Europiečių vairuotojų meilė „Golf“ neblėsta

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2015-02-09 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2015-02-09 06:00
Vokiškas "Volkswagen Golf" automobilių modelis Europoje karaliauja jau septintus metus iš eilės.  LŽ archyvo nuotrauka
Pra­ėju­siais me­tais Eu­ro­po­je par­duo­ta be­veik 13 mln. au­to­mo­bi­lių, ar­ba 5,3 proc. dau­giau nei 2013 me­tais, ro­do JAV ty­ri­mų bend­ro­vės „JA­TO Dy­na­mics" duo­me­nys.

Tarp nau­jų mo­de­lių 2014-ai­siais Eu­ro­pos nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­ko­je aiš­kus ly­de­ris bu­vo „Volks­wa­gen Golf“, ku­rių bu­vo par­duo­ta net 40,7 proc. (520,6 tūkst.) dau­giau nei an­tro­je vie­to­je li­ku­sių „Ford Fies­ta“ (309 tūkst.).

Anot „JA­TO Dy­na­mics“, vi­sos į po­pu­lia­riau­sių mar­kių de­šim­tu­ką pa­te­ku­sios kom­pa­ni­jos 2014 m. pa­di­di­no par­da­vi­mus. Ly­de­riu iš­li­ko „Volks­wa­gen", par­da­vęs dau­giau nei 1,6 mln. au­to­mo­bi­lių ir 40,4 proc. ap­len­kęs ar­ti­miau­sią per­se­kio­to­ją „Ford" (Ame­ri­kos kom­pa­ni­ja Eu­ro­po­je rea­li­za­vo 0,96 mln. au­to­mo­bi­lių). Į po­pu­lia­riau­sių mar­kių pen­ke­tu­ką taip pat pa­te­ko „O­pel/­Vaux­hall", „Peu­geot" ir „Re­nault".

„JA­TO Dy­na­mics" pa­ste­bi, kad 2014-ai­siais kai ku­rios mar­kės pa­sie­kė itin įspū­din­gus au­gi­mus. Pa­vyz­džiui, „Jeep" par­duo­tų ma­ši­nų skai­čius iš­au­go 67,9 proc., „Tes­la" - 121,2 proc., „Ma­se­ra­ti" - 267,7 proc., o MG - net 357,6 proc. Taip pat pa­ste­bi­mai sa­vo si­tua­ci­ją pa­ge­ri­no „Da­cia" (+24,6 proc.), nuo ku­rios ne­daug at­si­li­ko „Mit­su­bis­hi" (+24,4 proc.).

At­kreip­ti­nas dė­me­sys, kad tarp po­pu­lia­riau­sių mo­de­lių at­si­dū­rė ir vie­nas pres­ti­ži­nės kla­sės au­to­mo­bi­lis - „Au­di A3". O 2014 m. la­biau­siai par­da­vi­mai iš­au­go „Nis­san No­te" (+94,2 proc.), „Maz­da3" (+89,2 proc.) ir BMW X5 (+22,4 proc.).

„Volks­wa­gen Golf“ sėk­mė nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­kos eks­per­tų jau ne­ste­bi­na – šis mo­de­lis, pa­gal „JA­TO Dy­na­mics“, po­pu­lia­riau­sias tarp Eu­ro­pos vai­ruo­to­jų jau yra sep­tin­tus me­tus iš ei­lės. Daug la­biau ste­bi­na fak­tas, kad Eu­ro­po­je tarp de­šim­ties po­pu­lia­riau­sių po­pu­lia­riau­sių mo­de­lių nė­ra nė vie­no „Toyo­ta“ mo­de­lio, nors ši Ja­po­ni­jos ga­min­to­ja per­nai ap­sis­kel­bė vėl ga­mi­nan­ti dau­giau­sia au­to­mo­bi­lių pa­sau­ly­je.

„JA­TO Dy­na­mics“ duo­me­ni­mis, per­nai nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­ka au­go 24 iš 29 tir­tų Eu­ro­pos ša­lių. O la­biau­siai ji stie­bė­si Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je ir Is­pa­ni­jo­je. Nau­jų au­to­mo­bi­lių par­da­vi­mas au­go ir ki­to­se di­džio­sio­se Eu­ro­pos rin­ko­se – Ita­li­jos, Vo­kie­ti­jos, Pra­ncū­zi­jos.

Eu­ro­pos po­pu­lia­riau­sių au­to­mo­bi­lių mar­kių de­šim­tu­kas pa­gal par­da­vi­mus 2014 m.

VietaMarkėPar­duo­ta (vnt.)Po­ky­tis (proc.)*
1.„Volkswagen“1 612 895+3,9
2.“Ford“961 844 +4,3
3.“Opel/Vauxhall“885 714+7,4
4.“Renault“875 476+9,2
5.“Peugeot“785 235+6,0
6.“Audi“724 388+4,4
7.BMW673 655+5,3
8.“Mer­ce­des-Benz“658 322+5,7
9.“Citroen“609 358+1,2
10.“Fiat“585 758+1,8

*Pa­ly­gin­ti su 2013m.

Šal­ti­nis: „JA­TO Dy­na­mics"

Eu­ro­pos po­pu­lia­riau­sių au­to­mo­bi­lių mo­de­liai pa­gal par­da­vi­mus 2014 m.

VietaModelisPar­duo­ta (vnt..)Po­ky­tis (proc.)*
1.“Volks­wa­gen Golf“520 958+11,1
2.“Ford Fiesta“308 999 +5,3
3.“Re­nault Clio“ 300 924 +5,1
4.“Volks­wa­gen Polo“280 378+5,2
5.“O­pel Corsa“252 420 +5,2
6.“Ford Focus“222 834-0,6
7.“Peu­geot 208“215 312-9,5
8.“Ško­da Octavia“206 362+22,1
9.“Nis­san Qashqai“204 200+1,2
10.“Au­di A3“200 157+19,3.

*Pa­ly­gin­ti su 2013 m.

Šal­ti­nis: "JA­TO Dy­na­mics"

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Is­lan­di­ja pir­ma­die­nį pa­sis­kun­dė, kad Ru­si­jos oro pa­jė­gų bom­bo­ne­šiai skrai­do per­ne­lyg ar­ti ci­vi­li­nių lai­ne­rių, o nau­jau­sias in­ci­den­tas įvy­ko per vie­ną reisą iš Reik­ja­vi­ko.
Vo­kie­ti­jos ry­ti­nia­me Dres­de­no mies­te du spro­gi­mai drioks­te­lė­jo prie vie­nos me­če­tės ir tarp­tau­ti­nio kong­re­sų cen­tro, bet žmo­nės per šiuos iš­puo­lius ne­nu­ken­tė­jo, antradienį pra­ne­šė po­li­ci­ja.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
In­ty­mus gangs­te­rio Alo Ca­po­ne laiš­kas, ku­rį jis par­ašė ka­lė­da­mas Al­ka­tra­ze, bu­vo par­duo­tas auk­cio­ne Ma­sa­ču­set­se už 62 500 do­le­rių (apie 56 tūkst. eu­rų).
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami