Geriausia hibridų rinka ES – Lietuva

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2015-09-01 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2015-09-01 06:00
Lietuviai iš hibridinių automobilių labiausiai pamėgo "Toyota Prius".  LŽ archyvo nuotrauka
Gal­būt skam­ba bep­ro­tiš­kai, ta­čiau 2015 me­tų pir­mą­jį pus­me­tį pa­gal nau­jų al­ter­na­ty­viais de­ga­lais va­ro­mų trans­por­to prie­mo­nių au­gi­mą Lie­tu­va bu­vo pir­ma tarp Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) vals­ty­bių. Elek­tro­mo­bi­lių rin­ka mū­sų ša­ly­je ba­lan­dį-lie­pą pa­di­dė­jo pro­tu su­nkiai su­vo­kia­mais 500 pro­cen­tų.

To­kius duo­me­nis pa­tei­kia nau­jau­sia Eu­ro­pos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jų aso­cia­ci­jos (ACEA) at­as­kai­ta. Al­ter­na­ty­viais de­ga­lais va­ro­mų ma­ši­nų, skir­tin­gai nei ki­tų trans­por­to prie­mo­nių, re­gis­tra­vi­mo sta­tis­ti­ką ACEA skel­bia kas ket­vir­tį.

Prie šių trans­por­to prie­mo­nių pri­ski­ria­ma: 1) elek­tro­mo­bi­liai ir van­de­ni­li­nės ma­ši­nos; 2) hib­ri­di­niai au­to­mo­bi­liai; 3) su­spaus­to­mis du­jo­mis ir ben­zi­nu va­ro­mos ma­ši­nos.

Kaip nu­ro­do­ma ACEA at­as­kai­to­je, nau­jų su­spaus­to­mis du­jo­mis ir ben­zi­nu va­ro­mų au­to­mo­bi­lių šie­met mū­sų ša­ly­je ne­re­gis­truo­ta nė vie­no. Bet tai ne­su­truk­dė Lie­tu­vai tap­ti vals­ty­be, ku­rio­je 2015 me­tų ba­lan­dį-bir­že­lį už­fik­suo­tas di­džiau­sias al­ter­na­ty­viais de­ga­lais va­ro­mų nau­jų ma­ši­nų rin­kos au­gi­mas.

Lie­tu­viš­kas stebuklas

ACEA duo­me­ni­mis, an­trą­jį šių me­tų ket­vir­tį, pa­ly­gin­ti su 2014 me­tų ba­lan­džiu-bir­že­liu, al­ter­na­ty­viais de­ga­lais va­ro­mų nau­jų trans­por­to prie­mo­nių rin­ka Lie­tu­vo­je šok­te­lė­jo 207,1 pro­cen­to. An­tro­jo­je vie­to­je at­si­dū­ru­si Če­ki­ja nuo mū­sų ša­lies at­si­li­ko be­veik per­pus – šio­je ES na­rė­je fik­suo­tas 109,8 proc. au­gi­mas.

Lie­tu­va bu­vo ir pus­me­čio ly­de­rė. Anot ACEA at­as­kai­tos, 2015 me­tų sau­sį-bir­že­lį nau­jų ma­ši­nų, va­ro­mų al­ter­na­ty­viais de­ga­lais, mū­sų ša­ly­je įre­gis­truo­ta net 139,1 proc. dau­giau ne­gu tą pa­tį lai­ko­tar­pį per­nai, ir tai ga­ran­ta­vo Lie­tu­vai an­trą­ją vie­tą tarp di­na­miš­kiau­sių ES rin­kų. Pir­ma pa­gal pus­me­čio re­zul­ta­tus bu­vo Bul­ga­ri­ja. Šio­je ša­ly­je per pir­mus še­šis 2015-ųjų mė­ne­sius įre­gis­truo­ta 20 nau­jų al­ter­na­ty­viais de­ga­lais va­ro­mų ma­ši­nų. Tai net 900 proc. dau­giau nei per­nai sau­sį-bir­že­lį (2).

Įdo­mu, kad vi­sos bul­ga­rų re­gis­truo­tos nau­jos trans­por­to prie­mo­nės, tu­rin­čios al­ter­na­ty­via ener­gi­ja mai­ti­na­mas jė­gai­nes, bu­vo elek­tro­mo­bi­liai.

Lie­tu­viai šių me­tų ba­lan­dį-bir­že­lį įre­gis­tra­vo 12 elek­tro­mo­bi­lių, ar­ba de­šim­čia dau­giau ne­gu per­nai tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu. Pa­gal rin­kos au­gi­mą (500 proc.) an­trą­jį ket­vir­tį ta­po­me ge­riau­si ES, o mū­sų elek­tro­mo­bi­lių re­gis­tra­vi­mo po­ky­čio pus­me­čio re­zul­ta­tas (+ 633,3 proc.) bu­vo an­tras Bend­ri­jo­je – po Bul­ga­ri­jos. Už­tat an­trą­jį šių me­tų ket­vir­tį (+192,5 proc.) ir aps­kri­tai pus­me­tį (+120,3 proc.) pir­ma­vo­me ES pa­gal hib­ri­di­nių ma­ši­nų rin­kos plė­trą.

Pa­inia­va dėl du­ji­nių mašinų

Kaip skel­bia ACEA, an­trą­jį ket­vir­tį 23-ose iš 28-ių ES vals­ty­bių bu­vo įre­gis­truo­ti 143 595 al­ter­na­ty­viais de­ga­lais va­ro­mi nau­ji leng­vie­ji au­to­mo­bi­liai, ar­ba 17,4 proc. dau­giau ne­gu 2014-ųjų sau­sį-bir­že­lį (122 354).

Iš ACEA at­as­kai­tos ma­ty­ti, kad ba­lan­dį-bir­že­lį dau­giau­sia nau­jo al­ter­na­ty­vaus trans­por­to tarp Bend­ri­jos ša­lių įre­gis­truo­ta Pra­ncū­zi­jo­je (20 420), Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je (17 123) ir Vo­kie­ti­jo­je (14 118). Ma­žiau­siai – de­šimt – al­ter­na­ty­viais de­ga­lais va­ro­mų nau­jų trans­por­to prie­mo­nių 2015 me­tų pir­mą­jį ket­vir­tį re­gis­tra­vo Bul­ga­ri­ja.

Lie­tu­va, skai­čiuo­jant vie­ne­tais, at­ro­do ne taip gra­žiai, kaip ver­ti­nant tei­gia­mą re­gis­tra­vi­mo po­ky­tį pa­gal kie­kį. Nuo šių me­tų ba­lan­džio iki lie­pos įre­gis­tra­vo­me 129 nau­jas al­ter­na­ty­vias trans­por­to prie­mo­nes. Už mus ma­žiau – tik Ru­mu­ni­ja (106), Lat­vi­ja (98) ir Bul­ga­ri­ja (10). Tie­sa, ACEA at­as­kai­to­je ne­ats­pin­di­ma, ko­kia yra elek­tro­mo­bi­lių rin­kos pa­dė­tis dar pen­kio­se ES vals­ty­bė­se – Mal­to­je, Kroa­ti­jo­je, Kip­re, Liuk­sem­bur­ge ir Slo­vė­ni­jo­je.

Lie­tu­va gal­būt at­ro­dy­tų šiek tiek ge­riau, jei ACEA su­skai­čiuo­tų, kiek mū­sų ša­lies pi­lie­čiai ir įmo­nės re­gis­tra­vo nau­jų su­skys­tin­to­mis du­jo­mis ir ben­zi­nu va­ro­mų au­to­mo­bi­lių. Ta­čiau ir 2015 me­tų an­tro­jo ket­vir­čio, ir pus­me­čio re­zul­ta­tų ACEA len­te­lė­je ties Lie­tu­va įra­šy­ti tik nu­liai. Au­to­mo­bi­lių rin­kos ty­ri­mų bend­ro­vės „Au­to­ty­ri­mai“ va­do­vas Ro­ber­tas Cic­ke­vi­čius in­for­ma­vo, kad tai nė­ra tie­sa. „Mū­sų tu­ri­mais duo­me­ni­mis, Lie­tu­vo­je pir­mą­jį šių me­tų ket­vir­tį bu­vo įre­gis­truo­ti 3, an­trą­jį – 5 nau­ji du­jo­mis ir ben­zi­nu va­ro­mi au­to­mo­bi­liai“, – LŽ sa­kė jis.

Pa­šne­ko­vas pa­brė­žė, kad sta­tis­ti­ką apie nau­jų elek­tro­mo­bi­lių re­gis­tra­vi­mą ACEA tei­kia ne „Au­to­ty­ri­mai“. Dien­raš­čio duo­me­ni­mis, šį dar­bą at­lie­ka Lie­tu­vos au­to­vers­li­nin­kų aso­cia­ci­ja.

ES vals­ty­bės, ku­rio­se nau­jų al­ter­na­ty­viais de­ga­lais va­ro­mų ma­ši­nų re­gis­tra­vi­mo po­ky­tis bu­vo di­džiau­sias 2015 m. II pusm.

VietaŠalisĮre­gis­truo­ta ma­ši­nų (vnt.)Po­ky­tis (proc.)*
1.Lietuva129+207,1
2.Čekija1429+109,8
3.Vengrija259+79,9
4.Danija622+75,7
5.Portugalija1251+67
6.Rumunija106+63,1
7.Di­džio­ji Britanija17 123+62,4
8.Prancūzija20 420+59,7
9.Ispanija4955+58
10.Graikija277+32,5

*Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tų an­truo­ju pus­me­čiu.

Šal­ti­nis: ACEA

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Vi­di­nių ne­su­ta­ri­mų kre­čia­mos Is­pa­ni­jos so­cia­lis­tų par­ti­jos va­do­vai šeš­ta­die­nį ren­ka­si į su­si­ti­ki­mą, ku­ris ga­li iš­trauk­ti ša­lį iš už­si­tę­su­sios po­li­ti­nės ak­la­vie­tės ir nu­spręs­ti par­ti­jos [...]
Ma­žiau­siai dvi sprog­me­nų pri­krau­tos sta­ti­nės šeš­ta­die­nį bu­vo nu­mes­tos ant di­džiau­sios li­go­ni­nės Si­ri­jos su­ki­lė­lių kon­tro­liuo­ja­mo­je Ale­po mies­to da­ly­je, pra­ne­šė šiai įstaigai pa­gal­bą tei­kian­ti [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
Nuo ki­to se­zo­no „SMScre­dit.lt A ly­go­je“ ne­bus ri­bo­ja­mas Eu­ro­pos Są­jun­gos pi­lie­ty­bę tu­rin­čių žai­dė­jų skai­čius. Tuo tar­pu le­gio­nie­riams iš ne ES ša­lių bus tai­ko­mas pereinamasis tre­jų me­tų [...]
Po „SMScre­dit.lt A ly­gos“ per­trau­kos Jo­na­vos „Lie­ta­vos“ fut­bo­li­nin­kai spa­lio 2 d. vyks į Vil­nių, kur Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos (LFF) sta­dio­ne su­si­tiks su vie­na čem­pio­na­to lydere – „Tra­kų“ [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Šiuo me­tu ga­lio­jan­čią de­šimt­ba­lę ver­ti­ni­mo sis­te­mą Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tuo­se ke­ti­na­ma pa­keis­ti iki ki­to rug­sė­jo.
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami