Europoje vežėjus stabdo nesąžininga konkurencija

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-01-21 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-01-21 06:00
Įmonės dėlioja maršrutus taip, kad Prancūzijoje ir Belgijoje vairuotojams netektų sustoti ilgesnio poilsio, o „vokiškas“ minimumas užtikrins didesnį užmokestį keliaujantiesiems į Vokietiją nebent popieriuje. LŽ archyvo nuotrauka
Pi­ges­nes sau­su­mos trans­por­to pa­slau­gas Va­ka­rų Eu­ro­po­je siū­lan­čios Bal­ti­jos vals­ty­bių ir Len­ki­jos bend­ro­vės it šir­šes su­er­zi­no ES sen­bu­ves. Lais­vo­ji rin­ka rei­ka­lin­ga tol, kol yra nau­din­ga pa­tiems, – taip nu­ta­rė vo­kie­čių, bel­gų, pra­ncū­zų po­li­ti­kai ir sa­vo rin­kė­jams pa­siū­lė po­pu­lis­ti­nių spren­di­mų. Lie­tu­vos ir jos kai­my­nių ve­žė­jai pik­ti­na­si, kad ban­do­ma su­var­žy­ti lais­vo­sios rin­kos pri­nci­pus ES trans­por­to sek­to­riu­je.

Vos pra­si­dė­jus šiai sa­vai­tei Pra­ncū­zi­jos ma­gis­tra­les už­kim­šo ty­čia eis­mą stab­dan­tys vil­ki­kų vai­ruo­to­jai. Na­cio­na­li­nį strei­ką šį­kart or­ga­ni­za­vu­sių jų prof­są­jun­gų es­mi­nis rei­ka­la­vi­mas – mi­ni­ma­lus 10 eu­rų va­lan­di­nis at­ly­gis. Gin­ti sa­vo tei­ses vai­ruo­to­jus ra­gi­no ne tik ša­lies so­cia­lis­tų ly­de­riai, bet ir jų po­li­ti­niai opo­nen­tai. De­ši­nių­jų par­ti­jos UMP vie­nas va­do­vų Hen­ri Guai­no kal­bė­da­mas nu­ro­dė ne­va pa­grin­di­nę kliū­tį, ne­lei­džian­čią pra­ncū­zų vai­ruo­to­jams už­dirb­ti dau­giau. „Pran­cū­zi­jos vai­ruo­to­jai su­si­du­ria su ne­są­ži­nin­ga bend­ro­vių iš ry­ti­nių vals­ty­bių kon­ku­ren­ci­ja“, - už­si­puo­lė po­li­ti­kas.

Kol Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja aiš­ki­na­si su­si­da­riu­sią si­tua­ci­ją, blo­giu­kais ta­pę Lie­tu­vos ir gre­ti­mų ES ša­lių ve­žė­jai tvir­ti­na, kad dangs­tan­tis na­cio­na­li­ne tei­se ban­do­ma ne­są­ži­nin­gai su­var­žy­ti lais­vo­sios rin­kos pri­nci­pus ES trans­por­to sek­to­riu­je.

Pri­min­si­me, jog dar per­nai Pra­ncū­zi­ja ir Bel­gi­ja par­ei­ka­la­vo, kad tarp­tau­ti­nius kro­vi­nius ve­žio­jan­tys vil­ki­kų vai­ruo­to­jai 45 va­lan­dų poil­sio, pri­va­lo­mo kas sa­vai­tę, ke­liau­tų į vieš­bu­čius, o ne leis­tų lai­ką, kaip įpras­ta, su­nkve­ži­mių ka­bi­no­se. Nuo sau­sio 1-osios kar­tų sal­dai­niu­ką mes­te­lė­jo ir vo­kie­čiai. Jie nu­ta­rė, kad vi­siems vai­ruo­to­jams už Vo­kie­ti­jos te­ri­to­ri­jo­je dirb­tas va­lan­das tu­ri bū­ti mo­ka­ma ne ma­žes­nė nei mi­ni­ma­li al­ga šio­je vals­ty­bė­je – 8,5 eu­ro per va­lan­dą.

Tai­syk­lės ir taip griežtos

„Vo­kie­ti­jo­je įsi­ga­lio­jęs mi­ni­ma­laus už­mo­kes­čio rei­ka­la­vi­mas, va­do­vau­jan­tis svei­ka lo­gi­ka, ga­lė­tų bū­ti tai­ko­mas vie­ti­nėms bend­ro­vėms, ku­rios ve­žio­ja kro­vi­nius ša­lies vi­du­je. Ta­čiau šio rei­ka­la­vi­mo tai­ky­mas tarp­tau­ti­nių ve­ži­mų įmo­nėms ne­tu­ri nie­ko bend­ra su kon­ku­ren­cin­gu­mo ska­ti­ni­mu. Be to, Vo­kie­ti­jos ins­ti­tu­ci­jos įpa­rei­go­jo ša­lies te­ri­to­ri­ja kro­vi­nius ga­be­nan­čias bend­ro­ves siųs­ti joms do­ku­men­tus, pa­tvir­ti­nan­čius, kad vai­ruo­to­jams mo­ka­mas "vo­kiš­kas" mi­ni­ma­lus at­ly­gi­ni­mas. Tai la­bai biu­ro­kra­tiš­ka ir ap­krau­na trans­por­to įmo­nes su­dė­tin­ga ad­mi­nis­tra­ci­ne naš­ta“, - pa­žy­mė­jo Lie­tu­vo­je vei­kian­čios tarp­tau­ti­nės trans­por­to kom­pa­ni­jos „DSV Trans­port“ va­do­vas Ki­mas Bart­hol­dy Lar­se­nas.

Jo tei­gi­mu, į sa­vų ve­žė­jų pro­te­ga­vi­mą nu­kreip­ti ir pra­ncū­zų bei bel­gų spren­di­mai dėl vai­ruo­to­jų poil­sio vieš­bu­čiuo­se. Ne­vyk­dan­tie­siems rei­ka­la­vi­mų gra­si­na­ma ne tik de­šim­tis tūks­tan­čių eu­rų sie­kian­čio­mis bau­do­mis, bet ir įka­li­ni­mu.

„E­sa­me už tai, kad vai­ruo­to­jams bū­tų mo­ka­mas jų dar­bo ver­tas at­ly­gis, lai­ko­ma­si įsta­ty­mų, skaid­riai mo­ka­mi mo­kes­čiai. Ta­čiau vai­ruo­to­jų poil­sio lai­ką ir dar­bo są­ly­gas nu­ma­tan­čios tai­syk­lės, ku­rios ga­lio­ja vi­so­je ES, ir taip yra la­bai griež­tos. Šiuo­lai­ki­nių vil­ki­kų ka­bi­no­se ga­li­ma tin­ka­mai pa­il­sė­ti, to­dėl nė­ra prie­žas­ties rei­ka­lau­ti, kad žmo­nės ke­liau­tų į vieš­bu­čius. Pra­ncū­zi­jos, Vo­kie­ti­jos ban­dy­mai di­din­ti ve­ži­mo pa­slau­gų kai­nas, ap­ri­bo­jant už­sie­nio ve­žė­jų ga­li­my­bes kon­ku­ruo­ti, po ku­rio lai­ko ne­igia­mai at­si­liep­tų ir tų ša­lių eko­no­mi­koms, nes kil­tų pro­duk­tų ir pa­slau­gų kai­nos“, - pa­brė­žė K. B. Lar­se­nas.

Ver­ti­no kaip blefą

ES sen­bu­vių įsta­ty­mai pri­ver­tė su­ne­rim­ti Lie­tu­vos ve­žė­jus, ta­čiau ne­atro­do, jog bū­tų smar­kiai juos iš­gąs­di­nę. Įmo­nės dė­lio­ja marš­ru­tus taip, kad Pra­ncū­zi­jo­je ir Bel­gi­jo­je vai­ruo­to­jams ne­tek­tų su­sto­ti il­ges­nio poil­sio, o „vo­kiš­kas“ mi­ni­mu­mas už­ti­krins di­des­nį už­mo­kes­tį ke­liau­jan­tie­siems į Vo­kie­ti­ją ne­bent po­pie­riu­je, bet ne rea­ly­bė­je.

„Mes pri­pa­žįs­ta­me vi­so­je Eu­ro­pos Są­jun­go­je ga­lio­jan­čius įsta­ty­mus. Bet jei vo­kie­čiai su­ma­nė mū­sų sąs­kai­ta pa­si­di­din­ti už­dar­bį ar pra­ncū­zai sap­ną su­sap­na­vo, ne­ma­nau, jog tu­ri­me be­są­ly­giš­kai su tuo su­tik­ti. To­kios aps­kai­tos, ko­kios rei­ka­lau­ja vo­kie­čiai, tie­siog ne­įma­no­ma ves­ti. Ir kaip jie su­kon­tro­liuos? Tai tik ble­fas, skir­tas mū­sų vers­li­nin­kams pa­gąs­din­ti. Gal­būt vie­nus ki­tus smul­kes­nius taip iš rin­kos ir iš­stums. Ta­čiau rei­ka­la­vi­mai yra ab­sur­diš­ki, to­dėl tarp­tau­ti­nė ve­žė­jų aso­cia­ci­ja IRU, Bal­ti­jos ša­lių ir Len­ki­jos eu­ro­par­la­men­ta­rai, ki­ti po­li­ti­kai tu­ri steng­tis, kad jie bū­tų pa­nai­kin­ti. Pri­va­lo­me su­si­vie­ny­ti ir duo­ti at­kir­tį pro­tek­cio­nis­ti­nėms už­ma­čioms“, - įsi­ti­ki­nęs bend­ro­vės „Tran­seks­pe­di­ci­ja“ di­rek­to­rius Vid­man­tas Pe­lė­da.

Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vo­je trans­por­to bend­ro­vių va­do­vas, kal­bė­da­mas su LŽ, pa­žy­mė­jo, kad Pra­ncū­zi­jo­je, ku­rio­je rei­ka­lau­ja­ma vai­ruo­to­jus ap­nak­vin­din­ti vieš­bu­čiuo­se, nė­ra tin­ka­mos inf­ras­truk­tū­ros sau­giai pa­lik­ti kro­vi­nius. „Kri­mi­no­ge­ni­nė si­tua­ci­ja šio­je ša­ly­je pra­sta. Mū­sų dar­buo­to­jai ne tik vai­ruo­ja vil­ki­kus, bet ir su­sto­ję il­sė­tis at­lie­ka sar­gų dar­bą. Jei pa­liks su­nkve­ži­mius ne­sau­go­mo­je aikš­te­lė­je, la­bai di­de­lė ti­ki­my­bė, kad grį­žę iš vieš­bu­čio ne­be­ras kro­vi­nių. Tai­gi apie ko­kią tvar­ką ga­li­me kal­bė­ti?“ - ste­bė­jo­si V. Pe­lė­da.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas „tvar­kie­tis“ Kęs­tas Koms­kis, krei­pę­sis į pro­ku­ro­rus su pra­šy­mu pe­rim­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl jo bro­lio nu­šau­to pa­sie­nie­čių šuns, ki­ša­si į ty­ri­mą ir da­ro spau­di­mą [...]
JAV am­ba­sa­da džiau­gia­si ga­lė­da­ma pra­neš­ti apie am­ba­sa­do­rės An­ne Hall at­vy­ki­mą. Ji yra ke­tu­rio­lik­to­ji JAV am­ba­sa­do­rė Lie­tu­vo­je nuo JAV-Lie­tu­vos dip­lo­ma­ti­nių san­ty­kių už­mez­gi­mo 1922 me­tų lie­pos [...]
Len­ki­jos prem­je­rė Bea­ta Szyd­lo tre­čia­die­nį pa­sky­rė įta­kin­gą plė­tros mi­nis­trą Ma­teus­zą Mo­ra­wiec­kį Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos va­do­vu, pert­var­kiu­si sa­vo prieš­ta­rin­gai ver­ti­na­mą dešiniojo spar­no vy­riau­sy­bę.
Iz­rae­lio ly­de­riai ir mi­nios ge­din­čių žmo­nių ket­vir­ta­die­nį su­si­rin­ko aikš­tė­je prie par­la­men­to ati­duo­ti pa­sku­ti­nės pa­gar­bos bu­vu­siam pre­zi­den­tui ir No­be­lio pre­mi­jos laureatui Shi­mo­nui Pe­re­sui.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Trims Bal­ti­jos ša­lims po il­gų ir su­dė­tin­gų de­ry­bų pa­sie­kus su­si­ta­ri­mą, kad eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio ve­žės pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ ran­gos kon­kur­sai bū­tų skel­bia­mi ne tik per bend­rą įmo­nę, [...]
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį Jo­na­vo­je vyks 22-ą kar­tą ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis mo­te­rų tink­li­nio tur­ny­ras „A. Ogo­naus­ko at­mi­ni­mo tau­rė“. Ja­me var­žy­sis po dvi Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ko­man­das.
Žir­gų lenk­ty­nės Lie­tu­vo­je vis po­pu­lia­rė­ja, o šį spor­tą pa­ma­tę žiū­ro­vai lie­ka su­ža­vė­ti – taip tei­gia lenk­ty­nių Lie­tu­vo­je or­ga­ni­za­to­rė Eve­li­na Kol­bas­nik. Pir­mą sezoną lenk­ty­nes ren­gu­si [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar išvados dėl numušto Malaizijos keleivinio lėktuvo pakeis Vakarų politiką Rusijos atžvilgiu?
Taip. Vakarai su Rusija elgsis griežčiau
Ne. Toliau bus vykdoma "dialogo ir kompromiso paieškos" politika
Išvados dar labiau išgąsdins Vakarus. Pozicija Maskvos atžvilgiu taps švelnesnė
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami