Galingi, greiti ir raumeningi: sena meilė nerūdija

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-01-27 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-01-27 06:00
„Acura NSX“. AFP/Scanpix nuotraukos
Žmo­nės vėl per­ka nau­jus au­to­mo­bi­lius, ypač ki­to­je At­lan­to pu­sė­je. Jung­ti­nė­se Ame­ri­kos Vals­ti­jo­se vyks­tan­čio­je De­troi­to au­to­mo­bi­lių par­odo­je nau­jin­tė­lai­čius sa­vo kū­ri­nius šio­mis sa­vai­tė­mis pri­sta­čiu­sių au­to­mo­bi­lių pra­mo­nės bo­sų vei­duo­se spin­dė­jo pla­čiau­sios šyp­se­nos nuo 2007-ųjų.

Naf­tos kai­nų griū­tis ir vėl (bent jau lai­ki­nai) lei­do ame­ri­kie­čiams grįž­ti prie ža­ve­sio ob­jek­tų, ku­riems ne­įma­no­ma at­sis­pir­ti – ga­lin­gų, spor­tiš­kų, di­de­lio li­tra­žo ke­tur­ra­čių ris­tū­nų. Tad vi­sai ne­nuos­ta­bu, kad spor­ti­niai au­to­mo­bi­liai ant „Co­bo“ par­odų cen­tro po­diu­mų spin­dė­jo ryš­kiau­siai.

„Audi Q7“

Odė aerodinamikai

Jei­gu rei­kė­tų iš­rink­ti au­to­mo­bi­lį, ku­ris la­biau­siai pri­kaus­tė į par­odą at­ke­lia­vu­sių au­to­ma­nų dė­me­sį, „ne­nu­mal­do­mos trau­kos“ ap­do­va­no­ji­mas ati­tek­tų „A­cu­ra NSX“ mo­de­liui. Ja­po­nų kon­cer­no „Hon­da“ an­tri­nės bend­ro­vės kū­ri­nys, iš už dū­mų ir švie­sų už­dan­gos iš­rie­dė­jęs į sce­ną, sa­vo V6 va­rik­lio su dviem tur­bi­no­mis ir sau­so kar­te­rio te­pi­mo sis­te­ma gaus­mu dre­bi­no vi­są pa­vil­jo­ną.

Šio maž­daug nuo 135 tūkst. eu­rų kai­nuo­jan­čio, kaip tei­gė ga­min­to­jas, kas­die­nai (gal tik ne duo­bė­to­se gat­vė­se) pri­tai­ko­mo spor­ti­nio au­to­mo­bi­lio kė­bu­lo fa­so­nas, pa­ly­gin­ti su 2013 me­tais pri­sta­ty­tu pro­to­ti­pu, pa­kei­tė ke­le­tą es­mi­nių bruo­žų. „At­si­sa­kė­me tų ele­men­tų, ku­rie ken­kė ae­ro­di­na­mi­kai. Tie­są sa­kant, dėl šių ban­dy­mų vė­jo tu­ne­ly­je pa­dik­tuo­tų spren­di­mų au­to­mo­bi­lis at­ro­do tik bran­des­nis ir tvir­tes­nis“, - kuk­lu­mu ne­sis­kun­dė „NSX“ di­zai­ne­rių ko­man­dos va­do­vė Mi­chel­le Chris­ten­sen.

„Chevrolet Bolt EV“

Per pri­sta­ty­mą ko­ky­bi­nę kar­te­lę aukš­tyn iš­kė­lu­si šio spor­ti­nio au­to­mo­bi­lio ae­ro­di­na­mi­ka bu­vo mi­ni­ma ne kar­tą, lyg bū­tu­me klau­sę­si „For­mu­lės-1“ bo­li­dų var­žy­bų ko­men­ta­to­rių. „A­cu­ra“ net pa­sis­ten­gė nu­pieš­ti pa­inų oro mo­le­ku­lės ke­lią au­to­mo­bi­lio kė­bu­lu. Pro prie­ki­nį ra­dia­to­rių ko­šian­ti oro sro­vė ke­liau­ja dis­ki­nių stab­džių link ir juos pa­pil­do­mai au­ši­na. Tuo­met per prie­ki­nių spar­nų or­ta­kius iš­ke­lia­vęs oras įsiur­bia­mas į šo­ni­nius or­ta­kius, kad su­kur­tų pa­pil­do­mą pri­spau­džia­mą­ją jė­gą au­to­mo­bi­lio ga­le. Tai­gi pui­ki ae­ro­di­na­mi­ka pri­tai­ky­ta dviem tiks­lams – au­ši­na sis­te­mą ir su­tei­kia ne­įti­ki­mą sta­bi­lu­mą ke­ly­je. Tiek, kiek to ga­li pri­reik­ti šį 550 ga­lių ris­tū­ną ke­ti­nan­čiam su­tram­dy­ti kau­bo­jui.

Ino­va­ci­jų tes­ta­vi­mo laboratorija

Ke­tu­riais ra­tais va­ro­mo „NSX“ prie­ki­nė ir už­pa­ka­li­nė pa­ka­bos yra pa­ga­min­tos iš aliu­mi­nio, au­to­mo­bi­lio dug­nas – iš ang­lies pluoš­to, o sta­trams­čiai – iš skys­čiu for­muo­to itin di­de­lio at­spa­ru­mo plie­no. Pa­sta­ro­sios me­džia­gos lei­do smar­kiai su­ma­žin­ti „A­cu­ros“ svo­rį. Be­je, pa­ka­ba su aliu­mi­nio ele­men­tais ir skys­čiu for­muo­tas plie­nas ne vien tik spor­ti­niuo­se mo­de­liuo­se ap­tin­ka­mos me­džia­gos – jas jau pa­nau­do­jo ir, pa­vyz­džiui, nau­jo­jo „Ford Mon­deo“ in­ži­nie­riai.

„Fiat 500X“

Koks ame­ri­kie­tiš­kas au­to­šou be for­do? De­troi­te pri­sta­ty­tas nau­ja­sis „Ford GT“ au­to­mo­bi­lis bus pra­dė­tas ga­min­ti tik ki­tą­met, ta­čiau ga­lin­tie­ji ir no­rin­tie­ji jau ri­kiuo­ja­si lau­kia­ma­ja­me. Ang­lies pluoš­to kons­truk­ci­ja ir ga­lin­giau­sias „E­co­Boost“ šei­mo­je V6 3,5 li­tro va­rik­lis su dviem tur­bi­no­mis leng­vai nu­skrai­dins šį GT į gei­džia­miau­sių ki­tų me­tų su­pe­rau­to­mo­bi­lių "flo­ti­lę".

Tuo pat me­tu „Ford“ iš­di­džiai pa­skel­bė, kad iki šio de­šimt­me­čio pa­bai­gos dar iš­vy­si­me 12 bend­ro­vės spor­ti­nių au­to­mo­bi­lių prem­je­rų. „Tai svar­bus įro­dy­mas, kad esa­me rim­tai nu­si­tei­kę ga­min­da­mi spor­ti­nius au­to­mo­bi­lius įdieg­ti ae­ro­di­na­mi­kos, me­džia­gų ir ki­tas in­ži­ne­ri­nes ino­va­ci­jas į au­to­mo­bi­lių pra­mo­nę bei vė­liau jas pri­tai­ky­ti ki­tų seg­men­tų au­to­mo­bi­lių ga­my­bo­je“, - pa­žy­mė­jo bend­ro­vės pro­duk­tų va­do­vas Ra­jas Nai­ras.

Pi­gi naf­ta po­pu­lia­rė­ti nepadeda

Kol au­to­mo­bi­lių mė­gė­jai var­vi­no sei­lę „Ford“ ir „A­cu­ros“ pri­sta­ty­muo­se, BMW ir „Chev­ro­let“ val­dy­bos na­riai rė­žė kal­bas apie tai, kad ma­žos naf­tos kai­nos ne­bus il­ga­lai­kės, to­dėl elek­tro­mo­bi­lių at­ei­ties vi­zi­ja ti­krai ne­si­trau­kia iš stra­te­gi­nių pla­nų. „Nie­kas ma­nęs ne­įti­kins, kad bus ki­taip“, - ka­te­go­riš­kai kir­to BMW va­do­vy­bės na­rys Ia­nas Ro­bert­so­nas. Ba­va­rai par­odo­je nau­jie­no­mis ne­ste­bi­no: ap­si­ri­bo­jo at­nau­jin­ta 6 se­ri­jos šei­ma ir BMW i3 elek­tro­mo­bi­lio bei i8 spor­ti­nio hib­ri­do rek­la­mo­mis.

„Ford GT“

Į elek­tro­mo­bi­lių evo­liu­ci­ją pa­si­nė­ru­si „Chev­ro­let“ pri­sta­tė nau­jos lai­dos „Volt“. Tie­sa, šis dar ne­pa­si­žy­mi ga­li­my­be nu­ke­liau­ti nuo Vil­niaus iki Klai­pė­dos vie­nu įkro­vi­mu. Tai bus be­veik įgy­ven­di­na­ma pa­si­ro­džius ne­di­de­liam „Chev­ro­let“ mies­to vi­su­rei­giui „Bolt“, ku­ris nuo kon­ve­je­rio tu­rė­tų nu­rie­dė­ti po dve­jų me­tų. Kol kas tik kon­cep­ci­nis mo­de­lis, pa­sak ame­ri­kie­čių ga­min­to­jo, bus „skir­tas kiek­vie­nam“, mat vie­nu kar­tu ga­lės įveik­ti dau­giau nei 300 ki­lo­me­trų ir be su­bsi­di­jų kai­nuos apie 25 tūkst. eu­rų.

Kad jau pra­kal­bo­me apie ža­lią­sias ino­va­ci­jas, ne­už­mirš­ki­me ir „Au­di“, ku­ri pa­ga­liau pri­sta­tė an­tros kar­tos Q7 vi­su­rei­gį. No­rin­tie­siems ga­lin­ges­nės šio mo­de­lio ver­si­jos rei­kė­tų dai­ry­tis į 3,0 li­trų ben­zi­ni­nį ar­ba TDi va­rik­lį, o tiems, ku­rie ga­lią de­mons­truo­ja šiuo­lai­kiš­kai, par­uoš­tas įkrau­na­mas dy­ze­li­nis hib­ri­das.

Me­tų au­to­mo­bi­lis – „VW Golf“

Kaip „Cayen­ne“ iš­gel­bė­jo „Pors­che“, taip ir ki­ti ga­min­to­jai ti­ki­si, kad nau­ji pra­ban­gūs vi­su­rei­giai pūs­te­lės gra­žaus pel­no į jų sąs­kai­tas. Kad kon­ku­ren­ci­ja šio­je sri­ty­je tik aš­trės, par­eiš­kė ir „Mer­ce­des-Benz“ su „GLE-Class Cou­pe“ vi­su­rei­giu, ku­ris tu­rė­tų tap­ti rim­tu var­žo­vu BMW X6. Į vi­du­ti­nio dy­džio vi­su­rei­gių ka­te­go­ri­ją ban­do pra­si­verž­ti net „Volks­wa­gen“ – šį­kart su „Cross Cou­pe GTE“. Nors tei­gia­ma, kad ma­si­nei ga­my­bai mo­de­lis bus par­uoš­tas ne­tru­kus, ta­čiau tą pa­tį gir­dė­jo­me dar prieš dve­jus me­tus vo­kie­čiams pri­sta­tant „CrossB­lue Cou­pe“ kon­cep­tą.

„Mercedes-Benz GLE Coupe“

Kol „Das Au­to“ ban­do įtik­ti di­des­niam klien­tų bū­riui, prieš vie­ną jo mo­de­lį De­troi­te gal­vas len­kė net ame­ri­kie­čiai. Vi­sa­me pa­sau­ly­je ap­do­va­no­ji­mus su­sig­rie­bęs „VW Golf/G­TI“ prie ko­lek­ci­jos pri­dė­jo ge­riau­sio Šiau­rės Ame­ri­kos me­tų au­to­mo­bi­lio ka­rū­ną. Ki­tiems dviem fi­na­li­nin­kams – „Ford Mus­tang“ ir „Hyun­dai Ge­ne­sis“ te­ko ry­ti spran­gias iš­to­bu­lin­to „Golf“ dul­kes.

Tiek ke­tur­ra­čių, tiek dvi­ko­jų gra­žuo­lių šių me­tų par­odo­je ne­trū­ko. Tie­sa, jei ma­no­te, kad gra­žios mo­te­rys par­odo­se at­lie­ka tik de­ko­ra­ci­jų funk­ci­ją, la­bai klys­ta­te. Vi­sus žiū­ro­vų at­si­lie­pi­mus apie pri­sta­to­mus mo­de­lius jos spar­čiai fik­suo­ja ir ra­por­tuo­ja, taip pa­dė­da­mos rin­ko­da­ros spe­cia­lis­tams ras­ti dar tie­ses­nių ke­lių į klien­tų pi­ni­gi­nes.

Par­oda bai­gė­si gra­žiau­sių nau­jų mo­de­lių rin­ki­mais. Skir­tin­go­se ka­te­go­ri­jo­se trium­fa­vo „Au­di Q7“, „Ford GT“ ir „Buick Ave­nir“. Kruopš­tie­ji kur­miai bu­hal­te­riai taip pat su­skai­čia­vo, kad De­troi­te de­biu­ta­vęs vi­du­ti­nis nau­jas mo­de­lis, pa­gal sta­tis­ti­nį vi­dur­kį, bū­tų pa­kin­ky­tas 331 AG, ap­rū­pin­tas 7 laips­nių pa­va­rų dė­že ir 100 km/h grei­tį pa­siek­tų per 5,6 se­kun­dės. Kad jau esa­me krikš­čio­niš­kai kuk­lūs, par­eiš­kia­me, kad sta­tis­ti­nio ame­ri­kie­tiš­ko vi­dur­kio kas­dien mums tra­so­je kol kas pa­kaks.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos vys­ku­pai iš­pla­ti­no prieš­rin­ki­mi­nį laiš­ką, ku­ria­me ra­gi­na gy­ven­to­jus ak­ty­viai da­ly­vau­ti ki­tą sa­vai­tę vyk­sian­čiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se. Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios hie­rar­chai taip pat par­eiš­kė [...]
Jei nau­jo­jo Sei­mo ei­li­niai na­riai pri­tars sa­vo ly­de­riams, Lie­tu­va per ar­ti­miau­sius ket­ve­rius me­tus ga­li pri­im­ti is­to­ri­nį spren­di­mą įteisinti ho­mo­sek­sua­lų san­ty­kius.
Pra­ėju­sią sa­vai­tę at­skleis­tą ma­si­nę „Ya­hoo“ var­to­to­jų duo­me­nų va­gys­tę įvyk­dė „pro­fe­sio­na­lūs“ prog­ra­mi­šiai, ku­rie šiuo poel­giu sie­kė pa­si­pel­ny­ti, ro­do ana­li­zė, atlikta ap­sau­gos spe­cia­lis­tų.
JAV vals­ty­bės se­kre­to­rius Joh­nas Ker­ry ket­vir­ta­die­nį pers­pė­jo, kad dėl Ale­po puo­li­mo Va­šing­to­nas Si­ri­jos klau­si­mu yra prie sa­vo de­ry­bų su Rusija nu­trau­ki­mo ri­bos.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Gal­būt net ne vi­si vil­nie­čiai ži­no, kur va­ka­rais ga­li­ma pa­bėg­ti nuo ne­oni­nių var­to­to­jų kul­tū­ros lem­pu­čių ir ras­ti ne to­kią triukš­min­gą, tru­pu­tį nos­tal­gi­jos dul­kė­mis nusėtą ra­my­bės oa­zę.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Ket­vir­ta­die­nį, per iš­kil­min­gą ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nia­me fi­zi­nių ir tech­no­lo­gi­jos moks­lų cen­tre, pa­skelb­ti Šve­di­jos vers­lo ap­do­va­no­ji­mų 2016 nu­ga­lė­to­jai. Jais ta­po prof. dr. Vir­gi­ni­jus Šikš­nys, [...]
Įmo­nėms, ku­rios Vil­niu­je ne tik žen­gė pir­muo­sius žings­nius, bet ir skai­čiuo­ja čia veik­los de­šimt­me­čius ar šimt­me­tį, mies­to pra­na­šu­mai na­tū­ra­liai nu­sve­ria trū­ku­mus: lo­gis­ti­kos iš­šū­kiai [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Dvi LFF tau­rės bei Su­per­tau­rė – to­kiais tro­fė­jais Vil­niaus „Žal­gi­rio“ fut­bo­li­nin­kai jau pa­pil­dė sa­vo ap­do­va­no­ji­mų len­ty­ną. Lais­va vie­ta jau ruo­šia­ma ir po truputėlį be­si­bai­gian­čiam „SMScre­dit.lt [...]
Šią sa­vai­tę su­kan­ka 20 me­tų, kai Lon­do­no „Ar­se­nal“ fut­bo­lo klu­bą tre­ni­ruo­ja prancūzas Ar­se­ne'as Wen­ge­ras.
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Jau penk­tus me­tus iš ei­lės vyks­tan­ti IT pa­slau­gų bend­ro­vės „Tie­to Lie­tu­va“ IT ta­len­tų ug­dy­mo prog­ra­ma „Mė­nuo su IT“ šie­met pir­mą kar­tą su­lau­kė itin daug par­aiš­kų ne tik iš Lie­tu­vos, [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Net pei­liu gink­luo­tas plė­ši­kas ne­pri­vers at­si­sa­ky­ti puodelio ar­ba­tos Ang­li­jo­je.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami