Gaivinama krovininė laivyba Nemunu

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-02-06 15:10
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-02-06 15:10
Saulius Girdauskas. transp.lt nuotrauka
Ne­mu­ne, svar­biau­sia­me Lie­tu­vos vi­daus van­de­nų ke­ly­je, pla­nuo­ja­ma at­gai­vin­ti kro­vi­ni­nę lai­vy­bą. Są­ly­gas nau­do­tis šia eko­lo­giš­ka ir ne­bran­gia trans­por­to rū­ši­mi už­ti­krins šių me­tų vi­du­ry­je Kau­ne bai­gia­ma įreng­ti Mar­ve­lės kro­vi­ni­nė prie­plau­ka ir to­les­nė vi­daus van­de­nų inf­ras­truk­tū­ros plė­tra. Šie klau­si­mai šian­dien ap­ta­ria­mi Kau­ne vyks­tan­čio­je kon­fe­ren­ci­jo­je te­ma „Lai­vy­ba vi­daus van­dens ke­liais: pa­tir­tis, pers­pek­ty­vos, nau­ji iš­šū­kiai“.

Pa­nau­do­jant Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) in­ves­ti­ci­jas bir­že­lio mė­ne­sį bai­gia­mas apie 2,8 mln. eu­rų ver­tės pir­ma­sis Mar­ve­lės kro­vi­ni­nės prie­plau­kos sta­ty­bų eta­pas. Bus su­kur­ta tarp­tau­ti­nius rei­ka­la­vi­mus ati­tin­kan­ti inf­ras­truk­tū­ra: įreng­ta 120 m il­gio kran­ti­nė, 1 ha plo­to san­dė­lia­vi­mo aikš­te­lė, įves­tas van­den­tie­kis, pa­klo­ti vi­daus elek­tros tink­lai, nu­ties­ti pri­va­žia­vi­mo ke­liai.

„Tu­rė­si­me prie­plau­ką, ga­lin­čią ap­tar­nau­ti įvai­riau­sius kro­vi­nius – kon­tei­ne­rius, bi­rias ir sta­ty­bi­nes me­džia­gas, me­die­ną, ne­tgi di­de­lių ga­ba­ri­tų ir su­nkias­vo­rius kro­vi­nius. Mū­sų lau­kia an­tra­sis dar­bų eta­pas, ku­ris dar la­biau iš­plės šios prie­plau­kos ga­li­my­bes ir ku­riam įgy­ven­din­ti kon­ce­si­jos pa­grin­dais ke­ti­na­me pa­si­telk­ti vers­lą“, – sa­ko su­si­sie­ki­mo vi­ce­mi­nis­tras Sau­lius Gir­daus­kas.

To­les­nė Mar­ve­lės kro­vi­ni­nės prie­plau­kos plė­tra bus vyk­do­ma vie­šo­jo ir pri­va­taus ka­pi­ta­lo par­tne­rys­tės pri­nci­pu. Jau šie­met bus skel­bia­mas kon­ce­si­jos kon­kur­sas, ieš­ko­ma in­ves­tuo­to­jų Lie­tu­vo­je ir už­sie­ny­je.

Lie­tu­vos vi­daus van­de­nų ke­lias Ne­mu­no upe ir Kur­šių ma­rio­mis Kau­nas–­Jur­bar­kas–K­lai­pė­da pri­ski­ria­mas tarp­tau­ti­nės reikš­mės vi­daus van­de­nų ke­liams. Ta­čiau jo inf­ras­truk­tū­ra kol kas ne­pa­kan­ka­mai iš­plė­to­ta: nė­ra jung­čių su ki­to­mis trans­por­to rū­ši­mis, ne­pa­kan­ka prie­plau­kų, ne vi­sų ruo­žų inf­ras­truk­tū­ra ati­tin­ka šiuo­lai­ki­nius lai­vy­bos rei­ka­la­vi­mus. Pa­sak vi­ce­mi­nis­tro, nau­jos kro­vi­ni­nės prie­plau­kos sta­ty­ba Kau­ne yra vie­nas pri­ori­te­ti­nių vi­daus van­de­nų inf­ras­truk­tū­ros plė­tros pro­jek­tų.

Vi­daus van­de­nų trans­por­tas yra la­biau­siai tau­so­jan­tis ap­lin­ką, o kro­vi­nius juo ga­li­ma ga­ben­ti maž­daug per­pus pi­giau nei sau­su­mos ke­liais. Skai­čiuo­ja­ma, kad vie­na 1000 to­nų tal­pos bar­ža ga­li su­tal­pin­ti 40-ies vil­ki­kų kro­vi­nį. Toks kro­vi­nių ga­be­ni­mo bū­das nau­din­gas ir dau­ge­liu ki­tų as­pek­tų: ma­žės su­nkių­jų trans­por­to prie­mo­nių skai­čius au­to­mo­bi­lių ke­liuo­se, tai­gi bus pa­lan­kes­nės są­ly­gos sau­giam eis­mui, ma­žės ap­lin­kos tar­ša.

ES trans­por­to po­li­ti­ko­je nu­ma­ty­ta, kad iki 2040 me­tų ge­le­žin­ke­lių ar­ba van­dens trans­por­tu tu­ri bū­ti ga­be­na­ma ne ma­žiau kaip 50 proc. kro­vi­nių, ku­rie yra ve­ža­mi dau­giau nei 300 km at­stu­mu. Na­cio­na­li­nė­je su­si­sie­ki­mo plė­tros 2014–2022 me­tų prog­ra­mo­je nu­ma­ty­tas už­da­vi­nys – plė­to­ti Ne­mu­no upės, Kur­šių ma­rių ir ki­tus vals­ty­bi­nės reikš­mės vi­daus van­de­nų ke­lius, ge­rin­ti vi­daus van­de­nų ir ki­tų trans­por­to rū­šių są­vei­ką.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus Len­ki­jo­je per Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios pa­sau­lio jau­ni­mo die­nų ren­gi­nius nau­do­ti au­to­mo­bi­liai pir­ma­die­nį bu­vo iš­sta­ty­ti auk­cio­ne, o už juos gau­tos lė­šos bus skir­tos Si­ri­jos [...]
Tur­ki­ja dėl įta­ria­mų ry­šių su ne­sėk­min­gu lie­pos 15-osios ban­dy­mu įvyk­dy­ti per­vers­mą at­lei­do 87 žval­gy­bos agen­tū­ros dar­buo­to­jus, an­tra­die­nį pranešė vals­ty­bi­nė ži­niask­lai­da.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Ja­po­ni­jos su­perg­rei­ta­sis trau­ki­nys pir­ma­die­nį bu­vo pri­vers­tas įvyk­dy­ti ava­ri­nį su­sto­ji­mą, nes ja­me tarp krės­lų bu­vo ap­tik­ta be­si­ran­gan­ti gy­va­tė, pranešė vie­ti­nė ži­niask­lai­da.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami