Geltonieji „koriai“ sankryžose pateisino tikslą

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-05-09 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-05-09 06:00
Geltonais „koriais“ išdažytų sankryžų skaičius šiemet sostinėje išaugs iki 24. Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Vil­niu­je vis dau­giau san­kry­žų ženk­li­na­mos gel­to­nai­siais ko­riais, ryš­kė­ja ir to­kios prie­mo­nės efek­ty­vu­mas: di­dė­ja san­kry­žų pra­lai­du­mas, o kar­tu ma­žė­ja eis­mo kamš­čių ir trik­džių.

Vil­niaus mies­te dau­gė­ja spe­cia­lio­mis sau­gu­mo prie­mo­nė­mis – gel­to­no­mis li­ni­jo­mis ir spe­cia­liais in­for­ma­ci­niais sky­dais „Neb­lo­kuo­ki­te san­kry­žos“ – pa­žy­mė­tų san­kry­žų. Kaip pra­ne­šė Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės įmo­nės „Su­si­sie­ki­mo pa­slau­gos“ at­sto­vai, per­nai 14 pa­žy­mė­tų san­kry­žų bus at­nau­jin­tos jau šį mė­ne­sį, o sau­ges­nių san­kry­žų są­ra­šą ar­ti­miau­siu me­tu pa­pil­dys dar 10 sos­ti­nė­je esan­čių gat­vių san­kir­tų. Ti­ki­ma­si, kad šios prie­mo­nės dar la­biau pa­ska­tins sos­ti­nės vai­ruo­to­jus lai­ky­tis Ke­lių eis­mo tai­syk­lių ir pa­gar­bos vie­nas ki­tam.

Mo­ko pa­gar­bos KET

Kaip pa­žy­mė­jo SĮ „Su­si­sie­ki­mo pa­slau­gos“ di­rek­to­rė Mo­des­ta Gu­sa­ro­vie­nė, nors spe­cia­lus san­kry­žų ženk­li­ni­mas pla­čiai tai­ko­mas ki­tų ša­lių did­mies­čiuo­se, kur dėl blo­kuo­ja­mų san­kry­žų su­si­da­ro spūs­tys, pa­ste­bi­ma, kad efek­ty­viau­sia eis­mo srau­to re­gu­lia­vi­mo prie­mo­nė – pa­gar­ba ir Ke­lių eis­mo tai­syk­lių lai­ky­ma­sis.

„Vi­sų eis­mo da­ly­vių, tiek au­to­mo­bi­lių ir vie­šo­jo trans­por­to vai­ruo­to­jų, tiek ir pės­čių­jų bei dvi­ra­ti­nin­kų kul­tū­rin­gas el­ge­sys ir abi­pu­sė pa­gar­ba už­ti­kri­na sklan­dų ju­dė­ji­mą mies­to gat­vė­mis. Pik­ty­biš­kas ir sa­va­nau­diš­kas el­ge­sys, kuo­met ban­do­ma žūt­būt pra­skrie­ti per san­kry­žą, su­ke­lia pa­vo­jin­gas si­tua­ci­jas, ki­tų vai­ruo­to­jų ne­pa­si­ten­ki­ni­mą bet ir eis­mo spūs­tis. Juk pa­gar­ba vie­nas ki­tam ne­kai­nuo­ja nie­ko, ta­čiau pa­de­da kiek­vie­nam mū­sų mies­te ju­dė­ti sklan­džiai“, – tei­gė M. Gu­sa­ro­vie­nė.

Ženk­li­na naktimis

San­kry­žos gel­to­no­mis li­ni­jo­mis ir in­for­ma­ci­niais sky­dais „Neb­lo­kuo­ki­te san­kry­žos“ pra­dė­tos ženk­lin­ti ge­gu­žės mė­ne­sį. Ženk­li­ni­mo dar­bai vyks­ta nak­ti­mis, kai sos­ti­nės gat­vė­se va­žiuo­ja itin ne­daug au­to­mo­bi­lių, to­dėl vai­ruo­to­jams tai ne­tu­rė­tų su­kel­ti jo­kių ne­pa­to­gu­mų.

Prieš ženk­li­nant nau­jas san­kry­žas šį mė­ne­sį bus at­nau­jin­tas ir per­nai su­žy­mė­tų san­kry­žų žy­mė­ji­mas. 14 san­kry­žų – tiek jų bu­vo pa­žy­mė­ta per­nai, ir, kaip ver­ti­na pa­tys vai­ruo­to­jai, spe­cia­lios prie­mo­nės ne tik pa­di­di­no sau­gu­mą san­kry­žo­se, bet ir la­biau su­sty­ga­vo trans­por­to srau­tus.

Gel­to­no­mis li­ni­jo­mis ir in­for­ma­ci­niais sky­dais „Neb­lo­kuo­ki­te san­kry­žos“ bus pa­žy­mė­tos dar 10 ne­sau­gių san­kry­žų, ku­rio­se ne­re­tai už­fik­suo­ja­mi Ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mai – san­kry­žų blo­ka­vi­mas. Ti­ki­ma­si, kad to­kios prie­mo­nės pa­di­dins eis­mo sau­gu­mą ir pa­ge­rins trans­por­to srau­tų pra­lai­du­mą šio­se san­kry­žo­se:

Kal­va­ri­jų – Žal­gi­rio g. san­kry­ža,Kau­no – Švi­tri­gai­los g. san­kry­ža,Lais­vės pr. – Vir­šu­liš­kių g. san­kry­ža (ties PC „Ma­da“),Rink­ti­nės – Šei­my­niš­kių g. san­kry­ža,Rink­ti­nės – Žve­jų – Olim­pie­čių g. san­kry­ža,S. Ko­nars­kio – V. Pie­ta­rio g. san­kry­ža,Uk­mer­gės – J. Bal­tru­šai­čio g. san­kry­ža (ties PC „Se­nu­kai“),Uk­mer­gės – Fa­bi­jo­niš­kių g. san­kry­ža (ties „To­po cen­tras“),Ver­kių – P. Luk­šio g. san­kry­ža,Žir­mū­nų – P. Luk­šio g. san­kry­ža.

Vil­nius – pir­ma­sis Lie­tu­vos mies­tas, ku­rio gat­vė­se bu­vo įdieg­ta to­kia nau­jo­vė – pre­ven­ci­nė prie­mo­nė, pri­me­nan­ti ke­lių eis­mo tai­syk­lių 160 punk­tą, už­ti­kri­nan­ti sklan­džias eis­mo są­ly­gas san­kry­žo­se ir di­des­nį trans­por­to srau­tų pra­lai­du­mą. Pri­me­na­ma, kad san­kry­žos blo­ka­vi­mas ir kliū­ties jo­je su­da­ry­mas ne tik su­ke­lia ne­pa­to­gu­mų ki­tiems vai­ruo­to­jams, bet ir ga­li pa­žei­dė­jui už­trauk­ti ad­mi­nis­tra­ci­nę bau­dą nuo 28 iki 86 eu­rų.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Kad val­dan­čių­jų ža­da­mos nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so (DK) pa­tai­sos bū­tų pri­im­tos iki ka­den­ci­jos pa­bai­gos, Sei­mo na­riams te­rei­kia no­ro. Jei par­la­men­ta­rai šio dar­bo ne­at­lik­tų, la­biau­siai, eks­per­tų tei­gi­mu, [...]
Ka­ri­bų jū­ros re­gio­ne siau­čian­tis ura­ga­nas „Matt­hew“ su­stip­rė­jo iki penk­tos ka­te­go­ri­jos ir, ne­šda­mas pa­vo­jin­gus vė­jus ir lie­tų, ar­tė­ja link Ja­mai­kos, Hai­čio ir Ku­bos te­ri­to­ri­jų.
TAI­KA. Vie­nas iš tūks­tan­čių žmo­nių, ku­rie rug­sė­jo 26 die­ną rin­ko­si į pa­grin­di­nę Bo­go­tos, Ko­lum­bi­jo­je, aikš­tę švęs­ti tai­kos su­si­ta­ri­mo. Tą­dien Kar­ta­che­nos mies­te vyriausybė ir di­džiau­sia [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
Iš­vyks­tan­čios žvaigž­dės, by­ran­tis klu­bai, per pu­sę su­ma­žė­jęs žiū­ro­vų su­si­do­mė­ji­mas – to­kia su­nku­mus iš­gy­ve­nan­čio Ukrainos fut­bo­lo nū­die­na.
2020 me­tų To­ki­jo olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se žiū­ro­vai iš­vys pen­kias nau­jas spor­to ša­kas. Į olim­pi­nę prog­ra­mą įtrauk­tas spor­ti­nis lai­pio­ji­mas, bang­len­čių ir ried­len­čių spor­tas, ma­ža­sis beis­bo­las [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami