Geriausio automechaniko aistra – automobilių varikliai

LŽ red@lzinios.lt 2016-04-20 06:00

red@lzinios.lt 2016-04-20 06:00
Geriausiu jaunuoju automechaniku pripažintam Martynui Mažvilai pavyko greičiausiai pakeisti paskirstymo diržą. Oganizatorių nuotrauka
Tre­čius me­tus bend­ro­vės „In­ter Cars Lie­tu­va“ or­ga­ni­zuo­ja­mo kon­kur­so „Ge­riau­sias jau­na­sis au­to­me­cha­ni­kas“ fi­na­lą pa­sie­kė 8 iš 400 da­ly­vių, pa­no­ru­sių iš­ban­dy­ti sa­vo įgy­tą meis­triš­ku­mą. Kon­kur­so lau­rus tre­čius me­tus iš ei­lės nu­sky­nė Vil­niaus au­to­me­cha­ni­kos ir vers­lo mo­kyk­los mo­ki­nys.

Kon­kur­so or­ga­ni­za­to­riai ran­ką spau­dė nu­ga­lė­to­jui Mar­ty­nui Maž­vi­lai, šio­je mo­kyk­lo­je be­si­mo­kan­čiam pa­sku­ti­nius me­tus, ir jo mo­ky­to­jui Vi­ta­li­jui Ka­be­liui. Į kon­kur­so fi­na­lą šie­met ver­žė­si pa­tek­ti 32 Lie­tu­vos mo­kyk­lų au­to­me­cha­ni­ko spe­cia­ly­bės moks­lei­viai. Pir­muo­se dvie­juo­se eta­puo­se jie pa­de­mons­tra­vo ži­nias spręs­da­mi teo­ri­jos už­duo­tis. Ge­riau­siai pa­si­ro­džiu­siam aš­tuo­ne­tui jau­nų­jų au­to­me­cha­ni­kų te­ko pa­stum­ti kla­via­tū­ras į ša­lį ir pa­si­rai­ty­ti ran­ko­ves at­lie­kant pra­kti­nes už­duo­tis.

Bū­si­miems au­to­mo­bi­lių me­cha­ni­kams iš Klai­pė­dos, Vil­niaus, Pa­ne­vė­žio, Kau­no, Tau­ra­gės, Sma­li­nin­kų, Aly­taus, te­ko keis­ti pa­skirs­ty­mo dir­žą, pa­ti­krin­ti ir su­re­mon­tuo­ti stab­džių sis­te­mą, at­lik­ti apš­vie­ti­mo ir sig­na­li­za­ci­jos sis­te­mų tech­ni­nės prie­žiū­ros bei re­mon­to dar­bus, pa­ti­krin­ti au­to­mo­bi­lio tech­ni­nę būk­lę prieš ke­lio­nę.

Kiek­vie­nai už­duo­čiai at­lik­ti bu­vo skir­tos 45 mi­nu­tės. Moks­lei­vių dar­bų ko­ky­bę ti­kri­no pro­fe­sio­na­lių au­to­mo­bi­lių re­mon­to dirb­tu­vių at­sto­vai iš bend­ro­vių „Mol­ler Au­to“, „Al­wark“ ir „e­Ser­vi­sas.eu“.

Ga­lė­tų virs­ti tarptautiniu

Va­rik­li­nių trans­por­to prie­mo­nių, lai­vų ir or­lai­vių pro­fe­si­nio mo­ky­mo me­to­di­nės ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Ta­das Kle­vas pa­žy­mė­jo, jog kas­met kon­kur­so da­ly­viai vis stip­res­ni ir ži­no vis dau­giau. Kas­met au­ga ir sa­vo jė­gas pa­no­ru­sių iš­ban­dy­ti jau­nų­jų au­to­me­cha­ni­kų skai­čius. Di­dė­ja, anot pa­šne­ko­vo, ir darb­da­vių, be­siž­val­gan­čių ge­rų dar­buo­to­jų, su­si­do­mė­ji­mas – ne vie­nas jų už­su­ka pa­si­kal­bė­ti su kon­kur­so da­ly­viais ir or­ga­ni­za­to­riais.

Bend­ro­vės „In­ter­Cars Lie­tu­va“ di­rek­to­rius Ar­tu­ras Il­ke­vi­čius pa­sa­ko­jo, kad po pir­mo­jo, prieš tre­jus me­tus or­ga­ni­zuo­to, kon­kur­so bend­ro­vės ko­le­gos už­sie­ny­je su­si­do­mė­jo kon­cep­ci­ja, to­dėl šian­dien gvil­de­na­ma idė­ja apie plė­trą į už­sie­nį ir tarp­tau­ti­nio kon­kur­so drau­ge su par­tne­riais iš ki­tų ša­lių or­ga­ni­za­vi­mą.

„Ge­rų me­cha­ni­kų nuo­la­tos trūks­ta ne tik Lie­tu­vo­je, bet ir ki­to­se ša­ly­se. Or­ga­ni­zuo­da­mi kon­kur­są sten­gia­mės par­ody­ti šios pro­fe­si­jos rei­ka­lin­gu­mą ir su­ves­ti po­ten­cia­lius par­tne­rius: mo­kyk­las – su darb­da­viais, pro­fe­si­nio ren­gi­mo cen­trus – su įran­gos, de­ta­lių tie­kė­jais. Vi­sa tai tam, kad drau­ge par­eng­tu­me pui­kius spe­cia­lis­tus“, – pa­žy­mė­jo A. Il­ke­vi­čius.

Ži­nių ne­bus per daug

Nors pel­nė per­ga­lę bei ge­riau­sio­jo var­dą, kon­kur­so nu­ga­lė­to­jas M. Maž­vi­la pur­tė gal­vą pa­klaus­tas, ar jau ži­no vis­ką. Anot jo, pir­miau­sia rei­kia dau­gy­bės me­tų ži­nioms įtvir­tin­ti, be to, da­lis už­duo­čių, te­ku­sių kon­kur­se, ne­bu­vo ma­ty­tos net at­lie­kant pra­kti­ką au­to­mo­bi­lius re­mon­tuo­jan­čio­se įmo­nė­se.

Jau­na­sis au­to­me­cha­ni­kas ne­slė­pė, jog at­ei­ty­je no­rė­tų dirb­ti su au­to­mo­bi­lių va­rik­liais, bet ma­nąs, kad jam dar trūks­ta ži­nių. „Rei­kia dau­gy­bės teo­ri­nių ži­nių, mat šio­je sri­ty­je yra itin daug in­for­ma­ci­jos, ku­rią bū­ti­na ži­no­ti. Tad kir­ba min­tis apie ne­aki­vaiz­di­nes stu­di­jas aukš­to­jo­je mo­kyk­lo­je“, – pri­si­pa­ži­no vai­ki­nas.

Me­cha­ni­ko pro­fe­si­ja, kaip sa­kė Mar­ty­nas, itin su­dė­tin­ga, ta­čiau ge­ra, mat dar­bo au­to­mo­bi­lių me­cha­ni­kams ne­trūks nie­kuo­met. Štai jis pats pa­siū­ly­mą dirb­ti ga­vo nė ne­bai­gęs moks­lų. „A­tei­ty­je, ma­tyt, kaip ir vi­si – no­rė­čiau tu­rė­ti sa­vo įmo­nę. Aiš­ku, tam rei­kia lai­ko, teks įgy­ti dau­gy­bę ži­nių, daug ką iš­mė­gin­ti sa­vo­mis ran­ko­mis“, – at­ei­ties pla­nus dės­tė vai­ki­nas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 25 me­tus įvy­kęs So­vie­tų Są­jun­gos žlu­gi­mas, pir­mo­jo fak­ti­nio Lie­tu­vos va­do­vo Vy­tau­to Lands­ber­gio tei­gi­mu, Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je bus pa­žy­mė­tas kaip ne­ei­li­nis įvy­kis.
Iš Lie­tu­vos iš­vy­ko dar vie­na pa­bė­gė­lių šei­ma. Tai si­rai: du su­au­gę ir trys vai­kai, pranešė LNK Ži­nios.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Pir­ma­die­nį Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios le­do ri­tu­lio ly­gos rung­ty­nė­se Elek­trė­nų „E­ner­gi­ja“ na­muo­se po at­kak­lios ko­vos 3:4 (0:0, 2:4, 1:0) nu­si­lei­do „HC Brest“ eki­pai ir čem­pio­na­te pa­ty­rė [...]
Sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre „Li­tex­po“ šur­mu­lia­vo Vil­niaus spor­to fes­ti­va­lis. Di­džiau­sia­me spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­ny­je sa­vo veik­lą pri­sta­tė virš šim­to įvai­riau­sių [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami