Europoje ir Lietuvoje dėl vairuotojų grumiasi "japonai"

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-07-21 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-07-21 06:00
Per pirmąjį pusmetį Europos Sąjungoje pirkėjai išgraibstė daugiau nei 120 tūkst. naujų „Nissan Qashqai“ visureigių. LŽ archyvo nuotrauka
Dau­giau­sia Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES) ma­ši­nų par­duo­dan­tis Azi­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas – šį ti­tu­lą iš „Toyo­tos“ prieš ku­rį lai­ką nu­spren­dęs pa­verž­ti „Nis­san“ kon­cer­nas šven­čią pir­mą­ją per­ga­lę. Kaip ro­do pir­mo­jo pus­me­čio par­da­vi­mo ES sta­tis­ti­ka, Eu­ro­po­je ver­dan­čia­me dvie­jų "ja­po­nų" mū­šy­je „Nis­san“ pir­mą­kart par­da­vė dau­giau ma­ši­nų.

Pa­grin­di­nis „Nis­san“ sėk­mės kal­vis – nau­ja­sis mies­to vi­su­rei­gis „Qash­qai“, ku­rį it karš­tas ban­de­les pir­kė­jai pir­mą­jį 2015 me­tų pus­me­tį graibs­tė Eu­ro­po­je, taip pat ir Lie­tu­vo­je. Vi­so­je Eu­ro­po­je per pir­mą pus­me­tį par­duo­ta dau­giau nei 120 tūkst. nau­ju­tė­lių vi­su­rei­gių. Lie­tu­vo­je šis mo­de­lis taip pat iš­ko­pė į po­pu­lia­riau­sių­jų tri­ju­lę ir pir­mą­jį pus­me­tį bu­vo tre­čias tarp per­ka­miau­sių nau­jų ma­ši­nų mo­de­lių. „Qash­qai“ vi­su­rei­gių per pir­muo­sius še­šis mė­ne­sius Lie­tu­vo­je nu­pirk­ta 379.

„Pa­gal pri­va­čių pir­kė­jų, leng­vą­jį au­to­mo­bi­lį įsi­gy­jan­čių as­me­ni­niam nau­do­ji­mui, pa­si­rin­ki­mą esa­me ly­de­riai. Tu­ri­me nau­jau­sią au­to­mo­bi­lių ga­mą iš vi­sų ga­min­to­jų. Vien per­nai pa­si­ro­dė aš­tuo­ni nau­ji ir at­nau­jin­ti „Nis­san“ mo­de­liai. Tai yra vie­na pa­grin­di­nių prie­žas­čių, dėl ku­rios pa­sta­ro­jo me­to „Nis­san“ par­da­vi­mas spar­čiai au­go ir iš­si­ver­žė­me į prie­kį. Ir Lie­tu­vo­je dau­giau nei pu­sę par­duo­tų mū­sų nau­jų au­to­mo­bi­lių su­da­rė nau­jie­ji "Qash­qai“, - pa­žy­mė­jo „Nis­san Eu­ro­pe Oy“ ko­mu­ni­ka­ci­jos va­do­vas Bal­ti­jos ša­lims Min­dau­gas Plu­kys.

Pa­gal par­da­vi­mą į an­trą­ją vie­tą iš „Nis­san“ Lie­tu­vo­je siū­lo­mų au­to­mo­bi­lių šį pus­me­tį ver­žė­si ir daug pir­kė­jų dė­me­sio su­lau­kian­tis kom­pak­tiš­kas „Pul­sar“ heč­be­kas, su­si­ly­gi­nęs su mies­to vi­su­rei­giu „X-Trail“.

No­riai ren­ka­si hibridus

Ta­čiau jei žvelg­si­me į bend­rą ty­ri­mų bend­ro­vės „Da­ta­Cen­ter“ pa­tei­kia­mą sta­tis­ti­ką, kol kas Lie­tu­vo­je „Toyo­ta“ vis dar smar­kiai len­kia „Nis­san“ at­sto­vus, nors par­da­vi­mo ri­kiuo­tė­je ir žings­niuo­ja ko­ja ko­jon – ati­tin­ka­mai uži­ma 4-ąją ir 5-ąją vie­tas. „Toyo­ta“ per pir­mą­jį pus­me­tį par­da­vė 994 au­to­mo­bi­lius, o nau­jų „Nis­san“ au­to­mo­bi­lių iš at­sto­vų sa­lo­no iš­rie­dė­jo 684.

„Toyo­tos“ sėk­mę pa­aiš­ki­na pa­pras­tas fak­to­rius. Nors tarp po­pu­lia­riau­sių nau­jų mo­de­lių „Nis­san“ vie­nin­te­lis iš ja­po­niš­kų pa­ten­ka į TOP3, ta­čiau dau­giau šio ga­min­to­jo mo­de­lių de­šim­tu­ke nė­ra. Tuo me­tu „Toyo­tos“ mo­de­lių TOP10 yra net trys. 7-oje vie­to­je įsi­tai­sęs šio ga­min­to­jo vi­su­rei­gis „RAV4“ (188 vnt.), aš­tun­to­je - ma­žy­lis „Ya­ris“ - 177 vie­ne­tai, o de­šim­tu­ką už­bai­gia „Co­rol­la“ (167 vnt.).

„Pir­mą­jį pus­me­tį įvyk­dė­me ir net vir­ši­jo­me sa­vo pla­nus. Ži­nant Lie­tu­vos spe­ci­fi­ką, an­tro­jo pus­me­čio par­da­vi­mas grei­čiau­siai bus kiek men­kes­nis, bet smar­kiai ne­tu­rė­tų su­menk­ti. Džiu­gi­na tai, kad vis dau­giau pa­vie­nių pir­kė­jų nau­jus au­to­mo­bi­lius įsi­gy­ja as­me­ni­nėms reik­mėms, tai ke­lia nuo­tai­ką, ro­do tei­gia­mus var­to­to­jų lū­kes­čius. No­ri­si, kad kuo dau­giau lie­tu­vių ga­lė­tų sau leis­ti įsi­gy­ti nau­ją au­to­mo­bi­lį, ne vien tik vers­lo klien­tai“, - tei­gė „Toyo­tos“ ir „Le­xus“ at­sto­vės „Mo­to­to­ja“ di­rek­to­rius Ed­mun­das Po­vi­laus­kas.

Vis dėl­to la­biau­siai „Mo­to­to­jos“ par­da­vi­mą pir­mą­jį pus­me­tį au­gi­no ke­li stam­būs san­do­riai su vers­lo klien­tais. „Vis dau­giau vers­lo įmo­nių įver­ti­na hib­ri­di­nių au­to­mo­bi­lių pri­va­lu­mus. Nors jų ba­zi­nė kai­na šiek tiek di­des­nė nei įpras­ti­nių au­to­mo­bi­lių, ta­čiau in­ves­ti­ci­ja ne­trun­ka at­si­pirk­ti“, - Lie­tu­vos įmo­nių au­to­par­ko ten­den­ci­ją įžvel­gė „Mo­to­to­jos“ di­rek­to­rius.

Reeks­por­to įtaka

Po tru­pu­tį be­si­for­muo­jan­čiu ža­lių­jų au­to­mo­bi­lių par­da­vi­mu džiau­gia­si ir „Nis­san“ at­sto­vai Lie­tu­vo­je. Ne­li­kus mo­kes­čių leng­va­tų elek­tro­mo­bi­liams Lat­vi­jo­je ir Es­ti­jo­je, Lie­tu­va šie­met ta­po elek­tra va­ro­mų au­to­mo­bi­lių rin­kos ly­de­re. Elek­tro­mo­bi­lio „Nis­san Leaf“ ga­li­my­bė­mis do­mi­si tiek vers­li­nin­kai, tiek ir pri­va­tūs pir­kė­jai, vers­lo klien­tų su­si­do­mė­ji­mo taip pat su­lau­kia NV200 mi­ni­ve­nas.

La­biau­siai prie is­to­ri­nės „Nis­san“ per­ga­lės Se­na­ja­me že­my­ne pri­si­dė­jo šok­te­lė­jęs par­da­vi­mas di­džiau­sio­se ES rin­ko­se – Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je, Pra­ncū­zi­jo­je ir Vo­kie­ti­jo­je. O pra­stes­nius „Toyo­tos“ re­zul­ta­tus iš es­mės nu­lė­mė smuk­te­lė­ji­mas Vo­kie­ti­jo­je. Sens­te­lė­ju­si mo­de­lių ga­ma vo­kie­čių ne­be­su­ža­vė­jo, iš ga­min­to­jo lau­kia­ma švie­žie­nos.

„Tiks­lą tap­ti ge­riau­siai par­duo­da­ma Azi­jos au­to­mo­bi­lių mar­ke Eu­ro­po­je „Nis­san“ ga­min­to­jai yra aiš­kiai iš­reiš­kę. Tiks­las bend­ras vi­siems at­sto­vams Eu­ro­po­je, to pa­ties sie­kia­me ir Lie­tu­vo­je. Ži­no­ma, Lie­tu­vo­je tiks­lą su­nkiau pa­siek­ti. Par­da­vi­mo skai­čius smar­kiai iš­krei­pia da­lies ga­min­to­jų at­sto­vų vyk­do­mas au­to­mo­bi­lių reeks­por­tas“, - par­eiš­kė M. Plu­kys.

Ana­lo­giš­ką pa­sta­bą dėl reeks­por­to įta­kos po­pu­lia­riau­sių mo­de­lių de­šim­tu­kui LŽ iš­reiš­kė ir E. Po­vi­laus­kas. Ta­čiau ko­vos dėl po­pu­lia­riau­sio azi­jie­tiš­ko mo­de­lio var­do Lie­tu­vo­je ne­su­reikš­mi­no. Ge­riau­sias įver­ti­ni­mas, anot „Mo­to­to­jos“ va­do­vo, – klien­tų pa­si­ten­ki­ni­mas ir grįž­tan­tys iš­ti­ki­mi pir­kė­jai.

Po 17 me­tų pertraukos

Tiks­lu­mo dė­lei rei­kė­tų pa­sa­ky­ti, kad „Toyo­ta“ ge­riau­siai par­duo­dan­čio Azi­jos ga­min­to­jo ti­tu­lą Eu­ro­po­je iš „Nis­san“ pa­ver­žė dar 1998 me­tais ir nuo to lai­ko po­zi­ci­jos ne­už­lei­do. Tai­gi „Nis­san“ ven­de­tos te­ko lauk­ti nei daug, nei ma­žai – 17 me­tų. Spar­čiai vy­tis tau­tie­tį kon­ku­ren­tą „Nis­san“ pra­dė­jo per pa­sta­ruo­sius pen­ke­rius me­tus. Su pir­muo­ju „Qash­qai“ mo­de­liu šis ga­min­to­jas da­vė pra­džią mies­to vi­su­rei­gių bu­mui, o kaip ino­va­to­rius šia­me seg­men­te sėk­min­giau­siai iš­nau­do­jo ki­lu­sį mies­to vi­su­rei­gių po­rei­kį.

„Tai is­to­ri­nis mo­men­tas vi­sai „Nis­san“ vers­lo ir vai­ruo­to­jų bend­ruo­me­nei“, - tei­gė „Nis­san Eu­ro­pe“ rin­ko­da­ros va­do­vas Guil­lau­me Car­tier. Jis taip pat pa­žy­mė­jo, kad di­des­nis nei „Toyo­tos“ par­da­vi­mas nė­ra pa­grin­di­nė ir vie­nin­te­lė kon­cer­no sau ke­lia­ma už­duo­tis. „Nis­san“ taip pat sie­kia įsit­vir­tin­ti kaip „gei­džia­miau­sias Eu­ro­po­je Azi­jos ga­min­to­jas“, kal­bant apie au­to­mo­bi­lių bei jų vi­daus įran­gos ko­ky­bę bei tech­ni­nę prie­žiū­rą.

„Nis­san“ par­da­vi­mas ES (įskai­tant Nor­ve­gi­ją, Švei­ca­ri­ją ir Is­lan­di­ją) per bir­že­lio mė­ne­sį šok­te­lė­jo 21 pro­cen­tu. Pa­ly­gin­ti su anks­tes­niu mė­ne­siu, 4 proc. ki­lo ir „Toyo­tos“ par­da­vi­mas, ta­čiau to ne­pa­ka­ko, kad iš­lai­ky­tų pra­na­šu­mą. An­tro­sios lai­dos „Qash­qai“, ku­rių ES per pus­me­tį par­duo­ta 120 tūkst., pa­gal rin­kos ty­ri­mų bend­ro­vės „JA­TO Dy­na­mics“ sta­tis­ti­ką, Eu­ro­po­je su­da­rė dau­giau nei 40 proc. vi­so „Nis­san“ par­da­vi­mo. Lie­tu­vo­je „Qash­qai“ te­ko dau­giau nei pu­sė ga­min­to­jo par­da­vi­mo, Lat­vi­jo­je nau­ja­sis vi­su­rei­gis - taip pat aki­vaiz­dus ly­de­ris.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 25 me­tus įvy­kęs So­vie­tų Są­jun­gos žlu­gi­mas, pir­mo­jo fak­ti­nio Lie­tu­vos va­do­vo Vy­tau­to Lands­ber­gio tei­gi­mu, Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je bus pa­žy­mė­tas kaip ne­ei­li­nis įvy­kis.
Iš Lie­tu­vos iš­vy­ko dar vie­na pa­bė­gė­lių šei­ma. Tai si­rai: du su­au­gę ir trys vai­kai, pranešė LNK Ži­nios.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre „Li­tex­po“ šur­mu­lia­vo Vil­niaus spor­to fes­ti­va­lis. Di­džiau­sia­me spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­ny­je sa­vo veik­lą pri­sta­tė virš šim­to įvai­riau­sių [...]
Sa­vait­ga­lį, rug­sė­jo 24–25 d., aukš­čiau­sią rei­tin­gą tu­rin­tys Lie­tu­vos gol­fo žai­dė­jai su­si­run­gė dėl ge­riau­sio­jo var­do. Po Drus­ki­nin­kų Vil­kės gol­fo klu­bo aikš­ty­ne vy­ku­sio Lietuvos gol­fo tu­ro [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami