Gegužę mašinų registravimą gerino reeksportas

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2015-06-03 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2015-06-03 06:00
Gegužę, palyginti su balandžiu, naujų "Renault" registravimas Lietuvoje padidėjo beveik dviem trečdaliais.  LŽ archyvo nuotrauka
Ge­gu­žės mė­ne­sį Lie­tu­vos nau­jų leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių re­gis­tra­vi­mas ūg­te­lė­jo 6 pro­cen­tais. Šios rin­kos au­gi­mas ša­ly­je fik­suo­ja­mas tre­čią mė­ne­sį iš ei­lės.

Pre­li­mi­na­riais bend­ro­vės "Au­to­ty­ri­mai" duo­me­ni­mis, gau­tais pa­gal Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) reg­la­men­tuo­tą me­to­di­ką iš­ana­li­za­vus vals­ty­bės įmo­nės (VĮ) "Re­gi­tra" pa­teik­tus pra­di­nius duo­me­nis, nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­ka trau­kė­si tik va­sa­rį. Tie­sa, trau­ki­ma­sis bu­vo la­bai ma­žas – vos 0,2 pro­cen­to. Ko­vą Lie­tu­vo­je nau­jų leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių, pa­ly­gin­ti su tuo pa­čiu 2014 me­tų mė­ne­siu, įre­gis­truo­ta 13 proc. dau­giau, ba­lan­dį – net 20 proc. dau­giau.

Leng­vo­jo ko­mer­ci­nio trans­por­to nuosmukis

Ge­gu­žę Lie­tu­vos ju­ri­di­niai ir fi­zi­niai as­me­nys, pa­sak „Au­to­ty­ri­mų“, įre­gis­tra­vo 1548 nau­jas leng­vą­sias ma­ši­nas. Ty­ri­mų bend­ro­vės tei­gi­mu, va­ro­mo­ji mū­sų ša­lies rin­kos jė­ga ir to­liau yra stip­ri reeks­por­to pa­klau­sa. „Au­to­ty­ri­mai“ skel­bia, kad ge­gu­žės mė­ne­sį iš įre­gis­truo­tų nau­jų au­to­mo­bi­lių 213 iš­re­gis­truo­ti dar iki mė­ne­sio pa­bai­gos, o dar bent 48 jų bus iš­re­gis­truo­ti ar­ti­miau­siu me­tu.

„Au­to­ty­ri­mų“ at­as­kai­to­je taip pat nu­ro­do­ma, kad ge­gu­žės mė­ne­sį as­me­ni­nėms reik­mėms skir­tų leng­vų­jų ma­ši­nų re­gis­tra­vi­mas ūg­te­lė­jo 9 proc. - iki 1467 vie­ne­tų, bet 16 proc. (iki 175) smuk­te­lė­jo leng­vų­jų ko­mer­ci­nių au­to­mo­bi­lių rin­ka. Dau­giau­sia nau­jų leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių pra­ėju­sį mė­ne­sį bu­vo įre­gis­truo­ta ge­gu­žės 28-ąją (147), ma­žiau­siai – ge­gu­žės 11-ąją (22).

Pra­ėju­sį mė­ne­sį, kaip skel­bia „Au­to­ty­ri­mai“, Lie­tu­vos nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­ko­je į pir­mą­ją vie­tą pa­ki­lo "Fiat" mar­kė (bu­vo įre­gis­truo­tos 257 šios mar­kės ma­ši­nos), an­trą­ją užė­mė "Volks­wa­gen" (223), o tre­čio­ji vie­ta ati­te­ko mar­kei "Ško­da" (177). LŽ pri­me­na, kad ba­lan­džio mė­ne­sio ly­de­rė, „Au­to­ty­ri­mų“ pa­teik­tais duo­me­ni­mis, bu­vo „Volks­wa­gen“ (289), „Re­gi­tros“ duo­me­ni­mis - „Toyo­ta“ (218).

“Fiat“ po­pu­lia­riau­sios au­to­mo­bi­lių mar­kės Lie­tu­vo­je ti­tu­lą su­sig­rą­ži­no po mė­ne­sio per­trau­kos. Ita­lų mar­kė ant aukš­čiau­sio pa­ky­los laip­te­lio pa­gal mė­ne­sio re­zul­ta­tus bu­vo ko­vą, kai re­gis­truo­tos 274 ma­ši­nos. „Fiat“ nu­ga­lė­jo ir 2014-ai­siais, kai, ty­ri­mų bend­ro­vės „Da­ta­Cen­ter“ duo­me­ni­mis, Lie­tu­vo­je bu­vo re­gis­truo­ti 2104 nau­ji šios mar­kės au­to­mo­bi­liai.

Ge­gu­žę iš as­me­ni­nės pa­skir­ties ma­ši­nų mo­de­lių dau­giau­sia įre­gis­truo­ta "Fiat 500" (175), "Ško­da Oc­ta­via" (84) ir "Volks­wa­gen Pa­ssat" (56 ). Iš leng­vų­jų ko­mer­ci­nių au­to­mo­bi­lių di­džiau­sio pir­kė­jų su­si­do­mė­ji­mo su­lau­kė "Fiat Dob­lo" (21).

Pa­sak „Au­to­ty­ri­mų“, 2015 me­tų sau­sį-ge­gu­žę Lie­tu­vo­je iš vi­so įre­gis­truo­ti 7884 nau­ji leng­vie­ji au­to­mo­bi­liai, ar­ba 13 proc. dau­giau nei tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu pra­ėju­siais me­tais (6991).

Per „Re­gi­tros“ ob­jek­ty­vą – dau­giau pesimizmo

VĮ „Re­gi­tra“ tink­la­la­py­je pa­tei­kia­mi duo­me­nys nė­ra to­kie op­ti­mis­ti­niai, ko­kius pa­tei­kė „Au­to­ty­ri­mai“. Pa­sak „Re­gi­tros“, ge­gu­žę į Ke­lių trans­por­to prie­mo­nių re­gis­trą bu­vo įtrauk­tos vos 1442 nau­jos leng­vo­sios ma­ši­nos, o tai yra net 106 au­to­mo­bi­liais, ar­ba 6,8 proc., ma­žiau, nei skel­bia „Au­to­ty­ri­mai“.

Skir­tin­gai nei ba­lan­džio mė­ne­sio at­as­kai­to­se, ku­rio­se bend­ro­vė „Au­to­ty­ri­mai“ mė­ne­sio rin­kos nu­ga­lė­to­ja bu­vo pa­skel­bu­si „Volks­wa­gen“, o „Re­gi­tra“ - „Toyo­ta“, ge­gu­žę pri­va­čios ir vals­ty­bės įmo­nės pa­skelb­ti pir­mų tri­jų vie­tų lai­mė­to­jai ne­sis­ki­ria. Ta­čiau iš „Re­gi­tros“ at­as­kai­tos aiš­kė­ja, kad pra­ėju­sį mė­ne­sį „Fiat“ įre­gis­tra­vo 43, „Volks­wa­gen“ - 53, „Ško­da“ - 10 au­to­mo­bi­lių ma­žiau, nei nu­ro­dy­ta „Au­to­ty­ri­mų“ at­as­kai­to­je.

„Re­gi­tros“ pa­tei­kia­mi duo­me­nys taip pat ro­do, jog ge­gu­žės mė­ne­sio nau­jų au­to­mo­bi­lių re­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tus ly­gi­nant su ba­lan­džio fik­suo­tas net 25,7 proc. rin­kos smu­ki­mas. Iš mar­kių pra­ėju­sį mė­ne­sį, pa­ly­gin­ti su ba­lan­džiu, kaip skel­bia VĮ „Re­gi­tra“ at­as­kai­ta, dau­giau­sia smu­ko „Toyo­ta“ (40,3 proc.), o la­biau­siai au­go „Re­nault“ (60,5 proc.) re­gis­tra­vi­mas.

Bū­ti­na pa­žy­mė­ti, kad šie­met ba­lan­dis kol kas bu­vo tas mė­nuo, kai nau­jų leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių, „Re­gi­tros“ duo­me­ni­mis, įre­gis­truo­ta dau­giau­sia (1709), to­liau ei­na ge­gu­žė (1442), sau­sis (1405), ko­vas (1263), va­sa­ris (1055).

Nau­jų au­to­mo­bi­lių re­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tai Lie­tu­vo­je pa­gal mar­kes 2015 m. ge­gu­žės mėn.*

VietaMarkėĮre­gis­truo­ta au­to­mo­bi­lių (vnt.)Po­ky­tis (proc.)**
1."Fiat"214-16,4
2."Volks­wa­gen"170-23,1
3."Ško­da"167-11,6
4."Toyo­ta"154-40,3
5."Nis­san"100-23,1
6."Opel"75-30,5
7."Ford"58+38,1
8."Kia"54+20
9."Re­nault"48+60,5
10."Da­cia"44-18,9

* Pa­gal VĮ "Re­gi­tra"

** Ly­gi­nant su 2015 m. ba­lan­džiu.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Kad val­dan­čių­jų ža­da­mos nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so (DK) pa­tai­sos bū­tų pri­im­tos iki ka­den­ci­jos pa­bai­gos, Sei­mo na­riams te­rei­kia no­ro. Jei par­la­men­ta­rai šio dar­bo ne­at­lik­tų, la­biau­siai, eks­per­tų tei­gi­mu, [...]
TAI­KA. Vie­nas iš tūks­tan­čių žmo­nių, ku­rie rug­sė­jo 26 die­ną rin­ko­si į pa­grin­di­nę Bo­go­tos, Ko­lum­bi­jo­je, aikš­tę švęs­ti tai­kos su­si­ta­ri­mo. Tą­dien Kar­ta­che­nos mies­te vyriausybė ir di­džiau­sia [...]
Šio­mis die­no­mis po­pie­žius Pra­nciš­kus vie­ši Kau­ka­zo re­gio­ne. Va­kar jis at­skri­do į Gru­zi­ją, o ry­toj lan­ky­sis Azer­bai­dža­ne. Abie­jo­se ša­ly­se gy­ve­na la­bai ma­žai ka­ta­li­kų. Azerbaidžane be­veik 95 [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
Iš­vyks­tan­čios žvaigž­dės, by­ran­tis klu­bai, per pu­sę su­ma­žė­jęs žiū­ro­vų su­si­do­mė­ji­mas – to­kia su­nku­mus iš­gy­ve­nan­čio Ukrainos fut­bo­lo nū­die­na.
2020 me­tų To­ki­jo olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se žiū­ro­vai iš­vys pen­kias nau­jas spor­to ša­kas. Į olim­pi­nę prog­ra­mą įtrauk­tas spor­ti­nis lai­pio­ji­mas, bang­len­čių ir ried­len­čių spor­tas, ma­ža­sis beis­bo­las [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Pa­gal Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­les mar­gų­jų upė­ta­kių ne­ga­li­ma žve­jo­ti nuo spa­lio 1 d. iki gruo­džio 31 d., bet šį­syk drau­di­mas įsi­ga­lios spa­lio 3-ąją, praneša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami