Garso signalas svarbiau nei posūkio

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-06-25 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-06-25 06:00
Atstumai Izraelyje nėra dideli, daugelį vietų lengvai galima pasiekti suplanavus dienos kelionę automobiliu. Tomo Fedaravičiaus (LŽ) nuotraukos
Švent­va­giš­ka bū­tų ne­nu­ke­liau­ti į Šven­tą­ją Že­mę, tu­rint šiek tiek lais­vo lai­ko ir at­os­to­goms skir­tų san­tau­pų, kai iš Vil­niaus į Tel Avi­vą ir at­gal, pa­si­dai­rius pi­ges­nių oro li­ni­jų bi­lie­tų, ga­li­ma nu­skrie­ti už pen­kis šim­tus li­tų.

Į Iz­rae­lį ge­gu­žės pa­bai­go­je iš­ke­lia­vo­me be­veik trims sa­vai­tėms. Tiek lai­ko pa­ka­ko iš­mai­šy­ti šią sa­vi­tą ir ne­ti­kė­tu­mų ku­pi­ną ša­lį nuo šiau­rė­je esan­čios Ga­li­lė­jos iki pie­tuo­se, Rau­do­no­sios jū­ros pa­kran­tė­je įsi­kū­ru­sio Ela­to ku­ror­to.

Ke­lio­nė­je pa­vy­ko su­si­da­ry­ti ne ša­kė­mis dy­ku­mos smė­ly­je pieš­tą įspū­dį apie iz­rae­lie­čių vai­ra­vi­mo įpro­čius, jiems pa­tin­ka­mus au­to­mo­bi­lius, ke­lia­vi­mo vie­šuo­ju trans­por­tu ypa­ty­bes bei pui­kiai su­tvar­ky­tus šios ša­lies ke­lius.

Tei­sy­bės dė­lei iš­kart de­rė­tų pa­sa­ky­ti, kad au­to­mo­bi­lio Iz­rae­ly­je ne­si­nuo­mo­jo­me. Tai pa­da­ry­ti nė­ra pi­gu - at­ke­lia­vus į šią ša­lį pi­gu­mą de­rė­tų pa­mirš­ti iki tol, kol pa­si­bai­gus at­os­to­goms pa­ten­kin­ti sė­dė­si­te lėk­tu­ve ir mo­juo­si­te nu­tols­tan­čiam že­mės lo­pi­nė­liui, įsi­kū­ru­siam Vi­dur­že­mio jū­ros pa­kran­tė­je.

Pa­da­li­jus nu­ke­liau­tus ki­lo­me­trus, be­veik pu­sę marš­ru­to po vi­są ša­lį su­ko­rė­me pa­čiu pi­giau­siu tu­ris­tų trans­por­to bū­du, pa­si­ti­kė­da­mi ge­ra vai­ruo­to­jų va­lia ir iš­kel­tu nykš­čiu – au­tos­to­pu. Li­ku­sius ki­lo­me­trus įvei­kė­me iš­ties pa­to­giais ir pa­ly­gin­ti ne­bran­giais ža­liais tarp­mies­ti­niais au­to­bu­sais su X pa­vi­da­lo for­mos lo­go­ti­pu. Jais ke­lei­vius ve­ža di­džiau­sia Iz­rae­lio au­to­bu­sų bend­ro­vė „Eg­ged“.

Nors prieš ke­lio­nę ir ap­si­džiau­gė­me in­ter­ne­te pers­kai­tę, kad Iz­rae­lis – vie­na sve­tin­giau­sių ša­lių ke­liau­jan­tiems au­tos­to­pu, an­trą­ją at­os­to­gų die­ną iš­kė­lę nykš­tį Tel Avi­vo pa­kraš­ty­je prie pa­grin­di­nės trans­por­to ar­te­ri­jos, jun­gian­čios ša­lies šiau­rę ir pie­tus (pir­ma­sis tiks­las - už 100 ki­lo­me­trų esan­tis Na­za­re­tas), pa­ma­žu ėmė­me įsi­ti­kin­ti, kad ne vis­kas ga­li bū­ti tie­sa, kas pla­čia­ja­me in­ter­ne­te ra­šo­ma.

Neretai kelyje galima išvysti ir tokių krovinių.

Ži­no­ma, pri­klau­so nuo to, su kuo ly­gin­si. Jei su Nau­ją­ja Ze­lan­di­ja, kur, kaip juo­kau­ja vie­ti­niai čia­bu­viai, yra du ke­lia­vi­mo bū­dai – ar­ba stab­dai au­to­mo­bi­lį, ar­ba per­ki au­to­mo­bi­lį, kad pa­vež­tum au­tos­to­pu ke­liau­jan­čius ki­tus, tai ga­nė­ti­nai ny­ku. Ta­čiau ke­liau­jant au­tos­to­pu po Eu­ro­pą taip pat kar­tais ten­ka luk­te­lė­ti va­lan­dė­lę ki­tą, kol iš­ga­nin­gas au­to­mo­bi­lis su­sto­ja ir, įtai­sęs tu­ris­ti­nę kup­ri­nę ant už­pa­ka­li­nės sė­dy­nės, kles­te­li prie vai­ruo­to­jo, pra­dė­da­mas megz­ti nau­ją pa­žin­tį.

Bran­gus vai­ra­vi­mo malonumas

Di­džią­ją dau­gu­mą iš ke­lių de­šim­čių per ke­lio­nę Iz­rae­ly­je su­sto­ju­sių pa­vė­žė­ti vai­ruo­to­jų ga­li­ma bū­tų su­skirs­ty­ti į ke­lias gru­pes. Tai ar­ba jau­ni iz­rae­lie­čiai, pa­tys to­kiu bū­du ke­lia­vę už­sie­ny­je, ar­ba su už­sie­nie­tė­mis su­si­tuo­kę šios ša­lies pi­lie­čiai, ar­ba tu­ris­tai, pa­tys ša­lį mai­šan­tys nuo­mo­ja­mu au­to­mo­bi­liu.

At­stu­mai tarp Iz­rae­lio mies­tų ir gy­ven­vie­čių ne­di­de­li, to­dėl vil­ties, kad pir­mu su­stab­dy­tu au­to­mo­bi­liu nu­ke­liau­si­te į už šim­to ki­lo­me­trų esan­tį ke­lio­nės tiks­lą, ne­daug. Grei­čiau­siai teks pa­keis­ti bent tris ke­tu­rias pa­ke­lei­vin­gas ma­ši­nas. Skir­tin­gai nei JAV ar Vo­kie­ti­jo­je, kur į dar­bą žmo­nės ne­si­bo­di kas­dien va­žiuo­ti ke­lis šim­tus ki­lo­me­trų, iz­rae­lie­čiams, pra­tu­siems gy­ven­ti ne­di­de­lia­me plo­te, net ke­lias­de­šimt ki­lo­me­trų yra ne­ma­ža die­nos ke­lio­nė.

Vis dėl­to nuo­sa­vas au­to­mo­bi­lis dau­gu­mai žy­dų – bū­ti­nas at­ri­bu­tas. Net įver­ti­nę kos­mi­nes nau­jų ma­ši­nų šio­je ša­ly­je ir de­ga­lų kai­nas, iz­rae­lie­čiai nu­spren­džia, kad pa­to­gu­mas yra to ver­tas. Kiek­vie­ną die­ną Iz­rae­lio ma­gis­tra­li­niuo­se ke­liuo­se lyg ka­ra­va­nai nu­sid­rie­kia il­gos ma­ši­nų vilks­ti­nės, o di­die­ji mies­tai - Je­ru­za­lė ar Tel Avi­vas - dar­bo die­ną pi­ko va­lan­do­mis springs­ta nuo ne­si­bai­gian­čių spūs­čių.

Į eis­mo grūs­tis šios ša­lies vai­ruo­to­jai žiū­ri ga­na "ra­miai"... nuo­lat myg­da­mi gar­so sig­na­lą. Lie­tu­vo­je daž­nas jį var­gu ar pa­si­tel­kia­me ko­kį kar­tą per die­ną, pa­ža­din­da­mi prie san­kry­žos už­mi­gu­sį žiop­lį, o ten imi ma­ny­ti, kad vai­ruo­to­jai tu­ri su­kū­rę ko­kį slap­tą sig­na­lų šif­rą ir tu­pė­da­mi spūs­ty­je ne tik spė­ja gar­si­nio sig­na­lo dai­no­mis pa­si­la­bin­ti vie­ni su ki­tais, bet gal kaž­kaip ir pa­dis­ku­tuo­ti apie po­li­ti­ką bei de­ga­lų kai­nas - gar­si­niai sig­na­lai "dai­nuo­ja" ne­nu­til­da­mi.

Be­je, de­ga­lų kai­nos čia vie­nos di­džiau­sių pa­sau­ly­je: 95 mar­kės ben­zi­nas bent li­tu bran­ges­nis nei Lie­tu­vo­je. Bran­gūs Iz­rae­ly­je ir au­to­mo­bi­liai, ypač nau­ji. Net ša­lies trans­por­to mi­nis­tras Yis­rae­lis Kat­zas ne­se­niai par­agi­no gy­ven­to­jus ne­pirk­ti nau­jų ma­ši­nų tol, kol ne­bus su­val­dy­tas lu­pi­kau­jan­tis ke­lių šei­mų ran­ko­se su­telk­tas au­to­mo­bi­lių im­por­to kar­te­lis.

Daugelis žydų dėl kainų, galbūt dar ir dėl patogumo, renkasi prancūzų bei japonų gamintojų automobilius.

Be­je, Šven­to­jo­je Že­mė­je po­pu­lia­riau­sios ki­tos au­to­mo­bi­lių mar­kės nei Eu­ro­po­je. Dau­ge­lis žy­dų dėl kai­nų, gal­būt dar ir dėl pa­to­gu­mo, ren­ka­si pra­ncū­zų bei ja­po­nų ga­min­to­jų au­to­mo­bi­lius. Pa­va­rų dė­žė – au­to­ma­ti­nė, dar vie­nas įro­dy­mas, kad šios ša­lies vai­ruo­to­jams svar­biau­sia yra ne pa­pras­tu­mas ir pa­ti­ki­mu­mas, o pa­to­gu­mas.

Sa­vi­tas ke­lių etiketas

Nuo­šir­džiai ta­riu „a­čiū!“ ke­lioms de­šim­tims su­sto­ju­sių mus pa­vė­žė­ti vai­ruo­to­jų ir kai ku­rių jų vai­ra­vi­mo ga­bu­mams ne­tu­rė­čiau be­veik jo­kių prie­kaiš­tų. Bet tei­sy­bės ne­nus­lėp­si. Ne­ma­ža da­lis iz­rae­lie­čių, tū­lo eu­ro­pie­čio su­pra­ti­mu, vai­ruo­ja jei ne kaip ma­nia­kai, tai it ne­ap­sip­lunks­na­vę ere­liu­kai. Be­je, kal­bė­da­mi apie ke­lių chu­li­ga­nus, šios ša­lies vai­ruo­to­jai ne spar­nus jiems ar skiau­te­res au­gi­na, bet juos va­di­na „dai­gais“.

Ta­čiau ar ža­lias "dai­gas", ar se­niai su­žė­lęs - vi­du­ti­nis šios ša­lies vai­ruo­to­jas apie Ke­lių eis­mo tai­syk­les tu­ri sa­vi­tą su­vo­ki­mą. Ga­li­ma pa­ma­ny­ti, kad vai­ruo­ja už­ti­krin­tai tik tie, ku­rių toks dar­bas – dvie­jų juo­stų ke­liais dy­ku­mų kal­ny­nuo­se ir siau­ro­mis ki­bu­cų gat­ve­lė­mis kaip po sa­vo kie­mą nar­dan­tys au­to­bu­sų ir tak­si vai­ruo­to­jai. Ta­čiau dau­ge­lis ki­tų, at­ro­dy­tų, už vai­ro sė­da tik to­dėl, kad įsi­gi­jo ma­ši­ną, bet ne stro­piai vai­ra­vi­mo mo­kyk­lo­je au­to­mo­bi­lį val­dy­ti mo­kė­si.

Ži­no­ma, vi­sų į vie­ną len­ty­ną ne­su­dė­si, bet iz­rae­lie­čiai, pa­vyz­džiui, sto­ja ten, kur jiems šau­na į gal­vą - nors ir sau­gu­mo sa­le­lė­je ar net žie­di­nės san­kry­žos vi­du­ry­je, daž­nai už sa­vęs pa­lik­da­mi pyp­sin­čių ma­ši­nų spūs­tį. Baigs kal­bė­ti te­le­fo­nu ar­ba su­gal­vos, kad lai­kas va­žiuo­ti to­lyn, ta­da ir vi­sas kamš­tis kar­tu pa­ju­dės į prie­kį. Ti­kė­tis, kad prieš­ais jus va­žiuo­jan­tis au­to­mo­bi­lis suks ten, kur ro­do ar ne­ro­do jo po­sū­kio sig­na­las, taip pat ne­ver­ta. Net ir Iz­rae­lio po­li­ci­jos ve­da­ma sta­tis­ti­ka tei­gia, kad dau­giau eis­mo įvy­kių šio­je ša­ly­je nu­tin­ka dėl iš­sib­laš­ky­mo, o ne dėl al­ko­ho­lio var­to­ji­mo ar vir­šy­to grei­čio.

Bau­dos už Ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mus Iz­rae­ly­je ga­na di­de­lės. Pa­vyz­džiui, už ple­pė­ji­mą te­le­fo­nu be lais­vų ran­kų įran­gos at­sei­kė­si­te dau­giau nei 700 li­tų. Sau­gos dir­žus pri­va­lo se­gė­ti ne tik prie­ky­je, bet ir ant už­pa­ka­li­nės sė­dy­nės įsi­tai­sę ke­lei­viai. Po­li­ci­jos ke­liuo­se pil­na, daž­nai vyk­do­mi rei­dai, to­dėl ne­tu­rė­tu­mė­te nu­steb­ti, jei par­ei­gū­nas už ne­pri­seg­tą dir­žą pa­siū­lys su­si­mo­kė­ti nuo 200 iki 400 li­tų sie­kian­čią bau­dą.

Be­je, gal­būt ne­bū­ti­na, bet pri­min­siu: jei pa­žei­dė­te tai­syk­les ir po­li­ci­nin­kas jus su­stab­dė – šiukš­tu ne­siū­ly­ki­te ky­šio. Iz­rae­ly­je ban­dy­mas pa­pirk­ti po­li­ci­nin­ką yra kri­mi­na­li­nis nu­si­kal­ti­mas, už ku­rį ne tik tek­tų bran­giai su­mo­kė­ti, bet ir be­lan­gė­je at­si­dur­tu­mė­te.

Pa­ke­liui link Na­za­re­to mus su­sto­ju­sį pa­vež­ti Ez­rą vos už ke­lių ki­lo­me­trų „pro­fi­lak­tiš­kai“ pa­ti­krin­ti do­ku­men­tų su­stab­dė po­li­ci­jos eki­pa­žas. Jam at­sis­vei­ki­nus su par­ei­gū­nais, pa­klau­siau Ez­ros, ar po­li­ci­nin­kui Iz­rae­ly­je ga­li­ma įsiū­ly­ti ky­šį. Vai­ruo­to­jas ma­ne nu­žvel­gė to­kiu žvilgs­niu, lyg ką tik bū­čiau pa­leis­tas iš li­go­ni­nės su­nkių gal­vos trau­mų sky­riaus. „Ge­riau per­si­šauk sau ke­lį“, - tars­te­lė­jo jis man ka­po­ta ang­lų kal­ba ir to­liau pa­sa­ko­jo apie tre­čią sa­vo žmo­ną ir Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je be­si­mo­kan­čius vai­kus.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Rita  46.251.50.54 2014-06-25 17:10:49
Taip, tikra tiesa, pati ten buvau, pati viską mačiau.
3 0  Netinkamas komentaras
Po­li­ci­ja tei­gia pa­sie­ku­si rim­tų pos­lin­kių iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dėl pla­taus mas­to ki­ber­ne­ti­nių at­akų, šį pa­va­sa­rį įvyk­dy­tų prieš Lie­tu­vos valstybės ins­ti­tu­ci­jų tink­la­la­pius.
Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja (VMI) ti­kri­na Da­riaus Moc­kaus val­do­mo kon­cer­no „MG Bal­tic“ įmo­nes. VMI at­sto­vas pa­tvir­ti­no, kad tikrinamos 4 įmo­nės.
Jung­ti­nės Tau­tos penk­ta­die­nį pers­pė­jo, kad maž­daug 100 tūkst. žmo­nių yra įstri­gę Pie­tų Su­da­no Jė­jaus mies­te, ku­ria­me jiems trūks­ta maisto ir me­di­ka­men­tų.
JAV dien­raš­tis „U­SA To­day“ nu­kry­po nuo įpras­tos pra­kti­kos ir penk­ta­die­nį iš­reiš­kė pa­lai­ky­mą vie­nam iš pre­zi­den­to rinkimų kam­pa­ni­jos da­ly­vių.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Rug­sė­jo mė­ne­sį pra­si­dė­jęs nau­ja­sis spor­ti­nių šo­kių se­zo­nas Lie­tu­vos at­sto­vams ža­da kaip niekada daug per­ga­lių.
Šių me­tų lie­pą su­si­tuo­kęs tris­de­šimt­me­tis bu­ši­do ko­vo­to­jas Ta­das Jon­kus at­vi­ras – šei­ma jam di­džiau­sias tur­tas.
„Šian­dien da­lin­siuo­si sa­vo pa­tir­ti­mi, kaip įveik­ti dep­re­si­ją, kaip ne­pa­si­duo­ti ir at­ras­ti ti­kė­ji­mą sa­vy­je. Ži­nau, kad Lie­tu­vo­je yra la­bai skau­di si­tua­ci­ja dėl didelio sa­vi­žu­dy­bių skai­čiaus. [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Pa­gal Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­les mar­gų­jų upė­ta­kių ne­ga­li­ma žve­jo­ti nuo spa­lio 1 d. iki gruo­džio 31 d., bet šį­syk drau­di­mas įsi­ga­lios spa­lio 3-ąją, praneša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami