Benz“106 812 (92 724)+15,2

*Pa­ly­gin­ti su 2015 m. sau­siu-va­sa­riu.

**2015 m. sau­sio-va­sa­rio mėn. re­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tas.

Šal­ti­nis: ACEA.

De­vin­tu­kas po­pu­lia­riau­sių ES nau­jų au­to­mo­bi­lių mar­kių, ku­rių bu­vo įre­gis­truo­ta 100 000 ir dau­giau 2016 m. sau­sį-vasarį

VietaRe­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tas (vnt.)Po­ky­tis (proc.)*
1.„Volkswagen“244 657+0,2
2.„Ford“147 384+15,1
3.„Renault“141 478+5,9
4.„Opel“140 751+15,7
5.„Peugeot“134 439+8,7
6.„Fiat“113 589+19,2
7.„Audi“117 137+15,5
8.„Mer­ce­des-Benz“106 812+15,2
9.BMW105 310+9,7

*Pa­ly­gin­ti su 2015 m. sau­siu-va­sa­riu.

Šal­ti­nis: ACEA.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Bu­da­peš­te šeš­ta­die­nį vė­lai va­ka­re Bu­da­peš­to cen­trą su­krė­tė stip­rus „ne­ži­no­mos kil­mės“ spro­gi­mas, nuo ku­rio nu­ken­tė­jo du pro šalį ėję po­li­ci­nin­kai.
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra, [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami