Estai gręžiasi į išskirtinius automobilius

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2016-07-26 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2016-07-26 06:00
Pirmąjį pusmetį Estijos naujų išskirtinių automobilių parką papildė unikalus rodsteris "Aston Martin Virage".  Gamintojo nuotrauka
Lie­tu­viams ir lat­viams tu­rė­tų kel­ti pa­vy­dą nau­jau­sia ten­den­ci­ja Es­ti­jo­je – pir­mą­jį pus­me­tį es­tai ėmė daug spar­čiau nei kai­my­nai pirk­ti nau­jas iš­skir­ti­nes ma­ši­nas.

Ty­ri­mų bend­ro­vės „Da­ta Cen­ter“ duo­me­ni­mis, 2016 me­tų sau­sį-bir­že­lį spar­čiau­siai iš Bal­ti­jos vals­ty­bių ki­lo Lat­vi­jos (26,4 proc.) nau­jų leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių (M1 ir N1 kla­sės) rin­ka. An­tro­je vie­to­je pa­gal rin­kos ki­li­mą bu­vo Lie­tu­va (25 proc.), tre­čio­je – Es­ti­ja (13,1 proc.). Ta­čiau es­tai to­liau yra pir­mi pa­gal rin­kos dy­dį. Nuo 2016 me­tų sau­sio pra­džios jie re­gis­tra­vo 12 203 nau­jas leng­vą­sias ma­ši­nas, o tuo pat me­tu be­veik dvi­gu­bai gy­ven­to­jų tu­rin­ti Lie­tu­va – 10 706, Lat­vi­ja – 8759. Nau­jau­sio­je „Da­ta Cen­ter“ at­as­kai­to­je Es­ti­jos siun­čia­ma ži­nia kai­my­nams tu­rė­tų bū­ti ga­na ma­lo­ni – iš de­šim­ties šio­je ša­ly­je spar­čiau­siai au­gu­sių mar­kių net ke­tu­rios yra pri­ski­ria­mos prie iš­skir­ti­nių.

„Ja­guar“ sėkmė

Anot „Da­ta Cen­ter“, tre­čią vie­tą iš de­šim­ties di­na­miš­kiau­sių iš­skir­ti­nių mar­kių Es­ti­jo­je 2016-ųjų pir­mą­jį pus­me­tį užė­mė vo­kie­čių „Bent­ley“ (au­gi­mas, pa­ly­gin­ti su 2015 me­tų sau­siu-bir­že­liu, su­da­rė 300 proc.), penk­tą – ang­lų „Land Ro­ver“ (152,7 proc.), šeš­tą – ita­lų „Lam­borg­hi­ni“ (100 proc.), sep­tin­tą – vėl ang­lų „Ja­guar“ (83,3 proc.). Tie­sa, mil­ži­niš­kas šių me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­sių šuo­lis yra už­fik­suo­tas nuo la­bai že­mos, kaip įpras­ta iš­skir­ti­nių ma­ši­nų seg­men­te, ba­zės. An­tai per pra­ėju­sių me­tų pir­mą­ją pu­sę Es­ti­jo­je re­gis­truo­ta 1 „Bent­ley“, 2 „Lam­borg­hi­ni“ ir 11 „Ja­guar“, o šie­met – ati­tin­ka­mai 4, 4 ir 11. Kur kas dau­giau svo­rio es­tų rin­ko­je tu­ri iš­skir­ti­niai vi­su­rei­giai „Land Ro­ver“, jų per­nai per pir­mą­jį pus­me­tį es­tai įsi­gi­jo 70, o šiais me­tais per tą pa­tį lai­ką – 177.

Lie­tu­vo­je ir Lat­vi­jo­je į di­na­miš­kiau­sių 2016 me­tų pir­mo­jo pus­me­čių mar­kių de­šim­tu­ką su­ge­bė­jo pra­sib­rau­ti tik ang­liš­kas „Ja­guar“. Pas mus šios mar­kės re­gis­tra­vi­mo au­gi­mas, „Da­ta Cen­ter“ tei­gi­mu, sau­sį-bir­že­lį, pa­ly­gin­ti su tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu 2015-ai­siais, su­da­rė 133,3 proc. (3-oji vie­ta), Lat­vi­jo­je – 112,5 proc. (5-oji vie­ta).

Kol kas iš Es­ti­jos nė­ra ži­nių, ku­rios pa­aiš­kin­tų to­kį fe­no­me­ną. Ga­li bū­ti, kad dau­giau už­dir­ban­tys es­tai pa­ki­lo į nau­ją ge­ro­vės ly­gį, kur la­biau ver­ti­na­ma ko­ky­bės, o ne pa­lan­kus kai­nos ir ko­ky­bės san­ty­kis.

Skur­džiau­sias asor­ti­men­tas – Lietuvoje

„Da­ta Cen­ter“ at­as­kai­ta ro­do, kad nuo 2016 me­tų sau­sio iki bir­že­lio mė­ne­sio im­ti­nai Es­ti­jo­je par­duo­ta be­veik dvi­gu­bai dau­giau nau­jų iš­skir­ti­nių au­to­mo­bi­lių nei Lie­tu­vo­je – 277. Kar­tu su „Ja­guar“ po­pu­lia­riau­sių iš­skir­ti­nių mar­kių są­ra­še bu­vo ir nau­ji vo­kiš­ki „Pors­che“ (es­tai jų re­gis­tra­vo 67, ar­ba 55,8 proc. dau­giau nei per pir­mą­jį 2015 me­tų pus­me­tį). Pir­mą­jį pus­me­tį lat­viai re­gis­tra­vo 208, lie­tu­viai – 174 nau­jas iš­skir­ti­nes ma­ši­nas.mė­ne­sio im­ti­nai

Kaip ir Es­ti­jo­je, Lat­vi­jo­je ir Lie­tu­vo­je nuo sau­sio iki bir­že­lio per­ka­miau­si bu­vo nau­ji „Ja­guar“ – lat­viai jų įsi­gi­jo 132, lie­tu­viai – 78.

Es­tai len­kė kai­my­nus ir nau­jų iš­skir­ti­nių ma­ši­nų asor­ti­men­tu. Es­ti­jo­je sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais re­gis­truo­ta 10-ties skir­tin­gų ma­riių iš­skir­ti­nių au­to­mo­bi­lių („As­ton Mar­tin“, „Bent­ley“, „Fer­ra­ri“, „Ja­guar“, „Lam­bordg­hi­ni“, „Land Ro­ver“, „Ma­se­ra­ti“, „Pors­che“, „Rolls-Roy­ce“, „Tes­la“), o Lat­vi­jo­je – 8-ių („As­ton Mar­tin“, „Bent­ley“, „Ja­guar“, „Lam­borg­hi­ni“, „Land Ro­ver“, „Ma­se­ra­ti“, „Pors­che“, „Tes­la“) ir Lie­tu­vo­je – 8-ių („Bent­ley“, „Fer­ra­ri“, „Ja­guar“, „Ma­se­ra­ti“, „Land Ro­ver“, „Pors­che“, „Rolls-Roy­ce“, „Tes­la“).

Iš nau­jų Bal­ti­jos ša­ly­se pra­ėju­sį pus­me­tį nu­pirk­tų iš­skir­ti­nių mo­de­lių (to­kių Lie­tu­vo­je ne­re­gis­truo­ta) at­krei­pia dė­me­sį es­tų nu­pirk­tas nau­jas le­gen­di­nio agen­to Džeim­so Bon­do mar­kės „As­ton Mar­tin“ au­to­mo­bi­lis „Vi­ra­ge“, ita­liš­ki „Fer­ra­ri 458“ ir „Fer­ra­ri Ca­li­for­nia“, spor­ti­nis „Lam­borg­hi­ni Hu­ra­ca­ne“ (jų es­tai įsi­gi­jo net 4). Pra­ėju­sį pus­me­tį ir Lat­vi­jo­je bu­vo re­gis­truo­tas vie­nas šio mo­de­lio bo­li­das.

Re­gis­truo­ti nau­ji iš­skir­ti­niai au­to­mo­bi­liai Es­ti­jo­je, Lat­vi­jo­je ir Lie­tu­vo­je 2016 m. I pusm.

Eil. Nr.MarkėEstijaLatvijaLietuva
1.„As­ton Martin“1*
2.„Bentley“4121
3.„Ferrari“21
4.„Jaguar“111714
5.„Lamborghini“41
6.„Land Rover“17713278
7.„Maserati“416
8.„Porsche“674169
9.„Rolls-Royce“11
10.„Tesla“614

* Re­gis­truo­tų trans­por­to prie­mo­nių skaičius

Šal­ti­nis: „Da­ta Center“

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Va­kar, rug­sė­jo 27 d., vi­so­je Lie­tu­vo­je bu­vo lai­ko­mas ju­bi­lie­ji­nis 10-asis Kons­ti­tu­ci­jos eg­za­mi­nas. Šie­met kons­ti­tu­ci­nes ži­nias nu­spren­dė pa­si­ti­krin­ti dau­giau nei 32 tūkst. žmo­nių. Ge­riau­siai pir­ma­ja­me [...]
Spa­lį Lie­tu­vo­je vyk­sian­čius par­la­men­to rin­ki­mus ste­bės Eu­ro­pos sau­gu­mo ir bend­ra­dar­bia­vi­mo or­ga­ni­za­ci­jos (ES­BO) at­sto­vų gru­pė.
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
Ny­der­lan­dų va­do­vau­ja­mi ty­rė­jai nu­sta­tė, kad oro bend­ro­vės „Ma­lay­sia Air­li­nes“ rei­so MH17 lai­ne­rį 2014-ųjų lie­pą nu­mu­šęs mo­bi­lu­sis ra­ke­tų komp­lek­sas „Buk“ bu­vo atgabentas į se­pa­ra­tis­ti­nio [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
Siek­da­ma su­ma­žin­ti pie­no per­tek­lių Eu­ro­po­je, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja įgy­ven­di­na par­amos sche­mą, skir­da­ma pie­no ga­min­to­jams, įsi­pa­rei­go­jan­tiems 3 mė­ne­sius ma­žiau par­duo­ti pie­no per­dirb­ti, pa­ly­gin­ti su [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
At­siž­velg­da­ma į tai, kad Lie­tu­vos par­olim­pie­čiai lai­mė­jo auk­so me­da­lius po 12 me­tų per­trau­kos, o ša­lies ak­lų­jų gol­bo­lo ko­man­da – pir­mą kar­tą ne­prik­lau­so­mos Lietuvos is­to­ri­jo­je, Vy­riau­sy­bė [...]
Ge­te­bor­ge vy­ku­sia­me 2016 me­tų at­vi­ra­ja­me Šve­di­jos kio­ku­šin ka­ra­tė čem­pio­na­te per­ga­lė­mis džiau­gė­si ir lie­tu­viai – Bri­gi­ta Gus­tai­ty­tė ta­po čem­pio­ne, o Jev­ge­ni­jus Ju­ru­tas užėmė 3-ąją vie­tą.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
JAV kos­mi­nių tech­no­lo­gi­jų bend­ro­vės „Spa­ceX“ va­do­vas Elo­nas Mus­kas an­tra­die­nį at­sklei­dė sa­vo am­bi­cin­gus pla­nus į Mar­są iš­siųs­ti erd­vė­lai­vį su 100 žmo­nių, ir prog­no­za­vo, kad to­kia ke­lio­nė [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos gam­ti­nin­kai gre­ti­ma­me kie­me, su­ta­rę su gy­ven­to­jais, va­kar nu­pjo­vė ten au­gu­sias uo­sia­la­pio kle­vo at­ža­las ir no­ri dar kar­tą par­agin­ti žmo­nes ko­vą su invazinėmis rū­ši­mis, kad [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami