Geltoni koriai pasiteisino – dabar mokys važiuoti žiedais

LŽ red@lzinios.lt 2015-11-09 06:00

red@lzinios.lt 2015-11-09 06:00
Kovojant su transporto spūstimis vadinamaisiais geltonaisiais koriais Vilniaus mieste jau paženklinta 14 sankryžų. Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Vil­niaus me­ras Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius Eis­mo val­dy­mo cen­tre ste­bė­jęs sos­ti­nės gat­ves ir su spe­cia­lis­tais dis­ku­ta­vęs apie tai, koks yra tin­ka­mas ir efek­ty­vus eis­mo val­dy­mas sos­ti­nė­je, pa­aiš­ki­no ko­kio­mis komp­lek­si­nė­mis prie­mo­nė­mis ke­ti­na už­ti­krin­ti sklan­des­nį trans­por­to srau­tų ju­dė­ji­mą sos­ti­nė­je.

„Vil­nius – au­gan­tis mies­tas – na­tū­ra­liai su­si­du­ria su spūs­čių prob­le­ma. Kad vil­nie­čių ke­lio­nė į dar­bą ir na­mus truk­tų kuo trum­piau, yra daug prie­mo­nių: dau­giau ju­dė­ti pės­čio­mis, dvi­ra­čiais, vie­šuo­ju trans­por­tu, da­lin­tis au­to­mo­bi­liais. Be to, pir­mie­ji Lie­tu­vo­je pra­dė­jo­me žy­mė­ti san­kry­žas gel­to­nai­siais ko­riais, dė­ka jų, jau pa­ste­bė­jo­me, san­kry­žos blo­kuo­ja­mos re­čiau ir tai pri­si­de­da prie spūs­čių ma­ži­ni­mo. Da­bar mū­sų tiks­las – kiek įma­no­ma la­biau iš­nau­do­ti tu­ri­mus val­dy­mo įran­kius, kad ne tik eis­mo re­gu­lia­vi­mas bū­tų pa­to­ges­nis, vai­ruo­ja­ma bū­tų kul­tū­rin­giau, bet ir nau­do­ti vi­sas vaiz­do ka­me­rų ga­li­my­bes, kad po­li­ci­ja greit ir ope­ra­ty­viai gau­tų duo­me­nis apie pa­žei­di­mus ir ga­lė­tų skir­ti ad­mi­nis­tra­ci­nes sank­ci­jas tiems, ku­rie kul­tū­rin­gai va­žiuo­ti ne­iš­mo­ko“, – sa­kė sos­ti­nės me­ras.

Ko­vo­jant su trans­por­to spūs­ti­mis va­di­na­mai­siais gel­to­nai­siais ko­riais Vil­niaus mies­te jau pa­ženk­lin­ta 14 san­kry­žų. Be to, prob­le­mi­nė­se gat­vė­se (Ozo, Uk­mer­gės, Ge­le­ži­nio Vil­ko, Kal­va­ri­jų, Ka­rei­vių g.), kur fik­suo­ja­mi di­džiau­si trans­por­to srau­tai, va­sa­ros pa­bai­go­je ir šį ru­de­nį švie­so­fo­rai bu­vo su­re­gu­liuo­ti taip, kad jas įvei­kian­čiam trans­por­tui kuo il­giau deg­tų ža­lia švie­sa. Pri­tai­kius eis­mo re­gu­lia­vi­mo prie­mo­nes, prob­le­mi­nė­se san­kry­žo­se ža­lias švie­so­fo­ro sig­na­las de­ga iki 20 se­kun­džių il­giau, jas įvei­kia dau­giau trans­por­to prie­mo­nių ir ma­žiau lai­ko pra­lei­džia­ma spūs­ty­se.

R.Šimašius eismo reguliavimo specialistams pasiūlė imtis papildomo žiedų žymėjimo, kad eismas žiede nebūtų dirbtinai stabdomas. /Vilnius.lt nuotrauka

Da­ro „ža­lią­sias bangas“

Pa­sak SĮ „Su­si­sie­ki­mo pa­slau­gos“ l. e. p. di­rek­to­rės Mo­des­tos Gu­sa­ro­vie­nės, Eis­mo val­dy­mo cen­tre dir­ban­tys ope­ra­to­riai rea­liuo­ju lai­ku kei­čia san­kry­žų dar­bo re­ži­mą, jei­gu tai bū­ti­na no­rint pa­ge­rin­ti eis­mo si­tua­ci­ją tuo me­tu. Be to, eis­mo val­dy­mo spe­cia­lis­tai, pa­si­telk­da­mi tu­ri­mus įran­kius, iš pa­vie­nių san­kry­žų su­ku­ria trans­por­to ko­ri­do­rius ir „ža­lią­sias ban­gas“, taip pa­di­din­da­mi prob­le­mi­nių Vil­niaus mies­to san­kry­žų pra­lai­du­mą.

„Vi­sas Vil­niaus mies­to eis­mo val­dy­mas įgy­ven­di­na­mas pa­si­tel­kiant spe­cia­li­zuo­tą prog­ra­mi­nę įran­gą. Vi­są par­ą ši įran­ga se­ka sis­te­mos dar­bą ir esant bet ko­kiems ge­di­mams siun­čia pra­ne­ši­mus Eis­mo val­dy­mo cen­tro ope­ra­to­riams, ku­rie į vi­sus ge­di­mus rea­guo­ja ope­ra­ty­viai ir per va­lan­dą sten­gia­ma­si juos pa­ša­lin­ti“, – tei­gė M. Gu­sa­ro­vie­nė.

Mo­kys va­žiuo­ti žiedu

Ste­bė­da­mas 50-ies vaiz­do ka­me­rų fil­muo­ja­mas sos­ti­nės gat­ves Vil­niaus me­ras pa­ste­bė­jo, kad dau­ge­lis vai­ruo­to­jų jau iš­mo­ko ne­blo­kuo­ti san­kry­žų, bet ne­dau­ge­lis jų tvar­kin­gai ju­da trans­por­to žie­du, ir pa­siū­lė spe­cia­lis­tams im­tis pa­pil­do­mo žie­dų žy­mė­ji­mo, kad eis­mas žie­de ne­bū­tų dirb­ti­nai stab­do­mas.

Pa­ly­gin­ti pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį su 2013 m. ir 2014 m. sau­sio – bir­že­lio mė­ne­siais, kai ku­rio­se san­kry­žo­se dėl inf­ras­truk­tū­ri­nių pa­si­kei­ti­mų (Va­ka­ri­nio ap­link­ke­lio ati­da­ry­mo) trans­por­to srau­tai itin su­ma­žė­jo pra­ėju­siais me­tais – Lais­vės pros­pek­te, o Jus­ti­niš­kių gat­vė­je – pa­di­dė­jo. Kur kas ge­res­nių eis­mo pra­lai­du­mo re­zul­ta­tų bus pa­siek­ta pa­si­bai­gus Va­ka­ri­nio ap­link­ke­lio tre­čio­jo eta­po sta­ty­bos dar­bams, kai bus at­ver­tos šiuo me­tu itin ap­krau­tos gat­vės – Lais­vės pros­pek­tas, Uk­mer­gės ir ki­tos.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus Len­ki­jo­je per Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios pa­sau­lio jau­ni­mo die­nų ren­gi­nius nau­do­ti au­to­mo­bi­liai pir­ma­die­nį bu­vo iš­sta­ty­ti auk­cio­ne, o už juos gau­tos lė­šos bus skir­tos Si­ri­jos [...]
Tur­ki­ja dėl įta­ria­mų ry­šių su ne­sėk­min­gu lie­pos 15-osios ban­dy­mu įvyk­dy­ti per­vers­mą at­lei­do 87 žval­gy­bos agen­tū­ros dar­buo­to­jus, an­tra­die­nį pranešė vals­ty­bi­nė ži­niask­lai­da.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Ja­po­ni­jos su­perg­rei­ta­sis trau­ki­nys pir­ma­die­nį bu­vo pri­vers­tas įvyk­dy­ti ava­ri­nį su­sto­ji­mą, nes ja­me tarp krės­lų bu­vo ap­tik­ta be­si­ran­gan­ti gy­va­tė, pranešė vie­ti­nė ži­niask­lai­da.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami