Estai sudėliojo kaimynų prioritetus

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2014-09-22 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2014-09-22 06:00
Lietuviai, latviai ir estai vienodai vertina naudotas mašinas.  LŽ archyvo nuotrauka
Es­ti­jo­je vei­kian­tis Šve­di­jos ban­ko SEB pa­da­li­nys at­li­ko ty­ri­mą, ku­ris dar kar­tą pa­tvir­ti­no se­niai ži­no­mą tie­są – es­tų po­lin­kis va­ži­nė­ti nau­jais ar apy­nau­jis au­to­mo­bi­liais yra di­des­nis nei jų pie­ti­nių kai­my­nų lat­vių ir lie­tu­vių.

Daug įdo­mes­nis ki­tas da­ly­kas – Es­ti­jos ži­niask­lai­do­je ban­ki­nin­kų at­lik­to ty­ri­mo re­zul­ta­tai pa­tei­kia­mi taip, ta­ry­tum Bal­ti­jos ša­lių vai­ruo­to­jų pri­ori­te­tai anks­čiau ne­bū­tų bu­vę ži­no­mi ir iš­aiš­kė­jo tik­tai po SEB at­lik­tos apk­lau­sos. „Es­tai tei­kia pir­me­ny­bę nau­joms ir bran­ges­nėms ma­ši­noms, ku­rių pu­sė yra fi­nan­suo­ja­ma per iš­per­ka­mo­sios nuo­mos pa­slau­gą“, - ty­ri­mo re­zul­ta­tus ko­men­ta­vo bend­ro­vės „SEB Lii­sing“ vyk­dan­ty­sis di­rek­to­rius Ai­na­ras Lep­pa­ne­nas.

Apk­lau­sa tu­rė­jo nu­vil­ti Bal­ti­jos ša­lių, ypač - Lat­vi­jos ir Lie­tu­vos, li­zin­go kom­pa­ni­jas. Nors at­lie­kant ty­ri­mą net 34 proc. Lat­vi­jos, 32 proc. Lie­tu­vos ir 26 proc. Es­ti­jos gy­ven­to­jų pri­si­pa­ži­no per ar­ti­miau­sius dvy­li­ka mė­ne­sių kei­sian­tys sa­vo au­to­mo­bi­lį, tik­tai es­tai ga­lė­jo džiu­giau nu­teik­ti nau­jų ma­ši­nų par­da­vė­jus ir juos pa­tar­nau­jan­čias iš­per­ka­mo­sios nuo­mos bend­ro­ves.

Kai­my­nų skirtumai

SEB ban­ko ty­ri­mas par­odė, kad iš nu­ta­ru­sių at­nau­jin­ti sa­vo au­to­mo­bi­lių par­ką es­tų net 41 proc. rink­sis nau­ją leng­vą­jį au­to­mo­bi­lį. Lat­vi­jo­je iš apk­laus­tų vie­tos vai­ruo­to­jų to­kių bu­vo 24 proc., Lie­tu­vo­je – vos 21 proc. „Lie­tu­vių ir lat­vių pla­nuo­ja­mos iš­lai­dos ki­tam au­to­mo­bi­liui įsi­gy­ti yra daug kuk­les­nės nei es­tų“, - be­li­ko kons­ta­tuo­ti A. Lep­pa­ne­nui.

Ty­ri­mas at­sklei­dė, jog la­biau­siai tu­rė­ti au­to­mo­bi­lį vi­so­se Bal­ti­jos ša­ly­se trokš­ta 18-30 me­tų vai­ruo­to­jai. Ta­čiau dau­giau­sia ga­li­my­bių įgy­ven­din­ti sa­vo sva­jo­nes tu­ri 41-50 me­tų lie­tu­viai, lat­viai ir es­tai. „SEB ty­ri­mas ro­do, kad ke­tu­rias­de­šimt­me­čiai ir vy­res­ni gy­ven­to­jai du­kart daž­niau įsi­gy­ja nau­ją ma­ši­ną nei jau­nes­ni vai­ruo­to­jai“, - pa­žy­mė­jo „SEB Lii­sing“ vyk­dan­ty­sis di­rek­to­rius.

Rink­da­mie­si au­to­mo­bi­lį, kaip ko­men­tuo­da­mas apk­lau­sos re­zul­ta­tus sa­kė A. Lep­pa­ne­nas, es­tai nag­ri­nė­ja įvai­riau­sius pa­siū­ly­mus, o pir­miau­sia tuos, ku­riuos tei­kia ma­ši­nų par­da­vė­jai au­to­sa­lo­nuo­se, taip pat – au­to­mo­bi­lių por­ta­luo­se. Lat­viai ir lie­tu­viai daž­niau­siai bū­si­mus pir­ki­nius įver­ti­na tik­tai at­vy­kę į ma­ši­nų par­da­vi­mo aikš­te­les. SEB at­lik­tas ty­ri­mas par­odė, kad vi­sų tri­jų Bal­ti­jos ša­lių pir­kė­jų pa­si­rin­ki­mui la­bai svar­bi gi­mi­nai­čių ir drau­gų nuo­mo­nė, ta­čiau at­siž­vel­gia­ma ir į par­da­vė­jų pa­ta­ri­mus.

Lie­tu­viai - atsargesni

Iki šiol Es­ti­ja yra vie­nin­te­lė Bal­ti­jos vals­ty­bė, ku­rio­je vie­nais me­tais nau­jų au­to­mo­bi­lių bu­vo re­gis­truo­ta dau­giau nei nau­do­tų. Tai at­si­ti­ko 2008-ai­siais. Tais me­tais, Es­ti­jos au­to­vers­li­nin­kų aso­cia­ci­jos AMS­TEL duo­me­ni­mis, es­tai įre­gis­tra­vo 24 347 nau­jas ir 22 552 nau­do­tas leng­vą­sias ma­ši­nas. Ke­tu­ris vė­les­nius me­tus nau­do­tų au­to­mo­bi­lių re­gis­tra­vi­mo sta­tis­ti­ka ša­ly­je tik­tai au­go – 2009 m. Es­ti­jo­je jų bu­vo įre­gis­truo­ta 10 980 (nau­jų - 8234), 2010 m. - 18 403 (8848), 2011 m. - 26 989 (15 350), 2012 m. - 29 728 (17 267).

Šioks toks nau­do­tų ma­ši­nų rin­kos trau­ki­ma­sis Es­ti­jo­je už­fik­suo­tas per­nai, kai re­gis­truo­ta 29 285 nau­do­ti au­to­mo­bi­liai (nau­jų ma­ši­nų re­gis­tra­ci­jos me­ti­nis re­zul­ta­tas – 19 500).

Lie­tu­vos nau­do­tų trans­por­to prie­mo­nių rin­ka yra ne­pa­ly­gi­na­mai di­des­nė nei Es­ti­jos. Vals­ty­bės įmo­nės „Re­gi­tra“ duo­me­ni­mis, 2010 m. mū­sų ša­ly­je bu­vo re­gis­truo­ta 7467 nau­jų ir 153 786 nau­do­tų au­to­mo­bi­lių, 2011 m. šie skai­čiai ati­tin­ka­mai bu­vo 12 294 ir 204 309, 2012 m. - 11 829 ir 194 534, 2013 m. - 22 017 ir 200 481, šie­met per aš­tuo­nis mė­ne­sius – 8489 ir 114 657.

Eks­per­tai var­di­ja dau­gy­bę prie­žas­čių, ko­dėl, jų nuo­mo­ne, Lie­tu­vos gy­ven­to­jai nau­do­tas ma­ši­nas ver­ti­na kur kas la­biau, nei jų kai­my­nai. Be­ne įti­ki­miau­sias pa­aiš­ki­ni­mas yra iš vals­tie­tiš­kos kil­mės pro­se­ne­lių pa­vel­dė­tas at­sar­gu­mas, ne­no­ras tu­rė­tų il­ga­lai­kių sko­lų. Šiaip ar taip, nau­jų ir nau­do­tų ma­ši­nų kai­nų skir­tu­mas – la­bai di­de­lis. Por­ta­lo Au­top­lius.lt ver­ti­ni­mu, vi­du­ti­niš­kai nau­do­ti ir nau­ji au­to­mo­bi­liai ba­lan­džio–­bir­že­lio mė­ne­siais kai­na­vo ati­tin­ka­mai 10,5 ir 70,9 tūkst. li­tų.

Po­pu­lia­riau­si nau­do­ti au­to­mo­bi­liai Lie­tu­vo­je, Es­ti­jo­je ir Lat­vi­jo­je 2013 m.

VietaLietuvaLatvijaEstija
1."Volks­wa­gen Pa­ssat""Volks­wa­gen Pa­ssat""Volks­wa­gen Pa­ssat"
2."Opel Za­fi­ra"""Vol­vo V70"5 se­ri­jos BMW
3."Volks­wa­gen Golf""Volks­wa­gen Golf"5 se­ri­jos BMW
4."Au­di A6""Au­di A4""Au­di A4"
6."Opel As­tra""Au­di A6"3 se­ri­jos BMW

Šal­ti­nis: Au­top­lius.lt

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Sei­mas tre­čia­die­nį po pie­tų ke­ti­na pri­im­ti pir­mą­sias dar ne­įsi­ga­lio­ju­sį nau­ją­jį Dar­bo kodeksą to­bu­li­nan­čias pa­tai­sas.
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja vi­saip kra­to­si įsta­ty­mais jai nu­ma­ty­tos prie­vo­lės pri­žiū­rė­ti, kaip ša­ly­je vyk­do­ma ap­lin­ko­sau­gos vals­ty­bi­nė kon­tro­lė, ir no­ri, kad tai da­ry­tų ko­kia nors pa­val­di ins­ti­tu­ci­ja.
In­do­ne­zi­jos gel­bė­to­jai tre­čia­die­nį dėl ug­ni­kal­nio iš­si­ver­ži­mo iš vie­nos po­pu­lia­riau­sių žy­gių vie­tų eva­ka­vo apie 400 tu­ris­tų, dau­giau­siai už­sie­nie­čių, pranešė vie­nas par­ei­gū­nas.
Pa­sau­lio ban­ko val­dy­ba vien­bal­siai pri­ta­rė, kad šios or­ga­ni­za­ci­jos pre­zi­den­tas Ji­mas Yong Ki­mas dirb­tų an­trą ka­den­ci­ją, an­tra­die­nį pa­skel­bė šis pa­sau­li­nis sko­lin­to­jas.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Vie­nas di­džiau­sių ir gar­bin­giau­sių do­ku­men­ti­nio ki­no ren­gi­nių pa­sau­ly­je – tarp­tau­ti­nis Ams­ter­da­mo do­ku­men­ti­nio ki­no fes­ti­va­lis ID­FA – pa­kvie­tė pri­sta­ty­ti nau­jau­sią režisieriaus Aud­riaus Sto­nio [...]
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Šie­met fes­ti­va­lio pa­grin­di­nis šū­kis yra „Į akis kren­tan­tis ki­nas“, tai yra toks, ku­ris žiū­ro­vo ne­pa­lie­ka abe­jin­go, ku­ris ge­ba pra­juo­kin­ti, pra­links­min­ti, lai­ky­ti įtam­po­je, bet ir su­jau­di­na [...]
Uos­ta­mies­tis tu­ris­ti­nį se­zo­ną pra­de­da ir bai­gia krui­zi­nių lai­vų vi­zi­tais, ta­čiau ge­rė­jan­tys tu­riz­mo ro­dik­liai men­kai te­vei­kia to­liau nuo uos­to esan­tį Va­ka­rų Lie­tu­vos re­gio­ną. Ap­jun­gu­sios iš­tek­lius [...]
Ne­praė­jus nė mė­ne­siui, kai da­lis pre­ky­bi­nin­kų ėmė­si ini­cia­ty­vos iš vi­sų al­ko­ho­lį per­kan­čių var­to­to­jų rei­ka­lau­ti as­mens ta­pa­ty­bę liu­di­jan­čio do­ku­men­to, Sei­mas jau nutarė įsta­ty­mu su­stab­dy­ti [...]
Tre­čia­die­nį Klai­pė­dos skulp­tū­rų par­ke vyks Ger­la­chų šei­mos paminklo ati­den­gi­mo iš­kil­mės.
Ber­čiū­nuo­se ne­tru­kus du­ris at­vers dva­si­nis cen­tras. Jis veiks pir­mo­jo Pa­ne­vė­žio vys­ku­po Ka­zi­mie­ro Paltaroko val­dy­to­je poil­sia­vie­tė­je.
An­tra­die­nį pra­si­dė­jo an­tro­jo tu­ro ko­vos UE­FA Čem­pio­nų ly­go­je, o cen­tri­nė­je dvi­ko­vo­je su­si­ti­ko Dort­mun­do „Bo­rus­sia“ ir Mad­ri­do „Real“.
Ute­nos „Ju­ven­tus“ krep­ši­nin­kai per­ga­lin­gai pra­dė­jo FI­BA Čem­pio­nų ly­gos at­ran­kos eta­pą. An­ta­no Si­rei­kos ko­man­da vė­lų an­tra­die­nio va­ka­rą sve­čiuo­se 83:81 (26:26, 23:18, 17:22, 17:15) pa­lau­žė [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
„Šel­pia­me var­gin­giau gy­ve­nan­čius vo­kie­čius, – iro­ni­za­vo Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos ins­ti­tu­to (LEI) di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas dr. Ro­lan­das Ur­bo­nas. – Ir per anks­tes­nę sep­ty­ne­rius metus vyk­dy­tą Eu­ro­pos [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos gam­ti­nin­kai gre­ti­ma­me kie­me, su­ta­rę su gy­ven­to­jais, va­kar nu­pjo­vė ten au­gu­sias uo­sia­la­pio kle­vo at­ža­las ir no­ri dar kar­tą par­agin­ti žmo­nes ko­vą su invazinėmis rū­ši­mis, kad [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami