Finišuojanti agonija: „Nemuno žiede“ lenktynės savaitgalį atšauktos

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-06-01 11:59
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-06-01 11:59
Savaitgalį „Nemuno žiede“ turėjęs įvykti Baltijos šalių žiedinių lenktynių čempionato antrasis etapas atšauktas. LŽ archyvo nuotrauka
Vie­nin­te­lė­je Lie­tu­vos žie­di­nė­je tra­so­je „Ne­mu­no žie­das“ šį sa­vait­ga­lį su­pla­nuo­tas Bal­ti­jos ša­lių žie­di­nių lenk­ty­nių čem­pio­na­to an­tra­sis eta­pas ne­įvyks. Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių spor­to fe­de­ra­ci­jai (LASF) nu­spren­dus, jog tra­sa ne­ati­tin­ka to­kio ran­go var­žy­bų sau­gu­mui ke­lia­mų rei­ka­la­vi­mų, ban­kru­tuo­jan­čios VšĮ „Ne­mu­no žie­das“ ad­mi­nis­tra­to­rius nu­ta­rė žie­di­nė­je tra­so­je tu­rė­ju­sias vyk­ti lenk­ty­nes at­šauk­ti.

VšĮ „Ne­mu­no žie­das“ ban­kro­to ad­mi­nis­tra­to­riaus fe­de­ra­ci­jai pa­teik­ta­me raš­te tei­gia­ma, jog: „..ban­kro­to ad­mi­nis­tra­to­rius, su­si­pa­ži­nęs su Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių spor­to fe­de­ra­ci­jos 2016–05–29 Tra­sos ap­žiū­ros ak­tu, ku­ria­me nu­sta­ty­ta, kad <…> žie­di­nių lenk­ty­nių tra­sa ne­ati­tin­ka nu­sta­ty­tų sau­gu­mo rei­ka­la­vi­mų, ir įver­ti­nęs tai, kad pa­ša­lin­ti trū­ku­mus nė­ra lė­šų ir ga­li­my­bių, 2016 m. ge­gu­žės 30 d. iš­lei­do įsa­ky­mą, ku­riuo nuo 2016 m. bir­že­lio 1 d. yra nu­trau­kia­ma įstai­gos vyk­do­ma ūki­nė ko­mer­ci­nė veik­la. Vi­si nuo 2016 m. bir­že­lio 1 d. su­pla­nuo­ti ren­gi­niai yra at­šau­kia­mi“.

VšĮ „Ne­mu­no žie­das“ di­rek­to­rius Arū­nas Sa­mo­chi­nas „Lie­tu­vos ži­nioms“ pa­tvir­ti­no, jog iš tie­sų šį sa­vait­ga­lį pla­nuo­tas an­tra­sis žie­di­nių lenk­ty­nių čem­pio­na­to eta­pas ne­įvyks.

„Ta­čiau fe­de­ra­ci­ja vie­ši­na to­kius da­ly­kus, ku­rie klai­di­na vi­suo­me­nę. Pa­ti tra­sa veik­los ne­stab­do – pla­nuo­ja­mos drago ir drifto lenk­ty­nės vyks, aikš­te­lės vei­kia. Jei fe­de­ra­ci­ja ne­iš­duo­da mums li­cen­ci­jos žie­di­nėms lenk­ty­nėms, ko­dėl tu­rė­tų nu­ken­tė­ti ki­ti? Tik dėl LASF iš­kel­tų rei­ka­la­vi­mų tra­sos sau­gu­mui, žie­di­nės lenk­ty­nės ne­bus or­ga­ni­zuo­ja­mos. Pa­tys sa­vo no­ru or­ga­ni­za­to­riai var­žy­bas at­šau­kė. Ban­do kal­tin­ti mus, ta­čiau mes de­da­me vi­sas pa­stan­gas, kad lenk­ty­nės vėl vyk­tų“, – sa­kė A.Sa­mo­chi­nas.

Sau­gu­mo neužtikrino

LASF di­rek­to­rius Ro­mas Aus­tins­kas apie at­šauk­tą žie­di­nių lenk­ty­nių eta­pą ir to­les­nę ga­li­mų spren­di­mų pa­ieš­ką kal­bė­jo ne­no­riai.

„Ti­krai var­žy­bų ne­bus. Bet nė­ra jo­kios tra­ge­di­jos. Ry­toj rink­si­mės su „Ne­mu­no žie­do“ at­sto­vais ir lenk­ty­nių or­ga­ni­za­to­riu­mi į su­si­rin­ki­mą, tuo­met ir ga­lė­sim pa­teik­ti kon­kre­tų at­sa­ky­mą. LASF Sau­gaus var­žy­bų or­ga­ni­za­vi­mo ko­mi­te­tas nu­spren­dė, jog sau­gu­mas šio­je tra­so­je nė­ra už­ti­krin­tas. Tuos sau­gos dar­bus rei­kia kaž­kam at­lik­ti. Bet ban­kro­to ad­mi­nis­tra­to­rius, ži­no­ma, šio dar­bo ne­pa­da­rys. Tra­sa ne­pa­ruoš­ta, sau­gos pla­nas ne­pa­teik­tas“, – apie prie­žas­tis lė­mu­sias sa­vait­ga­lio lenk­ty­nių at­šau­ki­mą kal­bė­jo R.Aus­tins­kas.

Pa­šne­ko­vo tei­gi­mu, ry­toj (penk­ta­die­nį) 10 val. LASF kar­tu su VšĮ „Ne­mu­no žie­das“ at­sto­vais ir Bal­ti­jos ša­lių žie­di­nių lenk­ty­nių čem­pio­na­to or­ga­ni­za­to­riais su­si­tiks ir ban­dys nu­spręs­ti, koks ga­li­mas to­les­nis šio se­zo­no žie­di­nių lenk­ty­nių Ka­čer­gi­nės tra­so­je li­ki­mas.

Ti­ki­si pri­kel­ti nau­jam gyvenimui

Šią sa­vai­tę Vy­riau­sy­bė­je taip tu­ri bū­ti svars­to­mas, dar prieš pus­me­tį Kau­no mies­to ir ra­jo­no sa­vi­val­dy­bių pa­tvir­tin­tas in­ves­ti­ci­nis pro­jek­tas, ku­ria­me nu­ma­ty­ta iš es­mės pert­var­ky­ti Ka­čer­gi­nės lenk­ty­nių tra­są ir jo­je įreng­ti ak­ty­vaus spor­to komp­lek­są. Veik­lą vie­toj ban­kru­tuo­jan­čios VšĮ „Ne­mu­no žie­das“ pra­dė­tų nau­ja įstai­ga „Na­cio­na­li­nis žie­das“.

„Taip bū­tų pa­nai­kin­tas sko­lų šlei­fas ir pa­ga­liau ga­lė­tu­me pri­trauk­ti in­ves­ti­ci­jų į tra­są ir pa­laips­niui ją at­nau­jin­ti. Kai bus pa­tvir­tin­ta, im­si­mės at­nau­ji­ni­mo pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo“, – pa­žy­mė­jo A.Sa­mo­chi­nas.

Pa­gal par­eng­tą in­ves­ti­ci­nį pro­jek­tą ke­ti­na­ma ne tik iš pa­grin­dų at­nau­jin­ti žie­di­nę tra­są, bet ir pla­nuo­ja­ma įkur­ti vai­ra­vi­mo mo­ky­mo cen­trą, mo­to­kro­so tra­są, ku­rio­je bū­tų ga­li­ma su­reng­ti ir Eu­ro­pos, ir pa­sau­lio mo­to­kro­so čem­pio­na­tus.

Ka­čer­gi­nės „Ne­mu­no žie­do“ tra­sa įreng­ta 1961 me­tais.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Simas  78.56.213.127 2016-06-01 19:27:33
Tikiuosi pavyks visokius federaciju mafukus atmust ir padarys taip kaip turi but..normalioje valstybeje.. gera europinio lygio trasa. jei ne, ta kaip visad kaip pirmas komentatorius raso, kai bobos turguj susidrasko is vistos tik plunksnos lieka....
1 0  Netinkamas komentaras
Lietuviškas stilius  213.252.196.2 2016-06-01 12:44:26
Suka bruka iki paskutinės minutės visi, kad dar sau kokį grašį nusukus, ar savo interesus pramušus. Kad ir su pasigėdyjimu prieš visuomenę. Vietoj to, kad būtų seniai prie stalo susėdę sutarę ir ėmęsi darbų. Bobų turgus.
3 0  Netinkamas komentaras
Aukš­čiau­sio­ji au­di­to ins­ti­tu­ci­ja, at­li­ku­si Bend­rų­jų miš­kų ūkio reik­mių fi­nan­sa­vi­mo prog­ra­mos au­di­tą, nu­sta­tė, jog 2015 m. pu­sė prog­ra­mos lė­šų – apie 4 mln. eu­rų – buvo pa­nau­do­tos ne [...]
Sei­mas tre­čia­die­nį ne­priims pir­mų­jų nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so pa­tai­sų. Pa­kei­ti­mų jis im­sis jau po rin­ki­mų.
Is­pa­ni­jo­je, Bel­gi­jo­je ir Vo­kie­ti­jo­je po­li­ci­ja su­lai­kė pen­kis as­me­nis, ga­li­mai su­bū­ru­sius kuo­pe­lę, ku­ri sklei­dė dži­ha­dis­tų pro­pa­gan­dą ir sie­kė pri­trauk­ti ko­vo­to­jų į grupuotę „Is­la­mo vals­ty­bė“ [...]
In­do­ne­zi­jos gel­bė­to­jai tre­čia­die­nį dėl ug­ni­kal­nio iš­si­ver­ži­mo iš vie­nos po­pu­lia­riau­sių žy­gių vie­tų eva­ka­vo apie 400 tu­ris­tų, dau­giau­siai už­sie­nie­čių, pranešė vie­nas par­ei­gū­nas.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Uos­ta­mies­tis tu­ris­ti­nį se­zo­ną pra­de­da ir bai­gia krui­zi­nių lai­vų vi­zi­tais, ta­čiau ge­rė­jan­tys tu­riz­mo ro­dik­liai men­kai te­vei­kia to­liau nuo uos­to esan­tį Va­ka­rų Lie­tu­vos re­gio­ną. Ap­jun­gu­sios iš­tek­lius [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Ša­lies sa­vi­val­dy­bės tu­ri net 11 mln. kv. m nuo­sa­vų pa­tal­pų ir pa­sta­tų – tiek, kiek uži­ma Anykš­čių mies­to te­ri­to­ri­ja, at­sklei­dė Lie­tu­vos lais­vo­sios rinkos ins­ti­tu­to ana­li­zė. 
Ge­te­bor­ge vy­ku­sia­me 2016 me­tų at­vi­ra­ja­me Šve­di­jos kio­ku­šin ka­ra­tė čem­pio­na­te per­ga­lė­mis džiau­gė­si ir lie­tu­viai – Bri­gi­ta Gus­tai­ty­tė ta­po čem­pio­ne, o Jev­ge­ni­jus Ju­ru­tas užėmė 3-ąją vie­tą.
Ka­ta­ži­na Sos­na („Tor­pa­do Fac­to­ry“) ta­po Ita­li­jo­je vy­ku­sių Tarp­tau­ti­nės dvi­ra­čių spor­to są­jun­gos (UCI) tre­čios ka­te­go­ri­jos kal­nų dvi­ra­čių kro­so varžybų „Gi­mon­di­Bi­ke“ nu­ga­lė­to­ja. 
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
JAV kos­mi­nių tech­no­lo­gi­jų bend­ro­vės „Spa­ceX“ va­do­vas Elo­nas Mus­kas an­tra­die­nį at­sklei­dė sa­vo am­bi­cin­gus pla­nus į Mar­są iš­siųs­ti erd­vė­lai­vį su 100 žmo­nių, ir prog­no­za­vo, kad to­kia ke­lio­nė [...]
„Šel­pia­me var­gin­giau gy­ve­nan­čius vo­kie­čius, – iro­ni­za­vo Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos ins­ti­tu­to (LEI) di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas dr. Ro­lan­das Ur­bo­nas. – Ir per anks­tes­nę sep­ty­ne­rius metus vyk­dy­tą Eu­ro­pos [...]
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos gam­ti­nin­kai gre­ti­ma­me kie­me, su­ta­rę su gy­ven­to­jais, va­kar nu­pjo­vė ten au­gu­sias uo­sia­la­pio kle­vo at­ža­las ir no­ri dar kar­tą par­agin­ti žmo­nes ko­vą su invazinėmis rū­ši­mis, kad [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami