Galingas sportinis „Peugeot 308 GT“ nuo šiol – ir universalaus modelio

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-04-14 12:31
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-04-14 12:31
Eu­ro­pos me­tų au­to­mo­bi­liu iš­rink­tas „Peu­geot 308“ tu­rės spor­ti­nę ver­si­ją GT. Tai bus ne tik heč­be­kas, bet ir uni­ver­sa­laus kė­bu­lo va­rian­tas. 

Me­tų pa­bai­go­je pre­ky­bo­je pa­si­ro­dy­sian­tis 308 GT tarp ma­žų­jų au­to­mo­bi­lių kla­sės uni­ver­sa­lų bus vie­nas iš grei­čiau­sių. Tai vie­nas iš stai­ges­nių „Peu­geot“ mo­de­lių ša­lia spor­tiš­ko­jo RCZ.

Ne­skai­tant net 202 ark­lio ga­lių ir 285 Nm su­ki­mo mo­men­to 1,6 li­tro THP tur­bi­ni­nio ben­zi­ni­nio va­rik­lio, ga­li­ma rink­tis 2 li­trų „BlueH­Di“ 178 ark­lio ga­lių ir net 400 Nm dy­ze­li­nį va­rik­lį, ku­ris kar­tu su nau­jos kar­tos 6 pa­va­rų EAT6 au­to­ma­ti­ne pa­va­rų dė­že už­ti­kri­na net tik spor­tiš­ku­mą, bet ir ypač ma­žas, vos 4 l/100 km vi­du­ti­nes de­ga­lų są­nau­das ir 103 g/km CO2 iš­la­kas.

Su ben­zi­ni­niu va­rik­liu 308 GT iki 100 km/val. įsi­bė­gė­ja vos per 7,5 se­kun­dės. Sie­kiant už­ti­krin­ti mak­si­ma­lų va­žia­vi­mo ma­lo­nu­mą, 308 GT pa­ka­ba tu­ri spe­cia­lius spor­ti­nius par­ame­trus, kad de­rė­tų su ga­lin­gais „Eu­ro 6“ nor­mas ati­tin­kan­čiais va­rik­liais. Au­to­mo­bi­lio in­ži­nie­riai yra pa­sie­kę ypa­tin­gą ga­lios ir svo­rio san­ty­kį: tik 5,85 kg vie­nam ark­lio ga­lios vie­ne­tui.

Iš iš­orės 308 GT mo­de­lį ga­li­ma at­pa­žin­ti iš „Full-LED“ ži­bin­tų, prie­ki­nio bu­fe­rio su di­de­lė­mis oro an­go­mis, ypa­tin­gų 18 co­lių lie­tų­jų rat­lan­kių, že­mes­nės pa­ka­bos ir dvie­jų iš­me­ta­mų­jų vamz­džių. Pra­ban­gos su­tei­kia di­na­miš­kai už­si­de­gan­tys LED po­sū­kių ži­bin­tai, dar la­biau pa­brė­žian­tys GT mo­de­lio tech­no­lo­gi­nį iden­ti­te­tą. In­ter­je­re iš­sis­ki­ria cen­tri­nis pul­tas su di­de­liu ju­tik­li­niu ekra­nu, pra­ban­gios oda deng­tos spor­ti­nės sė­dy­nės, ma­žas spor­ti­nis vai­ras ir ke­lios spor­tiš­ku­mą pa­brė­žian­čios aliu­mi­ni­nės de­ta­lės su rau­do­nos spal­vos rod­me­nų apš­vie­ti­mu.

Nau­jas 308 GT yra pir­mas „Peu­geot“ asor­ti­men­to au­to­mo­bi­lis, ku­ria­me liū­to lo­go­ti­pas nuo va­rik­lio dang­čio per­kel­tas ant ap­dai­los gro­te­lių. Jis, ži­no­ma, tu­ri GT ver­si­jos mo­nog­ra­mą.

Iš nau­jų vai­ra­vi­mo pa­gal­bos sis­te­mų nau­do­ja­ma „Dri­ver Sport Pack“, ku­ri lei­džia nu­sta­ty­ti to­kius va­rik­lio par­ame­trus: va­rik­lio triukš­mo stip­rin­tu­vą; rod­me­nų ekra­ne – va­rik­lio ga­lią ir su­ki­mo mo­men­tą, tur­bos­lė­gį ir pa­grei­čio jė­gą; vai­ro stip­rin­tu­vo tiks­lu­mą ir jau­tru­mą, ak­ce­le­ra­to­riaus pe­da­lo ir EAT6 pa­va­rų dė­žės jau­tru­mą.

Pa­pil­do­mai ga­li­ma už­si­sa­ky­ti „Dri­ver As­sis­tan­ce Pack“, ku­ria­me yra di­na­mi­nis grei­čio ri­bo­tu­vas, „E­mer­gen­cy Col­li­sion Alert“ sis­te­ma, in­for­muo­jan­ti apie su­si­dū­ri­mo pa­vo­jų, ir „E­mer­gen­cy Col­li­sion Bra­king“ sis­te­ma, ku­ri ki­lus su­si­dū­ri­mo pa­vo­jui už­ti­kri­na efek­ty­vų stai­gų stab­dy­mą. Įran­gai pri­klau­so ir „Blind Sport Mo­ni­to­ring“ tam­saus kam­po įspė­ji­mo sis­te­ma bei au­to­ma­ti­nė par­ka­vi­mo sis­te­ma „Park As­sist“.

308-asis yra vie­nas iš po­pu­lia­riau­sių „Peu­geot“ mo­de­lių. Jų nuo rugp­jū­čio pa­bai­gos par­duo­ta jau dau­giau nei 146 000 vie­ne­tų. Eu­ro­pos au­to­mo­bi­lių žur­na­lai „Peu­geot 308“ iš­rin­ko 2014-ųjų me­tų au­to­mo­bi­liu, „Top Gear“ šį mo­de­lį yra ap­do­va­no­jęs ti­tu­lu „Ža­liau­sias Bal­ti­jos ša­lių au­to­mo­bi­lis“.

.

Žymės:peugeot •
Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Kad val­dan­čių­jų ža­da­mos nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so (DK) pa­tai­sos bū­tų pri­im­tos iki ka­den­ci­jos pa­bai­gos, Sei­mo na­riams te­rei­kia no­ro. Jei par­la­men­ta­rai šio dar­bo ne­at­lik­tų, la­biau­siai, eks­per­tų tei­gi­mu, [...]
Ka­ri­bų jū­ros re­gio­ne siau­čian­tis ura­ga­nas „Matt­hew“ su­stip­rė­jo iki penk­tos ka­te­go­ri­jos ir, ne­šda­mas pa­vo­jin­gus vė­jus ir lie­tų, ar­tė­ja link Ja­mai­kos, Hai­čio ir Ku­bos te­ri­to­ri­jų.
TAI­KA. Vie­nas iš tūks­tan­čių žmo­nių, ku­rie rug­sė­jo 26 die­ną rin­ko­si į pa­grin­di­nę Bo­go­tos, Ko­lum­bi­jo­je, aikš­tę švęs­ti tai­kos su­si­ta­ri­mo. Tą­dien Kar­ta­che­nos mies­te vyriausybė ir di­džiau­sia [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
Iš­vyks­tan­čios žvaigž­dės, by­ran­tis klu­bai, per pu­sę su­ma­žė­jęs žiū­ro­vų su­si­do­mė­ji­mas – to­kia su­nku­mus iš­gy­ve­nan­čio Ukrainos fut­bo­lo nū­die­na.
2020 me­tų To­ki­jo olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se žiū­ro­vai iš­vys pen­kias nau­jas spor­to ša­kas. Į olim­pi­nę prog­ra­mą įtrauk­tas spor­ti­nis lai­pio­ji­mas, bang­len­čių ir ried­len­čių spor­tas, ma­ža­sis beis­bo­las [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami