Fantastikos verti rekordai – kol kas ne lietuviams

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2015-07-13 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2015-07-13 06:00
Prancūzijos Nanto miesto studentų komanda šiuo "Microjoule" automobiliuku 2009 metais su 1 litru benzino nuvažiavo 3771 kilometrą. Shell.com nuotrauka
Nu­va­žiuo­ti su 1 li­tru ben­zi­no be­veik 4000 ki­lo­me­trų, sa­ko­te, ne­rea­lu? Bet to­kį re­zul­ta­tą jau yra pa­sie­kę pra­ncū­zų stu­den­tai, jis yra re­gis­truo­tas Gui­nes­so re­kor­dų kny­go­je kaip pa­sau­lio re­kor­das, nors Lie­tu­vo­je apie jį nie­kas ne­ži­no.

Pa­sta­ruo­ju lai­ku siek­ti tau­pu­mo re­kor­dų jau ta­po ma­ni­ja. Nau­jas pa­sau­li­nis pa­sie­ki­mas Gui­nes­so re­kor­dų kny­gą pa­pil­dė ir pra­ėju­sią sa­vai­tę. Ja­po­ni­jos kom­pa­ni­ja „Hon­da“ pa­siek­tas re­kor­das įra­šy­tas kaip ge­riau­sias tarp leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių. Kom­pa­ni­jos pi­lo­tai Fer­ga­las McGrat­has ir Ju­lia­nas Wor­re­nas kom­pak­tiš­ku „Ci­vic Tou­rer“, ku­rio ra­tus va­ro dy­ze­li­nis 1,6 l dar­bi­nio tū­rio ir 120 AG mo­to­ras i-DTEC, su­ge­bė­jo 13,5 tūkst. ki­lo­me­trų per Eu­ro­pą nu­va­žiuo­ti su­nau­do­da­mi vi­du­ti­niš­kai tik 2,82 l/100 km de­ga­lų. „Hon­da“ tei­gia, jog Bel­gi­jo­je star­ta­vu­siai 25 par­ų ke­lio­nei jos spe­cia­lis­tai teiš­lei­do 645 eu­rus.

2015 metų ekonominiame Senojo žemyno maratone "Shell Eco-marathon" dalyvavo 200 komandų./Schell.com nuotrauka

Per Ame­ri­ką – su vie­nu baku

Dar sa­vai­te anks­čiau at­skrie­jo iš Ame­ri­kos, kur į re­kor­dų is­to­ri­ją pa­te­ko pro­fe­sio­na­lus lenk­ty­ni­nin­kas Tan­ne­ris Fous­tas ir dar ke­li au­to­mo­bi­lių spor­to en­tu­zias­tai iš ko­man­dos „CLP Mo­tors­ports“. Pra­ne­ši­me ži­niask­lai­dai tei­gia­ma, kad pi­lo­tai per­da­ry­tu au­to­mo­bi­liu „Su­per­li­te Cou­pe“ per­va­žia­vo Ame­ri­ką nuo ry­ti­nės iki va­ka­ri­nės pa­kran­tės vos su vie­nu ba­ku dy­ze­li­no. Bu­vo įveik­ta dau­giau kaip 4 tūkst. vi­du­ti­niu 108 km/h grei­čiu, o vi­du­ti­nės de­ga­lų są­nau­dos su­da­rė vos 3,63 l/100 km.

Tie­sa, „Su­per­li­te Cou­pe“ de­ga­lų ba­kas bu­vo ne­įp­ras­tai di­de­lis, ma­tyt, spe­cia­liai pri­tai­ky­tas siek­ti re­kor­do, nes jo tū­ris su­da­rė net 184 l. Ke­lio­nės me­tu pa­vy­ko su­de­gin­ti vos 142,3 li­tro dy­ze­li­no. T.Fous­to ir jo bend­ra­min­čių ma­ši­ną taip pat va­rė ne koks nors ne­ži­no­mas, o la­bai tau­pi Vo­kie­ti­jos kom­pa­ni­jos „Volks­wa­gen“ jė­gai­nė 1.9 l TDI.

Vis dėl­to bu­vu­siam lenk­ty­ni­nin­kui, o da­bar ba­gių kons­truk­to­riui Ri­mui Brun­dzai, Lie­tu­vos ra­lio le­gen­dos Sta­sio Brun­dzos pusb­ro­liui, įdo­mu, dėl ko Lie­tu­vo­je nie­kas ne­kal­ba apie dar įspū­din­ges­nius re­kor­dus, ku­riuos jau yra pa­sie­kę ar dar pa­sieks pa­sau­lio aukš­tų­jų mo­kyk­lų stu­den­tai. „Jei kam nors, ne­tgi rim­tiems mū­sų ša­lies au­to­mo­bi­lių ži­no­vams už­si­me­nu, kad dau­giau kaip 3 tūkst. ki­lo­me­trų au­to­mo­bi­liu bu­vo nu­va­žiuo­ta su­nau­do­jus tik 1 li­trą ben­zi­no, nie­kas ne­ti­ki. Tur­būt gal­vo­ja, kad fan­ta­zuo­ju“, - dien­raš­čiui LŽ sa­kė bu­vęs lenk­ty­ni­nin­kas.

Stu­den­tų eko­ma­ra­to­nui – jau 30-imt

R.Brun­dzos žo­džius pa­tvir­ti­na įra­šai Gui­nes­so re­kor­dų kny­go­je, vie­nos di­džiau­sių pa­sau­lio naf­tos kom­pa­ni­jų „Shell“ in­ter­ne­ti­nė­je sve­tai­nė­je, ki­tuo­se ne lie­tu­viš­kuo­se šal­ti­niuo­se. 2009 me­tais Pra­ncū­zi­jos Nan­to mies­to stu­den­tų ko­man­da trans­por­to prie­mo­ne, pa­va­din­ta „Mic­ro­jou­le“, nu­va­žia­vo 3771 ki­lo­me­trą su­nau­do­ju­si vos 1 li­trą ben­zi­no. Toks at­stu­mas ski­ria Eu­ro­pos pie­tuo­se esan­tį Gin­ral­ta­rą ir Stok­hol­mą (Šve­di­ja). Tie­sa, stu­den­tų pa­siek­tas pa­sau­lio tau­pu­mo re­kor­das bu­vo fik­suo­tas ly­gio­je žie­di­nė­je tra­so­je, ku­rio­je ga­li vyk­ti ir for­mu­lės var­žy­bos.

Ke­lias­de­šim­ties uni­ver­si­te­tų ko­man­dos dėl tau­piau­siai va­žiuo­jan­čios ko­man­dos var­do var­žo­si kas­met. Tai – vie­nos di­džiau­sių pla­ne­to­je naf­tos kom­pa­ni­jų „Shell“ nuo­pel­nas, ku­ri jau tris de­šimt­me­čius yra pa­grin­di­nė var­žy­bų “Shell Eco-ma­rat­hon“ rė­mė­ja. Var­žy­bos vyks­ta at­ski­rai Ame­ri­kos, Ėu­ro­pos ir Azi­jos že­my­nuo­se.

Pa­sku­ti­ny­sis, tris­de­šim­tas ma­ra­to­nas Eu­ro­po­je bu­vo su­reng­tas ge­gu­žės pa­bai­go­je Ro­ter­da­me (Olan­di­ja). 2016 me­tų „Shell Eco-ma­rat­hon Eu­ro­pa“ įvyks Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je.

Skai­čiaus „1“ magija

21 kar­tą ma­ra­to­ne „Shell Eco-ma­rat­hon Eu­ro­pa“ trium­fa­vo Pra­ncū­zi­jos „Mic­ro­jou­le-La Jo­li­ve­ries“ ko­man­da, ku­rią su­da­ro Nan­to uni­ver­si­te­tų ir li­cė­jų stu­den­tai. Aps­kri­tai „Shell“ ma­ra­to­nuo­se da­ly­vau­ja bū­si­mie­ji in­ži­nie­riai ir moks­li­nin­kai, ku­riems yra 16-25 me­tai. Į Ro­ter­da­mą bu­vo su­gu­žė­ję apie trys tūks­tan­čiai da­ly­vių, su­si­bū­ru­sių į 200 ko­man­dų iš 27 ša­lių. Stu­den­tai var­žo­si sa­vo pa­čių su­kur­tais au­to­mo­bi­liais ir elek­tro­mo­bi­liais. Lai­mi tos ko­man­dos, ku­rios nu­va­žiuo­ja di­džiau­sią at­stu­mą su 1 li­tru ben­zi­no, dy­ze­li­no, su­skys­tin­tų gam­ti­nių du­jų (SGD),van­de­ni­lio ar al­ter­na­ty­vių de­ga­lų (me­ta­no­lio ir ben­zi­no), ar­ba pa­nau­do­ję 1 kWh elek­tros ener­gi­jos.

2015 me­tų Ro­ter­da­mo var­žy­bo­se „Mic­ro­jou­le-La Jo­li­ve­ries“ ko­man­da iš ben­zi­ni­nio per­sė­do į sa­vo ga­my­bos SGD va­ro­mą ma­ši­ną, bet ir čia nu­ga­lė­jo ab­so­liu­čio­je įskai­to­je, kai su 1 li­tru du­jų įvei­kė net 2555,8 km. Tarp dy­ze­li­nu va­ro­mų au­to­mo­bi­lių ge­riau­sia bu­vo TED eki­pos ma­ši­na (su 1 l nu­va­žia­vo 2308,3 km), tarp eta­no­liu va­ro­mų – UMH ko­man­dos au­to­mo­bi­lis (1l/1496,4 km), tarp elek­tro­mo­bi­lių - „Tu­fast Eos Team“ ko­man­dos elek­tra va­ro­ma ma­ši­na (1 kWh/863,1 km).

Pa­sak R.Brun­dzos, ne­rei­kia ma­ny­ti, kad va­žiuo­da­mos ma­ši­nos de­ga­lus ir ener­gi­ją var­to­ja nuo­lat. „A­pie pu­sę ke­lio nu­rie­da­ma nau­do­jant iner­ti­nę jė­gą“, - at­krei­pė dė­me­sį ba­gių kons­truk­to­rius.

Ta­čiau ste­buk­lui su­kur­ti to vi­sai ne­už­ten­ka. Pir­miau­sia di­džiau­siam ener­gi­jos su­var­to­ji­mo efek­ty­vu­mui pa­siek­ti bū­ti­na įman­tri vai­ra­vi­mo tech­ni­ka ir pa­čios pa­žan­giau­sios tech­no­lo­gi­jos. „Vis­ką le­mia elek­tro­ni­ka“, - pa­tvir­ti­na ir vie­nas „Mic­ro­jou­le-La Jo­li­ve­ries“ ko­man­dos na­rių.

Pa­čių tau­piau­sių pa­sau­ly­je trans­por­to prie­mo­nių pi­lo­tai į tra­są va­žiuo­ja po vie­ną, gu­lė­da­mi. Aiš­ku, kad to­kių ma­ši­nų į se­ri­ji­nę ga­my­bą bent jau ar­ti­miau­siu me­tu ne­pa­lei­si.

Buvusio lenktynininko Rimo Brundzos prieš 20 metų sukonstruotu automobiliuku su 1 litru benzino galima nuvažiuoti apie šimtą kilometrų./LŽ archyvo nuotrauka

Ra­gins kur­ti lie­tu­viš­kas komandas

R.Brun­dza ste­bi­si, kad iki šiol nė­ra nė vie­nos ko­man­dos iš Lie­tu­vos, ku­ri da­ly­vau­tų „Shell Eco-ma­rat­hon“ var­žy­bo­se. „Da­ly­vau­ja jo­se ne­tgi Ukrai­nos Dnip­ro­pe­trovs­ko ko­man­da, ku­ri su 1 li­tru ben­zi­no yra nu­va­žia­vu­si apie 500 km. Šie­met Ro­ter­da­me da­ly­va­vo net 11 ko­man­dų iš Len­ki­jos aukš­tų­jų mo­kyk­lų, per­nai – 10. Tuo pat me­tu Lie­tu­vo­je stu­den­tams skir­tų tarp­tau­ti­nių tau­pu­mo var­žy­bų ne tik kad nie­kas ne­pro­pa­guo­ja, bet ma­žai kas apie jas ir nu­tuo­kia. Ne­tgi - au­to­mo­bi­lių in­ži­nie­rius ren­gian­tys uni­ver­si­te­tai“, - ste­bė­jo­si bu­vęs lenk­ty­ni­nin­kas.

Anot jo, pra­kti­nės nau­dos Lie­tu­vai ar jos pra­mo­nei iš da­ly­va­vi­mo „Shell Eco-ma­rat­hon“ var­žy­bo­se bū­tų ne­daug, bet tau­pių au­to­mo­bi­lių kū­ri­mas bū­tų ne­įkai­no­ja­ma pa­tir­tis mū­sų stu­den­tams. „Bū­tų ska­ti­na­mas stu­den­tų kū­ry­biš­ku­mas, ku­ris vė­liau jiems pa­dė­tų siek­ti au­to­mo­bi­lių in­ži­ne­ri­jos aukš­tu­mų“, - sa­kė LŽ pa­šne­ko­vas.

Jis pats prieš dvi­de­šimt me­tų bu­vo su­kons­tra­vęs tau­pą „ma­ši­nė­lę“, ku­ri su 1 l ben­zi­no ga­lė­jo nu­va­žiuo­ti 100 ki­lo­me­trų. „Ta­da vi­suo­me­nė­je į de­ga­lų tau­py­mą dar bu­vo žiū­ri­ma skep­tiš­kai. Bet da­bar lai­kai vi­siš­kai pa­si­kei­tė. Ma­nau, at­ėjo lai­kas ir Lie­tu­vo­je kur­ti stu­den­tų ko­man­das, reng­ti var­žy­bas, pa­na­šias į „Shell“ ma­ra­to­nus“, - tei­gė R.Brun­dza.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Taigi  213.252.196.2 2015-07-13 17:14:45
Ten 4000. Ar ne?
0 0  Netinkamas komentaras
Moe  162.222.28.6 2015-07-13 07:50:46
Klausiate: "Nuvažiuoti su 1 litru benzino beveik 4 kilometrus, sakote, nerealu? " Zinoma, kad realu. Mano sunkvezimis su 8 cilindru ir 385 arklio jegu varikliu su vienu litru nuvaziuoja daugiau, nei 4 kilometrus - stipriai negazuojant, hgreitkeliu ir 10km su vienu litru nuvaziuoja
1 0  Netinkamas komentaras
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
Bu­da­peš­te šeš­ta­die­nį vė­lai va­ka­re Bu­da­peš­to cen­trą su­krė­tė stip­rus „ne­ži­no­mos kil­mės“ spro­gi­mas, nuo ku­rio nu­ken­tė­jo du pro šalį ėję po­li­ci­nin­kai.
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra, [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
„Skry­bė­lai­čių ka­ra­lie­nė“ – tai is­to­ri­ja apie pa­grin­di­nės vei­kė­jos gy­ve­ni­mo ke­lio­nę ir jos virs­mą, kai drą­sa ir ryž­tas pa­de­da įveikti di­džiau­sius iš­ban­dy­mus.
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami