Geriausias netradicinis automobilis – „Volkswagen Kaefer“

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2015-05-03 12:24
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2015-05-03 12:24
Tarptautinės netradicinių automobilių parodos ""Freshfit 2015" karalius - vokiškas "Volkswagen Kaefer". LŽ archyvo nuotrauka
Šeš­ta­die­nio va­ka­rą Vil­niaus „Li­tex­po“ par­odų rū­muo­se bu­vo pa­skelb­ti tarp­tau­ti­nio au­to­mo­bi­lių kul­tū­ros ren­gi­nio „Fresh­fit 2015“ nu­ga­lė­to­jai. Žiū­ro­vų sim­pa­ti­jos ati­te­ko spor­tiš­kam pir­mo­sios kar­tos „Volks­wa­gen Golf“, o gar­bin­giau­sią ap­do­va­no­ji­mą - „Me­tų Fresh­fit 2015“ - iki smul­kiau­sio varž­te­lio res­tau­ruo­to „Volks­wa­gen Kae­fer“ sa­vi­nin­kas.

Pir­mo­ji „Fres­hift 2015“ par­oda sos­ti­nės „Li­tex­po“ rū­muo­se vy­ko vos vie­ną die­ną. Ja­me da­ly­va­vo že­miau­si ir gra­žiau­si Lie­tu­vos bei už­sie­nio ša­lių au­to­mo­bi­liai. Kar­tu bu­vo duo­tas star­tas ir au­to­mo­bi­lių se­zo­no pra­džiai Lie­tu­vo­je.

Au­to­mo­bi­lius par­odai be­veik vią ba­lan­džio mė­ne­sį rin­ko ne­tra­di­ci­nių au­to­mo­bi­lių klu­bas „Ins­tinct So­cie­ty“, ver­čiau­si jų šeš­ta­die­nį ir bu­vo iš­si­ri­kiuo­ti po „Li­tex­po“ sto­gu.

Or­ga­ni­za­to­rių tei­gi­mu, par­odą ap­lan­kė ke­li tūks­tan­čiai žiū­ro­vų iš vi­sos Lie­tu­vos, taip pat - sve­čiai iš Lat­vi­jos bei Ru­si­jos.

Vie­ną svar­biau­sių ren­gi­nio ap­do­va­no­ji­mų „Fresh­fit“ žiū­ro­vai tu­rė­jo tei­sę skir­ti pa­tys, bal­suo­da­mi už la­biau­siai pa­tin­kan­čius au­to­mo­bi­lius gy­vai ar­ba mo­bi­lią­ją prog­ra­mė­le. Žiū­ro­vai dau­giau­siai bal­sų sky­rė pir­mos kar­tos rau­do­nai bal­tam „Volks­wa­gen Golf“. Pa­puoš­tas 15 co­lių skers­mens „BSS RF/RS“ 10 co­lių plo­čio rat­lan­kiais, „ga­ra­že“ ga­min­ta kė­bu­lo ap­dai­la, tu­rin­tis „Re­ca­ro“ sa­lo­ną ir iš­bliz­gin­tą va­rik­lio sky­rių au­to­mo­bi­lis su­ža­vė­jo ne vie­ną.

„Fresh­fit sve­čio“ no­mi­na­ci­ją pel­nė sve­čias iš Ru­si­jos, at­ke­lia­vęs su mė­ly­nu „Hon­da Jazz“. Pa­sta­ra­ja­me su­mon­tuo­ta ori­nė va­žiuok­lė, „už­dė­ti“ dai­lūs „Rays VR For­mu­la“ rat­lan­kiai, kė­bu­lo ap­dai­lą pa­pil­do prie­ki­niai ir ga­li­niai bu­fe­rių pa­že­mi­ni­mai, ga­li­nis ap­ta­kas.

Ren­gi­nį vai­ni­ka­vo „,Me­tų Fresh­fit 2015“ no­mi­na­ci­ja, skir­ta pa­čiam ge­riau­siam par­odos au­to­mo­bi­liui. Pri­zą pel­nė ne vie­no žiū­ro­vo akis pa­trau­kęs ir ne vie­ną smal­suo­lį su­stab­dęs „Volks­wa­gen Kae­fer“. „Va­ba­lo“ sa­vi­nin­kas pri­si­pa­ži­no, kad au­to­mo­bi­lis res­tau­ruo­tas iki men­kiau­sio varž­te­lio, ran­ka pri­dė­ta ir že­mi­nant va­žiuok­lę, kei­čiant sa­lo­ną, di­di­nant va­rik­lio ga­lią ir ki­tur.

„Fresh­fit Best Eu­ro“, ar­ba ge­riau­sio eu­ro­pie­čio, nu­qa­lė­to­jo lau­rai bu­vo skir­ti pir­mos kar­tos „Volks­wa­gen Golf“.

„Fresh­fit Best JDM“, ar­ba ge­riau­sio Ja­po­ni­jos rin­kai skir­to au­to­mo­bi­lio, ap­do­va­no­ji­mas ati­te­ko „Maz­da 323 GTR“. Au­to­mo­bi­lio pa­to­bu­li­ni­mų są­ra­šas vie­nas il­giau­sių tarp ren­gi­nio da­ly­vių, gal­būt to­dėl prie „Maz­da 323 GTR“ ne­trū­ko smal­suo­lių, ban­džiu­sių įžiū­rė­ti, kaip at­ro­do au­to­mo­bi­lio sa­lo­nas, pra­šiu­sių par­ody­ti, kas sle­pia­si po va­rik­lio gaub­tu, ar tie­siog vie­ną po ki­to fo­tog­ra­fa­vu­sių as­me­nu­kes.

Pri­zą už ge­riau­sius rat­lan­kius pel­nė mė­ly­no BMw E39 sa­vi­nin­kas. Tarp gau­sy­bės be­veik vie­no­dų ar to pa­ties ga­min­to­jų rat­lan­kių jo su­mon­tuo­ti CCW ta­po at­ra­di­mu ren­gi­nio ko­mi­si­jai.

BMW E30 kab­rio­le­tas pri­zą pel­nė už gra­žiau­sią va­rik­lio sky­rių. Bal­tos spal­vos „chu­li­ga­nui“ to­kio pat at­spal­vio ne­trūks­ta ir po va­rik­lio gaub­tu. Bal­tai nu­da­žy­tas va­rik­lis ren­gi­nio die­ną bliz­gė­jo ne ką ma­žiau nei dau­ge­lio da­ly­vių au­to­mo­bi­liai.

„Volks­wa­gen Cor­ra­do“ dai­liu lan­guo­tu in­ter­je­ru ir spor­ti­nė­mis „Re­ca­ro“ sė­dy­nė­mis „Fresh­fit 2015“ ko­mi­si­jai pa­si­ro­dė esąs ver­čiau­sias pri­zo už ge­riau­sią sa­lo­ną.

Pri­zą už ge­riau­sią ori­nę va­žiuok­lę pel­nė bal­tas 1969 m. lai­dos „Mer­ce­des-Benz 250CE“. Au­to­mo­bi­lis ne tik res­tau­ruo­tas ir at­gai­vin­tas, ta­čiau tu­ri ir spe­cia­liai jam pa­ga­min­tą ori­nę va­žiuok­lę.

Ren­kant že­miau­sią ne­kin­ta­mo aukš­čio va­žiuok­lę tu­rin­tį au­to­mo­bi­lį ko­mi­si­jos na­riai dau­giau­siai bal­sų sky­rė „Au­di 80 Avant“ uni­ver­sa­lui.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai per du mė­ne­sius ne­pas­ky­rus nau­jo vi­ce­me­ro, ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­riaus ar ne­su­da­rius nors vie­nos ko­mi­si­jos, grės tie­sio­gi­nis val­dy­mas. Tai nu­ma­ty­ta antradienį Sei­mo pri­im­to­se [...]
Sei­mas an­tra­die­nį pri­ėmė pa­tai­są, ku­ri nu­ma­to, kad per­kant al­ko­ho­lį do­ku­men­to bū­tų rei­ka­lau­ja­ma tik ki­lus abejonių dėl pil­na­me­tys­tės.
Ko­lum­bi­jos mark­sis­tų su­ki­lė­lių gru­puo­tė FARC pir­ma­die­nį pa­si­ra­šė is­to­ri­nę tai­kos su­tar­tį su vy­riau­sy­be ir at­sip­ra­šė dėl ne­sus­kai­čiuo­ja­mos dau­gy­bės gy­vy­bių, ku­rias nusinešė pu­sę šimt­me­čio [...]
JAV de­mo­kra­tė Hil­la­ry Clin­ton ir res­pub­li­ko­nas Do­nal­das Trum­pas pir­ma­die­nį kal­bė­jo pa­kel­tu to­nu ir svai­dė­si įžei­di­mais per ug­nin­gus pre­zi­den­to rin­ki­mų kam­pa­ni­jos de­ba­tus, agresyviai stum­da­mi sa­vo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Vie­nas di­džiau­sių ir gar­bin­giau­sių do­ku­men­ti­nio ki­no ren­gi­nių pa­sau­ly­je – tarp­tau­ti­nis Ams­ter­da­mo do­ku­men­ti­nio ki­no fes­ti­va­lis ID­FA – pa­kvie­tė pri­sta­ty­ti nau­jau­sią režisieriaus Aud­riaus Sto­nio [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ša­lies vy­rų krep­ši­nio ly­go­je (LKL) po dvie­jų tu­rų be pra­lai­mė­ji­mo žen­gia trys eki­pos – Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“, Prie­nų-Birš­to­no „Vy­tau­tas“ ir Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lis“.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami