Galvos skausmas – kriokiantis duslintuvas

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-07-14 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-07-14 06:00
Kiauras duslintuvas garantuoja nemalonių garsų pliūpsnį. LŽ archyvo nuotrauka
Šil­tuo­ju se­zo­no me­tu pro ša­lį pra­skrie­jan­tis kur­ti­nan­tis čio­pe­ris – ano­kia nau­jie­na. Juo­kais tei­giant, ne­rei­kia nė čio­pe­rio, kad į jū­sų tra­so­je sklei­džia­mą gar­są dė­me­sį at­kreip­tų pra­ei­viai. Jei au­to­mo­bi­lio dus­lin­tu­vas pra­kiu­ro ar pra­rū­di­jo – triukš­mas ga­ran­tuo­tas.

Rū­di­ja iš iš­orės ir vidaus

Daž­nai pra­kiu­ru­sį dus­lin­tu­vą iš­duo­da ne tik pa­ša­li­niai gar­sai, bet ir sa­lo­ne užuo­džia­mas iš­me­ta­mų­jų du­jų kva­pas, ku­ris il­ges­nė­je ke­lio­nė­je ga­ran­tuo­ja ne­men­ką gal­vos skaus­mą. Jei dus­lin­tu­vo pa­žei­di­mai nė­ra stip­rūs, daž­nai pa­kan­ka dus­lin­tu­vą su­vi­rin­ti. Ta­čiau jei dus­lin­tu­vas yra smar­kiai su­rū­di­jęs, tai toks tai­sy­mas bus tik lai­ki­nas spren­di­mas.

Kaip tei­gia au­to­me­cha­ni­kai, eg­zis­tuo­ja du ko­ro­zi­jos pro­ce­sų ti­pai. Iš­ori­nių rū­džių at­si­ra­di­mą (iš iš­orės į vi­dų) le­mia apin­kos po­vei­kis iš­ori­niams au­to­mo­bi­lio ele­men­tams. To­kio ti­po ko­ro­zi­jos pa­vyz­dys yra rū­dys, at­si­ran­dan­čios ant ne­ap­sau­go­tų me­ta­li­nių au­to­mo­bi­lių da­lių, įskai­tant ir iš­me­ti­mo sis­te­mą. Jas su­ke­lia prie ma­žos oro tem­pe­ra­tū­ros šal­tuo­ju me­tu dus­lin­tu­vą vei­kian­ti drėg­mė ir ke­liuo­se bars­to­ma drus­ka.

Ki­tas rū­džių ti­pas yra vi­di­nės rū­dys (iš vi­daus į iš­orę), ku­rios su­si­for­muo­ja dus­lin­tu­vuo­se dėl kon­tak­to su drėg­me ir ki­to­mis che­mi­nė­mis me­džia­go­mis bei nuo­sė­do­mis, su­si­da­ran­čio­mis dėl iš­me­ta­mų­jų du­jų kon­den­sa­ci­jos, kai iš­me­ta­mo­ji sis­te­ma yra šal­ta.

„Ši prob­le­ma pa­vei­kia dau­ge­lį au­to­mo­bi­lių, ku­rie pa­pras­tai nau­do­ja­mi ne­di­de­liems at­stu­mams nu­va­žiuo­ti, nes to­kiu at­ve­ju iš­me­ta­mo­ji sis­te­ma nie­ka­da ne­pa­sie­kia tin­ka­mos tem­pe­ra­tū­ros, ku­ri leis­tų vi­siš­kai iš­ga­rin­ti vi­du­je dėl kon­den­sa­ci­jos pro­ce­so su­si­kau­pu­sį van­de­nį“, - pa­aiš­ki­no au­to­mo­bi­lių dirb­tu­vių me­cha­ni­kas Sau­lius Kon­tri­mas.

Jei ma­ši­na va­ro­ma ben­zi­ni­niu va­rik­liu, rei­kė­tų ne­sus­to­jant nu­va­žiuo­ti apy­tiks­liai 40 ki­lo­me­trų at­stu­mą – tik ta­da iš­me­ta­mo­ji sis­te­ma bus vi­siš­kai iš­džiū­vu­si. Kai vi­di­nių rū­džių pa­si­ro­do ant dus­lin­tu­vo iš­ori­nio pa­vir­šiaus, vi­di­nės da­lys, kaip vamz­džiai ir sie­ne­lės, jau ga­li bū­ti rim­tai ko­ro­zi­jos pa­žeis­tos ar­ba vi­siš­kai su­ar­dy­tos.

Siū­les bū­ti­na padengti

Dus­lin­tu­vų vi­ri­ni­mas yra pa­kan­ka­mai kruopš­tus dar­bas. Vi­suo­met už­duo­ki­te klau­si­mą meis­trui: ar vi­ri­nant dus­lin­tu­vą, vi­ri­ni­mo siū­lės bus pa­den­gia­mos karš­čiui at­spa­riais da­žais?

„Vi­sos vi­ri­ni­mo vie­tos pri­va­lo bū­ti pa­deng­tos da­žais tam, kad ap­sau­go­ti me­ta­lą nuo rū­di­ji­mo. Vi­ri­ni­mas me­ta­las yra vei­kia­mas di­džiu­lio karš­čio, to­dėl šva­rios, karš­čiui at­spa­riais da­žais ne­pa­deng­tos siū­lės, la­bai spar­čiai pa­si­den­gia rū­di­mis ir to­liau rū­di­ja. To­kios siū­lės po me­tų bus su­rū­di­ju­sios ir ti­kė­ti­na, kad pro­ce­dū­rą teks kar­to­ti“, - sa­kė S.kon­tri­mas.

Jei su­rū­di­ju­sį ir pa­se­nu­sį dus­lin­tu­vą su­vi­rin­ti ne­tiks­lin­ga ir jį rei­kia keis­ti nau­ju, pa­pras­tai yra kei­čia­ma dus­lin­tu­vo vi­du­ri­nio­ji da­lis ei­nan­ti nuo va­rik­lio pa­bai­gos iki pat ga­li­nio ba­ke­lio. Ge­ros būk­lės gba­ke­lis ga­li bū­ti pa­lie­ka­mas, o jei rei­kia – kei­čia­mas nau­ju. Tie­sa, ne­pa­mirš­ki­te, kad kei­čiant dus­lin­tu­vą rei­kės ir tar­pi­nių, jų taip pat bū­na la­bai įvai­rių. Su­jun­gi­mai kar­tais yra tvir­ti­na­mi ne tik varž­tais ir tar­pi­nė­mis, bet ir spy­ruok­lė­mis, kad dus­lin­tu­vas ga­lė­tų šiek tiek ju­dė­ti.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
2kart2  88.222.144.7 2014-07-14 08:14:54
Yra ir kita Lietuveles beda:zalias (nesusitupejes) jaunimelis nusiperka gerokai padeveta, taip vadinama, "skarbonke" ir vietoj to, kad susitvarkytu automobili saugiam vazinejimui reikalingiausia iranga,vazuokle, varikli ir t.t, pirmiausia ispjausto dulintuvo vidaus likucius ir ivirina, taip vadinama "kanalizacijos vamzdi".O tada laksto miesto (na ir kaimo) gatvemis, sukeldami neispasakyto garso blerbuma...Kaip itikinti sious pusprocius to nedaryti?Be keliu policijos neapseisime, turbut...
6 1  Netinkamas komentaras
Šeš­ta­die­nį mi­rė gydytojas Re­mi­gi­jus Nar­gė­la.
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Bal­ta­ru­si­jos opo­zi­ci­ja šeš­ta­die­nį su­ren­gė pi­ke­tą sos­ti­nės Mins­ko cen­tre, per ku­rį gy­ven­to­jai bu­vo ra­gi­na­mi pa­si­ra­šy­ti pe­ti­ci­ją, kad anks­tes­nei na­cio­na­li­nei bal­tos ir raudonos spal­vos vė­lia­vai [...]
JAV vy­riau­sy­bė šeš­ta­die­nį bai­gė for­ma­lų in­ter­ne­to prie­žiū­ros vaid­me­nį ir per­da­vė sai­ty­no ad­re­sų sis­te­mos val­dy­mą tarp­tau­ti­nei ne pel­no or­ga­ni­za­ci­jai.
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Vil­niu­je dviem skve­rams ke­ti­na­ma su­teik­ti su so­vie­tų oku­pa­ci­ja ko­vo­ju­sių par­ti­za­nų va­do Juo­zo Luk­šos-Dau­man­to bei Ukrai­nos var­dus.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Aly­taus „Dzū­ki­jos“ krep­ši­nin­kai gar­bin­gai prieš­ino­si Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tui“, ta­čiau sos­ti­nės klu­bas iš­li­ko vie­nin­te­lis dar ne­pa­ty­ręs pra­lai­mė­ji­mo „Te­te-a-Tete Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te. [...]
Ovi­di­jaus Ver­bic­ko rea­li­zuo­tas bau­di­nys at­ne­šė tris svar­bius taš­kus Klai­pė­dos „At­lan­tui“ Vil­niu­je. Tre­čio­je vie­to­je įsi­kū­ru­si uos­ta­mies­čio eki­pa an­trą sy­kį se­zo­ne įveikė čem­pio­na­to ly­de­rį [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Spa­lio 1-ąją Me­dar­do Čo­bo­to tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (MČTAU) sen­jo­rai iš­kil­min­gai pra­dė­jo nau­jus – jau dvi­de­šimt an­truo­sius – moks­lo me­tus. Tra­di­ciš­kai moks­lo metų pra­džios iš­va­ka­rė­se [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Šian­dien Ra­dai­liuo­se, Klai­pė­dos ra­jo­ne, ati­da­ry­tas pir­ma­sis Bal­ti­jos ša­ly­se ir di­džiau­sias Eu­ro­po­je apverstas gy­ve­na­ma­sis na­mas. 
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami