Geležinkelio pervažose – saugos akcija

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-06-03 18:11
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-06-03 18:11
Traukinio stabdymo kelias yra maždaug dešimt kartų didesnis nei automobilio.  LŽ archyvo nuotrauka
Bir­že­lio 3 – 5 die­no­mis AB „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ dar­buo­to­jai kar­tu su Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­bos par­ei­gū­nais ska­tins vai­ruo­to­jus ir pės­čiuo­sius lai­ky­tis Ke­lių eis­mo tai­syk­lių rei­ka­la­vi­mų ker­tant per­va­žas bei įspės juos apie gre­sian­čius pa­vo­jus. Šie­met bir­že­lio 3-oji pa­skelb­ta Tarp­tau­ti­ne sau­gaus el­ge­sio per­va­žo­se die­na.

AB „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ par­en­gė in­for­ma­ci­nį buk­le­tą, pri­min­sian­tį pa­grin­di­nius sau­gaus el­ge­sio per­va­žo­se pri­nci­pus. Jis, at­švai­tai ir ke­pu­rai­tės su bend­ro­vės sim­bo­li­ka bus da­li­na­mi pa­vo­jin­go­se Vil­niaus, Kau­no, Klai­pė­dos ir Šiau­lių ge­le­žin­ke­lio per­va­žo­se.

Kiek­vie­nais me­tais Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­ly­se dėl eis­mo įvy­kių per­va­žo­se žūs­ta ke­li šim­tai žmo­nių. Lie­tu­vo­je pra­ėju­siais me­tais per­va­žo­se žu­vo 5 as­me­nys. Šie­met įvy­ko 4 įvy­kiai, ku­rių me­tu žu­vo 2 žmo­nės. Pa­žy­mė­ti­na, kad vi­si eis­mo įvy­kiai Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių per­va­žo­se ky­la dėl vai­ruo­to­jų ir pės­čių­jų, pa­žei­du­sių Ke­lių eis­mo tai­syk­lių rei­ka­la­vi­mus, kal­tės.

AB „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ daug dė­me­sio ski­ria ge­le­žin­ke­lių trans­por­to eis­mo įvy­kių pre­ven­ci­jai, žmo­nių gy­vy­bėms ir svei­ka­tai iš­sau­go­ti. „Pa­si­tel­kia­me tech­ni­nes ir edu­ka­ci­nes prie­mo­nes. Ša­lia pa­vo­jin­gų per­va­žų pa­sta­ty­ti spe­cia­lūs in­for­ma­ci­niai sten­dai, įspė­jan­tys pės­čiuo­sius ir vai­ruo­to­jus apie per­va­žos kir­ti­mo pa­vo­jus. Tris­de­šimt per­va­žų yra ste­bi­mos vaiz­do ka­me­ro­mis. Ge­le­žin­ke­lių mu­zie­ju­je vyk­do­mi edu­ka­ci­niai pro­jek­tai moks­lei­viams“, – pa­sa­ko­ja vy­riau­sia­sis AB „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ sau­gos ins­pek­to­rius And­rius Ja­nu­šaus­kas.

Dvie­jo­se Vil­niaus mies­to per­va­žo­se jau įdieg­tos ban­do­mo­sios sau­gos sis­te­mos. Jos vei­kia Su­ba­čiaus-Juo­do­jo ke­lio ir Pa­vil­nio-Že­mo­sios gat­vių per­va­žo­se ir lai­ku in­for­muo­ja trau­ki­nio ma­ši­nis­tą apie per­va­žo­je pa­ste­bė­tą kliū­tį bei iki mi­ni­mu­mo su­ma­ži­na ga­li­my­bę trans­por­to prie­mo­nei per­va­žiuo­ti per­va­žą de­gant drau­džia­mam švie­so­fo­ro sig­na­lui.

„Trau­ki­ny­je su­mon­tuo­ta spe­cia­li įran­ga, ku­ri lei­džia ma­ši­nis­tui ma­ty­ti per­va­žos, prie ku­rios ar­tė­ja­ma, vaiz­dą iki jos li­kus ne ma­žiau kaip dviem su pu­se ki­lo­me­tro. Ma­ši­nis­tas ga­li įver­tin­ti esa­mą si­tua­ci­ją per­va­žo­je ir, rei­ka­lui esant, pri­im­ti spren­di­mą ma­žin­ti grei­tį ar­ba stab­dy­ti trau­ki­nį“, – tei­gia A. Ja­nu­šaus­kas.

Pa­sak jo, sau­gos spren­di­mai šio­se per­va­žo­se – ban­do­ma­sis pro­jek­tas. Jei sis­te­mos pa­si­tei­sins, jas bus svars­to­ma dieg­ti ir ki­to­se Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių per­va­žo­se.

Sau­gaus el­ge­sio per­va­žo­se klau­si­mas ak­tua­lus ne tik Lie­tu­vo­je, bet ir ki­to­se ša­ly­se. Pir­mo­ji sau­gaus el­ge­sio per­va­žo­se die­na (angl. The In­ter­na­tio­nal Le­vel Cros­sing Awa­re­ness Day) bu­vo pa­mi­nė­ta prieš pen­ke­rius me­tus, 2009-ai­siais. Pro­jek­te da­ly­vau­ja Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bės, Iz­rae­lis, Aus­tra­li­ja, Nau­jo­ji Ze­lan­di­ja, In­di­ja, Pie­tų Af­ri­kos Res­pub­li­ka ir ki­tos ša­lys.

FAKTAI

*Lie­tu­vo­je yra 538 per­va­žos. Jo­se kas­met įvyks­ta dau­giau nei 10 įvy­kių.

*Trau­ki­nio stab­dy­mo ke­lias yra dau­giau nei de­šimt kar­tų il­ges­nis, nei au­to­mo­bi­lio. Stai­giai stab­do­mas trau­ki­nys dar nu­va­žiuo­ja bent 1 km.

*Y­pač pa­vo­jin­gi yra pra­si­len­kian­tys trau­ki­niai – per­va­žo­je pra­lei­dę vie­ną trau­ki­nį, žmo­nės ne­pa­gal­vo­ja, kad ki­tu ke­liu ga­li lėk­ti dar vie­nas, ne­kan­trau­da­mi va­žiuo­ja ar­ba ei­na ir tam­pa au­ko­mis. Juos par­bloš­kia an­tra­sis trau­ki­nys, ku­rio ne­si­ma­tė ir ne­si­gir­dė­jo.

*Eu­ro­pos Są­jun­go­je 99 proc. vi­sų ne­lai­mių per­va­žo­se įvyks­ta dėl vai­ruo­to­jų ar pės­čių­jų, ne­pai­san­čių Ke­lių eis­mo tai­syk­lių rei­ka­la­vi­mų, kal­tės.

*Vai­ruo­to­jai, va­žiuo­jan­tys per ge­le­žin­ke­lį ne­leis­ti­no­je vie­to­je, lenk­da­mi ki­tas trans­por­to prie­mo­nes, su­sto­ju­sias prieš per­va­žą pra­leis­ti trau­ki­nio už­si­trau­kia 300-500 Lt bau­dą. Pa­na­šias su­mas pa­žei­dė­jai tu­ri pa­klo­ti ir įva­žia­vę į per­va­žą esant drau­džia­mam švie­so­fo­ro ar bu­dė­to­jo sig­na­lui ar­ba kai užt­va­ras nu­leis­tas ar tik pra­de­da leis­tis. Be to, jiems ga­li bū­ti ati­mta tei­sė vai­ruo­ti trans­por­to prie­mo­nes nuo dvie­jų iki ke­tu­rių mė­ne­sių. Ge­le­žin­ke­lio per­va­žo­se vaiz­do ste­bė­ji­mo ka­me­rų už­fik­suo­ti Ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mai yra pa­grin­das nu­baus­ti au­to­mo­bi­lio sa­vi­nin­ką, ka­dan­gi to­kio ti­po me­džia­ga yra pa­tei­kia­ma po­li­ci­jai.

*Pės­tie­ji ge­le­žin­ke­lio per­va­žo­se Ke­lių eis­mo tai­syk­les pa­žei­džia dar daž­niau ne­gu vai­ruo­to­jai, nes grei­čiau­siai ma­no, jog rau­do­nas švie­so­fo­ro sig­na­las de­ga tik vai­ruo­to­jams, o pės­tie­siems jis ne­ga­lio­ja. Rau­do­nas švie­so­fo­ro sig­na­las ge­le­žin­ke­lio per­va­žo­je reiš­kia tą pa­tį, kaip ir bet ku­rio ki­to švie­so­fo­ro rau­do­nas sig­na­las, o bau­da jam de­gant kir­tus per­va­žą – 80 Lt.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
Bu­da­peš­te šeš­ta­die­nį vė­lai va­ka­re Bu­da­peš­to cen­trą su­krė­tė stip­rus „ne­ži­no­mos kil­mės“ spro­gi­mas, nuo ku­rio nu­ken­tė­jo du pro šalį ėję po­li­ci­nin­kai.
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra, [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
„Skry­bė­lai­čių ka­ra­lie­nė“ – tai is­to­ri­ja apie pa­grin­di­nės vei­kė­jos gy­ve­ni­mo ke­lio­nę ir jos virs­mą, kai drą­sa ir ryž­tas pa­de­da įveikti di­džiau­sius iš­ban­dy­mus.
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami