Gariūnuose dviejų lygių sankryžą statys po trejų metų

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2016-04-19 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2016-04-19 06:00
Vilniečiai dažnai mato Gariūnų link susidariusias kelių kilometrų ilgio transporto grūstis, kurias sukelia turgavietės šviesoforas. LŽ archyvo nuotrauka
Vil­niaus va­ka­ri­nė­je da­ly­je vai­ruo­to­jus var­gi­na san­kry­žo­je prie Ga­riū­nų tur­ga­vie­tės var­tų vei­kian­tis vie­nin­te­lis švie­so­fo­ras. Itin jud­rio­je trans­por­to ar­te­ri­jo­je jis stab­do sos­ti­nės ap­link­ke­lių eis­mą ir su­ke­lia spūs­tis. Sos­ti­nės val­džia ža­da, kad šio švie­so­fo­ro ne­be­liks po tre­jų me­tų, įgy­ven­di­nus nau­jus in­ves­ti­ci­jų pro­jek­tus. Ta­čiau aki­vaiz­du, kad da­bar­ti­nė via­du­kų inf­ras­truk­tū­ra lei­džia ma­ši­nų srau­tus jau šian­dien į tur­gų nu­kreip­ti ki­to­mis gat­vė­mis be jo­kių pa­pil­do­mų iš­lai­dų.

Eis­mui prie Ga­riū­nų tur­ga­vie­tės var­tų re­gu­liuo­ti švie­so­fo­ras nau­do­ja­mas nuo ne­at­me­na­mų lai­kų. Jis sto­vi Pa­ne­riš­kių ir Ga­riū­nų gat­vių san­kir­to­je bei pa­skirs­to eis­mo srau­tus – iš tur­ga­vie­čių ir į jas bei į ke­lis ki­tus ob­jek­tus. Ga­riū­nų gat­vė pla­ti, tu­ri du via­du­kus ir še­šias eis­mo juo­stas bei ža­lią­ją juo­stą per vi­du­rį – ti­kras pros­pek­tas. Ka­dai­se ji bu­vo ta­ry­tum nuo Vil­niaus cen­tro ve­dan­čios Os­lo gat­vės tą­sa, ku­ri va­žiuo­jant į pie­tus įsi­lie­da­vo į siau­rą Kir­ti­mų gat­vę.

Ta­čiau Kir­ti­mų gat­vei ta­pus pla­čiu Vil­niaus Pie­ti­niu ap­link­ke­liu, o Os­lo gat­vei su­si­py­nus su mo­der­niu Vil­niaus Va­ka­ri­niu ap­link­ke­liu (prie jo šlie­ja­si ir Ga­riū­nų gat­vė), jais ga­li­ma va­žiuo­ti di­des­niu nei mies­tuo­se leis­ti­nu grei­čiu. Švie­so­fo­ras prie cen­tri­nių Ga­riū­nų tur­ga­vie­tės var­tų ta­po di­džiu­liu stab­džiu šim­tus mi­li­jo­nų eu­rų kai­na­vu­sių dvie­jų ap­link­ke­lių eis­mui – jis čia stab­do ma­ši­nų srau­tus.

Trans­por­to kamš­tis Va­ka­ri­nia­me aplinkkelyje

Per Pa­ne­riš­kių ir Ga­riū­nų gat­vių san­kry­žą kas­dien va­žiuo­ja itin di­de­lis įvai­raus trans­por­to srau­tas. Os­lo ir Ga­riū­nų gat­vės jun­gia net tris tarp­tau­ti­nės reikš­mės ma­gis­tra­li­nius ke­lius – A1 (Vil­nius-Kau­nas-Klai­pė­da), A2 (Vil­nius-Pa­ne­vė­žys) ir A4 (Vil­nius-Va­rė­na-Gar­di­nas), to­dėl Ga­riū­nus ker­ta vilks­ti­nės kro­vi­nius ve­žan­čių vil­ki­kų, ki­to su­nkio­jo trans­por­to. Leng­vai­siais au­to­mo­bi­liais į tur­gų su­va­žiuo­ja daug Lie­tu­vos ir ap­lin­ki­nių ša­lių tur­gaus pir­kė­jų, tran­zi­ti­nių au­to­mo­bi­lių, čia su­ei­na ir vie­šo­jo trans­por­to marš­ru­tai.

At­si­ra­dus Pie­ti­niam ir Va­ka­ri­niam ap­link­ke­liams, vi­sas šis trans­por­tas ne­su­da­ry­tų di­de­lių spūs­čių, jei jis ne­bū­tų stab­do­mas Ga­riū­nų švie­so­fo­ro. Be­je, šis, ro­dos, yra vie­nin­te­lis toks įtai­sas eis­mui re­gu­liuo­ti to­je sos­ti­nės da­ly­je ana­pus Ne­ries.

„Nu­tie­sus nau­jus ap­link­ke­lius ir iš­au­gus jų pra­lai­du­mui, ma­ši­nų grūs­čių čia ne­tu­rė­jo lik­ti. Bet ir dar­bo die­no­mis, ir šeš­ta­die­niais bei sek­ma­die­niais spūs­tys dėl tur­gaus švie­so­fo­ro pra­si­de­da jau nuo Laz­dy­nų til­to per Ne­rį, vos iš­va­žia­vus iš Va­ka­ri­nio ap­link­ke­lio, ar­ba ma­ši­nos sto­ja jau ap­link­ke­ly­je, gre­ta Ka­ro­li­niš­kių. Šil­tuo­ju me­tų lai­ku kiek­vie­ną šeš­ta­die­nį čia tie­siog ne­įma­no­ma va­žiuo­ti, nes vil­nie­čių ma­ši­nos nuo ry­to plūs­ta Klai­pė­dos link – į pa­jū­rį, bet jas dar Va­ka­ri­nia­me ap­link­ke­ly­je stab­do in­ten­sy­viai dir­ban­tis tur­gaus švie­so­fo­ras. Žmo­nės va­lan­das dūs­ta spūs­ty­se. Kam rei­kė­jo in­ves­tuo­ti šim­tus mi­li­jo­nų į mo­der­nius ap­link­ke­lius, jei ke­lią eis­mui užt­ve­ria vie­nin­te­lis tur­gaus švie­so­fo­ras?“ – pa­si­pik­ti­ni­mą „Lie­tu­vos ži­nioms“ lie­jo vil­nie­tis Čes­lo­vas V. (ti­kro­ji var­das ir pa­var­dė re­dak­ci­jai ži­no­mi).

Dvie­jų ly­gių san­kry­ža – vė­liau­siai iki 2019-ųjų

Pa­sak vil­nie­čio, to švie­so­fo­ro rei­kia ne­bent ša­lia Ga­riū­nų ir Pa­ne­riš­kių gat­vių įsi­kū­ru­sioms au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lėms – jo­se bū­na pri­grūs­ta ių tur­gaus klien­tų au­to­mo­bi­lių.

„Šiau­ri­nė­je Ga­riū­nų tur­ga­vie­tės da­ly­je, ma­no po­žiū­riu, yra dau­gy­bė vie­tos ma­ši­noms par­kuo­ti – te­rei­kia ke­lio ženk­lais ten nu­kreip­ti tur­gaus pre­kei­vių bei jų pir­kė­jų au­to­mo­bi­lius, užd­rau­dus jiems iš­va­žiuo­ti iš tur­ga­vie­tės į šią san­kry­žą. Ap­link tur­ga­vie­tę ei­nan­čios Ku­ro, Dub­liš­kių ir Jo­čio­nių gat­vės ją ap­juo­sia ir pa­sie­kia cen­tri­nius tur­gaus var­tus. Taip at­va­žiuo­ti au­to­bu­sais bū­tų pa­to­gu ir šio tur­gaus klien­tams, ku­rie da­bar bū­riais iš­bė­ga iš sto­te­lių į san­kry­žą, ne­pai­sy­da­mi nei ma­ši­nų, nei švie­so­fo­ro. Nu­si­lei­di­mai nuo Ga­riū­nų gat­vės via­du­kų po re­kons­truk­ci­jos – pui­kūs, kad ir ku­ria kryp­ti­mi va­žiuo­tum, ne­rei­kia nė eu­ro in­ves­tuo­ti. Ne­bent sos­ti­nės val­džia per rin­ki­mus pa­ža­dė­jo, jog Ga­riū­nų tur­ga­vie­tės pre­kei­viams ne­rei­kės pa­va­žiuo­ti ke­lias­de­šimt me­trų ap­si­suk­ti“, – iro­ni­za­vo ne­pa­ten­kin­tas Vil­niaus gy­ven­to­jas.

„Lie­tu­vos ži­nios“ sos­ti­nės gy­ven­to­jo klau­si­mą per­da­vė Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bei, ku­riai jau me­tus va­do­vau­ja li­be­ra­las me­ras Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius. Reak­ci­ja bu­vo ne­ti­kė­ta. Po po­ros die­nų ga­vo­me Li­no Bar­tu­se­vi­čiaus, Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės Mies­to ūkio ir trans­por­to de­par­ta­men­to Inf­ras­truk­tū­ros sky­riaus ve­dė­jo, raš­tiš­ką at­sa­ky­mą, ku­ria­me ža­da­ma vė­liau­siai per ar­ti­miau­sius tre­jus me­tus at­si­sa­ky­ti švie­so­fo­ro Vil­niaus Va­ka­ri­nia­me ap­link­ke­ly­je.

„Pla­nuo­ja­ma dvie­jų ly­gių san­kry­ža prie Ga­riū­nų tur­ga­vie­tės. Šiuo me­tu jau par­eng­ti pro­jek­ti­niai pa­siū­ly­mai su ke­le­tu ga­li­mų šios 2 ly­gių san­kry­žos įren­gi­mo va­rian­tų. Par­in­kus pri­im­ti­niau­sią va­rian­tą, šiais me­tais pra­dė­si­me tech­ni­nio pro­jek­to ren­gi­mo dar­bus. San­kry­žos įren­gi­mas pla­nuo­ja­mas 2017–2019 me­tais“, – ža­dė­jo L.Bar­tu­se­vi­čius.

Tie­sa, bū­si­mos san­kry­žos pro­jek­to ma­ke­tą bus ga­li­ma pa­ma­ty­ti tik šių me­tų ru­de­nį.

Ta­čiau doc. dr. Sau­gir­das Pu­kals­kas, Vil­niaus Ge­di­mi­no tech­ni­kos uni­ver­si­te­to Au­to­mo­bi­lių trans­por­to ka­ted­ros ve­dė­jas, at­krei­pė dė­me­sį, kad sos­ti­nė­je yra ir daug ki­tų vie­tų, kur tik dėl ne­lo­giš­ko trans­por­to įren­gi­nių iš­dės­ty­mo su­si­da­ro di­de­lės spūs­tys. „Pa­vyz­džiui, va­žiuo­jant iš Vil­niaus cen­tro Pa­ne­vė­žio link Uk­mer­gės gat­ve švie­so­fo­rų nė­ra ke­lis ki­lo­me­trus, ir juos ga­li įveik­ti vos per ke­lias mi­nu­tes. Ta­čiau vis­kas pa­si­kei­čia bai­gian­tis Uk­mer­gės gat­vei. Jei ne­ap­si­rin­ku, la­bai trum­po­je jos at­kar­po­je vai­ruo­to­jų lau­kia iš­kart bent ke­le­tas švie­so­fo­rų, ku­rie eis­mą pi­ko va­lan­do­mis tie­siog su­stab­do“, – pa­žy­mė­jo moks­li­nin­kas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Penk­ta­die­nio va­ka­rą še­šio­li­kai sa­vi­val­dy­bių įteik­ti „Auk­si­nės kri­vū­lės“ ap­do­va­no­ji­mai už pasiekimus skir­tin­go­se sri­ty­se.
Po­li­ci­ja tei­gia pa­sie­ku­si rim­tų pos­lin­kių iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dėl pla­taus mas­to ki­ber­ne­ti­nių at­akų, šį pa­va­sa­rį įvyk­dy­tų prieš Lie­tu­vos valstybės ins­ti­tu­ci­jų tink­la­la­pius.
Če­ki­jos prem­je­ras pa­pra­šė bri­tų mi­nis­trės pir­mi­nin­kės The­re­sos May su­stab­dy­ti smur­tą prieš če­kus, anot Pra­hos, pra­si­ver­žian­tį po bri­tų rin­kė­jų pri­im­to spren­di­mo iš­sto­ti iš Eu­ro­pos Są­jun­gos, [...]
Jung­ti­nės Tau­tos penk­ta­die­nį pers­pė­jo, kad maž­daug 100 tūkst. žmo­nių yra įstri­gę Pie­tų Su­da­no Jė­jaus mies­te, ku­ria­me jiems trūks­ta maisto ir me­di­ka­men­tų.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Rug­sė­jo mė­ne­sį pra­si­dė­jęs nau­ja­sis spor­ti­nių šo­kių se­zo­nas Lie­tu­vos at­sto­vams ža­da kaip niekada daug per­ga­lių.
Šių me­tų lie­pą su­si­tuo­kęs tris­de­šimt­me­tis bu­ši­do ko­vo­to­jas Ta­das Jon­kus at­vi­ras – šei­ma jam di­džiau­sias tur­tas.
„Šian­dien da­lin­siuo­si sa­vo pa­tir­ti­mi, kaip įveik­ti dep­re­si­ją, kaip ne­pa­si­duo­ti ir at­ras­ti ti­kė­ji­mą sa­vy­je. Ži­nau, kad Lie­tu­vo­je yra la­bai skau­di si­tua­ci­ja dėl didelio sa­vi­žu­dy­bių skai­čiaus. [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Pa­gal Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­les mar­gų­jų upė­ta­kių ne­ga­li­ma žve­jo­ti nuo spa­lio 1 d. iki gruo­džio 31 d., bet šį­syk drau­di­mas įsi­ga­lios spa­lio 3-ąją, praneša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Kaip in­for­muo­ja Na­cio­na­li­nis transp­lan­ta­ci­jos biu­ras prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, šie me­tai bus įsi­min­ti­ni dėl aki­vaiz­džiai ge­rė­jan­čios si­tua­ci­jos or­ga­nų donorystės ir transp­lan­ta­ci­jos [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami