Gegužę – antrasis Lietuvoje elektromobilių maratonas

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-02-29 20:00
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-02-29 20:00
Jau an­trus me­tus iš ei­lės ge­gu­žę Lie­tu­vo­je ren­gia­mas elek­tro­mo­bi­lių ma­ra­to­nas. 

10 eki­pa­žų var­žy­sis, ku­ris pir­mas įveiks at­stu­mą nuo Vil­niaus iki Pa­lan­gos. Ma­ra­to­no or­ga­ni­za­to­riai – „E­ner­gi­jos tie­ki­mas“, „Nis­san“ ir žur­na­lo „Top Gear“ re­dak­ci­ja – sie­kia ska­tin­ti nau­jos, eko­lo­giš­kos ir vis pa­to­ges­ne tam­pan­čios trans­por­to prie­mo­nės plė­trą.

„E­lek­tro­mo­bi­liai – tai at­ei­ties trans­por­tas. No­ri­me pri­si­dė­ti prie šios, ap­lin­ką ma­žiau ter­šian­čios, trans­por­to prie­mo­nės po­pu­lia­ri­ni­mo“, – tei­gia ne­prik­lau­so­mo elek­tros tie­kė­jo „E­ner­gi­jos tie­ki­mas“ di­rek­to­rius Vid­man­tas Sa­lie­tis.

Elek­tro­mo­bi­lių ma­ra­to­nas „Į­si­krauk su Ener­gi­jos tie­ki­mu: Vil­nius – Pa­lan­ga su Nis­san LEAF“ šie­met vyks ge­gu­žės 6–7 die­no­mis. No­rą da­ly­vau­ti jau par­eiš­kė Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės, Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­jos, pra­mo­gų pa­sau­lio bei ži­niask­lai­dos at­sto­vai. Kiek­vie­ną eki­pa­žą su­da­rys du as­me­nys.

Vi­si ma­ra­to­no da­ly­viai var­žy­sis 100% elek­tri­niais „Nis­san LEAF“ su nau­ją­ja 30 kWh ba­te­ri­ja, to­dėl lenk­ty­nių nu­ga­lė­to­ją nu­lems tei­sin­gas marš­ru­to ir op­ti­ma­laus grei­čio pa­si­rin­ki­mas bei eki­pa­žo su­ma­nu­mas. O nu­ga­lė­to­jų lau­kia ir ypa­tin­gas pri­zas. DFDS, vie­na stam­biau­sių tarp­tau­ti­nių kel­tų li­ni­jų ir mi­ni krui­zų kom­pa­ni­jų Eu­ro­po­je, iš kar­to po fi­ni­šo juos ir jų „Nis­san LEAF“ nu­pluk­dys į Šve­di­jos Karls­ham­no uos­tą. Grei­čiau­sias Lie­tu­vo­je elek­tro­mo­bi­lių eki­pa­žas tu­rės ga­li­my­bę ne tik įver­tin­ti Šve­di­jo­je su­kur­tą elek­tro­mo­bi­lių inf­ras­truk­tū­rą, bet ir pui­kiai pra­leis­ti sa­vait­ga­lį.

„Jei per­nai pir­ma­ja­me elek­tra va­ro­mų au­to­mo­bi­lių ma­ra­to­ne var­žė­si 10 eki­pa­žų su įvai­rių ga­min­to­jų elek­tro­mo­bi­liais, tai šie­met da­ly­viai rung­sis ab­so­liu­čiai vie­no­dais, nau­jau­siais „Nis­san Leaf“ elek­tro­mo­bi­liais“, – pa­ti­ki­no vie­nas ren­gi­nio ini­cia­to­rių, žur­na­lo „Top Gear“ vy­riau­sia­sis re­dak­to­rius Ka­ro­lis Ju­dzen­ta­vi­čius.

Šis mo­de­lis pa­si­rink­tas ne­at­si­tik­ti­nai, nes „Nis­san“ šie­met pri­sta­tė ge­ro­kai pa­to­bu­lin­tą „LEAF“ elek­tro­mo­bi­lį su tal­pes­ne 30 kWh ba­te­ri­ja, vie­nu įkro­vi­mu įvei­kian­tį net iki 250 km at­stu­mą.

Kaip ir per­nai, lai­mės due­tas, grei­čiau­siai įvei­kęs 337 ki­lo­me­trų ke­lią nuo star­to Vil­niu­je iki fi­ni­šo Pa­lan­go­je.

„Ga­li­ma prog­no­zuo­ti, kad da­ly­viai, be­si­var­žan­tys vie­no­dais nau­jau­siais „Nis­san LEAF“, tu­rės pa­si­telk­ti vi­sas eko­no­miš­ko va­žia­vi­mo ži­nias ir pa­si­rink­ti elek­tro­mo­bi­lio įkro­vi­mo stra­te­gi­ją“, – sa­kė ma­ra­to­ną ren­gian­čios VšĮ „Au­toe­ven­tus“ di­rek­to­rius Da­rius Grin­ber­gas.

Pa­sak jo, vie­ną lai­ki­ną elek­tros ener­gi­jos pa­pil­dy­mo sto­te­lę Kryž­kal­ny­je įrengs UAB „E­lek­tro­mo­bi­liai“, ta­čiau lenk­ty­nių da­ly­viams teks pa­tiems mo­du­liuo­ti ke­lio­nės marš­ru­tą ir at­ras­ti ma­žiau­siai ener­gi­jos eik­vo­jan­tį grei­tį. Pa­si­nau­do­ti or­ga­ni­za­to­rių sto­te­le ne­bū­ti­na, ga­li­ma ieš­ko­ti ki­tų įkro­vi­mo vie­tų iš anks­to su­si­ta­rus su ka­vi­nių, užei­gų šei­mi­nin­kais.

Vi­si ma­ra­to­ne da­ly­vau­jan­tys „Nis­san LEAF“ elek­tro­mo­bi­liai bus se­ka­mi „E­cof­leet“ sis­te­ma, iš ku­rios vaiz­dą rea­liu lai­ku ma­tys ne tik ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­riai ar tei­sė­jai, bet ir lenk­ty­nių fa­nai, ap­si­lan­kę vie­na­me iš pa­grin­di­nių ša­lies in­ter­ne­to por­ta­lų.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
Bu­da­peš­te šeš­ta­die­nį vė­lai va­ka­re Bu­da­peš­to cen­trą su­krė­tė stip­rus „ne­ži­no­mos kil­mės“ spro­gi­mas, nuo ku­rio nu­ken­tė­jo du pro šalį ėję po­li­ci­nin­kai.
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra, [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
„Skry­bė­lai­čių ka­ra­lie­nė“ – tai is­to­ri­ja apie pa­grin­di­nės vei­kė­jos gy­ve­ni­mo ke­lio­nę ir jos virs­mą, kai drą­sa ir ryž­tas pa­de­da įveikti di­džiau­sius iš­ban­dy­mus.
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami