Galingiausi BMW visureigiai – pakeliui į trasą

LŽ 2014-11-04 06:00
2014-11-04 06:00
Po naujųjų visureigių variklio dangčiu sukasi nauji „M TwinPower Turbo“ varikliai. „Wikipedia“ nuotrauka
Vo­kie­ti­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jo BMW spor­ti­nių au­to­mo­bi­lių M pa­da­li­nys pa­to­bu­li­no nau­ją­jį spor­ti­nį vi­su­rei­gį BMW X5 ir spor­ti­nį ku­pė vi­su­rei­gį BMW X6. Re­zul­ta­tas – vi­su­rei­giai, ke­ly­je be­siel­gian­tys kaip spor­ti­niai au­to­mo­bi­liai su ga­lin­giau­siais BMW is­to­ri­jo­je va­rik­liais, mon­tuo­ja­mais į vi­sais ra­tais va­ro­mus BMW.

Kai­nuos šim­tus tūks­tan­čių

Nau­jie­ji X5 M ir X6 M, kaip pra­ne­šė ga­min­to­jo at­sto­vai, komp­lek­tuo­ja­mi su ben­zi­ni­niais 4,4 li­tro dar­bi­nio tū­rio V8 va­rik­liais, su ku­riais vi­su­rei­giai 100 km/h grei­tį pa­sie­kia vos per 4,2 se­kun­dės.

„Prieš pen­ke­rius me­tus pir­mą kar­tą „BMW M“ pa­da­li­nio pa­tir­tį pri­tai­kę vi­sų va­ran­čių­jų ra­tų BMW X mo­de­liuo­se ga­vo­me aukš­čiau­sius kla­sė­je di­na­miš­ku­mo ro­dik­lius. Nau­jo­sios lai­dos mo­de­liai ne­da­ro jo­kių iš­ly­gų ra­šy­da­mi nau­ją­jį X5 M ir X6 M mo­de­lių is­to­ri­jos pus­la­pį – jie yra dar di­na­miš­kes­ni, eko­no­miš­kes­ni ir vai­ruo­to­jams su­tei­kia karš­čiau­sių emo­ci­jų“, – sa­kė ofi­cia­laus BMW mo­de­lių im­por­tuo­to­jos Lie­tu­vo­je bend­ro­vės „Kras­ta Au­to Vil­nius“ di­rek­to­rė Ra­sa Kli­ma­vi­čiū­tė.

Anot jos, ką tik anon­suo­tus mo­de­lius jau ga­li­ma už­si­sa­ky­ti „Kras­ta Au­to“ sa­lo­nuo­se. X5 M kai­na pra­si­de­da nuo 421 tūkst. li­tų (~ 122 tūkst. EUR), X6 M – nuo 431,5 tūkst. li­tų (~ 125 tūkst. EUR).

Po nau­jų­jų vi­su­rei­gių va­rik­lio dang­čiu su­ka­si nau­ji „M Twin­Po­wer Tur­bo“ va­rik­liai, ku­rie pa­sie­kia 423 kW/575 AG – 4 proc. dau­giau nei anks­tes­nie­ji mo­de­liai. Kiek dau­giau – 10 proc. – ūg­te­lė­jo nau­jų­jų X5 M ir X6 M su­ki­mo mo­men­tas. Nau­jie­ji mo­de­liai pa­sie­kia 750 Nm su­ki­mo mo­men­tą, ku­ris jau­čia­mas la­bai pla­čiu 2200–5000 ap­si­su­ki­mų per mi­nu­tę dia­pa­zo­nu.

Dar vie­nas nau­jų­jų vi­su­rei­gių spor­ti­nio cha­rak­te­rio įro­dy­mas – di­na­mi­nė sta­bi­lu­mo kon­tro­lė, ku­ri lei­džia vai­ruo­to­jams rink­tis iš tri­jų va­žia­vi­mo re­ži­mų. Be stan­dar­ti­nių įjung­ta / iš­jung­ta re­ži­mų, BMW į X5 M ir X6 M įdie­gė „M Dy­na­mic Mo­de“ re­ži­mą. Šis sau­giai kon­tro­liuo­ja ne­pa­kan­ka­mą pa­su­ka­mu­mą (angl. understeer) ir per di­de­lį pa­su­ka­mu­mą (angl. oversteer), bet lei­džia ra­tams pa­si­suk­ti šiek tiek dau­giau ir vai­ruo­to­jui įvyk­dy­ti leng­vą šo­nas­ly­dį. Jei sis­te­mos už­fik­suos pa­vo­jų, jos įsi­terps ir au­to­mo­bi­lį grą­žins į rei­kia­mą tra­jek­to­ri­ją.

Penk­ta­da­liu ekonomiškesni

Nors nau­jie­ji mo­de­liai ta­po ga­lin­ges­ni, jų de­ga­lų su­var­to­ji­mą BMW pa­vy­ko su­ma­žin­ti net penk­ta­da­liu. Da­bar BMW X5 M ir BMW X6 M 100 ki­lo­me­trų su­var­to­ja nuo 13,9 li­tro iki 11,1 li­tro. Su stan­dar­ti­ne 8 laips­nių „M Step­tro­nic“ trans­mi­si­ja ir „Dri­ve­lo­gic“ sis­te­ma BMW X5 M ir BMW X6 M iki 100 km/h įsi­bė­gė­ja per 4,2 se­kun­dės ir pa­sie­kia mak­si­ma­lų 250 km/h grei­tį.

Gat­vė­je nau­jie­ji BMW X5 M ir BMW X6 M at­pa­žįs­ta­mi iš pir­mo žvilgs­nio. Iš stan­dar­ti­nių mo­de­lių juos iš­ski­ria spor­ti­nį cha­rak­te­rį iš­duo­dan­čios di­des­nės oro pa­ėmi­mo an­gos, šo­ni­nės „žiau­nos“ su mo­de­lio pa­va­di­ni­mu, ti­pi­niai M sti­liaus šo­ni­niai veid­ro­dė­liai ir ke­tu­rių už­pa­ka­li­nių iš­me­ti­mo vamz­džių sis­te­ma. M au­to­mo­bi­lių fa­nai nau­juo­sius mo­de­lius iš­kart at­pa­žins iš iš­skir­ti­nių M 20 co­lių leng­vo ly­di­nio rat­lan­kių ar­ba M or­ta­kio, ku­ris mon­tuo­ja­mas BMW X6 M.

Vai­ruo­to­jui apie tai, kad jis vai­ruo­ja M au­to­mo­bi­lį ne­leis pa­mirš­ti M sim­bo­li­ka ir prie­dai au­to­mo­bi­lio sa­lo­ne. Tiek BMW X5 M, tiek BMW X6 M su­mon­tuo­ti spe­cia­lūs M prie­tai­sų sky­de­liai, M odi­nis spor­ti­nis vai­ras su už jo su­mon­tuo­to­mis aliu­mi­ni­nė­mis pa­va­rų per­jun­gi­mo svir­te­lė­mis, M pa­va­rų per­jun­gi­mo svir­tis cen­tri­nė­je kon­so­lė­je bei elek­tra val­do­mos M spor­ti­nės sė­dy­nės.

BNS, LŽ

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Is­lan­di­ja pir­ma­die­nį pa­sis­kun­dė, kad Ru­si­jos oro pa­jė­gų bom­bo­ne­šiai skrai­do per­ne­lyg ar­ti ci­vi­li­nių lai­ne­rių, o nau­jau­sias in­ci­den­tas įvy­ko per vie­ną reisą iš Reik­ja­vi­ko.
Vo­kie­ti­jos ry­ti­nia­me Dres­de­no mies­te du spro­gi­mai drioks­te­lė­jo prie vie­nos me­če­tės ir tarp­tau­ti­nio kong­re­sų cen­tro, bet žmo­nės per šiuos iš­puo­lius ne­nu­ken­tė­jo, antradienį pra­ne­šė po­li­ci­ja.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami