Galantiškumas prancūziškai

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2016-07-12 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2016-07-12 06:00
Šalia Pernu krosoverį "Peugeot 2008" išbandę vairuotojai po bandymo dalijosi teigiamais įspūdžiais. Algimanto Brazaičio nuotrauka
Su at­nau­jin­tu pa­di­din­to pra­va­žu­mo kom­pak­ti­niu kro­so­ve­riu „Peu­geot 2008“ pir­mą­kart su­si­dū­riau Es­ti­jo­je, be­ke­lė­je ša­lia Per­nu „Au­to24­Ring“ žie­do tra­sos. An­tras „pa­si­ma­ty­mas“ įvy­ko au­to­mo­bi­lį ban­dant jau Lie­tu­vo­je. Abu kar­tus la­biau­siai į akis kri­to ma­ši­nos iš­orės di­zai­nas, pa­na­šus į me­no kū­ri­nį.

Iš tri­jų gar­siau­sių pra­ncū­ziš­kų au­to­mo­bi­lių mar­kių – „Re­nault“, „Peu­geot“ ir „Ci­troen“, pa­sta­ro­ji iki šiol la­biau­siai ste­bi­no sa­vo di­zai­no eks­pe­ri­men­tais. Gal­būt dėl to „Ci­troen“ la­biau ver­ti­na­mas kaip mo­te­rims skir­ta ma­ši­na. Šios mar­kės „pusb­ro­lis“ yra „Peu­geot“, ku­rį ir­gi daug kas pri­ski­ria prie „mo­te­riš­kų“ au­to­mo­bi­lių. Jau vien ką reiš­kia pir­mo­jo ir an­tro­jo tūks­tant­me­čio san­dū­ro­je Pra­ncū­zi­jos kon­cer­no „Peu­geot Ci­troen PSA“ iš­ras­tas mo­te­riš­ko ba­to kul­niu­ko for­mos kė­bu­las, ku­rį pra­ncū­zų kons­truk­to­riai pri­tai­kė kom­pak­tiš­kiems sa­vo mo­de­liams, o ma­žie­ji „Peu­geot“ il­gam ta­po dai­lio­sios ly­ties nu­my­lė­ti­niais. Ta­čiau 2008-asis mo­de­lis ga­min­to­jų iš da­lies yra rek­la­muo­ja­mas kaip au­to­mo­bi­lis, ku­ris pui­kiai sa­vy­je de­ri­na ge­riau­sias heč­be­ko, vie­na­tū­rio, uni­ver­sa­lo, taip pat – leng­vo­jo, o pri­rei­kus – ne­tgi vy­rų die­vi­na­mo su­nkio­jo vi­su­rei­gio sa­vy­bes. Tad iki smul­kiau­sių de­ta­lių nu­glu­din­tas ma­ši­nos di­zai­nas čia tu­rė­tų lik­ti lyg ir an­tro­je vie­to­je. Ta­čiau šį­kart „Peu­geot 2008“ kū­rė­jai, at­ro­do, yra pa­si­ry­žę įtik­ti vie­nu me­tu ir vy­rams, ir mo­te­rims.

Pasak gamintojų, naujojo "Peugeot 2008" anglies dvideginio emisija yra viena mažiausių savo klasėje. /Vidmanto Užusienio nuotrauka

„Ti­kro“ vi­su­rei­gio dvasia

Pra­ncū­zams iš­ties te­ko ne­leng­va už­duo­tis. Heč­be­ko, vie­na­tū­rio, vi­su­rei­gio ir uni­ver­sa­lo miš­rū­nas vie­nu me­tu tu­ri pa­si­žy­mė­ti vi­soms mi­nė­toms au­to­mo­bi­lių ka­te­go­ri­joms pri­ski­ria­mo­mis ge­riau­sio­mis sa­vy­bė­mis – pra­ktiš­ku­mu, tal­pu­mu, kom­pak­tiš­ku­mu ir ge­ru pra­va­žu­mu. Ste­bė­ti­na, ta­čiau bent jau tas „Peu­geot 2008“ mo­de­lis, ku­rį va­ro ben­zi­ni­nis 1,2 l ir 110 AG mo­to­ras, o jo su­ki­mo mo­men­tą ra­tams per­duo­da 6 laips­nių pa­va­rų dė­žė, vi­so­mis mi­nė­to­mis sa­vy­bė­mis, kiek jų ga­li tu­rė­ti kom­pak­tiš­ka ma­ši­na, pa­si­žy­mi. Ma­ža to, šio­je pra­ncū­ziš­ko kro­so­ve­rio ver­si­jo­je dar yra įdieg­ta sis­te­ma „Grip Con­trol“, su­tei­kian­ti au­to­mo­bi­liui „ti­kro“ su­nkio­jo vi­su­rei­gio sa­vy­bių. Kaip ir at­si­sė­dus į ko­kį „Jeep“ ar „Land Ro­ver“, kom­pak­tiš­ko­jo „Peu­geot 2008“ sa­lo­ne vai­ruo­to­jo lau­kia spe­cia­lus ra­tu­kas, ku­rį pa­su­kus ga­li­ma ne tik įjung­ti ar iš­jung­ti vi­sų ke­tu­rių va­ran­čių­jų ra­tų re­ži­mą („Ke­lias“), bet ir lyg ti­kra­me vi­su­rei­gy­je dar tri­mis re­ži­mais pri­tai­ky­ti ma­ši­nos pra­va­žu­mo ga­li­my­bes prie ke­lio ypa­ty­bių („Pur­vas“, „Snie­gas“, „Smė­lis“).

Naujojo "Peugeot 2008" išorė - daug chromuotų detalių. /Vidmanto Užusienio nuotrauka

Be­ke­lė­je pa­de­da elektronika

At­nau­jin­to „Peu­geot 2008“ pra­va­žu­mo ga­li­my­bes iš­ban­dė­me ša­lia „Au­to­ring24s­port“ tra­sos įreng­to­je be­ke­lės tra­so­je. Su įjung­ta „Grip Con­trol“ spe­cia­lią tra­są, ku­rią su­da­rė maž­daug 30 laips­nių pa­ki­li­mas ir nu­si­lei­di­mas, pur­vo ba­la ir smė­lio vo­nia, kro­so­ve­ris įvei­kė be di­de­lio var­go. Iš­jun­gus sis­te­mą tra­so­je ir­gi ne­įk­lim­pau, ta­čiau ją nu­ga­lė­ti bu­vo daug su­nkiau. Ži­no­ma, ma­ža­jam „Peu­geot 2008“ to­li iki ti­krų vi­su­rei­gių, koks yra, pa­vyz­džiui, „Jeep Dis­co­ve­ry“, ta­čiau įveik­ti liū­čių per­merk­tą ne­gi­laus pur­vo ruo­žą pra­ncū­zų kro­so­ve­ris vi­sa­da pa­dės.

Vis dėl­to ri­zi­kuo­ti ir ryž­tis au­to­mo­bi­lio pa­jė­gu­mus iš­ban­dy­ti vi­siš­ko­je be­ke­lė­je ne­re­ko­men­duo­čiau, nes jo proš­vai­sa nors ir yra di­des­nė nei ki­tų B kla­sės ma­ši­nų (165 mm), ta­čiau šis ro­dik­lis yra to­li­mas ne­tgi ly­gi­nant su vi­du­ti­nės kla­sės vi­su­rei­giais, dėl to la­bai leng­va di­des­nia­me pur­ve „gul­ti ant pil­vo“.

"Peugeot 2008" žvyrkelyje puikiai jaučiasi tik tuomet, kai yra įjungta "Grip Control". /Vidmanto Užusienio nuotrauka

Pra­ktiš­ku­mo išbandymas

Lie­tu­vo­je pra­ncū­zų kro­so­ve­riu nu­va­žia­vau 400 ki­lo­me­trų, ke­lias drie­kė­si ir au­to­ma­gis­tra­le, ir žvyr­ke­liais, ir pra­stais kai­mo ke­liu­kais, rie­dė­jau smė­liu ir nuo­kal­nė­mis, ne­tgi už­da­ro­je tra­so­je ban­džiau, ar ga­liu pa­siek­ti mak­si­ma­lų (188 km/h) grei­tį (de­ja, per trum­pa tra­sa lė­mė, kad spė­jau įsi­bė­gė­ti iki 180 km/h), o kom­piu­te­rio už­fik­suo­tos de­ga­lų są­nau­dos įvei­kus vi­są šią miš­rai­nę te­bu­vo 7,4 l/100 km. Tai 2,6 l/100 km dau­giau už vi­du­ti­nes ga­min­to­jo dek­la­ruo­ja­mas (4,8 l/100 km), bet juk ir vi­siš­kai ne­tau­piau.

Ma­ža­sis „Peu­geot 2008“ yra ir pra­ktiš­kas lyg bū­tų ma­žy­tis uni­ver­sa­las. Nors kro­so­ve­rio il­gis­/aukš­tis/p­lo­tis te­sie­kia ati­tin­ka­mai 4,16 m, 1,57 m ir 1,74 m, ati­da­rius ba­ga­ži­nę at­si­ve­ria 350 l erd­vė. Su­lanks­čius už­pa­ka­li­nes sė­dy­nes ga­li­ma vež­ti ir be­veik 1200 l tū­rio kro­vi­nį.

Ar už­teks vi­sų tų sa­vy­bių kro­so­ve­riui tap­ti par­da­vi­mų ly­de­riu Lie­tu­vo­je? Ma­tyt, su­nkiai. Lie­tu­viai la­biau mėgs­ta vo­kiš­kas ma­ši­nas. Ir ne­tgi pats ga­lan­tiš­kiau­sias „Peu­geot“ var­gu ar tą nuo­sta­tą grei­tai pa­keis.

Ant šoninių krosoverio veidrodėlių yra montuojami ir posūkių žibintai. /Vidmanto Užusienio nuotrauka

Šalia Pernu (Estija) "Auto24ring" žiedo trasos įrengtoje aikštelėje krosoveris lengvai įveikė maždaug 30 laipsnių nuokalnę. /Algimanto Brazaičio nuotrauka

Krosoveris "Peugeot 2008" su 165 mm prošvaisa ir "Grip Control" sistema lengvai įveikia nedideles purvo duobes. /Algimanto Brazaičio nuotrauka

.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
At­sis­vei­kin­ti su žmo­gu­mi be pyk­čio ir Lie­tu­vos švie­suo­liu va­din­tu pro­fe­so­riu­mi mi­nios žmo­nių į VDU Di­džią­ją au­lą plūdo dvi die­nas.
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­cois Hol­lan­de'as iš­reiš­kė vil­tį, kad par­ei­gū­nams ar­ti­miau­sias ke­le­tą sa­vai­čių pa­vyks per­kel­ti iki 9 tūkst. mig­ran­tų iš skur­džios sto­vyk­los Ka­lė į pri­ėmi­mo cen­trus [...]
Es­ti­jos rin­ki­kų ko­le­gi­jai šeš­ta­die­nį per an­trą­jį bal­sa­vi­mą ne­pa­vy­ko iš­rink­ti pre­zi­den­to Too­mo Hend­ri­ko Il­ve­so įpė­di­nio, nes nei vie­nas kan­di­da­tas ne­su­rin­ko pa­pras­tos balsų dau­gu­mos, to­dėl [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vos prieš ke­le­tą sa­vai­čių iš di­džiau­sio pa­sau­ly­je me­nų fes­ti­va­lio Ško­ti­jos sos­ti­nė­je Edin­bur­ge su spe­cia­liuo­ju pri­zu grį­žęs AAT | Ar­tū­ro Arei­mos tea­tras nau­ją tea­tro sezoną pra­de­da prem­je­ra [...]
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
An­tra­die­nį, rug­sė­jo 27-ąją, Vil­nius švęs Pa­sau­li­nę tu­riz­mo die­ną, to­dėl rug­sė­jo 24–25 ir 27 die­no­mis bus pa­siū­ly­ta net 20 eks­kur­si­jų ne­mo­ka­mai.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami