Galingi autotraukiniai vis dar laikomi erezija

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-03-04 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-03-04 06:00
25,25 m ilgio junginiams kelius yra atvėrusios Skandinavijos šalys, Vokietija, Olandija ir Belgija. „Volvo Trucks“ nuotraukos
Skan­di­na­vi­jos vals­ty­bė­se 25,25 me­tro il­gio ir 60 to­nų au­to­trau­ki­niai, va­di­na­mi „šve­diš­kais jun­gi­niais“, eksp­loa­tuo­ja­mi ne vie­ną de­šimt­me­tį. Ta­čiau gi­lyn į Eu­ro­pą to­kio ga­ba­ri­to ir ma­sės su­nkio­jo trans­por­to dau­gu­ma ša­lių ne­įsi­lei­džia, mat ne­tu­ri tam pri­tai­ky­tos inf­ras­truk­tū­ros.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja (EK) pa­tvir­ti­no di­rek­ty­vos pa­kei­ti­mus, lei­sian­čius Se­no­jo že­my­no ke­liais va­ži­nė­ti su­nkve­ži­miams, ku­rie bus il­ges­ni, bet tuo pat me­tu sau­ges­ni ir eko­lo­giš­kes­ni. Iš es­mės nau­jo­mis tai­syk­lė­mis su­teik­tas ofi­cia­lus lei­di­mas vež­ti tarp­tau­ti­nius kro­vi­nius 25,25 m il­gio trans­por­to prie­mo­nių jun­gi­niais.

Šve­di­jos spe­cia­lis­tai jau daug me­tų ste­bi to­kių kro­vi­ni­nių jun­gi­nių, ku­rie la­bai po­pu­lia­rūs miš­kų pra­mo­nė­je, eksp­loa­ta­ci­ją, bet ryš­kaus ne­igia­mo po­vei­kio ke­lių inf­ras­truk­tū­rai ar eis­mo sau­gu­mui ne­ma­to. Nau­do­jant 60 t au­to­trau­ki­nius 50 proc., pa­ly­gin­ti su įpras­tais miš­ka­ve­žiais, pa­di­dė­ja nau­din­go­ji ap­kro­va pa­gal tū­rį ar­ba svo­rį, o ang­lies diok­si­do emi­si­ja su­ma­žė­ja 20 pro­cen­tų. Skan­di­na­vi­jo­je il­gų­jų au­to­trau­ki­nių gau­su, mat du 25,25 m il­gio ir 60 t bend­ros ma­sės jun­gi­niai at­lie­ka tri­jų stan­dar­ti­nių 40 t su­nkve­ži­mių dar­bą.

Kad pa­ma­ty­tu­me to­kius au­to­trau­ki­nius Bal­ti­jos ša­ly­se, tu­rės nu­te­kė­ti dar daug van­dens. „Mū­sų ge­riau­si ke­liai pro­jek­tuo­ti mak­si­ma­liam 38 t svo­riui. Šiuo me­tu lei­džia­mi iki 40 t bend­ros ma­sės jun­gi­niai, mak­si­ma­li vie­nos ašies ap­kro­va - 11,5 to­nos. Ži­no­ma, vers­lui di­des­ni jun­gi­niai bū­tų efek­ty­ves­ni, ta­čiau mū­sų inf­ras­truk­tū­ra nė­ra tam pri­tai­ky­ta. Net ir 40 t svo­rį ga­li at­lai­ky­ti tik ket­vir­ta­da­lis ke­lių“, - pa­žy­mė­jo Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos Ke­lių trans­por­to sky­riaus ve­dė­jas Jau­nius Ja­siū­nas. At­spa­res­nius ke­lius skan­di­na­vams lei­džia ties­ti ne tik pa­žan­ges­nės tech­no­lo­gi­jos, bet ir geo­lo­gi­nė grun­to san­da­ra, kur kas tvir­tes­ni grun­to sluoks­niai.

30 metrų ilgio ir iki 90 tonų su kroviniu sveriantys miškavežiai Švedijos keliuose - joks stebuklas.

EK nuo­sta­ta leis­ti ga­ben­ti kro­vi­nius iki 25,25 m il­gio jun­gi­niais kol kas bū­tų tai­ko­ma tik tarp­tau­ti­niams ve­žio­ji­mams tarp vals­ty­bių, ku­rių vi­daus tai­syk­lės ne­prieš­ta­rau­ja to­kių il­gų trans­por­to prie­mo­nių eis­mui, t. y. Bel­gi­jo­je, Olan­di­jo­je, Vo­kie­ti­jo­je, Da­ni­jo­je, Šve­di­jo­je ir Suo­mi­jo­je.

Anot J. Ja­siū­no, su­nkes­ni kro­vi­ni­niai jun­gi­niai yra pa­grin­di­nė grės­mė ke­lių dan­gai. Il­ges­niems au­to­trau­ki­niams bū­ti­na iš anks­to pri­tai­ky­ti ir ke­lių inf­ras­truk­tū­rą – san­kry­žas, via­du­kus, til­tus, be to, jie ga­li kel­ti pa­pil­do­mų iš­šū­kių eis­mo sau­gu­mui. „Jau da­bar ne­ma­ža da­lis vai­ruo­to­jų su­si­du­ria su prob­le­ma, kai ten­ka lenk­ti vil­ki­kus su prie­ka­bo­mis. To­kio­mis si­tua­ci­jo­mis ne­re­tai nu­tin­ka skau­džių eis­mo įvy­kių. Ži­no­ma, mąs­tant apie at­ei­tį gal ir bū­tų ga­li­ma eks­pe­ri­men­tuo­ti - leis­ti ban­do­muo­sius ve­ži­mus au­to­ma­gis­tra­lė­mis il­ges­niems au­to­trau­ki­niams“, - svars­tė J. Ja­siū­nas.

Sis­te­ma leis­tų ste­bė­ti masę

Nau­jo­ji EK di­rek­ty­va nė­ra įpa­rei­go­jan­ti, to­dėl Eu­ro­pos Są­jun­gos na­rės spren­di­mus dėl kro­vi­ni­niams jun­gi­niams tai­ko­mų mak­si­ma­lių mat­me­nų ir ma­sės ri­bo­ji­mų to­liau pri­ims sa­vo nuo­žiū­ra, at­siž­velg­da­mos į ša­lies ke­lių inf­ras­truk­tū­rą. Lie­tu­vo­je šiuo me­tu lei­džia­mas mak­si­ma­lus vil­ki­ko il­gis su prie­ka­ba yra 18,75 m, pa­krau­to au­to­ve­žio il­gis - 20,75 m, mak­si­ma­li ma­sė ne­ga­li vir­šy­ti 40 to­nų. Kad per­krau­ti vil­ki­kai ne­ga­din­tų ke­lių, ati­džiai ste­bi ir pa­žei­dė­jus bau­džia Vals­ty­bi­nės ke­lių trans­por­to ins­pek­ci­jos par­ei­gū­nai. Ta­čiau jau ne už kal­nų me­tas, kai su­nkve­ži­miuo­se įdieg­tos nau­jos tech­no­lo­gi­jos leis pa­leng­vin­ti dar­bą ir už prie­žiū­rą at­sa­kin­goms ins­ti­tu­ci­joms.

„EK pri­mi­nė apie bū­ti­ny­bę tu­rė­ti Eu­ro­pos ke­liuo­se sis­te­mą, kon­tro­liuo­jan­čią pa­krau­tų vil­ki­kų ma­sę. Į nau­jus su­nkve­ži­mius pla­nuo­ja­ma mon­tuo­ti įren­gi­nius, ku­ri leis­tų sver­ti trans­por­to prie­mo­nę esa­muo­ju lai­ku ir per­duo­tų duo­me­nis į ta­chog­ra­fą. Taip at­si­ras­tų ga­li­my­bė kon­tro­liuo­ti, ar pa­sta­ro­sio­mis sa­vai­tė­mis su­nkve­ži­mis ne­bu­vo per­krau­tas“, - sa­kė trans­por­to bir­žos Trans.eu at­sto­vė Sand­ra So­fi­ja Bi­si­kirs­ka.

Va­ži­nė­jo ir Lietuvoje

Vil­ki­kuo­se die­gia­mos nau­jos tech­no­lo­gi­jos žen­gia spar­čiau ne­gu ke­lių inf­ras­truk­tū­ra, nes jai mo­der­ni­zuo­ti rei­kia mil­ži­niš­kų lė­šų. „Il­ga­lai­kiai 25,25 m jun­gi­nių ban­dy­mai par­odė, kad eks­pe­ri­men­te da­ly­va­vu­sių trans­por­to įmo­nių iš­lai­dos ton­ki­lo­me­triui de­ga­lų su­ma­žė­jo apie 20 pro­cen­tų. Dau­giau ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­mų ar pa­di­dė­ju­sio ke­lių dan­gos nu­si­dė­vė­ji­mo ne­už­fik­suo­ta. 25,25 m il­gio au­to­trau­ki­nių nau­do­ji­mą le­mia kon­kre­čios vals­ty­bės ke­lių ir lo­gis­ti­kos cen­trų inf­ras­truk­tū­ra, ta­čiau tiek eko­no­mi­nė, tiek eko­lo­gi­nė nau­da yra aki­vaiz­di“, - apie Skan­di­na­vi­jos ša­lių pa­tir­tį kal­bė­jo bend­ro­vės „Vol­vo Lie­tu­va“ at­sto­vas Lau­ry­nas Brič­kus.

Jis už­si­mi­nė, kad Šve­di­jo­je jau nuo 2007 me­tų įgy­ven­di­na­mas pro­jek­tas „O­ne mo­re pi­le“ (liet. "Vie­na rie­tu­ve dau­giau") - sėk­min­gai ban­do­mi net 30 m il­gio ir 90 t svo­rio au­to­trau­ki­niai miš­ka­ve­žiai.

Įdo­mu ir tai, kad Lie­tu­vos ke­liais be­veik prieš tris de­šimt­me­čius va­ži­nė­jo 24 m il­gio au­to­trau­ki­niai. Ta­da eg­zo­tiš­kai at­ro­džiu­siais „Su­per­MAZ“ vil­ki­kais, prie ku­rių bū­da­vo pri­ka­bi­na­mos dvi dvia­šės MAZ pusp­rie­ka­bės, į įvai­rius ša­lies re­gio­nus vie­nu rei­su bū­da­vo ga­be­na­mos Aly­taus gy­ve­na­mų­jų na­mų sta­ty­bos kom­bi­na­te pa­ga­min­tų na­mų kons­truk­ci­jos.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Dainius  193.219.64.33 2015-03-07 19:59:07
Vilkaviškio ATĮ veždavo statybinius blokus iš Pilviškių po visą Lietuvą.
0 0  Netinkamas komentaras
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­cois Hol­lan­de'as iš­reiš­kė vil­tį, kad par­ei­gū­nams ar­ti­miau­sias ke­le­tą sa­vai­čių pa­vyks per­kel­ti iki 9 tūkst. mig­ran­tų iš skur­džios sto­vyk­los Ka­lė į pri­ėmi­mo cen­trus [...]
Es­ti­jos rin­ki­kų ko­le­gi­jai šeš­ta­die­nį per an­trą­jį bal­sa­vi­mą ne­pa­vy­ko iš­rink­ti pre­zi­den­to Too­mo Hend­ri­ko Il­ve­so įpė­di­nio, nes nei vie­nas kan­di­da­tas ne­su­rin­ko pa­pras­tos balsų dau­gu­mos, to­dėl [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami