Garsūs žmonės apie saugų eismą

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-08-18 09:18
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-08-18 09:18
L. Pobedonoscevas su šeima.  Asmeninio archyvo nuotrauka
Rug­sė­jo 5 die­ną, šeš­ta­die­nį, Vil­niu­je, prie Bal­to­jo til­to, vyks ne­mo­ka­mas ren­gi­nys “Eis­mo kiš­kiai“. Jo or­ga­ni­za­to­riai siū­lo tris po­kal­bius su ži­no­mais žmo­nė­mis apie vai­kų sau­gu­mą ke­ly­je. 

Ren­gi­nio me­tu po­li­ci­jos at­sto­vų pa­de­da­mi vai­kai ir tė­ve­liai spręs eis­mo si­tua­ci­jas spe­cia­liai su­kons­truo­to­je san­kry­žo­je. Mo­ky­tis gel­bė­ti gy­vy­bes pa­kvies Lie­tu­vos Rau­do­no­jo Kry­žiaus or­ga­ni­zuo­ja­ma pir­mo­sios pa­gal­bos mo­kyk­lė­lė. Kar­tu su vai­kais at­sa­kin­gai elg­tis gat­vė­je mo­ky­sis po­pu­lia­riau­sias ir my­li­miau­sias per­so­na­žas – Ka­kė Ma­kė. Me­ni­nė­se dirb­tu­vė­lė­se vai­kai tu­rės pro­gą nu­spal­vin­ti dai­li­nin­kės No­me­dos Mar­čė­nai­tės su­kur­to pie­ši­nio dė­lio­nę, ga­min­ti ir leis­ti ait­va­rus, o eko-dirb­tu­vė­lė­se iš an­tri­nių ža­lia­vų pa­tys kurs žais­lus ir au­to­mo­bi­liu­kus. Šven­ti­nia­me kon­cer­te vai­kams dai­nuos šau­nio­ji „Te­le bim-bam“ ko­man­da, lauks ma­giš­ka­sis Man­to Wi­zard pa­si­ro­dy­mas.

So­cia­li­nį ren­gi­nį ini­ci­juo­ja šei­mos sau­gu­mu be­si­rū­pi­nan­ti bend­ro­vė „Mo­ki­li­zin­gas“, kar­tu su Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­be, Lie­tu­vos Rau­do­nuo­ju kry­žiu­mi, Vil­niaus aps­kri­ties VPK ke­lių po­li­ci­jos val­dy­ba.

I. Žit­ku­vie­nė: vai­kų sau­gu­mui ke­ly­je bū­ti­ni kū­ry­bin­gi sprendimai

„In­ži“ ma­dos na­mų įkū­rė­jos, dra­bu­žių di­zai­ne­rės Ing­ri­dos Žit­ku­vie­nės du­kry­tei Sau­lei – dar tik še­še­ri, to­dėl į sa­va­ran­kiš­kas ke­lio­nes per gat­vę mer­gai­tė vie­na ne­ina. „Sau­ly­te pa­si­ti­kiu – ji at­sar­gi, ži­no ir pa­iso pa­grin­di­nių sau­gaus eis­mo tai­syk­lių, ta­čiau ne­pa­si­ti­kiu ap­lin­ki­niais eis­mo da­ly­viais. Per­ne­lyg daug kar­tų ma­čiau, kaip vie­nam au­to­mo­bi­liui su­sto­jus pra­leis­ti pės­čio­jo, ki­ta juo­sta at­švil­pia ir net ne­stab­dy­da­mas pra­skrie­ja ki­tas au­to­mo­bi­lis. Man at­ro­do, kad pa­gar­bos ke­ly­je dar ge­ro­kai trūks­ta,“ – sa­ko di­zai­ne­rė.

I. Žitkuvienė / Gerdos Mas nuotrauka

Gro­žį ir ma­dą ku­rian­ti I. Žit­ku­vie­nė ne­abe­jo­ja, kad es­te­tiš­ki, kū­ry­bin­gi spren­di­mai ga­li pri­si­dė­ti ir prie vai­kų sau­gu­mo ke­ly­je: „Prieš ku­rį lai­ką te­ko da­ly­vau­ti vie­na­me pro­jek­te, kur kū­rė­me ori­gi­na­lius at­švai­tus vai­kams. Ma­ty­tu­mė­te, su ko­kiu no­ru vai­kai ne­šio­ja dra­bu­žė­lius, ant ku­rių pri­siū­tos žais­min­gos de­ko­ra­ci­jos iš at­švai­ti­nės me­džia­gos! Ma­nau, kad ly­giai to­kiu pa­čiu pri­nci­pu ga­li­ma spręs­ti ir dau­ge­lį ki­tų sau­gu­mo klau­si­mų: jei vai­kas ne­no­ri dė­vė­ti dvi­ra­ti­nin­ko šal­mo – ieš­ko­ki­te to­kio, ku­ris sa­vo spal­vo­mis, pie­ši­niu vai­ką su­ža­vė­tų.“

L. Po­be­do­nos­ce­vas: pri­sis­kai­čius šiur­pios in­for­ma­ci­jos, bai­su iš­leis­ti vai­ką į gatvę

Ak­to­rius Leo­nar­das Po­be­do­nos­ce­vas pri­si­pa­žįs­ta jau­čiąs bai­mę, pa­leis­da­mas de­vyn­me­tę du­krą Emi­li­ją į gat­vę vie­ną – te­gul ir ne­di­de­liu at­stu­mu. „Kaip ir vi­si tė­vai, sa­vo mer­gai­tę tur­būt lai­ko­me ma­žes­ne nei ji yra iš ti­krų­jų, ir kar­tais per­dė­tai dėl jos bai­mi­na­mės. Ta­čiau man at­ro­do, kad tą bai­mę įva­ro ne tiek ne­pa­si­ti­kė­ji­mas vai­ku, kiek ži­niask­lai­dos nuo­lat sklei­džia­mos ne­ga­ty­vios, šiur­pi­nan­čios nau­jie­nos apie ne­lai­min­gus at­si­ti­ki­mus.“

V. Stakėnas / Asmeninio archyvo nuotrauka

Leo­nar­das pa­sa­ko­ja, kad be­ne di­džiau­sią po­vei­kį mer­gai­tei tu­rė­jo kon­kre­ti TV rek­la­ma: „Nuo ma­žų die­nų Emi­li­ja verk­da­vo kru­vi­no­mis aša­ro­mis se­ga­ma sau­gos dir­žais. Si­tua­ci­ja pa­si­kei­tė, kai du­kra pa­ma­tė gar­sią­ją rek­la­mą, trans­liuo­tą prieš ke­le­rius me­tus, apie mer­gai­tę, iš­skren­dan­čią pro prie­ki­nį stik­lą. Žiau­ri, la­bai ties­mu­ka, bet, kaip pa­si­ro­dė, ir la­bai pa­vei­ki rek­la­ma: po jos bai­gė­si Emi­li­jos pro­tes­tai ir pa­sip­rie­ši­ni­mas dėl dir­žų se­gi­mo­si.“

V. Sta­kė­nas: at­sa­kin­go el­ge­sio pir­miau­sia iš­mo­ko šeima

Mu­zi­kan­tas Vir­gis Sta­kė­nas ne­sle­pia, kad apie vai­kų sau­gu­mą au­to­mo­bi­ly­je ėmė su­si­mąs­ty­ti tik ta­pęs se­ne­liu: „Tu­riu tris anū­kus: de­vyn­me­tę Iza­be­lę ir pen­ke­rių me­tų dvy­nu­kus So­fi­ją ir Čar­lį. Jie gy­ve­na Ne­bras­kos vals­ti­jo­je, JAV. Nors šian­dien au­to­mo­bi­lio kė­du­tė vai­kus au­gi­nan­tiems tė­vams – įpras­tas da­ly­kas, bet aš apie jas ne­tu­rė­jau ža­lio su­pra­ti­mo. Vis dėl­to, anū­kams at­vy­kus pas se­ne­lius, jau iš­mo­ko­me, kad rei­kės ne tik lo­vy­čių, ve­ži­mė­lių, bet ir sau­gioms ke­lio­nėms skir­tų au­to­mo­bi­lių kė­du­čių.“

Šiuo me­tu kai­me gy­ve­nan­tis at­li­kė­jas sa­ko­si vi­sai ki­to­mis aki­mis ver­ti­nan­tis vai­kų el­ge­sį: „Sup­ran­tu, kad ne­užd­rau­si vai­kui va­žiuo­ti dvi­ra­čiu, ried­len­te, rie­du­čiais, bet ga­li kon­tro­liuo­ti pa­sek­mes ir ro­dy­ti pa­vyz­dį. Vis­kas pra­si­de­da šei­mo­je, čia pa­sė­ja­mas at­sa­kin­go el­ge­sio grū­das. Daž­nai tė­vai tu­ri sa­vo rū­pes­čių, bui­ties prob­le­mų ir pra­šo vai­ko „ne­suk man gal­vos“. Ta­čiau tas po­sa­kis ga­li ap­si­vers­ti taip, kad gal­vą nu­si­suks pats vaikas…“

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Sei­mas tre­čia­die­nį po pie­tų ke­ti­na pri­im­ti pir­mą­sias dar ne­įsi­ga­lio­ju­sį nau­ją­jį Dar­bo kodeksą to­bu­li­nan­čias pa­tai­sas.
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja vi­saip kra­to­si įsta­ty­mais jai nu­ma­ty­tos prie­vo­lės pri­žiū­rė­ti, kaip ša­ly­je vyk­do­ma ap­lin­ko­sau­gos vals­ty­bi­nė kon­tro­lė, ir no­ri, kad tai da­ry­tų ko­kia nors pa­val­di ins­ti­tu­ci­ja.
In­do­ne­zi­jos gel­bė­to­jai tre­čia­die­nį dėl ug­ni­kal­nio iš­si­ver­ži­mo iš vie­nos po­pu­lia­riau­sių žy­gių vie­tų eva­ka­vo apie 400 tu­ris­tų, dau­giau­siai už­sie­nie­čių, pranešė vie­nas par­ei­gū­nas.
Pa­sau­lio ban­ko val­dy­ba vien­bal­siai pri­ta­rė, kad šios or­ga­ni­za­ci­jos pre­zi­den­tas Ji­mas Yong Ki­mas dirb­tų an­trą ka­den­ci­ją, an­tra­die­nį pa­skel­bė šis pa­sau­li­nis sko­lin­to­jas.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Vie­nas di­džiau­sių ir gar­bin­giau­sių do­ku­men­ti­nio ki­no ren­gi­nių pa­sau­ly­je – tarp­tau­ti­nis Ams­ter­da­mo do­ku­men­ti­nio ki­no fes­ti­va­lis ID­FA – pa­kvie­tė pri­sta­ty­ti nau­jau­sią režisieriaus Aud­riaus Sto­nio [...]
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Šie­met fes­ti­va­lio pa­grin­di­nis šū­kis yra „Į akis kren­tan­tis ki­nas“, tai yra toks, ku­ris žiū­ro­vo ne­pa­lie­ka abe­jin­go, ku­ris ge­ba pra­juo­kin­ti, pra­links­min­ti, lai­ky­ti įtam­po­je, bet ir su­jau­di­na [...]
Uos­ta­mies­tis tu­ris­ti­nį se­zo­ną pra­de­da ir bai­gia krui­zi­nių lai­vų vi­zi­tais, ta­čiau ge­rė­jan­tys tu­riz­mo ro­dik­liai men­kai te­vei­kia to­liau nuo uos­to esan­tį Va­ka­rų Lie­tu­vos re­gio­ną. Ap­jun­gu­sios iš­tek­lius [...]
Ne­praė­jus nė mė­ne­siui, kai da­lis pre­ky­bi­nin­kų ėmė­si ini­cia­ty­vos iš vi­sų al­ko­ho­lį per­kan­čių var­to­to­jų rei­ka­lau­ti as­mens ta­pa­ty­bę liu­di­jan­čio do­ku­men­to, Sei­mas jau nutarė įsta­ty­mu su­stab­dy­ti [...]
Tre­čia­die­nį Klai­pė­dos skulp­tū­rų par­ke vyks Ger­la­chų šei­mos paminklo ati­den­gi­mo iš­kil­mės.
Ber­čiū­nuo­se ne­tru­kus du­ris at­vers dva­si­nis cen­tras. Jis veiks pir­mo­jo Pa­ne­vė­žio vys­ku­po Ka­zi­mie­ro Paltaroko val­dy­to­je poil­sia­vie­tė­je.
An­tra­die­nį pra­si­dė­jo an­tro­jo tu­ro ko­vos UE­FA Čem­pio­nų ly­go­je, o cen­tri­nė­je dvi­ko­vo­je su­si­ti­ko Dort­mun­do „Bo­rus­sia“ ir Mad­ri­do „Real“.
Ute­nos „Ju­ven­tus“ krep­ši­nin­kai per­ga­lin­gai pra­dė­jo FI­BA Čem­pio­nų ly­gos at­ran­kos eta­pą. An­ta­no Si­rei­kos ko­man­da vė­lų an­tra­die­nio va­ka­rą sve­čiuo­se 83:81 (26:26, 23:18, 17:22, 17:15) pa­lau­žė [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
„Šel­pia­me var­gin­giau gy­ve­nan­čius vo­kie­čius, – iro­ni­za­vo Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos ins­ti­tu­to (LEI) di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas dr. Ro­lan­das Ur­bo­nas. – Ir per anks­tes­nę sep­ty­ne­rius metus vyk­dy­tą Eu­ro­pos [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos gam­ti­nin­kai gre­ti­ma­me kie­me, su­ta­rę su gy­ven­to­jais, va­kar nu­pjo­vė ten au­gu­sias uo­sia­la­pio kle­vo at­ža­las ir no­ri dar kar­tą par­agin­ti žmo­nes ko­vą su invazinėmis rū­ši­mis, kad [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami