Gaminti užsienines mašinas – jau ne rusams

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2015-11-25 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2015-11-25 06:00
Rusijoje gali atsitikti ir taip, kad vietos gamyklos gamins tik rusiškas mašinas, nes kitokių rusai vargiai beįpirks.  LŽ archyvo nuotrauka
Ru­si­jos au­to­mo­bi­lių sta­tis­ti­kos agen­tū­ra „Av­tos­tat“ pra­ne­ša apie šiais me­tais pir­mą kar­tą nuo 2000-ųjų su­ma­žė­ju­sią už­sie­nio mar­kių au­to­mo­bi­lių ga­my­bą nau­do­jant vie­tos ga­my­bi­nius pa­jė­gu­mus.

Kaip ra­šo ru­sų lei­di­nys „Ve­do­mos­ti“, ke­tu­rio­li­ka me­tų iš ei­lės už­sie­nio kil­mės mar­kių au­to­mo­bi­lių ga­my­ba Ru­si­jo­je tik­tai au­go. Ne ru­siš­kos kil­mės mar­kės va­rė į kam­pą vie­tos au­to­mo­bi­lius ir sta­bi­liai di­di­no sa­vo rin­kos da­lį. 2014 me­tais ji su­da­rė jau net 75,5 pro­cen­to. Ta­čiau šiais me­tais pa­dė­tis pa­si­kei­tė iš es­mės. Oku­pa­vu­si Ukrai­nos Kry­mą, o vė­liau su­lau­ku­si Va­ka­rų eko­no­mi­nių sank­ci­jų Ru­si­ja šią sa­vai­tę pra­ne­ša, kad per me­tus – nuo 2014 me­tų rug­sė­jo iki 2015 me­tų to pa­ties mė­ne­sio – jos bend­ra­sis vi­daus pro­duk­tas smu­ko 3,8 pro­cen­to.

Kir­to „užsieniečiams“

Ka­tas­tro­fiš­kas eko­no­mi­kos nuo­smu­kis pir­miau­sia smo­gė ru­sų au­to­mo­bi­lių pra­mo­nei, ku­ri yra jau­triau­sia ne­igia­miems ūkio po­ky­čiams, nes jos va­ro­mo­ji jė­ga yra at­ei­ties lū­kes­čiai. Jei jie ge­ri – tuo­met vis­kas pui­ku, o jei blo­gi – ša­ka aki­mirks­niu pra­de­da gar­mė­ti į dug­ną.

„Ve­do­mos­ti“ duo­me­ni­mis, 2015 me­tų sau­sį-spa­lį, pa­ly­gin­ti su tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu per­nai, nau­jų au­to­mo­bi­lių ga­my­ba Ru­si­jo­je su­si­trau­kė 23,2 proc. – per de­šimt mė­ne­sių nuo vie­tos kon­ve­je­rių su­ge­bė­ta nu­ri­den­ti tik­tai 1,1 mln. nau­jų au­to­mo­bi­lių. Iš jų už­sie­nio kil­mės ma­ši­nų da­lis, kaip skel­bia „Av­tos­tat“, nuo sau­sio iki spa­lio 1 die­nos su­men­ko 4 proc. – iki 71,5 pro­cen­to. Ru­sų rin­kos ty­ri­mų bend­ro­vė „ASM-Hol­ding“ nu­ro­do dar di­des­nį rin­kos kri­ti­mą per tą pa­tį lai­ką – net 5,6 pro­cen­to. Pa­sak bend­ro­vės at­sto­vų, per 9 mė­ne­sius Ru­si­jo­je bu­vo su­rink­tos 656 803 už­sie­nio kil­mės leng­vo­sios ma­ši­nos.

Ne ru­siš­kos kil­mės leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių ga­my­ba smu­ko vi­so­se Ru­si­jos ga­myk­lo­se. Pa­vyz­džiui, Tol­ja­čio ir Iževs­ko mies­tuo­se vei­kia „Av­to­VAZ“ ga­myk­los, į ku­rias daug in­ves­ta­vo ir pra­ncū­zų au­to­mo­bi­lių al­jan­sas „Re­nault-Nis­san“. Jo­se sau­sį-rug­sė­jį „Nis­san“ ir „Re­nault“ au­to­mo­bi­lių bu­vo su­rink­ta 36,4 proc. ma­žiau. Iš Ka­li­ning­ra­do „Av­to­tor“ ga­myk­los pa­bė­go Ame­ri­kos GM kon­cer­nas, dėl to už­sie­nio kil­mės ma­ši­nų per de­vy­nis šių me­tų mė­ne­sius bu­vo nu­ri­den­ta 56,6 proc. ma­žiau. Per­pus kri­to ne ru­siš­kų au­to­mo­bi­lių ga­my­ba Vse­vo­ložs­ko ir Tol­ja­čio mies­tų „Ford-Sol­lers“ ga­myk­lo­se. Mask­vos „Re­nault“ ga­myk­lo­je to pa­ties pa­va­di­ni­mo pra­ncū­ziš­kų ma­ši­nų per 9 pir­muo­sius mė­ne­sius bu­vo pa­ga­min­ta 37 proc. ma­žiau.

Liūd­nas „La­dos“ ga­min­to­jų džiaugsmas

Tuo pa­čiu me­tu, anot „Ve­do­mos­ti“, di­dė­jo ru­siš­kos kil­mės leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių da­lis bend­ro­je Ru­si­jos rin­ko­je. Tar­kim, „La­da“ sa­vo da­lį pa­di­di­no 16,9 proc., UAZ – 2,9 pro­cen­to. Vis dėl­to tai yra men­ka pa­guo­da Ru­si­jo­je, ku­rios nau­jų ma­ši­nų par­da­vi­mo rin­ka vien spa­lį su­si­trau­kė 38,5 pro­cen­to. Esant to­kioms są­ly­goms kri­to vi­sų be iš­im­ties – ir už­sie­ni­nių, ir ru­siš­kų – nau­jų au­to­mo­bi­lių par­da­vi­mas.

Pa­sak „Ve­do­mos­ti“, ne ru­siš­kos kil­mės ma­ši­nų ga­my­ba trau­kia­si spar­čiau dėl to, kad tra­di­ciš­kai di­džiau­sias už­sa­ko­vas Ru­si­jo­je – vals­ty­bi­nis sek­to­rius per­ka vie­ti­nės kil­mės „La­da“, UAZ, „Ga­ze­le“ ir ki­tų mar­kių au­to­mo­bi­lius. Ši­taip ru­siš­kos ma­ši­nos dar už­si­ti­kri­na ir par­amą pa­gal va­di­na­mą­ją Ru­si­jos au­to­mo­bi­lių uti­li­za­ci­jos prog­ra­mą.

Be to, už­sie­nio mar­kių au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jai nu­ver­tė­jant rub­liui ne­ga­li ne­kel­ti kai­nų, kaip tai da­ro La­da“ ar UAZ ga­min­to­jai, nes steng­da­mie­si ne­pra­ras­ti ko­ky­bės dau­ge­lį bran­gių de­ta­lių ir maz­gų im­por­tuo­ja. Ru­siš­kų mar­kių ga­min­to­jai ga­li vers­tis ir be tie­kė­jų iš už­sie­nio.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Penk­ta­die­nio va­ka­rą še­šio­li­kai sa­vi­val­dy­bių įteik­ti „Auk­si­nės kri­vū­lės“ ap­do­va­no­ji­mai už pasiekimus skir­tin­go­se sri­ty­se.
Po­li­ci­ja tei­gia pa­sie­ku­si rim­tų pos­lin­kių iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dėl pla­taus mas­to ki­ber­ne­ti­nių at­akų, šį pa­va­sa­rį įvyk­dy­tų prieš Lie­tu­vos valstybės ins­ti­tu­ci­jų tink­la­la­pius.
Če­ki­jos prem­je­ras pa­pra­šė bri­tų mi­nis­trės pir­mi­nin­kės The­re­sos May su­stab­dy­ti smur­tą prieš če­kus, anot Pra­hos, pra­si­ver­žian­tį po bri­tų rin­kė­jų pri­im­to spren­di­mo iš­sto­ti iš Eu­ro­pos Są­jun­gos, [...]
Jung­ti­nės Tau­tos penk­ta­die­nį pers­pė­jo, kad maž­daug 100 tūkst. žmo­nių yra įstri­gę Pie­tų Su­da­no Jė­jaus mies­te, ku­ria­me jiems trūks­ta maisto ir me­di­ka­men­tų.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Rug­sė­jo mė­ne­sį pra­si­dė­jęs nau­ja­sis spor­ti­nių šo­kių se­zo­nas Lie­tu­vos at­sto­vams ža­da kaip niekada daug per­ga­lių.
Šių me­tų lie­pą su­si­tuo­kęs tris­de­šimt­me­tis bu­ši­do ko­vo­to­jas Ta­das Jon­kus at­vi­ras – šei­ma jam di­džiau­sias tur­tas.
„Šian­dien da­lin­siuo­si sa­vo pa­tir­ti­mi, kaip įveik­ti dep­re­si­ją, kaip ne­pa­si­duo­ti ir at­ras­ti ti­kė­ji­mą sa­vy­je. Ži­nau, kad Lie­tu­vo­je yra la­bai skau­di si­tua­ci­ja dėl didelio sa­vi­žu­dy­bių skai­čiaus. [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Pa­gal Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­les mar­gų­jų upė­ta­kių ne­ga­li­ma žve­jo­ti nuo spa­lio 1 d. iki gruo­džio 31 d., bet šį­syk drau­di­mas įsi­ga­lios spa­lio 3-ąją, praneša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Kaip in­for­muo­ja Na­cio­na­li­nis transp­lan­ta­ci­jos biu­ras prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, šie me­tai bus įsi­min­ti­ni dėl aki­vaiz­džiai ge­rė­jan­čios si­tua­ci­jos or­ga­nų donorystės ir transp­lan­ta­ci­jos [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami