Geležinkelininkai padės neįgaliesiems

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-06-24 06:00
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-06-24 06:00
Šalies geležinkelininkai neįgaliems traukinių keleiviams skelbiasi parengę malonių staigmenų.  Alinos Ožič nuotrauka
Bend­ro­vė „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ (LG), kaip so­cia­liai at­sa­kin­ga įmo­nė, šią sa­vai­tę pa­si­ra­šė bend­ra­dar­bia­vi­mo su­si­ta­ri­mą su aso­cia­ci­ja „Lie­tu­vos ne­įga­lių­jų fo­ru­mas“. Abi ša­lys įsi­pa­rei­go­jo bend­ra­dar­biau­ti ini­ci­juo­jant ir įgy­ven­di­nant bend­rus pro­jek­tus, su­si­ju­sius su ne­įga­lių ir ri­bo­tos ju­dė­se­nos ke­lei­vių ap­tar­na­vi­mo ge­ri­ni­mu, sa­ko­ma LG pra­ne­ši­me ži­niask­lai­dai.

Bend­ro­vė pa­kvie­tė aso­cia­ci­jos at­sto­vus į nau­jo dy­ze­li­nio trau­ki­nio 730 ML, kur­suo­jan­čio marš­ru­tu Vil­nius-Klai­pė­da-Vil­nius, pri­sta­ty­mą. Ne­įga­lie­ji pa­tys ga­lė­jo įver­tin­ti trau­ki­ny­je įreng­tas spe­cia­li­zuo­tas ram­pas, skir­tas ne­įga­lių­jų ve­ži­mė­lių nau­do­to­jams pa­to­giai įva­žiuo­ti į trau­ki­nius ir iš jų, sa­ni­ta­ri­nius maz­gus, pa­gal­bos iš­kvie­ti­mo myg­tu­kus tiek trau­ki­nio iš­orė­je, tiek vi­du­je, karš­tų gė­ri­mų au­to­ma­tus, ku­rie pri­tai­ky­ti sa­va­ran­kiš­kai nau­do­tis žmo­nėms su ne­ga­lia.

Ne­įga­lie­ji džiau­gė­si, kad nau­jie­ji trau­ki­niai yra pri­tai­ky­ti jų po­rei­kiams, ta­čiau iš­reiš­kė ir nuo­gas­ta­vi­mų dėl kliū­čių, su ku­rio­mis su­si­du­ria­ma pa­ten­kant iki trau­ki­nio. To­dėl nu­spręs­ta šią va­sa­rą vyk­dy­ti pro­jek­tą „Ke­lio­nė nuo au­to­mo­bi­lio ar vie­šo­jo trans­por­to iki trau­ki­nio“. Ini­cia­ty­vos tiks­las – pa­ma­ty­ti, su ko­kiais iš­šū­kiais ten­ka su­si­dur­ti ne­įga­lie­siems ir ras­ti bū­dų, kaip juos iš­spręs­ti ar pa­leng­vin­ti. Su­si­ti­ki­mo me­tu pa­brėž­ta, kad at­ei­ty­je kiek­vie­nas nau­jas pro­jek­tas bū­tų ren­gia­mas gal­vo­jant apie žmo­nes su ne­ga­lia ar ki­tus spe­cia­lių po­rei­kių tu­rin­čius ke­lei­vius.

Bend­ro­vė „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ nuo 2008 me­tų įsi­gi­jo de­šimt dviaukš­čių elek­tri­nių trau­ki­nių, ku­riuo­se yra spe­cia­lios ram­pos, skir­tos ne­įga­lių­jų ve­ži­mė­lių nau­do­to­jams ir vyks­tan­čiais marš­ru­tais N.Vil­nia-Kau­nas-N.Vil­nia bei N.Vil­nia-Tra­kai-N.Vil­nia. Nuo 2013 m. pra­dė­ti eksp­loa­tuo­ti trys dy­ze­li­niai trau­ki­niai, ku­riuo­se yra įmon­tuo­ti kel­tu­vai ne­įga­lie­siems, vyks­tan­tiems mar­šu­tu Vil­nius-Mins­kas-Vil­nius, Vil­nius-Tur­man­tas-Vil­nius bei Vil­nius-Šiau­liai-Vil­nius.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
* * *  78.57.207.184 2016-06-24 07:43:11
Teko važiuoti maršrutu "Klaipėda-Vilnius", kai vyko bandomasis reisas. Deja, realybė kiek kitokia, nei pristatoma visuomenei. Žemagrindis įėjimas padeda ir neįgaliesiems, ir problemų neturintiems keleiviams. Bet neįgalieji ir lieka žemagrindėje zonoje (tambūre), nes vagonas pasiekiamas lipant 3 laiptelius, o ten net turėklų nėra. Su lagaminu lipančiam problemų kyla, net bijau pagalvoti apie neįgaliuosius. Kelias iki Vilniaus tolimas, tad gali prireikti WC. Kaip neįgalusis turėtų jį pasiekti, jei WC vienas traukinio pradžioje, o neįgalusis, tarkim, traukinio viduryje. Kaip jam pakilti ir nusileisti tais laiptais? Traukinio palydovės šokinėjo tik apie kažkokius dėdes, kurie kalbėjo lenkiškai. Kai šalia sėdinti moteris paprašė kavos, liepė eiti prie aparato ir pasiimti. Moteris nuėjo ir suprato, kad nepasiims, nesiryžo per du vagonus (12 laiptelių) nešti karštą atvirą kavą - pabūgo dėl keleivių, kuriuos aplietų, jei traukinys trūktelėtų. Liko be kavos, bet visą kelią kalbėjomės, kam naudingas toks pirkinys, apie kurį iš anksto neskelbta.Kam vaidinti bandomąjį reisą, jei tokių traukinių pripirkta daugybė (matėm Radviliškyje ir Vilniuje). Visą kelią prie vienintelio WC rikiavosi nemenka eilė. Ar taip turi būti?
1 0  Netinkamas komentaras
Ups  78.60.168.138 2016-06-24 06:14:45
Ir neigalieji vaziuos gelzkeliais, ar juos vers tai daryti?...
0 0  Netinkamas komentaras
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja vi­saip kra­to­si įsta­ty­mais jai nu­ma­ty­tos prie­vo­lės pri­žiū­rė­ti, kaip ša­ly­je vyk­do­ma ap­lin­ko­sau­gos vals­ty­bi­nė kon­tro­lė, ir no­ri, kad tai da­ry­tų ko­kia nors pa­val­di ins­ti­tu­ci­ja.
Ga­lin­giau­sios pa­sau­lio vals­ty­bės va­do­vo rin­ki­mų ba­ta­li­jos ati­džiai ste­bi­mos ir Lie­tu­vo­je. Pir­mie­ji de­ba­tai mū­sų ša­lies po­li­ti­kams ir eks­per­tams pa­li­ko vie­no­dą įspū­dį – kumščiai lai­ko­mi už [...]
Bu­vęs Iz­rae­lio pre­zi­den­tas Shi­mo­nas Pe­re­sas mi­rė tre­čia­die­nį, pra­ėjus apie dviem sa­vai­tėms po pa­tir­to smar­kaus in­sul­to, pra­ne­šė jo as­me­ni­nis gy­dy­to­jas.
JAV de­mo­kra­tė Hil­la­ry Clin­ton ir res­pub­li­ko­nas Do­nal­das Trum­pas pir­ma­die­nį per ug­nin­gus pre­zi­den­to rin­ki­mų kam­pa­ni­jos de­ba­tus kal­bė­jo pa­kel­tu to­nu ir svai­dė­si įžei­di­mais. Likus še­šioms sa­vai­tėms [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Uos­ta­mies­tis tu­ris­ti­nį se­zo­ną pra­de­da ir bai­gia krui­zi­nių lai­vų vi­zi­tais, ta­čiau ge­rė­jan­tys tu­riz­mo ro­dik­liai men­kai te­vei­kia to­liau nuo uos­to esan­tį Va­ka­rų Lie­tu­vos re­gio­ną. Ap­jun­gu­sios iš­tek­lius [...]
Ne­praė­jus nė mė­ne­siui, kai da­lis pre­ky­bi­nin­kų ėmė­si ini­cia­ty­vos iš vi­sų al­ko­ho­lį per­kan­čių var­to­to­jų rei­ka­lau­ti as­mens ta­pa­ty­bę liu­di­jan­čio do­ku­men­to, Sei­mas jau nutarė įsta­ty­mu su­stab­dy­ti [...]
Ber­čiū­nuo­se ne­tru­kus du­ris at­vers dva­si­nis cen­tras. Jis veiks pir­mo­jo Pa­ne­vė­žio vys­ku­po Ka­zi­mie­ro Paltaroko val­dy­to­je poil­sia­vie­tė­je.
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Nau­ja­sis Eu­ro­pos fut­bo­lo aso­cia­ci­jų są­jun­gos (UE­FA) pre­zi­den­tas slo­vė­nas Alek­san­de­ris Če­fe­ri­nas kaip die­na ir nak­tis ski­ria­si nuo sa­vo pirm­ta­ko pra­ncū­zo Mi­che­lio Pla­ti­ni. Šis buvo pa­sau­li­nio ly­gio [...]
Nau­ją moks­lei­vių krep­ši­nio ly­gos (MKL) čem­pio­na­tą pra­dės 408 ša­lies ko­man­dos, o iš vi­so per se­zo­ną bus sužaista 4200 rung­ty­nių.
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
„Šel­pia­me var­gin­giau gy­ve­nan­čius vo­kie­čius, – iro­ni­za­vo Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos ins­ti­tu­to (LEI) di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas dr. Ro­lan­das Ur­bo­nas. – Ir per anks­tes­nę sep­ty­ne­rius metus vyk­dy­tą Eu­ro­pos [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami