Europiečiai toliau investuoja į automobilius

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2014-04-21 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2014-04-21 06:00
Iš automobilių markių kovą ES šalyse įspūdingiausiai - net trečdaliu - išaugo japoniškų "Mazda" pardavimas.   Gamintojo nuotrauka
Ko­vą, pa­ly­gin­ti su 2013 me­tų tuo pa­čiu mė­ne­siu, nau­jų au­to­mo­bi­lių re­gis­tra­vi­mas Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) ša­ly­se iš­au­go 10,6 proc. Tei­gia­mas re­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tas bend­ri­jo­je fik­suo­ja­mas sep­tin­tą mė­ne­sį iš ei­lės.

Eu­ro­pos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jų aso­cia­ci­jos (ACEA) nau­jau­sia at­as­kai­ta pri­me­na prieš­kri­zi­nius 2004-2007 me­tus, kai nau­jų au­to­mo­bi­lių re­gis­tra­vi­mas ne au­go, o tie­siog šuo­lia­vo į vir­šų. Kai ku­rių ša­lių pa­sie­ki­mai 2014 me­tų ko­vo iš­ties ste­bi­na.

An­tai Kip­re pir­mą­jį pa­va­sa­rio mė­ne­sį, pa­ly­gin­ti su 2013 me­tų ko­vu, nau­jų au­to­mo­bi­lių bu­vo įre­gis­truo­ta net 79 proc., Por­tu­ga­li­jo­je – 47 proc., Ru­mu­ni­jo­je – 37,7 proc., Bul­ga­ri­jo­je – 37,6 proc., Len­ki­jo­je – 41,3 proc., Grai­ki­jo­je – 30,6 proc. dau­giau. Ki­ta ver­tus, net ir pli­ka aki­mi ma­ty­ti, jog ES vals­ty­bės, ku­rios ro­do įspū­din­gą re­gis­tra­vi­mo šuo­lį, iš­sky­rus Len­ki­ją, dar vi­sai ne­se­niai bu­vo ypač gi­lio­je kri­zė­je. To­se ša­ly­se pa­sta­rai­siais me­tais nau­jų ma­ši­nų re­gis­tra­vi­mas bu­vo men­kas, to­dėl net ma­žiau­sias jų re­gis­tra­vi­mo ūg­te­lė­ji­mas ro­do ir įspū­din­gą šuo­lį aukš­tyn.

Tai pa­tvir­ti­na ir skai­čiai: iš 2014 me­tų ko­vą ES ša­ly­se par­duo­tų 1 mln. 449 tūkst. 148 au­to­mo­bi­lių sep­ty­nio­se jau pa­mi­nė­to­se vals­ty­bė­se, ku­rios ko­vą pir­ma­vo pa­gal re­gis­tra­vi­mo di­na­mi­ką, bu­vo įre­gis­truo­tos vos 62 901 nau­ja ma­ši­na. Dau­giau kaip pu­sė au­to­mo­bi­lių įre­gis­truo­ta Len­ki­jo­je.

Bal­ti­jos ša­lių fenomenas

2004-2007 me­tų si­tua­ci­ją pri­me­na ir ACEA skel­bia­ma nau­jų au­to­mo­bi­lių re­gis­tra­vi­mo sta­tis­ti­ka Bal­ti­jos ša­ly­se. 2005-ai­siais Es­ti­jo­je re­gis­tra­vi­mo au­gi­mo ro­dik­liai smar­kiai len­kė tą, ku­ris bu­vo fik­suo­ja­mas Lie­tu­vo­je ir Lat­vi­jo­je. Po to į prie­kį iš­si­ver­žė Lat­vi­ja. Lai­kui bė­gant re­gis­tra­vi­mo di­na­mi­kos ro­dik­liai ta­po ly­gūs, o kai ku­riais mė­ne­siais lat­viai su lie­tu­viais jau smar­kiai len­kė es­tus.

Da­bar si­tua­ci­ja pa­na­ši. Dar pra­ėju­sių me­tų ko­vą ne­abe­jo­ti­nai nau­jų au­to­mo­bi­lių re­gis­tra­vi­mo ly­de­rė bu­vo Es­ti­ja. Prieš me­tus, ACEA duo­me­ni­mis, Es­ti­jo­je nau­jų ma­ši­nų bu­vo įre­gis­truo­ta 3 proc. dau­giau nei 2012 me­tų ko­vą, o Lat­vi­jo­je ir Lie­tu­vo­je re­gis­tra­vi­mas smu­ko ati­tin­ka­mai -8,4 proc. ir -4,8 proc. 2013 m. rug­sė­jį Es­ti­jos, Lat­vi­jos ir Lie­tu­vos re­gis­tra­vi­mo skai­čiai bu­vo ati­tin­ka­mai +0,5 proc., +26,3 proc., ir +0,8 proc., 2013 m. lap­kri­tį - +7,9 proc., +2,4 proc., +19,8 pro­cen­to.

2014 me­tų ko­vo mė­ne­sio nau­jų au­to­mo­bi­lių re­gis­tra­vi­mo duo­me­nys ro­do, kad šiuo me­tu aiš­ki ly­de­rė yra Lat­vi­ja (+21,9 proc)., nuo jos ne­daug at­si­lie­ka Lie­tu­va (+19,2 proc.), o tre­čio­je vie­to­je li­ku­sio­je Es­ti­jo­je fik­suo­tas jau tik 6 proc. ūg­te­lė­ji­mas. Jei ten­den­ci­ja pa­sit­vir­tins, ar­ti­miau­sius me­tus ly­de­riau­ti tu­rė­tu­mėm mes.

Ban­guo­ja dėl eu­ro?

Vik­to­ras Dauk­šas, por­ta­lo Au­top­lius.lt pro­jek­tų va­do­vas, pa­tvir­ti­no, kad iš­oriš­kai ti­krai ga­li at­ro­dy­ti, kad 2004-2007 me­tų nau­jų au­to­mo­bi­lių re­gis­tra­vi­mo Bal­ti­jos ša­ly­se pe­rio­das iš ti­krų­jų pri­me­na tą, ku­ris pra­si­dė­jo 2012 me­tais ir tę­sia­si iki šiol. Ta­čiau čia, eks­per­to nuo­mo­ne, pa­na­šu­mai ir bai­gia­si.

„Ne­ma­nau, kad da­bar rin­ka yra per­kai­tin­ta ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to bur­bu­lais, pa­sko­lų bu­mu ar pa­na­šiai. Tuo da­bar­ti­nė pa­dė­tis ti­krai ne­pa­na­ši į 2004--2007 me­tus, ir dėl ga­li­mo eko­no­mi­kos per­kai­ti­mo lauk­ti nau­jo ūkio nuo­smu­kio ne­ver­ta. Ta­čiau kri­zė ga­li at­ei­ti dėl gre­sian­čio ka­ro tarp Ukrai­nos ir Ru­si­jos. Tiks­liau, įtam­pa jun­ta­ma jau da­bar, kai Ru­si­ja jė­ga ati­mi­nė­ja ukrai­nie­čių te­ri­to­ri­jas. Vis dėl­to ir nau­jų, ir nau­do­tų au­to­mo­bi­lių rin­kos re­zul­ta­tuo­se tai ne­at­sis­pin­di, ji sta­bi­liai au­ga. Bet jei pra­si­dės ka­ras – ta­da, aiš­ku, ver­ta lauk­ti nuo­smu­kio“, - kons­ta­ta­vo dien­raš­čio LŽ pa­šne­ko­vas.

V.Dauk­šo ne­ste­bi­na, kad iš Bal­ti­jos vals­ty­bių prieš dve­jus me­tus ir nau­jų, ir nau­do­tų au­to­mo­bi­lių re­gis­tra­vi­mo rin­ka pir­miau­sia į vir­šų šo­ko Es­ti­jo­je, prieš me­tus – Lat­vi­jo­je, o da­bar ste­bi­mas šuo­lis ir Lie­tu­vo­je.

„Tai dėl eu­ro įve­di­mo. Es­tai eu­rą įsi­ve­dė 2013-ųjų sau­sio 1-ąją, lat­viai – 2014-ųjų sau­sio 1-ąją, mes ren­gia­mės įsi­ves­ti 2015-ųjų sau­sio 1-ąją. Žmo­nės ne­ži­no, į ku­rią pu­sę kils ar lei­sis kai­nos po eu­ro įve­di­mo, to­dėl sten­gia­si iš­leis­ti kuo dau­giau se­nų­jų pi­ni­gų, kol jie ne­vir­to nau­jai­siais. Ne­ri­mau­ja­ma, kad li­tus pa­kei­tus į eu­rus ir pa­ki­lus kai­noms san­tau­pos ga­li ne­nu­ver­tė­ti. Ati­tin­ka­mai ban­go­mis į vir­šų ki­lo ar dar ren­gia­si kil­ti ir au­to­mo­bi­lių, ypač – nau­do­tų, par­da­vi­mas. Nors, ži­no­ma, eu­ras yra tik vie­na iš prie­žas­čių au­to­mo­bi­lių rin­kai plės­tis“, - svars­tė Au­top­lius.lt pro­jek­tų va­do­vas.

ES ša­lys, ku­rio­se įre­gis­truo­ta dau­giau­sia nau­jų au­to­mo­bi­lių 2014 m. sau­sį-kovą

VietaŠalisRe­gis­tra­vi­mas (vnt.)
1.Portugalija+40,5
2.Bulgarija+30,4
3.Lenkija+28,9
4.Airija+26,5
5.Lietuva+24,6

Šal­ti­nis: ACEA

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Eu­ro­po­je, Azi­jo­je bei Ar­ti­muo­siuo­se Ry­tuo­se at­omi­nes elek­tri­nes sta­tan­ti Ru­si­jos „Ro­sa­tom“ tam­pa geo­po­li­ti­nio spau­di­mo prie­mo­ne, lan­ky­da­ma­sis JAV par­eiš­kė ener­ge­ti­kos ministras Ro­kas Ma­siu­lis.
Lie­tu­vos vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos kas­dien su­lau­kia tūks­tan­čių ban­dy­mų reng­ti ki­ber­ne­ti­nes at­akas, šim­tai jų ke­lia vi­du­ti­nę, o bent 5 proc. – rim­tą grės­mę, sa­ko Nacionalinio ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo [...]
Krem­liui ar­ti­mi žmo­nės pro­ru­siš­kiems se­pa­ra­tis­tams Ry­tų Ukrai­no­je ak­ty­viai pa­ta­ri­nė­ja, kaip va­ry­ti „pro­pa­gan­dos kam­pa­ni­ją“ prieš Ki­je­vą ir Va­ka­rus, ket­vir­ta­die­nį pranešė Vo­kie­ti­jos ži­niask­lai­da.
Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se trau­ki­niui įsi­rė­žus į Ho­bo­ke­no sto­tį Nau­ja­ja­me Džer­sy­je, pa­tvir­tin­ta vie­no žmo­gaus žū­tis, sa­kė Nau­jo­jo Džer­sio gubernatorius Chri­sas Chris­tie.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Trims Bal­ti­jos ša­lims po il­gų ir su­dė­tin­gų de­ry­bų pa­sie­kus su­si­ta­ri­mą, kad eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio ve­žės pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ ran­gos kon­kur­sai bū­tų skel­bia­mi ne tik per bend­rą įmo­nę, [...]
Vil­niu­je ket­vir­ta­die­nį pra­dė­jus šil­dy­mo se­zo­ną, ki­ti di­die­ji Lie­tu­vos mies­tai kol kas neketina šil­dy­ti na­mų.
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Ute­nos „Ju­ven­tus“ ko­man­da sa­vų sir­ga­lių aki­vaiz­do­je kur kas už­ti­krin­čiau su­sit­var­kė su Por­to „Por­to“ krep­ši­nin­kais ir žen­gė į pa­grin­di­nį FI­BA Čempionų ly­gos tur­ny­rą.
Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį Jo­na­vo­je vyks 22-ą kar­tą ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis mo­te­rų tink­li­nio tur­ny­ras „A. Ogo­naus­ko at­mi­ni­mo tau­rė“. Ja­me var­žy­sis po dvi Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ko­man­das.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami