Estai gręžėsi nuo amerikietiškų, lietuviai – nuo rusiškų mašinų

Vidmantas UŽUSIENISv.uzusienis@lzinios.lt   2016-02-02 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
 
2016-02-02 06:00
Amerikietiškų „Dodge“ registravimas Baltijos valstybrėse 2015 metais smuko 94,4 procento. Gamintojo nuotrauka
Per­nai Bal­ti­jos ša­ly­se la­biau­siai ne­si­se­kė ame­ri­kie­čių au­to­mo­bi­lių mar­kėms. Tarp de­šim­ties di­džiau­sią ne­igia­mą ten­den­ci­ją re­gis­tra­vu­sių nau­jų leng­vų­jų ma­ši­nų mar­kių Bal­ti­jos ša­ly­se net pu­sė bu­vo ame­ri­kie­tiš­kos kil­mės.

Vi­so­se tri­jo­se vals­ty­bė­se že­miau­sią vie­tą są­ra­šuo­se užė­mė „Chev­ro­let“. Iš vi­so Es­ti­jo­je, Lat­vi­jo­je ir Lie­tu­vo­je 2015 me­tais bu­vo įre­gis­truo­ti vos 5 šios mar­kės nau­ji au­to­mo­bi­liai, o bend­ras nuo­smu­kis su­da­rė 97,9 proc. Bet tra­giš­kas re­zul­ta­tas yra lo­giš­kas, nes dar prieš tre­jus me­tus „Chev­ro­let“ pa­skel­bė nu­trau­kian­ti sa­vo mo­de­lių par­da­vi­mą Eu­ro­po­je, bu­vo už­da­ry­tos jos at­sto­vy­bės, o tie ke­li es­tų, lat­vių ir lie­tu­vių nu­pirk­ti nau­ji mo­de­liai, ma­tyt, bu­vo at­ga­ben­ti iš Ame­ri­kos.

Ame­ri­kie­tiš­kos ma­ši­nos – ne estams

Ta­čiau pra­ėju­siais me­tais tik ne­daug ge­riau Bal­ti­jos rin­ko­je pa­si­ro­dė ir ki­tos ame­ri­kie­čių mar­kės. „Dod­ge“ blo­giau­sių­jų są­ra­še užė­mė an­trą, „Chrys­ler“ – ket­vir­tą, „In­fi­ni­ti“ – penk­tą, „Tes­la“ – de­vin­tą vie­tas.

Aiš­kiai ma­ty­ti, kad ame­ri­kie­tiš­kos ma­ši­nos la­biau­siai nu­vy­lė es­tus. Bū­tent Es­ti­jos vai­ruo­to­jų pa­si­rin­ki­mas dau­giau­sia lė­mė, kad Ame­ri­ko­je ga­mi­na­mų ma­ši­nų po­pu­lia­ru­mas smar­kiai smu­ko ir bend­ro­je Bal­ti­jos ša­lių sta­tis­ti­ko­je.

Tie­sa, į Es­ti­jos blo­giau­sią ne­igia­mą re­zul­ta­tą 2015-ai­siais fik­sa­vu­sių nau­jų au­to­mo­bi­lių mar­kių de­šim­tu­ką pa­te­ko tik­tai trys ame­ri­kie­tiš­kos mar­kės „Chev­ro­let“, „Dod­ge“ ir „Tes­la“. Tai dėl to, kad ja­me at­si­ra­do 4–6 vie­tas užė­mu­sios iš­skir­ti­nės mar­kės „Rolls-Roy­ce“, „Lam­borg­hi­ni“ ir „Lo­tus“. Jos la­bai pa­inio­ja par­da­vi­mo po­ky­čių sta­tis­ti­ką, nes daž­nai už­ten­ka vie­nos ne­par­duo­tos ma­ši­nos, kad ga­lu­ti­nis re­zul­ta­tas ro­dy­tų tra­giš­ką, pa­vyz­džiui, 50 proc. su­men­ku­sią iš­skir­ti­nės mar­kės rin­ką.

Ta­čiau nors į Es­ti­jos blo­giau­sių­jų de­šim­tu­ką ir ne­pa­te­ko, ta­čiau vi­sai ša­lia jo at­si­dū­rė Ame­ri­ko­je ga­mi­na­ma mar­kė „Jeep“ (-24 proc.), taip pat – 4,2 proc. vie­tos rin­ko­je su­si­trau­kė ir „Ford“ re­gis­tra­vi­mas. Es­tai pra­ėju­siais me­tais no­riau pir­ko tik „Ca­dil­lac“, ku­rių čia bu­vo įre­gis­truo­ta 18, ar­ba 80 proc. dau­giau nei 2014-ai­siais (10).

Lie­tu­viai už­tem­dė sėkmę

Per­nai Lat­vi­jo­je ru­siš­kų ma­ši­nų „La­da“ par­da­vė­jai pa­sis­ten­gė (įre­gis­truo­ta net 2945,5 proc. dau­giau nei 2014 me­tais), to­dėl pa­gal tei­gia­mą re­gis­tra­vi­mo po­ky­tį ru­siš­ki au­to­mo­bi­liai užė­mė pir­mą vie­tą ir aps­kri­tai Bal­ti­jos ša­ly­se. Ta­čiau Lie­tu­vo­je „La­da“ (-84,6 proc.) te­su­ge­bė­jo užim­ti an­trą vie­tą tarp blo­giau­sių­jų – po „Chev­ro­let“, ku­rio­mis jau ne­pre­kiau­ja­ma. Tai ro­do, kad Ru­si­jo­je ga­mi­na­mų ma­ši­nų sėk­mė nė­ra tva­ri, Lat­vi­jo­je ji grei­čiau­siai bu­vo nu­lem­ta tam ti­krų kon­junk­tū­ri­nių da­ly­kų, to­dėl ir at­ei­tis – mig­lo­ta.

Es­ti­jo­je į „Da­ta­Cen­ter“ pre­ky­bos sta­tis­ti­ką „La­da“ iš vi­so ne­įtrauk­ta.

Eu­ro­pos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jų aso­cia­ci­jos (ACEA) duo­me­ni­mis, 2015 me­tais iš Bal­ti­jos ša­lių spar­čiau­siai au­go Lie­tu­vos rin­ka (17,8 proc.), o Lat­vi­jo­je ji kiek pa­sis­tie­bė (10,5 proc.). Tuo pat me­tu Es­ti­jo­je bu­vo fik­suo­tas 3 proc. nuo­smu­kis.

Skir­tin­gą pa­dė­tį tri­jų Bal­ti­jos ša­lių rin­ko­se pui­kiai at­spin­di ir nau­jų au­to­mo­bi­lių mar­kių re­gis­tra­vi­mo po­ky­čiai. Es­ti­jos rin­ko­je 2015 me­tais iš 51 mar­kės, apie ku­rias duo­me­nis pa­tei­kė „Da­ta­Cen­ter“, net 21 fik­sa­vo re­zul­ta­tų smu­ki­mą. Toks pat san­ty­kis už­fik­suo­tas ir vi­so­je Bal­ti­jos rin­ko­je. Tuo me­tu Lie­tu­vo­je iš 43 ga­min­to­jų siū­lo­mų mar­kių ir Lat­vi­jo­je – iš te­nai siū­lo­mų 44, per­nai smu­ki­mą skai­čia­vo vos po 10 mar­kių. Ta­čiau Es­ti­ja, kur par­duo­da­ma be­veik pu­sė vi­sų tri­jų ša­lių nau­jų leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių, dau­giau­sia le­mia ir bend­rą tri­jų vals­ty­bių re­zul­ta­tą.

Blo­gas ženk­las ga­min­to­jams yra ir tai, kad pra­ėju­siais me­tais Es­ti­jo­je kri­to ne tik vi­du­ti­nio po­pu­lia­ru­mo ar ma­žai po­pu­lia­rių, bet ir pa­čių po­pu­lia­riau­sių Bal­ti­jos vals­ty­bė­se mar­kių re­gis­tra­vi­mas. Pa­vyz­džiui, per­nai, pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, es­tai 11, 2 proc. įre­gis­tra­vo ma­žiau „Toyo­ta“ ir 5,8 proc. ma­žiau – „Volks­wa­gen“­ma­ši­nų.

Bal­ti­jos rin­ko­je blo­giau­sią re­gis­tra­vi­mo po­ky­tį fik­sa­vu­sios nau­jų au­to­mo­bi­lių mar­kės 2015 metais

Vie­ta Mar­kė Įre­gis­truo­ta au­to­mo­bi­lių (vnt.) Po­ky­tis (proc.)*

1. „Chev­ro­let“ 5(236)** –97,9

2. „Dod­ge“ 1(18) –94,4

3. „Fer­ra­ri“ 1(5) –80

4. „Chrys­ler“ 1(4) –75

5. „In­fi­ni­ti“ 3(7) –57,1

6–7. „Lo­tus“ 1(2) –50

6–7. „Lam­borg­hi­ni“ 2(4) –50

8. „Su­zu­ki“ 518(665) –40,3

9. „Tes­la“ 21(25) –16

10. „Maz­da“ 601(665) –9,6

*Ly­gi­nant su 2014 metais

**Re­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tas 2014-aisiais

Šal­ti­nis: pa­gal „Da­ta­Cen­ter“.

Lie­tu­vos rin­ko­je blo­giau­si blo­giau­sią re­gis­tra­vi­mo po­ky­tį fik­sa­vu­sios nau­jų au­to­mo­bi­lių mar­kės 2015 metais

Vie­ta Mar­kė Įre­gis­truo­ta au­to­mo­bi­lių (vnt.) Po­ky­tis (proc.)*

1. „Chev­ro­let“ 3(31)** –90,3

2. „La­da“ 2(13) –84,6

3. „Su­zu­ki“ 80(156) –48,7

4. „Land Ro­ver“ 168(173) –37,6

5. „Al­fa Ro­meo“ 106(157) –32,5

6. „Hyun­dai“ 286(391) –26,9

7. „Da­cia“ 330(377) –12,5

8. „Seat“ 70(76) –7,9

9. „Au­di“ 367(383) –4,2

10. „Hon­da“ 176(177) –0,6

*Ly­gi­nant su 2014 metais

**Re­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tas 2014-aisiais

Šal­ti­nis: pa­gal „Da­ta­Cen­ter“.

Lat­vi­jos rin­ko­je blo­giau­sią re­gis­tra­vi­mo po­ky­tį fik­sa­vu­sios nau­jų au­to­mo­bi­lių mar­kės 2015 metais

Vie­ta Mar­kė Įre­gis­truo­ta au­to­mo­bi­lių (vnt.) Po­ky­tis (proc.)*

1. „Peu­geot“ 343(765)** –55,2

2. „Ma­se­ra­ti“ 2(3) –33,3

3. „Seat“ 20(27) –25,9

4. „Hon­da“ 239(308) –22,4

5. „Au­di“ 300(379) –20,8

6–7. „Da­cia“ 251(309) –18,8

6–7. „Vol­vo“ 193(237) –18,8

8. „Su­zu­ki“ 151(181) –16,6

9. „Le­xus“ 172(200) –14

10. „Ško­da“ 1016(1064) –3,3

*Ly­gi­nant su 2014 metais

**Re­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tas 2014-aisiais

Šal­ti­nis: pa­gal „Da­ta­Cen­ter“.

Es­ti­jos rin­ko­je blo­giau­sią re­gis­tra­vi­mo po­ky­tį fik­sa­vu­sios nau­jų au­to­mo­bi­lių mar­kės 2015 metais

Vie­ta Mar­kė Įre­gis­truo­ta au­to­mo­bi­lių (vnt.) Po­ky­tis (proc.)*

1. „Chev­ro­let“ 9(168)** –98,8

2. „Dod­ge“ 1(16) –93,8

3. „Lan­cia“ 13(37) –64,9

4. „Tes­la“ 10(21) –52,4

5–7. „Rolls-Roy­ce“ 1(2) –50

5–7. „Lam­borg­hi­ni“ 2(4) –50

5–7. „Lo­tus“ 1(2) –50

8. „Fiat“ 180(304) –40,8

9. „Pors­che“ 82(131) –37,4

10. „Peu­geot“ 844(1235) –31,7

*Ly­gi­nant su 2014 metais

**Re­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tas 2014-aisiais

Šal­ti­nis: pa­gal „Da­ta­Cen­ter“.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 70 me­tų pir­mą­jį spek­tak­lį su­vai­di­nęs Lie­tu­vos Ru­sų dra­mos tea­tras (LRDT) nu­spren­dė ne­švęs­ti šios ju­bi­lie­ji­nės da­tos. Aiš­ki­na­ma, kad šven­tei nė­ra jo­kios pro­gos, o ju­bi­lie­jus tė­ra [...]
Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vo Jo­no Mi­liaus at­lei­di­mo klau­si­mas iš­brauk­tas iš pir­ma­die­nio Vyriausybės po­sė­džio dar­bot­var­kės.
Kuo per pa­sta­ruo­sius du de­šimt­me­čius la­biau­siai pa­si­žy­mė­jo Cen­tri­nės Azi­jos ša­lys? Svar­biu vaid­me­niu pa­sau­li­nė­je eko­no­mi­ko­je? O gal iki gy­vos gal­vos val­dan­čiais pre­zi­den­tais? Apie tai „Lie­tu­vos [...]
JAV Res­pub­li­ko­nų par­ti­jos kan­di­da­tas į pre­zi­den­tus Do­nal­das Trum­pas sek­ma­die­nį per su­si­ti­ki­mą su Iz­rae­lio prem­je­ru Ben­ja­mi­nu Ne­ta­nya­hu pa­ža­dė­jo pri­pa­žin­ti Je­ru­za­lę „nedaloma“ žy­dų vals­ty­bės [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Ke­tu­ris mė­ne­sius po Lie­tu­vos re­gio­nus ke­lia­vęs „Ki­no pa­va­sa­rio“ edu­ka­ci­nis pro­jek­tas „Ki­no ka­ra­va­nas“ bai­gi­nė­ja šių me­tų marš­ru­tą. Li­ko du mies­tai, trys sean­sai. Rug­sė­jo 28 die­ną Tel­šiuo­se [...]
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja at­si­sa­kė anks­čiau dek­la­ruo­tų pla­nų nai­kin­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais tei­kia­mo tarp­tink­li­nio ry­šio (roa­ming, – angl.) mokesčius ke­liau­jan­tiems eu­ro­pie­čiams.
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Rug­sė­jo 28-ąją tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar at­si­ras mai­ti­ni­mo įmo­nė, ga­lin­ti ir no­rin­ti šie­met rū­pin­tis Kau­no „Ži­bu­rio“ mo­kyk­los auk­lė­ti­nių mai­ti­ni­mu. Kol mies­to val­di­nin­kai suka gal­vas, kaip [...]
Vil­niaus „Eag­le Team-Fre­ga“ ko­man­dos de­biu­tas ma­žo­jo fut­bo­lo EMF Čem­pio­nų ly­go­je Ma­ri­bo­re ne­bu­vo sėk­min­gas. Gru­pės var­žy­bo­se Vil­niaus fut­bo­lo mė­gė­jų eki­pa 1:3 pripažino bos­nių „Lu­nar [...]
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos tu­ri per­mąs­ty­ti sa­vo vaid­me­nį ir tap­ti vals­ty­bės so­cia­li­nio, tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so da­li­mi. Tai lem­ta ir Na­cio­na­li­nei Martyno Maž­vy­do bib­lio­te­kai, [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vi­si ži­no, kad ta­ba­ko ga­mi­niai ken­kia svei­ka­tai, ir net nau­jo­sios e-ci­ga­re­tės ga­li tu­rė­ti kenks­min­gų tok­si­nų. Ta­čiau Tek­sa­so A&M uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad pats ni­ko­ti­nas [...]
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami