Europinė hibrido „Kia Niro“ premjera

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-03-11 14:01
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-03-11 14:01
"Niro" plotis - 1,8 metro. Gamintojo nuotraukos
Švei­ca­ri­jo­je vyks­tan­čio­je 86-ojo­je Tarp­tau­ti­nė­je Že­ne­vos au­to­mo­bi­lių par­odo­je „Kia“ Eu­ro­pos pub­li­kai pri­sta­tė vi­siš­kai nau­ją mo­de­lį – „Ni­ro“. Že­mu emi­si­jų ly­giu pa­si­žy­min­tis hib­ri­di­nis vi­su­rei­gis par­odys, ar ne­pris­vi­lo pir­ma­sis Pie­tų Ko­rė­jos ga­min­to­jo ban­dy­mas pa­čių eko­lo­giš­kiau­sių au­to­mo­bi­lių seg­men­te.

Vi­siš­kai nau­jas „Kia Ni­ro“ bu­vo kons­truo­ja­mas taip, kad jo me­cha­ni­ka de­rė­tų su hib­ri­di­nė­mis tech­no­lo­gi­jo­mis ir jų kom­po­nen­tais. Hib­ri­de kar­tu dir­ba 1,6 l dar­bi­nio tū­rio DGI („ga­zo­li­ne di­rect in­jec­tion“) ben­zi­ni­nis va­rik­lis, li­čio jo­nų po­li­me­rų ba­te­ri­ja, 32 kW elek­tri­nis va­rik­lis bei 6 pa­va­rų dvi­gu­bos san­ka­bos au­to­ma­ti­nė trans­mi­si­ja. Anot „Kia“ in­ži­nie­rių, mo­de­lio ang­lies dvi­de­gi­nio emi­si­ja ne­vir­šys 89 g/km.

"Kia Niro" salono apdailos variantų skaičius amerikietiškai šykštus - vos trys.

„Ni­ro“ už­pil­dys hib­ri­di­nių vi­su­rei­gių, pa­si­žy­min­čių že­mu ter­ša­lų emi­si­jos ly­giu, ni­šą,“ – pa­tvir­ti­no ir Pie­tų Ko­rė­jos pa­da­li­nio Eu­ro­po­je „Kia Mo­tors Eu­ro­pe“ va­do­vas Mi­chae­lis Co­le.

Ko­rė­jie­čių hib­ri­das at­ei­na į sėk­min­gą rin­ką. Per pa­sta­ruo­sius pen­ke­rius me­tus hib­ri­di­nių au­to­mo­bi­lių par­da­vi­mai Eu­ro­po­je iš­au­go dvi­gu­bai ir 2020-ai­siais tu­rė­tų siek­ti 700 tūkst. au­to­mo­bi­lių per me­tus.

Di­zai­ną kū­rė Amerikoje

„Ni­ro“ iš­orę kū­rė „Kia“ di­zai­no cen­trai Ka­li­for­ni­jo­je (JAV) ir Na­myan­ge (Pie­tų Ko­rė­ja). Di­zai­ne­rių pa­stan­gų re­zul­ta­tas – pra­ktiš­kas ir kom­pak­ti­nis vi­su­rei­gis, pa­si­žy­min­tis nu­glu­din­tu ae­ro­di­na­mi­niu kė­bu­lu ir iš­raiš­kin­go­mis li­ni­jo­mis. Nau­jo­jo ko­rė­jie­čių vi­su­rei­gio pro­por­ci­jos ir dy­dis iš­ski­ria jį ir iš ki­tų „Kia“ mo­de­lių. 4355 mm il­gio, 1800 mm plo­čio ir 1535 mm aukš­čio „Ni­ro“ yra iš es­mės ma­žes­nis už nau­ją­jį „Kia Spor­ta­ge“ vi­su­rei­gį, ta­čiau di­des­nis už „Kia cee“d“ heč­be­ką. Eu­ro­pos pir­kė­jai ga­lės rink­tis iš sep­ty­nių „Kia Ni­ro“ kė­bu­lo spal­vų, o ra­tų dy­džių ga­ma svy­ruos nuo 16 iki 18 co­lių.

Naujojo "Kia" hibridinio visureigio bagažinės talpa - 421 litro.

Bū­si­mie­ji šei­mi­nin­kai ga­lės pa­si­rink­ti vie­no to­no in­ter­je­ro spal­vą – juo­dą ar­ba tam­siai pil­ką. Ap­mu­ša­lų pa­si­rin­ki­mo ga­li­my­bės bus trys: teks­ti­lė, teks­ti­lė ir oda ar­ba tik na­tū­ra­li oda.

Ke­lei­viai jau­sis erdviai

Nors „Kia Ni­ro“ yra pri­ski­ria­mas prie pa­čių kom­pak­tiš­kų mies­to vi­su­rei­gių, ja­me erd­vės, ža­da ga­min­to­jas, už­teks ir vai­ruo­to­jui, ir ke­lei­viams. Ypač – jų ko­joms. Net 2,7 m ra­tų ba­zę tu­rin­tis hib­ri­das su­tei­kia pro­gą ke­lei­viui prie­ky­je iš­ties­ti ko­jas be­veik 1,2 m il­gio, ga­le – 0,95 m il­gio erd­vė­se.

Bend­ras au­to­mo­bi­lio plo­tis yra ly­gus 1,8 m, tad „Ni­ro“ ke­lei­viai ti­krai ne­ga­lės skųs­tis erd­vės trū­ku­mu pe­čių plo­ty­je (1423 mm prie­ky­je ir 1402 mm ga­le).

Hibridinis visureigis "Kia Niro", teigia gamintojas, pasižymi aukštesne nei kiti tos pačios kategorijos automobiliai prošvaisa.

Ly­gi­nant su ki­tais hib­ri­di­niais mo­de­liais, „Ni­ro“ siū­lo aukš­tes­nes sė­dy­nes ir di­des­nę proš­vai­są. Dėl to ke­lei­viams kur kas pa­to­giau įlip­ti ir iš­lip­ti iš au­to­mo­bi­lio bei ma­lo­niau ke­liau­ti.

Iš ki­tų hib­ri­dų „Kia Ni­ro“ iš­ski­ria ir įspū­din­ga ba­ga­ži­nė, ku­rios tal­pa – 421 l. Tuo pat me­tu į jos erd­vę pre­ten­da­vu­si elek­tros ba­te­ri­ja su­mon­tuo­ta po už­pa­ka­li­ne sė­dy­ne. Pri­klau­so­mai nuo rin­kos, at­sar­gi­nei pa­dan­gai nu­ma­ty­ta vie­ta po ba­ga­ži­nės grin­di­mis.

Žymės:kia niro •
Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja (VMI) ti­kri­na Da­riaus Moc­kaus val­do­mo kon­cer­no „MG Bal­tic“ įmo­nes. VMI at­sto­vas pa­tvir­ti­no, kad tikrinamos 4 įmo­nės.
Lie­tu­vos vys­ku­pai iš­pla­ti­no prieš­rin­ki­mi­nį laiš­ką, ku­ria­me ra­gi­na gy­ven­to­jus ak­ty­viai da­ly­vau­ti ki­tą sa­vai­tę vyk­sian­čiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se. Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios hie­rar­chai taip pat par­eiš­kė [...]
JAV dien­raš­tis „U­SA To­day“ nu­kry­po nuo įpras­tos pra­kti­kos ir penk­ta­die­nį iš­reiš­kė pa­lai­ky­mą vie­nam iš pre­zi­den­to rinkimų kam­pa­ni­jos da­ly­vių.
Ita­li­jos ko­vos su ma­fi­ja po­li­ci­ja pie­ti­nia­me Ne­apo­lio mies­te su­ra­do du olan­dų ta­py­to­jo Vin­cen­to van Gog­ho pa­veiks­lus, ku­rie 2002 me­tais bu­vo pa­vog­ti iš mu­zie­jaus Ny­der­lan­duo­se.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Rug­sė­jo mė­ne­sį pra­si­dė­jęs nau­ja­sis spor­ti­nių šo­kių se­zo­nas Lie­tu­vos at­sto­vams ža­da kaip niekada daug per­ga­lių.
Šių me­tų lie­pą su­si­tuo­kęs tris­de­šimt­me­tis bu­ši­do ko­vo­to­jas Ta­das Jon­kus at­vi­ras – šei­ma jam di­džiau­sias tur­tas.
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Pa­gal Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­les mar­gų­jų upė­ta­kių ne­ga­li­ma žve­jo­ti nuo spa­lio 1 d. iki gruo­džio 31 d., bet šį­syk drau­di­mas įsi­ga­lios spa­lio 3-ąją, praneša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Net pei­liu gink­luo­tas plė­ši­kas ne­pri­vers at­si­sa­ky­ti puodelio ar­ba­tos Ang­li­jo­je.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami