Geopolitinė padėtis jau mažina krovinių srautą ir geležinkeliuose

lzinios.lt 2015-07-16 13:45
lzinios.lt
2015-07-16 13:45
Pirmąjį pusmetį Lietuvos geležinkeliais vežamų naftos produktų srautas krito 23 procentais. Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Bend­ro­vė „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ (LG), prieš skelb­da­ma pir­mo­jo pus­me­čio veik­los re­zul­ta­tus, iš ope­ra­ty­vi­nių skai­čių tei­gia jau da­bar ma­tan­ti kro­vi­nių ve­ži­mo ma­žė­ji­mo ten­den­ci­jas, ta­čiau pel­ną prog­no­zuo­ja di­des­nį nei 2014 m. sau­sį-bir­že­lį.

Ru­sai ap­kar­pė tran­zi­tą į Karaliaučių

Per pir­mus šių me­tų še­šis mė­ne­sius LG tran­zi­tas į Ka­ra­liau­čiaus sri­tį iš Ru­si­jos, pa­ly­gin­ti su 2014 m. tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu, su­si­trau­kė 18 proc., ar­ba mi­li­jo­nu to­nų, ku­rie ma­ži­no "Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių" pa­ja­mas 6,6 mln. eu­rų.

"Di­džiau­si ne­igia­mi po­ky­čiai ste­bi­mi naf­tos ir jos pro­duk­tų per­ve­ži­muo­se - jie kri­to 23 proc., ar­ba 0,4 mln. to­nų, taip at­neš­da­mi įmo­nei 2 mln. eu­rų ma­žes­nes pa­ja­mas nei per­nai. Taip pat ženk­lų ne­igia­mą po­ky­tį ma­to­me ma­ši­nų ir jų įren­gi­mų per­ve­ži­muo­se, ku­rių tei­kia­mos pa­ja­mos kri­to 2,2 mln. eu­rų", - sa­ko­ma LG pra­ne­ši­me ži­niask­lai­dai.

Pa­sak jo, rei­kia iš­skir­ti dar dvi kro­vi­nių gru­pes, ku­rių ve­ži­mų ma­žė­ji­mas ge­ne­ra­vo po 1,2 mln. eu­rų ma­žes­nes įplau­kas bend­ro­vei, pa­ly­gi­nan­ti su 2014 me­tų pir­muo­ju pus­me­čiu. Tai - mais­to pro­duk­tų ir ang­lies, ku­rios kri­to ati­tin­ka­mai 24 proc. (0,2 mln. t) ir 31 proc., (0.3 mln. t).

Kai ku­rių kro­vi­nių gru­pių ve­ži­mo apy­var­ta su­ma­žė­jo blo­gė­jant eko­no­mi­nei si­tua­ci­jai Ru­si­jo­je, kai ku­rios yra nu­krei­pia­mos ap­len­kiant Lie­tu­vą, per vi­di­nius Ru­si­jos uos­tus, dar ki­tos aps­kri­tai ne­be­ga­li bū­ti ve­ža­mos nei į Ru­si­jos te­ri­to­ri­ją, nei tran­zi­tu per šią ša­lį. Pa­vyz­džiui, bir­že­lio 10 die­ną bu­vo gau­tas Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos drau­di­mas į Ru­si­ją ar per jos te­ri­to­ri­ją vež­ti JAV pa­ga­min­tą šal­dy­tą pa­ukš­tie­ną.

“Kai ku­rio­se kro­vi­nių gru­pė­se ma­to­me aiš­kų ma­žė­ji­mą, ta­čiau dėl ge­ro įdir­bio šiuos ne­te­ki­mus da­li­nai kom­pen­suo­ja Bal­ta­ru­si­jos kro­vi­niai”, - tei­gia Sau­lius Sta­siū­nas, kro­vi­nių ve­ži­mo di­rek­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas.

Ti­ki­ma­si di­des­nio nei per­nai pelno

Tuo pat me­tu 4 proc. kri­to ir vi­di­niai kro­vi­nių ve­ži­mai, o pa­ly­gi­na­mų­jų įplau­kų iš jų "Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai" ga­vo 1 mln. eu­rų ma­žiau. Di­džio­ji da­lis šio kri­ti­mo at­si­ra­do dėl teis­mi­nių pro­ce­sų su­stab­džius sta­ty­bos dar­bams nau­do­ja­mos skal­dos trans­por­ta­vi­mą. Che­mi­jos pro­duk­tų ve­ži­mo apy­var­ta kri­to 10 proc. - iki 0,2 mln. to­nų. „Di­de­lio pa­vo­jaus dėl šių skai­čių ne­ma­to­me, teis­mi­niai pro­ce­sai baig­sis, che­mi­jos pro­duk­ci­jos per­ve­ži­mai ma­žė­jo dėl che­mi­jos pra­mo­nės ga­myk­lų re­mon­to, ku­rie ir­gi tu­ri pa­bai­gą. Taip pat ti­ki­mės vi­di­nių per­ve­ži­mų au­gi­mo nu­ėmus grū­dų der­lių“,- pra­ne­ši­me ci­tuo­ja­mas S. Sta­siū­nas.

Saulius Stasiūnas: "Kai kuriose krovinių grupėse matome aiškų mažėjimą, tačiau dėl gero įdirbio šiuos netekimus dalinai finansuoja Baltarusijos kroviniai". /LŽ archyvo nuotrauka

Bend­ro­vė "Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai" prog­no­zuo­ja, kad bend­ros šių me­tų pir­mo pus­me­čio kro­vi­nių ve­ži­mo pa­ja­mos, pa­ly­gin­ti su pra­ėju­sių me­tų tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu, kris 3,5 mln. eurų

Be kro­vi­nių ve­ži­mo "Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai" tei­kia ir ki­tas pa­slau­gas, iš ku­rių gau­na­mų pa­ja­mų ma­žė­ji­mas taip pat jun­ta­mas: va­go­nų nuo­ma ir nau­do­ji­mas už­sie­ny­je bei ried­me­nų prie­žiū­ra ir remontas

Pa­ja­mos iš va­go­nų nuo­mos kri­to 2,5 mln. eu­rų. Tai lė­mė dvi es­mi­nės są­ly­gos: bend­ras kro­vi­nių ir va­go­nų po­rei­kio kri­ti­mas – rin­ko­se pa­ste­bi­mas va­go­nų per­tek­lius, taip pat rub­lio kri­ti­mas. Ne­pa­de­da ir įvai­rių ša­lių tai­ko­mi įvai­rūs drau­di­mai nau­do­ti ki­tų ša­lių ge­le­žin­ke­lių par­ko ried­me­nis taip gi­nant sa­vo rin­ką.

Ried­me­nų prie­žiū­ra ir re­mon­tas šį pus­me­tį taip pat at­ne­šė 1,5 mln. eu­rų ma­žiau pa­ja­mų nei per­nai. Tam di­džiau­sią įta­ką tu­rė­jo smu­kęs rub­lio kur­sas ir mū­sų įsi­lie­ji­mas į Eu­ro zo­ną.

Ne­pai­sant vi­sų pra­ra­di­mų, pla­nuo­ja­ma, kad pus­me­čio gry­na­sis pel­nas bus dvi­gu­bai di­des­nis, nei pra­ėju­sių me­tų pir­mo­jo pus­me­čio – 4,2 mln. eu­rų. Tai bu­vo pa­siek­ta ma­ži­nant są­nau­das, iš­ko­vo­jant nau­jų kro­vi­nių bei di­di­nant ki­tų pa­slau­gų tei­ki­mo apim­tis.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
JEIGU  77.240.255.67 2015-09-08 09:41:43
ŠIS SKYRIUS NEBEPAPILDOMAS NAUJA MEDŽIAGA - UŽDARYKITE JĮ.
0 0  Netinkamas komentaras
Lie­tu­vos vys­ku­pai iš­pla­ti­no prieš­rin­ki­mi­nį laiš­ką, ku­ria­me ra­gi­na gy­ven­to­jus ak­ty­viai da­ly­vau­ti ki­tą sa­vai­tę vyk­sian­čiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se. Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios hie­rar­chai taip pat par­eiš­kė [...]
Jei nau­jo­jo Sei­mo ei­li­niai na­riai pri­tars sa­vo ly­de­riams, Lie­tu­va per ar­ti­miau­sius ket­ve­rius me­tus ga­li pri­im­ti is­to­ri­nį spren­di­mą įteisinti ho­mo­sek­sua­lų san­ty­kius.
Es­ti­jos at­sto­vė Eu­ro­pos Au­di­to Rū­muo­se Kers­ti Kal­ju­laid penk­ta­die­nį ofi­cia­liai iš­kel­ta kandidate į pre­zi­den­tus.
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ir Vo­kie­ti­jos kanc­le­rė An­ge­la Mer­kel ket­vir­ta­die­nį kal­bė­da­mie­si te­le­fo­nu pa­smer­kė „bar­ba­riš­kais“ Ru­si­jos ir Si­ri­jos re­ži­mo avia­ci­jos smūgiais Ale­pui, pra­ne­šė [...]
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Gal­būt net ne vi­si vil­nie­čiai ži­no, kur va­ka­rais ga­li­ma pa­bėg­ti nuo ne­oni­nių var­to­to­jų kul­tū­ros lem­pu­čių ir ras­ti ne to­kią triukš­min­gą, tru­pu­tį nos­tal­gi­jos dul­kė­mis nusėtą ra­my­bės oa­zę.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Pir­mo­ji fis­ka­li­nių če­kių lo­te­ri­ja ga­lė­tų bū­ti su­reng­ta ki­tų me­tų pir­mą­jį ket­vir­tį, sa­ko Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių inspekcijos (VMI) at­sto­vas.
Ket­vir­ta­die­nį, per iš­kil­min­gą ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nia­me fi­zi­nių ir tech­no­lo­gi­jos moks­lų cen­tre, pa­skelb­ti Šve­di­jos vers­lo ap­do­va­no­ji­mų 2016 nu­ga­lė­to­jai. Jais ta­po prof. dr. Vir­gi­ni­jus Šikš­nys, [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Dvi LFF tau­rės bei Su­per­tau­rė – to­kiais tro­fė­jais Vil­niaus „Žal­gi­rio“ fut­bo­li­nin­kai jau pa­pil­dė sa­vo ap­do­va­no­ji­mų len­ty­ną. Lais­va vie­ta jau ruo­šia­ma ir po truputėlį be­si­bai­gian­čiam „SMScre­dit.lt [...]
Šią sa­vai­tę su­kan­ka 20 me­tų, kai Lon­do­no „Ar­se­nal“ fut­bo­lo klu­bą tre­ni­ruo­ja prancūzas Ar­se­ne'as Wen­ge­ras.
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Jau penk­tus me­tus iš ei­lės vyks­tan­ti IT pa­slau­gų bend­ro­vės „Tie­to Lie­tu­va“ IT ta­len­tų ug­dy­mo prog­ra­ma „Mė­nuo su IT“ šie­met pir­mą kar­tą su­lau­kė itin daug par­aiš­kų ne tik iš Lie­tu­vos, [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Net pei­liu gink­luo­tas plė­ši­kas ne­pri­vers at­si­sa­ky­ti puodelio ar­ba­tos Ang­li­jo­je.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami