Europos Komisijos signalas nepaklusniems lietuviams – be pagrindo

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2014-04-24 11:30
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2014-04-24 11:30
Estijoje atskiros geležinkelių linijos jau buvo privatizuotos, ir tai lėmė, kad estų geležinkelių konkurencingumas smuko. Europos Komisija kažkodėl blogą Estijos pavyzdį pamiršo. LŽ archyvo nuotrauka
Trans­por­to su­ves­ti­nę pa­skel­bu­si Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja (EK), ku­rios vie­nas ko­mi­sa­rų trans­por­to rei­ka­lams yra EK vi­cep­re­zi­den­tas es­tas Sii­mas Kal­la­sas, ne­ti­kė­tai par­eiš­kė, kad Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių sek­to­rius yra už­da­ras. AB „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ pa­tei­kė ar­gu­men­tus, kad toks ver­ti­ni­mas ne­ati­tin­ka ti­kro­vės – nau­do­tis vie­šą­ja ge­le­žin­ke­lių inf­ras­truk­tū­ra Lie­tu­vo­je tei­si­nių kliū­čių nė­ra.

LŽ kal­bin­ti ge­le­žin­ke­lių eks­per­tai dras­tiš­ką EK par­eiš­ki­mą sie­ja su eu­ro­pi­nės vė­žės ge­le­žin­ke­lio "Rail Bal­ti­ca" plė­tros prob­le­mo­mis.

"Nė­ra kliū­čių nau­do­tis Lie­tu­vos vie­šą­ja ge­le­žin­ke­lių inf­ras­truk­tū­ra tiems pri­va­taus sek­to­riaus at­sto­vams, ku­rie yra įgy­ven­di­nę Lie­tu­vos tei­sės ak­tų nu­sta­ty­tus rei­ka­la­vi­mus (ga­vę li­cen­ci­jas, sau­gos ser­ti­fi­ka­tus, pa­pra­šę inf­ras­truk­tū­ros pa­jė­gu­mų, įre­gis­tra­vę ried­me­nis ir kt.) bei yra pa­si­ren­gę mo­kė­ti už nau­do­ji­mą­si vie­šą­ja ge­le­žin­ke­lių inf­ras­truk­tū­ra ir pri­siim­ti at­sa­ko­my­bę už trau­ki­nių eis­mo su­ke­lia­mas pa­sek­mes. AB „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“, vie­šo­sios ge­le­žin­ke­lių inf­ras­truk­tū­ros val­dy­to­ja, to­kioms įmo­nėms už­ti­kri­na ga­li­my­bes ne­dis­kri­mi­na­ci­nė­mis są­ly­go­mis vyk­dy­ti ke­lei­vių ar kro­vi­nių per­ve­ži­mus Lie­tu­vo­je", - sa­ko­ma AB "Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai" pra­ne­ši­me ži­niask­lai­dai.

Dien­raš­čio LŽ duo­me­ni­mis, šiuo me­tu Lie­tu­vo­je yra 35 įmo­nės, ku­rios tu­ri li­cen­ci­jas vers­tis ge­le­žin­ke­lių trans­por­to ūki­ne ko­mer­ci­ne veik­la. Pri­va­čios įmo­nės at­lie­ka ma­nev­ra­vi­mo dar­bus sto­ty­se bei pri­va­žiuo­ja­muo­siuo­se ke­liuo­se.

Lie­tu­vos specifika

Vis dėl­to, pa­žy­mi­ma AB "Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai" pra­ne­ši­me, iki šiol ge­le­žin­ke­lio li­ni­jo­mis nei ke­lei­vių, nei kro­vi­nių nau­ji ve­žė­jai ne­ve­ža, o per­ve­ži­mus Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių tink­le vyk­do bend­ro­vė „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“. Bend­ro­vė pa­žy­mi, jog taip yra dėl Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių rin­kos spe­ci­fi­kos. Pir­ma, ke­lei­vių ve­ži­mo ge­le­žin­ke­liais veik­la, skir­tin­gai nei vi­so­se ki­to­se ES vals­ty­bė­se, Lie­tu­vo­je ne­do­tuo­ja­ma, to­dėl pri­va­čiam vers­lui ne­pa­trauk­li. Dėl san­ty­ki­nai ma­žo po­ten­cia­lių ke­lei­vių skai­čiaus, ma­žų at­stu­mų, ne­blo­gai iš­plė­to­to au­to­mo­bi­lių ke­lių tink­lo ir ki­tų prie­žas­čių Lie­tu­vo­je šiuo me­tu nė­ra at­si­per­kan­čių vie­ti­nių ke­lei­vi­nių trau­ki­nių marš­ru­tų.

Kro­vi­nių ve­ži­me Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liuo­se do­mi­nuo­ja tran­zi­ti­niai kro­vi­niai, su­nkie­ji miš­rūs sąs­ta­tai. Sie­kiant efek­ty­viai or­ga­ni­zuo­ti to­kią kro­vi­nių ve­ži­mo veik­lą bū­ti­nos san­ty­ki­nai di­de­lės in­ves­ti­ci­jos – ma­gis­tra­li­niai ir ma­nev­ri­niai lo­ko­mo­ty­vai, va­go­nų par­kas, ried­me­nų prie­žiū­ros įren­gi­niai, ko­mer­ci­nis tink­las sto­ty­se, IT sis­te­mos ir kt. Rei­kia da­ly­vau­ti tarp­tau­ti­nių ge­le­žin­ke­lio or­ga­ni­za­ci­jų veik­lo­je. "Nau­ji ve­žė­jai tu­rė­tų klien­tams pa­siū­ly­ti ge­res­nes pa­slau­gas nei AB „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“. Šiuo me­tu „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ eksp­loa­tuo­ja vi­sa­me 1520 mm vė­žės ge­le­žin­ke­lio tink­le mo­der­niau­sią bei efek­ty­viau­sią pre­ki­nių ir ma­nev­ri­nių lo­ko­mo­ty­vų par­ką, o bend­ro­vės tai­ko­mi kro­vi­nių ve­ži­mo ta­ri­fai yra vie­ni ma­žiau­sių tarp Se­no­jo že­my­no ša­lių ge­le­žin­ke­lių", - tei­gia­ma pra­ne­ši­me.

"Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai" - tarp lyderių

Svar­bu at­kreip­ti dė­me­sį į tai, kaip ti­ki­na­ma AB "Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai" pra­ne­ši­me, kad Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja ly­gi­na ES ša­lių ge­le­žin­ke­lius ir ver­ti­na juos tik vie­nu po­žiū­riu. Vien fak­tas, kad ta­me pa­čia­me ge­le­žin­ke­lių tink­le vei­kia dau­giau nei vie­nas ve­žė­jas, dar ne­pa­ro­do, jog ge­le­žin­ke­lių trans­por­tas ta­po efek­ty­ves­nis. Juo­lab to ne­įro­do ir ki­tų ES ša­lių ge­le­žin­ke­lių re­zul­ta­tai.

"Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ nuo­mo­ne, la­bai nau­din­ga bū­tų pa­ly­gin­ti, kiek ki­to­se ES ša­ly­se ski­ria­ma vals­ty­bės do­ta­ci­jų ge­le­žin­ke­lių sek­to­riui – ge­le­žin­ke­lių inf­ras­truk­tū­ros prie­žiū­rai, ke­lei­vių ve­ži­mui ir ki­tiems ge­le­žin­ke­lių tiks­lams. Pa­gal tai, ar ge­le­žin­ke­lis do­tuo­ja­mas iš vals­ty­bės biu­dže­to, ar iš­gy­ve­na be do­ta­ci­jų ir ne­tgi su­mo­ka di­vi­den­dų vals­ty­bės biu­dže­tui ( kaip AB „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“), bū­tų ga­li­ma ob­jek­ty­viai spręs­ti, ar ge­le­žin­ke­lių trans­por­tas ša­ly­je vei­kia efek­ty­viai. Šiuo po­žiū­riu Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių trans­por­to sek­to­rius ne­abe­jo­ti­nai bū­tų tarp ly­de­rių, ly­gi­nant su ki­to­mis ES ša­li­mis", - tvir­ti­na­ma pra­ne­ši­me.

Es­tų pėdsakas

Esto S.Kallaso kadencija Europos Komisijoje pasibaigs jau gegužę. / Reuters/Scanpix nuotrauka

Dien­raš­čio LŽ kal­bin­ti ge­le­žin­ke­lių spe­cia­lis­tai tvir­ti­no nė per na­go juo­dy­mą ne­abe­jo­ją, kad EK par­eiš­ki­mas ga­li bū­ti ini­ci­juo­tas Es­ti­jos per sa­vo lo­bis­tą Ko­mi­si­jo­je S.Kal­la­są. "Iš es­mės tai yra ra­gi­ni­mas su­skal­dy­ti "Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lius", į pri­va­čias ran­kas ati­duo­ti pel­nin­gai dir­ban­čią bend­ro­vę, ku­rio­je vi­du­ti­nis dar­bo at­ly­gis yra bent 70 proc. aukš­tes­nis nei vi­du­ti­nis at­ly­gi­ni­mas Lie­tu­vo­je. Aiš­ku, tą skir­tu­mą, ku­ris da­bar ati­duo­da­mas"Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių" dar­buo­to­jams kaip skir­tu­mas tarp di­des­nio už­dar­bio "Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liuo­se" ir vi­du­ti­nio ša­ly­je, pa­siim­tų pri­va­tūs in­ves­tuo­to­jai. Iš­skai­dy­ta bend­ro­vė ir vi­sa Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių sis­te­ma tap­tų ne­pa­jė­gi kon­ku­ruo­ti su va­di­na­mai­siais už­sie­nio in­ves­tuo­to­jais, o pel­nas, ko ge­ro, ir­gi iš­ke­liau­tų už ša­lies sie­nų", - sa­kė eks­per­tai.

Ta­čiau, jų nuo­mo­ne, dau­giau prie "Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių" EK gal­būt ir ne­prie­ka­biau­tų, jei Lie­tu­va su­tik­tų su es­tų siū­ly­mu dėl "Rail Bal­ti­ca" vė­žės - kaip ži­no­ma, Es­ti­ja tvir­tai lai­ko­si po­zi­ci­jos, kad jos at­ša­ka ne­tu­ri siek­ti Lie­tu­vos sos­ti­nės Vil­niaus. Mū­sų ša­lies po­zi­ci­ja - prieš­in­ga. Lie­tu­va jau ne kar­tą yra par­eiš­ku­si, kad ne­pri­jung­ti vė­že vie­nos ša­lies sos­ti­nės, kaip vi­sų ki­tų vals­ty­bių, ku­rias kirs "Rail Bal­ti­ca", sos­ti­nes, bū­tų dis­kri­mi­na­ci­ja mū­sų ša­lies at­žvil­giu. Ma­ža to, anot Lie­tu­vos va­do­vų, Vil­niaus ne­pri­jun­gi­mas prie mo­der­nios vė­žės la­bai su­ma­žin­tų Lie­tu­vos kon­ku­ren­cin­gu­mą tarp­tau­ti­nia­me trans­por­to sek­to­riu­je, o Es­ti­jos, prieš­in­gai, pa­di­din­tų. To­dėl, LŽ pa­šne­ko­vų nuo­mo­ne, ma­žai ti­kė­ti­na, kad su­ta­pi­mas nė­ra tai, jog kol es­tų at­sto­vui S.Kal­la­sas esant EK, ši skel­bia Lie­tu­vos in­te­re­sų ne­ati­tin­kan­čius par­eiš­ki­mus.

Pa­sak ge­le­žin­ke­lio eks­per­tų, nors AB "Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių" va­do­vy­bė yra ne kar­tą par­eiš­ku­si, kad "Rail Bal­ti­ca" plė­tros rei­ka­lai nė­ra bend­ro­vės kom­pe­ten­ci­jo­je, EK smo­gia į la­bai skau­džią Lie­tu­vai vie­tą - "Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai" yra an­tra pa­gal apy­var­tą mū­sų ša­lies bend­ro­vė, bend­rai į Lie­tu­vos ir "Sod­ros" biu­dže­tą, ko ge­ro, su­mo­kan­ti dau­giau­sia mo­kes­čių iš vi­sų Lie­tu­vos įmo­nių. Iš­skai­džius "Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lius", la­bai ti­kė­ti­na, at­si­ver­tų di­de­lė sky­lė ir ša­lies biu­dže­te. "Tu­ri­me ne­pa­si­duo­ti be­veik ne­pri­deng­tam EK spau­di­mui, nes tai ne­ati­tin­ka Lie­tu­vos in­te­re­sų", - sa­kė ge­le­žin­ke­lių eks­per­tai.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Per gais­rą dau­gia­bu­čio na­mo bu­te Kau­ne sek­ma­die­nio va­ka­rą žuvo du vy­rai.
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė sos­ti­nė­je ke­ti­na at­nau­jin­ti dar 13 pers­pė­ji­mo si­re­nų.
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami