Gamintojų mesta elektromobilio korta – pavojus naftos pramonei?

Deimantė DAUGINYTĖ, LRT.lt 2016-06-20 15:10
Deimantė DAUGINYTĖ, LRT.lt
2016-06-20 15:10
AFP/Scanpix nuotrauka
Po de­ga­lų skan­da­lo už sa­vo kal­tes at­sa­ky­ti teks ne tik Vo­kie­ti­jos au­to­mo­bi­lių gi­gan­tui „Volks­wa­gen“, klas­to­ju­siam tar­šos ban­dy­mų re­zul­ta­tus, bet ir Ja­po­ni­jos „Mit­su­bis­hi“, ku­ris de­šimt­me­čius klas­to­jo au­to­mo­bi­lių eko­no­miš­ku­mo ro­dik­lius. Ta­čiau ar ku­ru va­ro­mų au­to­mo­bi­lių skan­da­lams iš­blė­sus elek­tra va­ro­mos trans­por­to prie­mo­nės liks pa­trauk­lios? Ir jei liks, kaip tai at­si­lieps naf­tos pra­mo­nei? To­kių spe­ku­lia­ci­jų im­ta­si su­pras­tė­jus įpras­tų au­to­mo­bi­lių re­pu­ta­ci­jai.

„Re­nault Nis­san“ va­do­vas Car­lo­sas Ghos­nas po „Volks­wa­gen“ skan­da­lo tvir­ti­no, kad tai ti­krai ne­ska­tins dy­ze­li­nių trans­por­to prie­mo­nių po­pu­lia­ru­mo nei JAV, nei Ja­po­ni­jo­je.

Elek­tro­mo­bi­lius ir hib­ri­di­nius au­to­mo­bi­lius ga­mi­nan­čios kom­pa­ni­jos po skan­da­lo vy­lė­si, kad jis iš­eis į nau­dą. „Hon­da“ at­sto­vas Tos­hi­hi­ro Mi­be agen­tū­rai „Reu­ters“ tvir­ti­no, kad po 2020 m. dy­ze­li­niai au­to­mo­bi­liai ne­do­mi­nuos rin­ko­je. „Ti­ki­me, kad hib­ri­di­niai au­to­mo­bi­liai ga­li kon­ku­ruo­ti su dy­ze­li­niais“, – „Reu­ters“ tei­gė vie­nas „Toyo­ta“ pa­da­li­nių va­do­vų.

Ta­čiau ne vi­si ga­min­to­jai to­kie en­tu­zias­tin­gi dėl elek­tro­mo­bi­lių pa­ki­li­mo. „Fiat Chrys­ler“ va­do­vas Ser­gio Mar­chion­ne in­ter­viu „CAR Ma­ga­zi­ne“ sa­kė, kad elek­tro­mo­bi­liai ne­bus iš­si­gel­bė­ji­mas. S. Mar­chion­ne kal­bė­jo apie tai, kai ži­niask­lai­dai bu­vo pri­sta­to­mas „Tes­la Mo­del 3“, ku­riam pra­na­šau­ja­ma sėk­mė.

Bet ku­riuo at­ve­ju di­die­ji au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jai („Toyo­ta“, „Ge­ne­ral Mo­tors“, „Volks­wa­gen Group“, „Hyun­dai“, „Ford“ ir „Nis­san“) jau in­ves­tuo­ja mi­li­jar­dus do­le­rių į al­ter­na­ty­vių de­ga­lų tech­no­lo­gi­jų ty­ri­mus, pa­vyz­džiui, van­de­ni­lio ener­gi­jos ar elek­tros.

Ta­čiau „Fiat Chrys­ler“ va­do­vas ne­ma­no, kad elek­tro­mo­bi­liai bū­tų ra­cio­na­li de­ga­lais va­ro­mų au­to­mo­bi­lių pa­mai­na. Jis, su­kri­ti­kuo­da­mas „Tes­la“ ga­mi­nius, tei­gė, kad įmo­nė ku­ria iko­nas taip, kaip tai su sa­vo „iP­ho­ne“ da­ro ki­tas JAV gi­gan­tas „App­le“. S. Mar­chion­ne ar­gu­men­tuo­ja, kad „Fiat Chrys­ler“ ne­ga­mi­na elek­tro­mo­bi­lių, nes „ne­no­ri „Tes­la“ ga­min­to­jo tvai­ko“. Be to, kom­pa­ni­ja kol kas ne­su­ma­nė, kaip su­kur­ti eko­no­mi­nės kla­sės elek­tro­mo­bi­lį.

Elek­tro­mo­bi­lių ga­min­to­jai me­ta iššūkius

Ta­čiau ži­nan­tys, kaip kur­ti ne tik tra­di­ci­nius au­to­mo­bi­lius, dės­to am­bi­cin­gus pla­nus, ku­riuo­se – ir elek­tro­mo­bi­liai, ir van­de­ni­liu va­ro­mos trans­por­to prie­mo­nės. Iki 2020 m. „Hyun­dai“ už­sib­rė­žė ko­mer­ci­nei rin­kai pri­sta­ty­ti 26 al­ter­na­ty­vius mo­de­lius, įskai­tant še­šis elek­tro­mo­bi­lius ir dvi trans­por­to prie­mo­nes, va­ro­mas van­de­ni­lio tech­no­lo­gi­ja. Ne­pai­sant to, kad „Hyun­dai“ įžen­gė į hib­ri­di­nių au­to­mo­bi­lių rin­ką vė­lai, grei­tai pa­da­rė prog­re­są.

Ki­tas, kur kas su­dė­tin­giau įvei­kia­mas su­nku­mas, – pa­ga­min­ti elek­tro­mo­bi­lį, ku­rį pirk­tų, o ga­min­to­jas iš jo už­si­dirb­tų. Tai du skir­tin­gi da­ly­kai elek­tro­mo­bi­lių rin­ko­je. Tą pa­ste­bė­jo į al­ter­na­ty­vių au­to­mo­bi­lių tech­no­lo­gi­jų kū­ri­mą in­ves­tuo­jan­tis „Nis­san“.

Au­to­mo­bi­lių ana­li­ti­kas Chris­top­he­ris Rich­te­ris „Fi­nan­cial Ti­me“ tei­gė, kad gi­gan­tai dėl šios prie­žas­ties pa­skirs­to sa­vo pa­jė­gu­mus kur­da­mi hib­ri­di­nius au­to­mo­bi­lius. Ino­va­ci­jų kū­ri­mas bran­gai kai­nuo­ja ir ne­bū­ti­nai ko­mer­ciš­kai at­si­per­ka. Tą ilius­truo­ja be­veik anek­do­tu ta­pęs „Tes­la“ pa­vyz­dys: kai įmo­nė par­duo­da elek­tro­mo­bi­lį, pa­ti­ria nuo­sto­lių.

„Ge­ne­ral Mo­tors“ šią prob­le­mą spren­džia pra­dė­da­mas dirb­ti su prog­ra­mi­nės įran­gos kū­rė­ju „Goog­le“. Bend­ra­dar­bia­vi­mo tiks­las – per me­tus pa­ga­min­ti pir­mą­jį au­to­no­mi­nį elek­tro­mo­bi­lį. Jei „Ge­ne­ral Mo­tors“ pa­sieks už­sib­rėž­tų am­bi­ci­jų, jis taps elek­tro­mo­bi­lių ir au­to­no­mi­nių au­to­mo­bi­lių rin­kos ly­de­riu. Pats „Goog­le“ ti­ki­na ne­tu­rin­tis tiks­lo par­da­vi­nė­ti au­to­no­mi­nius au­to­mo­bi­lius, ku­rie tes­tuo­ja­mi už­sie­ny­je nuo 2009 m. „Goog­le“ ren­ka­si siū­ly­ti sa­vo prog­ra­mi­nę įran­gą au­to­mo­bi­lių kom­pa­ni­joms ir tap­ti dir­bi­nio in­te­lek­to sis­te­mų kū­rė­ja. „Fiat Chrys­ler“ ir­gi nau­do­ja­si in­ter­ne­to nar­šyk­lės kū­rė­jo pa­slau­go­mis ga­min­da­mas „Pa­ci­fi­ca“ au­to­no­mi­nius au­to­mo­bi­lius. Ta­čiau tai ne­už­kirs ke­lio „Goog­le“ megz­ti ry­šių su ki­tais rin­kos da­ly­viais.

„Ford“ ge­ne­ra­li­nis va­do­vas Mar­kas Field­sas ti­ki­na, kad au­to­mo­bi­lių rin­ka vis dar au­ga ir kom­pa­ni­ja sie­kia ne tik var­žy­tis su kon­ku­ren­tais, bet ir pa­ten­kin­ti klien­tų no­rus. Jis prog­no­zuo­ja, kad po ket­vir­čio am­žiaus vai­ruo­to­jai ga­lės mė­gau­tis iš­to­bu­lin­to­mis au­to­no­mi­nio vai­ra­vi­mo tech­no­lo­gi­jo­mis. M. Field­so spė­ji­mu, šie tech­no­lo­gi­niai at­nau­ji­ni­mai reikš ir iš­au­gu­sius au­to­mo­bi­lių par­da­vi­mus. Jis prog­no­zuo­ja, kad elek­tro­mo­bi­liai pigs, to­dėl jų pa­klau­sa di­dės. „Ford“ šiuo me­tu ma­to­mas ne tik kaip tie­sio­gi­nis „Tes­la“ var­žo­vas, bet ir am­bi­cin­gas pra­mo­ni­nin­kas – pats ga­mi­na au­to­no­mi­nių au­to­mo­bi­lių va­rik­lius.

Elek­tro­mo­bi­liai – rea­lus pa­vo­jus naf­tos rinkai

Šiuo me­tu pa­sau­li­nė­je naf­tos rin­ko­je – nuo­smu­kis. Spe­cia­lis­tai pa­ste­bi su­ak­ty­vė­ju­sį vai­ruo­to­jų su­si­do­mė­ji­mą elek­tro­mo­bi­liais, o ga­min­to­jai ne­pra­lei­džia pro­gos pa­si­rek­la­muo­ti naf­tos pra­mo­nės dar­buo­to­jų pi­ke­tų fo­ne.

Ta­čiau ar pa­ti elek­tro­mo­bi­lių rin­ka ga­li tie­sio­giai pa­veik­ti naf­tos pra­mo­nę? Nuo­mo­nės nu­sve­ria prog­no­zes į vie­ną pu­sę. Ne­prik­lau­so­mi eks­per­tai ener­ge­ti­kos klau­si­mais Sal­ma­nas Ghou­ri ir And­reas de Vrie­sas tink­la­piui oilp­ri­ce.com tei­gia, kad elek­tro­mo­bi­lių rin­ka pa­veiks naf­tos rin­ką ar­ti­miau­siu me­tu, o il­guo­ju lai­ko­tar­piu ga­li su­kel­ti šo­ki­ruo­jan­čių pa­da­ri­nių.

Ta­čiau di­džiau­sios JAV ne­vals­ty­bi­nės įmo­nės naf­tos ir du­jų pra­mo­nė­je „Ex­xon Mo­bil“ apž­val­go­je tei­gia­ma, kad 2040 m. elek­tro­mo­bi­liai ir ku­ru va­ro­mi au­to­mo­bi­liai su­da­rys ne dau­giau nei 4 proc. rin­kos. JAV ener­ge­ti­kos bend­ro­vė „Chev­ron“ prog­no­zuo­ja, kad per ar­ti­miau­sią pus­šim­tį me­tų au­to­mo­bi­lių rin­ka liks iš es­mės to­kia pa­ti.

Ta­čiau su­in­te­re­suo­ti au­to­mo­bi­lių rin­kos da­ly­viai ma­no, kad per­mai­nos ne­iš­ven­gia­mos ir jos bus ra­di­ka­lios. Vers­lo kon­sul­ta­ci­jų bend­ro­vės „Na­vi­gant Re­search“ spe­cia­lis­tai nu­ma­to, kad 2035 m. pa­sau­lio ke­liuo­se iš vi­so va­ži­nės apie 2 mlrd. trans­por­to prie­mo­nių. Šian­dien jų yra apie 1,2 mlrd.

Kiek iš tų mi­li­jar­dų bus elek­tro­mo­bi­liai? Eks­per­tai pa­tei­kia tris prog­no­zes. Vie­na ra­di­ka­liau­sių – šio de­šimt­me­čio pa­bai­go­je par­da­vi­mai pa­kils 60 proc., bet su­lė­tės 36 proc. 2021–2030 m. pe­rio­du. Dar 18 proc., anot bend­ro­vės „Na­vi­gant Re­search“, par­da­vi­mai smuk­tų 2031–2040 m. lai­ko­tar­piu. Ta­čiau „Na­vi­gant Re­search“ ana­li­ti­kai tvir­ti­na, kad nors vei­kiau­siai elek­tro­mo­bi­lių pra­mo­nė ne­pa­veiks naf­tos ga­vy­bos trum­puo­ju lai­ko­tar­piu, bet il­guo­ju lai­ko­tar­piu ga­li su­ma­žin­ti juo­duo­ju auk­su va­din­tos naf­tos po­rei­kį.

Pra­ncū­zi­jo­je nu­se­ko de­ga­lų upė, Ka­na­da tu­ri strategiją

Elek­tro­mo­bi­lių rin­ka ir naf­tos ga­vy­ba – su­si­ję da­ly­kai ir naf­tos tur­tin­gos ša­lys ga­li pa­veik­ti šiuos pro­ce­sus pa­čios. Pa­vyz­džiui, Ka­na­dos prem­je­rė Kath­leen Wyn­ne su ke­liais mi­nis­trais ini­ci­juo­ja, kaip ra­šo „The Glo­be and Mail“, 7 mlrd. do­le­rių ver­tės kli­ma­tą tau­so­jan­čią stra­te­gi­ją, ku­rio­je nu­ma­ty­ta aiš­ki vie­ta elek­tro­mo­bi­liams.

Ka­na­da ti­ki­si, kad iki 2025 m. ša­ly­je 12 proc. nu­per­ka­mų au­to­mo­bi­lių bus įkrau­na­mi elek­tra. Ta­čiau ana­li­ti­kai spė­jo su­kri­ti­kuo­ti stra­te­gi­ją. Spe­cia­lis­tas iš kon­sul­ta­vi­mo įmo­nės „Frost & Su­lli­van“ Ku­ma­ras Sa­ha tvir­ti­na, kad nu­ma­ty­ti skai­čiai yra ne­rea­lis­tiš­ki. „Pa­ti­kė­ki­te ma­ni­mi, no­rė­čiau ma­ty­ti gat­vė­se dau­giau elek­tro­mo­bi­lių la­biau nei kas nors ki­tas, bet 5 proc. [e­lek­tro­mo­bi­lių ša­lies trans­por­to rin­ko­je] 2020 m. ir 12 proc. 2025 m... Ma­nau, tai tru­pu­tį ne­rea­lis­tiš­ka“, – „Ya­hoo Fi­nan­ce“ sa­kė K. Sa­ha. On­ta­ri­jo eko­no­mi­nio vys­ty­mo­si mi­nis­tras Bra­das Du­gui­das pri­pa­ži­no, kad yra klau­si­mų inf­ras­truk­tū­ros ir tech­no­lo­gi­jų sri­ty­se, ku­riuos dar rei­kia iš­spręs­ti iki sėk­min­go stra­te­gi­jos įgy­ven­di­ni­mo.

Pra­ncū­zi­jo­je vyks­tant naf­tos pra­mo­nės dar­buo­to­jų strei­kams, eu­ro­pie­čiai pra­dė­jo pa­lan­kiau žiū­rė­ti į tra­di­ci­nių au­to­mo­bi­lių al­ter­na­ty­vas.

„Re­nault“ su­ma­niai pa­si­nau­do­jo su­kru­ti­mu ir pra­dė­jo kam­pa­ni­ją, skir­tą rek­la­muo­ti nau­ją elek­tro­mo­bi­lį „Zoe“. „Pran­cū­zi­jo­je ne­tu­ri­me de­ga­lų, bet tu­ri­me „Zoe“, – „Twit­ter“ pa­sky­ro­je ra­šė ga­min­to­jo at­sto­vai. Pra­ne­ši­mas iš­syk su­lau­kė tūks­tan­čių pri­ta­ria­mų ži­nu­čių. Kaip ne­pra­dė­si ža­vė­tis elek­tra, kai de­ga­li­nė­se nė­ra ku­ro.

„Re­nault“ gi­ria­si sa­vo kam­pa­ni­jos re­zul­ta­tais – esą jų „Zoe“ mo­de­liu do­mė­jo­si 50 proc. dau­giau var­to­to­jų. Dar vie­nas pri­va­lu­mas au­to­mo­bi­lių rin­kos žai­dė­jui – elek­tro­mo­bi­lių sa­vi­nin­kai tei­kė pa­siū­ly­mus vai­ruo­to­jams nu­temp­ti jų ku­ru va­ro­mus au­to­mo­bi­lius. Pa­sek­da­mos „Re­nault“ pa­vyz­džiu so­cia­li­nė­se me­di­jo­se sa­vo elek­tro­mo­bi­lius rek­la­ma­vo ir „Kia“, „Ci­troen“ bei „Vol­vo“.

Ga­min­to­jai tu­ri rea­lių vil­čių, nes, „LMC Au­to­mo­ti­ve“ duo­me­ni­mis, per­nai Pra­ncū­zi­ja bu­vo an­tra pa­gal dy­dį elek­tro­mo­bi­lių rin­ka Eu­ro­po­je po Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės. Ta­čiau ne tik šios dvi Se­no­jo že­my­no ša­lys pa­si­žy­mi elek­tro­mo­bi­lių rin­ko­je. Pa­vyz­džiui, Nor­ve­gi­jos vy­riau­sy­bė tu­ri pla­nų užd­raus­ti de­ga­lais va­ro­mas trans­por­to prie­mo­nes iki 2025 m.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Taip  78.58.195.65 2016-06-20 19:02:20
Alternatyvūs automobiliai ateina į rinką kosminiu greičiu ir sparčiau nei tikėjausi. Matyt naftos magnatai per silpni yra šiuolaikiniam pasauliui ir nesukontroliuoja procesų. Arba bus priversti pusvelčiui pardavinėti naftą arba ji taip ir liks neišpompuota. Koks man tikslas šiandien perkant naują automobilį tarkim už 50 000 eurų, pirkti dizelinį ar benzininį ir per metus papildomai išleisti 1000-3000 eurų? kai galiu nusipirkti elektrinį ir už tuos 1000-3000 eurų geriau nuskristi atostogų į Karibus. O kur dar suteikiamos lengvatos perkant elektromobilius. Jeigu galvojame ne tik apie savo subinę atsiprašant tai kur dar nauda gamtai. Alternativių automobilių technologijos vystotsi lyg ant mielių. Kažkas panašaus buvo kai atsirado mobilūs telefonai ir per dešimtmetį nuo vadinamų "plytų" išsivystė iki "smartų" kišeninių kompų.
0 0  Netinkamas komentaras
Sei­mas tre­čia­die­nį po pie­tų ke­ti­na pri­im­ti pir­mą­sias dar ne­įsi­ga­lio­ju­sį nau­ją­jį Dar­bo kodeksą to­bu­li­nan­čias pa­tai­sas.
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja vi­saip kra­to­si įsta­ty­mais jai nu­ma­ty­tos prie­vo­lės pri­žiū­rė­ti, kaip ša­ly­je vyk­do­ma ap­lin­ko­sau­gos vals­ty­bi­nė kon­tro­lė, ir no­ri, kad tai da­ry­tų ko­kia nors pa­val­di ins­ti­tu­ci­ja.
Bu­vęs Iz­rae­lio pre­zi­den­tas Shi­mo­nas Pe­re­sas mi­rė tre­čia­die­nį, pra­ėjus apie dviem sa­vai­tėms po pa­tir­to smar­kaus in­sul­to, pra­ne­šė jo as­me­ni­nis gy­dy­to­jas.
JAV de­mo­kra­tė Hil­la­ry Clin­ton ir res­pub­li­ko­nas Do­nal­das Trum­pas pir­ma­die­nį per ug­nin­gus pre­zi­den­to rin­ki­mų kam­pa­ni­jos de­ba­tus kal­bė­jo pa­kel­tu to­nu ir svai­dė­si įžei­di­mais. Likus še­šioms sa­vai­tėms [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Uos­ta­mies­tis tu­ris­ti­nį se­zo­ną pra­de­da ir bai­gia krui­zi­nių lai­vų vi­zi­tais, ta­čiau ge­rė­jan­tys tu­riz­mo ro­dik­liai men­kai te­vei­kia to­liau nuo uos­to esan­tį Va­ka­rų Lie­tu­vos re­gio­ną. Ap­jun­gu­sios iš­tek­lius [...]
Ne­praė­jus nė mė­ne­siui, kai da­lis pre­ky­bi­nin­kų ėmė­si ini­cia­ty­vos iš vi­sų al­ko­ho­lį per­kan­čių var­to­to­jų rei­ka­lau­ti as­mens ta­pa­ty­bę liu­di­jan­čio do­ku­men­to, Sei­mas jau nutarė įsta­ty­mu su­stab­dy­ti [...]
Tre­čia­die­nį Klai­pė­dos skulp­tū­rų par­ke vyks Ger­la­chų šei­mos paminklo ati­den­gi­mo iš­kil­mės.
Ber­čiū­nuo­se ne­tru­kus du­ris at­vers dva­si­nis cen­tras. Jis veiks pir­mo­jo Pa­ne­vė­žio vys­ku­po Ka­zi­mie­ro Paltaroko val­dy­to­je poil­sia­vie­tė­je.
Nau­ja­sis Eu­ro­pos fut­bo­lo aso­cia­ci­jų są­jun­gos (UE­FA) pre­zi­den­tas slo­vė­nas Alek­san­de­ris Če­fe­ri­nas kaip die­na ir nak­tis ski­ria­si nuo sa­vo pirm­ta­ko pra­ncū­zo Mi­che­lio Pla­ti­ni. Šis buvo pa­sau­li­nio ly­gio [...]
Nau­ją moks­lei­vių krep­ši­nio ly­gos (MKL) čem­pio­na­tą pra­dės 408 ša­lies ko­man­dos, o iš vi­so per se­zo­ną bus sužaista 4200 rung­ty­nių.
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
„Šel­pia­me var­gin­giau gy­ve­nan­čius vo­kie­čius, – iro­ni­za­vo Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos ins­ti­tu­to (LEI) di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas dr. Ro­lan­das Ur­bo­nas. – Ir per anks­tes­nę sep­ty­ne­rius metus vyk­dy­tą Eu­ro­pos [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami