Galiūnas Ž. Savickas įritino naujo logistikos centro kertinį akmenį

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-04-06 12:18
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-04-06 12:18
Simbolinį kertinį akmenį atnešė stipriausiu pasaulio žmogumi tituluojamas Žydrūnas Savickas. Romo Jurgaičio (LŽ) nuotraukos
10 mln. eu­rų į ša­lia ma­gis­tra­li­nio ke­lio A4 Vil­nius-Va­rė­na-Gar­di­nas įsi­kur­sian­tį mo­der­nų lo­gis­ti­kos cen­trą nu­spren­du­si in­ves­tuo­ti Nor­ve­gi­jos bend­ro­vė „Bal­tic Sea Pro­per­ty“ sta­ty­bas ke­ti­na už­baig­ti grei­čiau nei per me­tus. 

Jau 2017 m. pra­džio­je į nau­ją 14 tūkst. kv. me­trų erd­vę įsi­kels nor­ve­gų in­ves­tuo­to­jus pri­vi­lio­ju­si Vo­kie­ti­jos ka­pi­ta­lo lo­gis­ti­kos įmo­nė „Rhe­nus Svo­ris“, ku­ri čia pa­pil­do­mai ža­da su­kur­ti 20–25 nau­jų dar­bo vie­tų.

Pu­siau­ke­lė tarp Ry­tų ir Vakarų

Šio svar­baus vers­lo ob­jek­to sta­ty­bų pra­džios ren­gi­ny­je da­ly­va­vęs prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius džiau­gė­si, kad il­ga­me­tės Lie­tu­vos par­tne­rės Vo­kie­ti­ja ir Nor­ve­gi­ja to­liau ple­čia sa­vo įmo­nių veik­lą Lie­tu­vo­je, taip stip­rin­da­mos mū­sų ša­lies eko­no­mi­ką ir vers­lą, o taip pat už­sie­nio par­tne­rių pa­si­ti­kė­ji­mą.

„Lie­tu­vos geog­ra­fi­nė pa­dė­tis – pu­siau­ke­lė tarp Ry­tų ir Va­ka­rų – vers­lui su­da­ro ga­li­my­bes pa­si­nau­do­ti pui­kiai iš­plė­to­ta lo­gis­ti­kos inf­ras­truk­tū­ra, pre­kėms ke­liau­jant abe­jo­mis kryp­ti­mis. Svei­ki­nu įmo­nių „Rhe­nus Svo­ris“ ir „Bal­tic Sea Pro­per­ty AS“ in­ves­ti­ci­jas Lie­tu­vo­je ir lin­kiu to­liau sėk­min­gai plė­to­ti sa­vo veik­lą“, – sa­kė A.But­ke­vi­čius.

Pa­brė­žiant sta­ti­nio ver­tę ir tvir­tu­mą bei dau­giau nei de­šimt­me­tį trun­kan­čią Vo­kie­ti­jos ka­pi­ta­lo bend­ro­vės „Rhe­nus Svo­ris“ sėk­min­gą veik­lą, sta­ty­bų pra­džios me­tu bu­vo įmū­ry­tas sim­bo­li­nis ker­ti­nis ak­muo, ku­rį at­ne­šė stip­riau­siu pa­sau­lio žmo­gu­mi ti­tu­luo­ja­mas Žyd­rū­nas Sa­vic­kas.

Nuo­mos bent 10 metų

Nau­ja­sis lo­gis­ti­kos cen­tras tu­rė­tų iš­spręs­ti bend­ro­vės „Rhe­nus Svo­ris“ veik­lai šiuo me­tu vis di­des­ne naš­ta ta­pu­sią ankš­tų pa­tal­pų prob­le­mą. Erd­vūs 12 tūkst. kvad­ra­ti­nių me­trų plo­to san­dė­liai ir 2 tūkst. biu­ro pa­tal­pos leis bend­ro­vei efek­ty­viau įgy­ven­din­ti už­sib­rėž­tus stra­te­gi­nius tiks­lus, bus su­kur­ta ke­lias­de­šimt nau­jų dar­bo vie­tų.

„Tai il­gai pla­nuo­tas ir su­bren­dęs žings­nis – pa­pil­do­mos erd­vės mums rei­kės ir nau­jiems plė­tros su­ma­ny­mams įgy­ven­din­ti. Šiuo me­tu nuo­mo­ja­mos pa­tal­pos jau yra per ma­žos, o nau­jas cen­tras pa­dės efek­ty­viau pla­nuo­ti veik­lą ir tau­py­ti“, – sa­kė „Rhe­nus Svo­ris“ bend­ro­vės ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Arū­nas Ber­ta­šius.

Į lo­gis­ti­kos cen­tro sta­ty­bą in­ves­tuo­ja nor­ve­gų bend­ro­vė „Bal­tic Sea Pro­per­ty AS“. Pa­gal su­tar­tį ji ob­jek­tą pa­sta­tys, o „Rhe­nus Svo­ris“ jį nuo­mo­sis il­giau ne­gu 10 me­tų.

Pa­sak A. Ber­ta­šiaus, dėl bend­ro pro­jek­to de­ry­bos su Nor­ve­gi­jos bend­ro­ve ne­bu­vo il­gos ir su­dė­tin­gos, nes su­ta­po abie­jų pu­sių in­te­re­sai. „Bal­tic Sea Pro­per­ty AS“ do­mi­na il­ga­lai­kės in­ves­ti­ci­jos į ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą su pa­ti­ki­mais nuo­mi­nin­kais, o „Rhe­nus Svo­riui“ svar­bi tiks­li in­ves­ti­ci­jų kai­na. Pla­nuo­ja­ma, jog į nau­ją­jį lo­gis­ti­kos komp­lek­są bend­ro­vė per­si­kels jau ki­tų me­tų pra­džio­je.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Vergovė  193.219.54.226 2016-04-06 13:37:23
Deja reiktų straipsnyje pataisyti info: bus sukurta ne 20-25 naujų darbo o vergovės vietų mano nuomone nes už atlygius kokie mokami LT gali dirbti tik vergai
0 1  Netinkamas komentaras
Expertas  213.252.196.2 2016-04-06 12:45:41
Jei ne norges ir fricu kapitalas turetume tik zolem apzelusi lauka.
1 0  Netinkamas komentaras
Va­kar Vil­niu­je ati­deng­ti No­be­lio li­te­ra­tū­ros pre­mi­jos lau­rea­to Czes­la­wo Mi­los­zo var­du pa­va­din­ti laip­tai. Ce­re­mo­ni­jos da­ly­viai ci­ta­vo poe­to ei­lė­raš­čius bei min­tis ir džiau­gė­si, kad jo at­mi­ni­mas įam­žin­tas [...]
Ar­ti­mas bu­vu­sio Ru­si­jos pre­zi­den­to Bo­ri­so Jel­ci­no bend­ra­žy­gis, bu­vęs šios ša­lies vals­ty­bės se­kre­to­rius Ge­na­di­jus Bur­bu­lis įsi­ti­ki­nęs, kad Ru­si­jos ne­ga­li­ma at­stum­ti ir jos izo­liuo­ti. Esą ne­pai­sy­da­mi [...]
Tuo me­tu, kai Jung­ti­nių Tau­tų (JT) Sau­gu­mo Ta­ry­bos na­riai smer­kia Ru­si­ją dėl jos „bar­ba­riš­kų“ veiks­mų, jau va­di­na­mų ka­ro nu­si­kal­ti­mais, prieš ci­vi­lius Si­ri­jo­je, nau­jo tipo Ru­si­jos bom­bos [...]
Sek­ma­die­nį per kon­tro­ver­siš­kai ver­ti­na­mą re­fe­ren­du­mą Bos­ni­jos ser­bai ab­so­liu­čia bal­sų dau­gu­ma pa­si­sa­kė už tai, kad sau­sio 9 die­na bū­tų mi­ni­ma kaip jų na­cio­na­li­nė šven­tė. Re­fe­ren­du­mo ren­gė­jai [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Vie­nas di­džiau­sių ir gar­bin­giau­sių do­ku­men­ti­nio ki­no ren­gi­nių pa­sau­ly­je – tarp­tau­ti­nis Ams­ter­da­mo do­ku­men­ti­nio ki­no fes­ti­va­lis ID­FA – pa­kvie­tė pri­sta­ty­ti nau­jau­sią režisieriaus Aud­riaus Sto­nio [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ša­lies vy­rų krep­ši­nio ly­go­je (LKL) po dvie­jų tu­rų be pra­lai­mė­ji­mo žen­gia trys eki­pos – Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“, Prie­nų-Birš­to­no „Vy­tau­tas“ ir Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lis“.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami