Geriausio metų automobilio konkurse - „Nissan“ armada

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-11-13 12:38
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-11-13 12:38
Tapti "Metų automobiliu 2015" pretenduoja net šeši "Nissan".  LŽ archyvo nuotrauka
Į lap­kri­čio 5-ąją pra­si­dė­ju­sį „Me­tų au­to­mo­bi­lio 2015“ kon­kur­są bend­ro­vės „Nis­san Nor­dic Eu­ro­pe“ at­sto­vai de­le­ga­vo net še­šis nau­jau­sius au­to­mo­bi­lius. Tai gau­siau­sia vie­nam au­to­mo­bi­lių pre­kės ženk­lui pri­klau­san­ti kon­kur­so šei­my­na.

„Nors šie­met ne­pa­vy­ko iš­kel­ti ma­siš­ku­mo kar­te­lės į re­kor­di­nį aukš­tį, mat „Me­tų au­to­mo­bi­lio 2011“ rin­ki­muo­se var­žė­si net de­vy­ni mū­sų de­le­guo­ti au­to­mo­bi­liai, ta­čiau še­še­tas „Nis­san“ lo­go­ti­pu pa­žy­mė­tų ma­ši­nų, ti­ki­mės, ir­gi at­kreips tiek ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jos, tiek pirk­ti nau­ją au­to­mo­bi­lį be­siž­val­gan­čių­jų dė­me­sį“, - pri­sta­ty­da­mas gau­sią šio ja­po­nų ga­min­to­jo ar­ma­dą vy­lė­si „Nis­san Nor­dic Eu­ro­pe“ ko­mu­ni­ka­ci­jos Bal­ti­jos ša­ly­se va­do­vas Min­dau­gas Plu­kys.

Du elek­tro­mo­bi­liai

Vie­nu di­džiau­sių kon­kur­so trau­kos ob­jek­tų ta­po aš­tuo­nio­lik­tuo­siuo­se lie­tu­viš­ko me­tų au­to­mo­bi­lio rin­ki­muo­se de­biu­ta­vęs elek­tro­mo­bi­lis. Net ne vie­nas, o iš­kart du. Vie­nas jų - ge­riau­sias „Nis­san Leaf“ ir ko­mer­ci­nio „NV200“ sa­vy­bes su­jun­gęs tik elek­tra va­ro­mas „Nis­san e-NV200“ - no­va­to­riš­kas, pra­ktiš­kas ir ap­lin­ką tau­so­jan­tis mies­to au­to­mo­bi­lis.

Pri­sta­ty­da­mi nau­ją­jį kū­ri­nį - kom­pak­tiš­ką fur­go­ną „e-NV200“ – „Nis­san“ ga­min­to­jai tar­si pa­tvir­ti­na ne­ke­ti­nan­tys už­leis­ti uži­ma­mos ly­de­rio po­zi­ci­jos elek­tro­mo­bi­lių seg­men­te. „e-NV200“ iš­sis­ki­ria ori­gi­na­liais pa­to­bu­li­ni­mais, nu­li­ne emi­si­ja bei itin ma­žo­mis eksp­loa­ta­ci­nė­mis iš­lai­do­mis. Bū­tent su šiuo kon­kur­si­niu mo­de­liu ir jo pirm­ta­ku „Nis­san Leaf“ elek­tro­mo­bi­liu ši ja­po­nų bend­ro­vė ta­po pir­mą­ja au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja pa­sau­ly­je, ku­rios asor­ti­men­te pui­kuo­ja­si du elek­tra va­ro­mi au­to­mo­bi­liai.

Pa­sak ga­min­to­jų, „e-NV200“ ap­jun­gia dvie­jų ap­do­va­no­ji­mais įver­tin­tų „Nis­san“ au­to­mo­bi­lių - „Leaf“ (pel­niu­sio „Pa­sau­lio me­tų au­to­mo­bi­lio ti­tu­lą“) bei „NV200“ (no­mi­nuo­to „Tarp­tau­ti­niu me­tų fur­go­nu“) - ge­riau­sias sa­vy­bes ir yra pa­si­ren­gęs iš pa­grin­dų pa­keis­ti leng­vų­jų ko­mer­ci­nių au­to­mo­bi­lių įvaiz­dį.

An­tra­sis mo­de­lis - Eu­ro­po­je pa­ga­min­tas ir Eu­ro­pos rin­kai skir­tas an­tro­sios kar­tos „Nis­san Leaf“, at­ve­rian­tis du­ris į mo­bi­lu­mo be emi­si­jų pa­sau­lį.

„Kol ki­ti ga­min­to­jai dar tik pri­sta­to ir ban­do sa­vo pir­muo­sius elek­tro­mo­bi­lius, „Nis­san“ Lie­tu­vo­je jau pra­de­da pre­ky­bą at­nau­jin­tu „Nis­san Leaf“ mo­de­liu, ku­ria­me dau­giau nei 100 įvai­rių pa­kei­ti­mų“, - tvir­ti­na M. Plu­kys.

Džiu­gi­na ge­rė­jan­ti infrastruktūra

Elek­tro­mo­bi­lius pri­sta­tę jų įga­lio­tie­ji at­sto­vai pa­si­džiau­gė, jog ir Lie­tu­vo­je dau­gė­ja ga­li­my­bių įkrau­ti aku­mu­lia­to­rių ba­te­ri­jas. Tad ne­tru­kus nu­va­žiuo­ti, sa­ky­kim iš Vil­niaus į Pa­lan­gą, šiuo be gar­so rie­dan­čiu ir ap­lin­kos ne­ter­šian­čiu au­to­mo­bi­liu ne­kils jo­kių prob­le­mų.

Elek­tro­mo­bi­lio aku­mu­lia­to­rių ga­li­ma per nak­tį įkrau­ti iš vien­fa­zio 16 A ir 3,3 kW ga­lios na­mų elek­tros tink­lo. Kro­vi­mui nau­do­jant 32 A ir 6,6 kW tink­lą, kro­vi­mo lai­kas su­trum­pė­ja iki ke­tu­rių va­lan­dų. Nau­do­jan­tis spe­cia­liu „CHA­de­MO“, nuo­la­ti­nės sro­vės 50 kW grei­tuo­ju kro­vik­liu, aku­mu­lia­to­rių iki 80 proc. ga­li­ma įkrau­ti vos per pus­va­lan­dį ar net per trum­pes­nį lai­ką, jei­gu jis nė­ra vi­siš­kai iš­si­kro­vęs.

Vi­so­je Eu­ro­po­je jau įreng­ta dau­giau kaip 1000 vie­šų­jų „CHA­de­MO“ grei­to­jo kro­vi­mo sto­te­lių. Be to, da­lis įmo­nių sa­vo par­kuo­se ar cen­truo­se tu­ri nuo­sa­vus grei­tuo­sius kro­vik­lius.

Ky­lan­ti žvaigždė

Per pa­sku­ti­niuo­sius sep­ty­ne­rius me­tus sa­vo ais­trą nau­jo­vėms ir tech­no­lo­gi­joms „Nis­san" rea­li­za­vo įvai­rio­mis šei­my­ni­nių au­to­mo­bi­lių mo­di­fi­ka­ci­jo­mis. Pa­si­telk­da­ma tą pa­čią di­zai­no kon­cep­ci­ją ir ori­gi­na­lią vi­zi­ją, įpras­min­tą kon­kur­se pri­sta­to­muo­se nau­jau­sių kar­tų „X–Trail”, „Qash­qai” ir „No­te” mo­de­liuo­se, šio ja­po­nų ga­min­to­jo at­sto­vai di­džiuo­ja­si pir­kė­jui vėl ga­lin­tys pa­siū­ly­ti heč­be­ką.

Tai ga­na ryš­kiai iš dau­ge­lio kon­kur­so da­ly­vių iš­sis­ki­rian­tis nau­ja­sis „Nis­san Pul­sar“ su pa­žan­gio­mis tech­no­lo­gi­jo­mis, ne­ti­kė­tais di­zai­no spren­di­mais ir erd­viau­siu kla­sė­je vi­du­mi.

Dėl il­giau­sios kla­sė­je va­žiuok­lės ba­zės (2700 mm) ir su­ma­nios kons­truk­ci­jos „Pul­sar“ tei­kia ge­ro­kai dau­giau vie­tos ga­le sė­din­čių ke­lei­vių ko­joms ir pe­čiams nei ki­ti šio au­to­mo­bi­lio kon­ku­ren­tai. Ga­le sė­din­čių­jų ke­liams pa­lik­ta 692 mm erd­vės. Šiuo po­žiū­riu „Pul­sar” mo­de­lis daug erd­ves­nis už dau­ge­lį D seg­men­to au­to­mo­bi­lių.

Pa­sak „Nis­san Nor­dic Eu­ro­pe“ ko­mu­ni­ka­ci­jos Bal­ti­jos ša­ly­se va­do­vo, „Me­tų au­to­mo­bi­lio 2015“ kon­kur­se pri­sta­to­mi „Nis­san“ mo­de­liai iš­sis­ki­ria ne tik nau­jau­sio­mis, pa­žan­giau­sio­mis tech­no­lo­gi­jo­mis, bet ir pa­si­žy­mi ypa­tin­gu sau­gu­mu. Net trims „Nis­san“ au­to­mo­bi­liams iš kon­kur­se da­ly­vau­jan­čių še­šių – „X-Trail“, „Qash­qai“ ir „Pul­sar“ - ne­prik­lau­so­ma nau­jų au­to­mo­bi­lių sau­gu­mo ver­ti­ni­mo or­ga­ni­za­ci­ja „Eu­roN­CAP“ šie­met su­tei­kė aukš­čiau­sią­jį pen­kių žvaigž­du­čių įver­ti­ni­mą.

Šis pri­pa­ži­ni­mas itin su­stip­ri­no „Nis­san“ ga­min­to­jų, o kar­tu ir pa­ties au­to­mo­bi­lio, kaip pa­ti­ki­mo ir aukš­čiau­sią sau­gu­mo ly­gį už­ti­kri­nan­čio pre­kės ženk­lo, įvaiz­dį.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos vys­ku­pai iš­pla­ti­no prieš­rin­ki­mi­nį laiš­ką, ku­ria­me ra­gi­na gy­ven­to­jus ak­ty­viai da­ly­vau­ti ki­tą sa­vai­tę vyk­sian­čiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se. Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios hie­rar­chai taip pat par­eiš­kė [...]
Jei nau­jo­jo Sei­mo ei­li­niai na­riai pri­tars sa­vo ly­de­riams, Lie­tu­va per ar­ti­miau­sius ket­ve­rius me­tus ga­li pri­im­ti is­to­ri­nį spren­di­mą įteisinti ho­mo­sek­sua­lų san­ty­kius.
Pra­ėju­sią sa­vai­tę at­skleis­tą ma­si­nę „Ya­hoo“ var­to­to­jų duo­me­nų va­gys­tę įvyk­dė „pro­fe­sio­na­lūs“ prog­ra­mi­šiai, ku­rie šiuo poel­giu sie­kė pa­si­pel­ny­ti, ro­do ana­li­zė, atlikta ap­sau­gos spe­cia­lis­tų.
JAV vals­ty­bės se­kre­to­rius Joh­nas Ker­ry ket­vir­ta­die­nį pers­pė­jo, kad dėl Ale­po puo­li­mo Va­šing­to­nas Si­ri­jos klau­si­mu yra prie sa­vo de­ry­bų su Rusija nu­trau­ki­mo ri­bos.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Gal­būt net ne vi­si vil­nie­čiai ži­no, kur va­ka­rais ga­li­ma pa­bėg­ti nuo ne­oni­nių var­to­to­jų kul­tū­ros lem­pu­čių ir ras­ti ne to­kią triukš­min­gą, tru­pu­tį nos­tal­gi­jos dul­kė­mis nusėtą ra­my­bės oa­zę.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Ket­vir­ta­die­nį, per iš­kil­min­gą ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nia­me fi­zi­nių ir tech­no­lo­gi­jos moks­lų cen­tre, pa­skelb­ti Šve­di­jos vers­lo ap­do­va­no­ji­mų 2016 nu­ga­lė­to­jai. Jais ta­po prof. dr. Vir­gi­ni­jus Šikš­nys, [...]
Įmo­nėms, ku­rios Vil­niu­je ne tik žen­gė pir­muo­sius žings­nius, bet ir skai­čiuo­ja čia veik­los de­šimt­me­čius ar šimt­me­tį, mies­to pra­na­šu­mai na­tū­ra­liai nu­sve­ria trū­ku­mus: lo­gis­ti­kos iš­šū­kiai [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Dvi LFF tau­rės bei Su­per­tau­rė – to­kiais tro­fė­jais Vil­niaus „Žal­gi­rio“ fut­bo­li­nin­kai jau pa­pil­dė sa­vo ap­do­va­no­ji­mų len­ty­ną. Lais­va vie­ta jau ruo­šia­ma ir po truputėlį be­si­bai­gian­čiam „SMScre­dit.lt [...]
Šią sa­vai­tę su­kan­ka 20 me­tų, kai Lon­do­no „Ar­se­nal“ fut­bo­lo klu­bą tre­ni­ruo­ja prancūzas Ar­se­ne'as Wen­ge­ras.
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Jau penk­tus me­tus iš ei­lės vyks­tan­ti IT pa­slau­gų bend­ro­vės „Tie­to Lie­tu­va“ IT ta­len­tų ug­dy­mo prog­ra­ma „Mė­nuo su IT“ šie­met pir­mą kar­tą su­lau­kė itin daug par­aiš­kų ne tik iš Lie­tu­vos, [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Net pei­liu gink­luo­tas plė­ši­kas ne­pri­vers at­si­sa­ky­ti puodelio ar­ba­tos Ang­li­jo­je.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami