Garsūs lengvųjų automobilių gamintojai lietuvius pamiršo

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2014-04-28 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2014-04-28 06:00
BMW gamyba Kaliningrade vienu metu yra ir Rusijos pasididžiavimas, ir pašaipų objektas. "Avtotor.ru" nuotrauka
Bal­ta­ru­si­jos ži­niask­lai­da skel­bia, kad kai­my­nė­je ša­ly­je jau ar­ti­miau­siu me­tu bus pra­dė­tas su­rink­ti vie­nas iš tri­jų Ame­ri­kos kom­pa­ni­jos „Ge­ne­ral Mo­tors“ (GM) ga­mi­na­mų mo­de­lių - „Ca­dil­lac“, „Chev­ro­let“ ar­ba „O­pel“.

Ame­ri­kos kom­pa­ni­jos pla­nus Bal­ta­ru­si­jo­je at­sklei­dė lat­vių por­ta­las db.lv. Jo tei­gi­mu, jau lie­pos 3-ią­ją bend­ro­je bal­ta­ru­sių ir ang­lų įmo­nė­je „Ju­ni­son“ nuo kon­ve­je­rių pra­dės rie­dė­ti vie­na iš GM šei­mos ma­ši­nų. Pa­sak dv.lv., apie tai kal­bė­jo ame­ri­kie­čių kom­pa­ni­jos „Ge­ne­ral Mo­tors“ at­sto­vas Ru­si­jai ir Ne­prik­lau­so­mų Vals­ty­bių Sand­rau­gai An­dis Duns­ta­nas.

To­bu­li­na­si su „kinais“

Kol kas ne­aiš­ku, koks bus Mins­ke įsi­kū­ru­sios „Ju­ni­son“ pa­jė­gu­mas su­ren­kant GM au­to­mo­bi­lius. Tie­sa, už­da­ro ti­po Bal­ta­ru­si­jos ak­ci­nė­je bend­ro­vė­je 1997-2000 me­tais jau bu­vo su­ren­ka­mos pa­sau­li­nio gar­so leng­vo­sios ma­ši­nos „Ford Es­cort“, taip pat – ko­mer­ci­niai fur­go­nai „Ford Tran­sit“. Ta­da „Ju­ni­son“ pri­klau­sė ne bal­ta­ru­siams ir bri­tams, o bu­vo bend­ra Bal­ta­ru­si­jos ir Ame­ri­kos įmo­nė.

Kaip tvir­ti­na­ma „Ju­ni­son“ in­ter­ne­ti­nė­je sve­tai­nė­je, per me­tus bu­vo su­ren­ka­ma po maž­daug 6 tūkst. „Ford“, ta­čiau dėl „ma­žes­nio nei pa­siū­la au­to­mo­bi­lių po­pu­lia­ru­mo te­ko ga­my­bą stab­dy­ti“. Šiuo me­tu ga­myk­lo­je „Ju­ni­son“ su­ren­ka­mi au­to­mo­bi­liai Lie­tu­vo­je ma­žai gir­dė­tais pa­va­di­ni­mais „Liub­li­nas“, ki­niš­kas „Zo­tye“.

Greitai Baltarusijoje kartu su egzotiškais kinų „Zotye“ (nuotr.) bus pradėti gaminti amerikietiški „Cadillac“, „Chevrolet“ arba „Opel“ lengvieji automobiliai./LŽ archyvo nuotrauka

Nuo ita­liš­kų - prie vokiškų

Anks­čiau Len­ki­ja gar­sė­jo jo­je ga­mi­na­mais ma­žai­siais „Fiat“ au­to­mo­bi­liais. Vė­liau ita­lai pa­bė­go. Už­tat at­ėjo Vo­kie­ti­jos kon­cer­nas „Volks­wa­gen“. Poz­na­nės mies­te jau se­no­kai nuo kon­ve­je­rių rie­da leng­va­sis „Cad­dy“ ir ko­mer­ci­nis T5. Ta­čiau vo­kie­čiams vie­nos ga­myk­los Len­ki­jo­je per ma­žai - ne­se­niai „Volks­wa­gen Group“ pa­skel­bė in­ves­tuo­jan­ti 800 mln. eu­rų (apie 2,7 mlrd. li­tų) į dar vie­ną. Nau­jo­ji ga­myk­la iš­kils ša­lia Poz­na­nės.

„Gru­pė in­ves­tuos apie 3,4 mlrd. zlo­tų į nau­jos ga­myk­los sta­ty­bą Vžes­nio­je, ga­myk­lo­je, ku­ri ga­mins kro­vi­ni­nius fur­go­nus „Volks­wa­gen Craf­ter“, bus įdar­bin­ta per 2,3 tūkst. žmo­nių“, – prieš ku­rį lai­ką tei­gė Len­ki­jos vals­ty­bi­nė in­ves­ti­ci­jų agen­tū­ra.

Kaip pra­ne­ši­me ži­niask­lai­dai tvir­ti­no Vo­kie­ti­jos kon­cer­nas, ga­myk­la tu­rė­tų pra­dė­ti veik­ti jau 2014 me­tų pa­bai­go­je, o pir­mie­ji au­to­mo­bi­liai nuo kon­ve­je­rio tu­rė­tų nu­rie­dė­ti ket­vir­tą­jį 2016 me­tų ket­vir­tį. Vo­kie­čių au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jų in­ves­ti­ci­jos Len­ki­jo­je ga­li duo­ti nau­dos ir mū­sų ša­liai – ži­niask­lai­do­je bu­vo pa­si­ro­dę pra­ne­ši­mų, kad bend­ro­vė „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ ta­ria­si dėl „Volks­wa­gen“ de­ta­lių ga­be­ni­mo Ry­tų-Va­ka­rų trans­por­to ko­ri­do­riu­mi į Ki­ni­ją.

BMW epo­pė­ja Kaliningrade

Apie vo­kie­čių kom­pa­ni­jos BMW var­gus Ru­si­jos Ka­li­ning­ra­do sri­ty­je, kur dar 1997 me­tais šis au­to­mo­bi­lių ga­my­bos kon­cer­nas ati­da­rė ga­myk­lą, sklan­do le­gen­dos. Ta­čiau ru­sų bend­ro­vės „Av­to­tor“ ga­myk­lo­je nuo ko­ve­je­rių BMW rie­da iki šiol. Ma­ža to, tei­gia­ma, kad „Av­to­tor“ yra pir­mo­ji kom­pa­ni­ja už Vo­kie­ti­jos ri­bų, ku­riai ga­min­to­jai iš Ba­va­ri­jos pa­ti­kė­jo ga­min­ti 5 se­ri­jos BMW li­mu­zi­nus.

Kaip tei­gia­ma por­ta­le avo­tor.ru, Ka­li­ning­ra­do ga­myk­los 7 hek­ta­rų plo­te taip pat yra su­ren­ka­mi 3 ir 7 se­ri­jos BMW, vi­su­rei­giai BMW X3 ir X5, taip pat – kro­so­ve­ris BMW X6.

Iš ke­tu­rių vals­ty­bių, su ku­rio­mis Lie­tu­va tu­ri sau­su­mos sie­ną, tik­tai Lat­vi­jo­je nė­ra nau­jų leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių ga­myk­los. Ne­ga­mi­na­mi nau­ji leng­vie­ji au­to­mo­bi­liai ir Lie­tu­vo­je.

M.Plukys: "Tai, kad automobilių gamintojai ateina į Slovėniją ar vakarinę Lenkijos dalį – nieko nuostabaus"./LŽ archyvo nuotrauka

Au­to­mo­bi­lių pra­mo­nės užribyje

Min­dau­gas Plu­kys, „Nis­san“ au­to­mo­bi­lių at­sto­vės Lie­tu­vo­je, Lat­vi­jo­je ir Es­ti­jo­je bend­ro­vės „Nis­san Nior­dic OY“ ko­mu­ni­ka­ci­jos va­do­vas Bal­ti­jos ša­lims, prog­no­za­vo, jog bent jau leng­vų­jų „Nis­san“ ga­my­ba ar­ti­miau­siu me­tu var­gu ar at­eis į Lie­tu­vą. „Ka­dan­gi Lie­tu­va yra Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) ša­lis, pas mus ma­ši­nas ga­li­ma at­vež­ti be mui­tų iš ki­tų Bend­ri­jos ša­lių. Dau­gu­ma ES rin­kai skir­tų „Nis­san“ da­bar ga­mi­na­ma Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je. Dar yra ga­myk­lų Is­pa­ni­jo­je. Iš šių ša­lių į Lie­tu­vą ir at­ke­liau­ja „Nis­san“, - pa­sa­ko­jo LŽ pa­šne­ko­vas.

Jis at­krei­pė dė­me­sį, kad au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jai sten­gia­si kon­ve­je­rius pa­leis­ti ten, kur yra di­des­nė žmo­nių per­ka­mo­ji ga­lia. Ši­taip su­tau­po­ma, iš­ven­giant eks­pe­di­ja­vi­mo ir trans­por­ta­vi­mo pa­slau­gų, ku­rios ne­pi­giai kai­nuo­ja. „Tai, kad au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jai at­ei­na į Slo­vė­ni­ją ar va­ka­ri­nę Len­ki­jos da­lį – nie­ko nuo­sta­baus. Ša­lia – di­džiu­lės Ita­li­jos ir Vo­kie­ti­jos rin­kos, to­kių pir­kė­jų prie Lie­tu­vos sie­nų nė­ra“, - pa­ste­bė­jo M.Plu­kys.

Ru­si­jo­je ir ki­to­se Ry­tų ša­ly­se au­to­mo­bi­lių kon­cer­nai ga­myk­las sta­to steng­da­mie­si, M.Plu­kio tei­gi­mu, apei­ti di­de­lius mui­tus, ku­riuos tre­čio­sios vals­ty­bės tai­ko įve­ža­miems jau su­rink­tiems au­to­mo­bi­liams. „Ta­čiau vis­kas, kas pa­ga­min­ta Ru­si­jo­je, ir ski­ria­ma Ru­si­jai“, - sa­kė „Nis­san Nor­dic OY“ ko­mu­ni­ka­ci­jos va­do­vas Bal­ti­jos ša­lims.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Ka­ri­bų jū­ros re­gio­ne siau­čian­tis ura­ga­nas „Matt­hew“ su­stip­rė­jo iki penk­tos ka­te­go­ri­jos ir, ne­šda­mas pa­vo­jin­gus vė­jus ir lie­tų, ar­tė­ja link Ja­mai­kos, Hai­čio ir Ku­bos te­ri­to­ri­jų.
TAI­KA. Vie­nas iš tūks­tan­čių žmo­nių, ku­rie rug­sė­jo 26 die­ną rin­ko­si į pa­grin­di­nę Bo­go­tos, Ko­lum­bi­jo­je, aikš­tę švęs­ti tai­kos su­si­ta­ri­mo. Tą­dien Kar­ta­che­nos mies­te vyriausybė ir di­džiau­sia [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
Nuo ki­to se­zo­no „SMScre­dit.lt A ly­go­je“ ne­bus ri­bo­ja­mas Eu­ro­pos Są­jun­gos pi­lie­ty­bę tu­rin­čių žai­dė­jų skai­čius. Tuo tar­pu le­gio­nie­riams iš ne ES ša­lių bus tai­ko­mas pereinamasis tre­jų me­tų [...]
Po „SMScre­dit.lt A ly­gos“ per­trau­kos Jo­na­vos „Lie­ta­vos“ fut­bo­li­nin­kai spa­lio 2 d. vyks į Vil­nių, kur Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos (LFF) sta­dio­ne su­si­tiks su vie­na čem­pio­na­to lydere – „Tra­kų“ [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Šiuo me­tu ga­lio­jan­čią de­šimt­ba­lę ver­ti­ni­mo sis­te­mą Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tuo­se ke­ti­na­ma pa­keis­ti iki ki­to rug­sė­jo.
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami