Geriausiu koncepciniu automobiliu pripažintas „Maserati Alfieri“ taps serijiniu

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-03-28 06:00
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-03-28 06:00
Galingiausias "Maserati Alfieri" modelis turės 460 AG.  Gamintojo nuotrauka
Pres­ti­ži­nių au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jo iš Ita­li­jos „Ma­se­ra­ti“ su­kur­tas kon­cep­ci­nis mo­de­lis „Al­fie­ri“, ku­ris pri­pa­žin­tas ge­riau­siu 2014 m. kon­cep­ci­niu mo­de­liu, ne­liks tik brė­ži­niuo­se – šį mo­de­lį ke­ti­na­ma leis­ti se­ri­ji­niu bū­du. Kon­cer­nas ža­da, kad daug tei­gia­mų at­si­lie­pi­mų su­lau­ku­sio „Ma­se­ra­ti Al­fie­ri“ se­ri­ji­nė ga­my­ba pra­si­dės 2017 me­tais, o kiek vė­liau pa­si­ro­dys ir „Al­fie­ri“ kab­rio­le­to ver­si­ja.

Pir­mą kar­tą „Ma­se­ra­ti Al­fie­ri“ kon­cep­ci­nis mo­de­lis bu­vo pri­sta­ty­tas 2014 me­tais, ir tai įvy­ko Že­ne­vos au­to­mo­bi­lių par­odo­je. Iš­skir­ti­nį „2+2“ kon­cep­ci­nį au­to­mo­bi­lį ga­min­to­jas pri­sta­tė mi­nė­da­mas sa­vo šim­to me­tų ju­bi­lie­jų, o nau­ją­jį mo­de­lį pa­va­di­no vie­no iš Ma­se­ra­ti šei­mos bro­lių – Al­fie­ri – var­du. Šio kon­cep­ci­nio mo­de­lio di­zai­nas bu­vo su­kur­tas Tu­ri­ne, „Sti­le“ cen­tre, ku­rio am­bi­cin­gų di­zai­ne­rių gru­pei va­do­va­vo Mar­cas Ten­co­nė. Šių me­tų Že­ne­vos au­to­mo­bi­lių par­odos di­zai­no ap­do­va­no­ji­muo­se „Ma­se­ra­ti Al­fie­ri“ bu­vo pri­pa­žin­tas ge­riau­siu pra­ėju­sių me­tų kon­cep­ci­niu mo­de­liu.

„I­dea­lių apim­čių ir dai­lių pro­por­ci­jų spor­ti­niai au­to­mo­bi­liai jau se­niai ta­po ne­pri­lygs­ta­mu Ita­li­jos au­to­mo­bi­lių di­zai­no iš­skir­ti­nu­mu, o „Al­fie­ri“ mo­de­ly­je dar šiuo­lai­kiš­kes­ni di­zai­no ele­men­tai pri­tai­ky­ti ne­prie­kaiš­tin­gai. Vi­so to re­zul­ta­tas – kla­si­ki­nis ita­liš­kas spor­ti­nis au­to­mo­bi­lis, ku­ris tuo pa­čiu yra ab­so­liu­čiai mo­der­nus“, – sa­kė ap­do­va­no­ji­mus su­ren­gu­sio pa­grin­di­nio pa­sau­ly­je au­to­mo­bi­lių di­zai­no ka­na­lo „Car De­sign News“ re­dak­to­rius Owe­nas Rea­dis.

„Al­fie­ri“ mo­de­lis dar la­biau iš­plės „Ma­se­ra­ti“ asor­ti­men­tą ir at­spin­dės pre­kės ženk­lo is­to­ri­nę pri­gim­tį. Jei­gu „Quat­tro­por­te“ ir „Ghib­li“ mo­de­liai pa­ska­ti­no ma­ny­ti, kad „Ma­se­ra­ti“ tam­pa vis dau­giau orien­tuo­tas į spor­tiš­kus, aukš­tos kla­sės ke­tu­rių du­rų se­da­nus, „Al­fie­ri“ pri­vers pri­si­min­ti, kad „Ma­se­ra­ti“ vi­sų pir­ma yra lenk­ty­ni­nių au­to­mo­bi­lių pre­kės ženk­las. „Al­fie­ri“ su­kur­ta pa­il­ga for­ma ir ti­piš­kas 2+2 Ita­liš­kų au­to­mo­bi­lių sti­lius bu­vo bū­din­gas ir le­gen­di­niams „Ma­se­ra­ti“ lenk­ty­ni­niams mo­de­liams – 1957 m. lai­dos „3500 GT“, 1959-ųj­jų „5000 GT“ ar 1969-ųjų „In­dy“.

„Al­fie­ri“ yra su­kur­tas pa­gal „Gran­Tu­ris­mo MC Stra­da­le“ va­žiuok­lę, ta­čiau ba­zė tarp ašių yra 24 cm trum­pes­nė (vi­so 2700 cm), to­dėl įgau­na spor­ti­nio au­to­mo­bi­lio pro­por­ci­jas. „Al­fie­ri“ yra 4590 mm il­gio , 1930 mm plo­čio ir 1280 mm aukš­čio.

Iš iš­orės „Al­fie­ri“ mo­de­lis tu­ri il­gą, že­mą no­sį, ku­ri pri­me­na il­gaam­žius „Ma­se­ra­ti“ au­to­mo­bi­lius. Prie­ki­nės gro­te­lės yra ver­ti­ka­liai pers­kir­tos į dvi įgaub­tas da­lis ir su­da­ro įspū­dį, tar­si jos bū­tų pa­ki­bu­sios ore. Prie­ki­nėms lem­poms– "bi-xe­non-LED" tech­no­lo­gi­jos – ag­re­sy­vios iš­vaiz­dos su­tei­kia cha­rak­te­rin­gai švie­čian­tys „an­ta­kiai“. Spe­cia­liai „Al­fie­ri“ kon­cep­ci­niam au­to­mo­bi­liui di­zai­ne­riai su­kū­rė ir rat­lan­kius, ir jie ski­ria­si dy­džiu – ga­le mon­tuo­ja­mi 21 co­lio skers­mens, ant prie­ki­nės ašies – 20 co­lio skers­mens. Rat­lan­kių di­zai­ne „Ma­se­ra­ti“ is­to­ri­jos ži­no­vai taip pat įžvelgs šeš­to de­šimt­me­čio lenk­ty­ni­nių mo­de­lių nau­do­tą sti­lis­ti­ką bei „Ma­se­ra­ti“ ženk­lo – Ne­ptū­no tri­ša­kio – di­zai­ną.

Po pa­il­gos for­mos kė­bu­lu sly­pi „Ma­se­ra­ti Gran­Tu­ris­mo“ plat­for­ma. „Al­fie­ri“ kon­cep­ci­nia­me mo­de­ly­je įmon­tuo­tas 4,7 li­tro „Ma­ra­nel­lo“ V8 va­rik­lis, ga­lin­tis pa­siek­ti 460 AG prie 7000 aps./min. ir 520 Nm esant 4750 aps./min., ku­ris su­tei­kia ne­įti­kė­ti­ną trau­kos jaus­mą. Dėl spe­cia­laus iš­me­ti­mo sis­te­mos iš­dės­ty­mo au­to­mo­bi­lis ne tik įspū­din­gai pa­grei­tė­ja, bet ir sklei­džia už­bu­rian­čiai ma­lo­nų gar­są. Tie­sa, kol kas kon­cer­nas dar spren­džia, ko­kie va­rik­liai bus siū­lo­mi se­ri­ji­nės ga­my­bos mo­de­ly­je.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Kad val­dan­čių­jų ža­da­mos nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so (DK) pa­tai­sos bū­tų pri­im­tos iki ka­den­ci­jos pa­bai­gos, Sei­mo na­riams te­rei­kia no­ro. Jei par­la­men­ta­rai šio dar­bo ne­at­lik­tų, la­biau­siai, eks­per­tų tei­gi­mu, [...]
TAI­KA. Vie­nas iš tūks­tan­čių žmo­nių, ku­rie rug­sė­jo 26 die­ną rin­ko­si į pa­grin­di­nę Bo­go­tos, Ko­lum­bi­jo­je, aikš­tę švęs­ti tai­kos su­si­ta­ri­mo. Tą­dien Kar­ta­che­nos mies­te vyriausybė ir di­džiau­sia [...]
Šio­mis die­no­mis po­pie­žius Pra­nciš­kus vie­ši Kau­ka­zo re­gio­ne. Va­kar jis at­skri­do į Gru­zi­ją, o ry­toj lan­ky­sis Azer­bai­dža­ne. Abie­jo­se ša­ly­se gy­ve­na la­bai ma­žai ka­ta­li­kų. Azerbaidžane be­veik 95 [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
Iš­vyks­tan­čios žvaigž­dės, by­ran­tis klu­bai, per pu­sę su­ma­žė­jęs žiū­ro­vų su­si­do­mė­ji­mas – to­kia su­nku­mus iš­gy­ve­nan­čio Ukrainos fut­bo­lo nū­die­na.
2020 me­tų To­ki­jo olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se žiū­ro­vai iš­vys pen­kias nau­jas spor­to ša­kas. Į olim­pi­nę prog­ra­mą įtrauk­tas spor­ti­nis lai­pio­ji­mas, bang­len­čių ir ried­len­čių spor­tas, ma­ža­sis beis­bo­las [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Pa­gal Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­les mar­gų­jų upė­ta­kių ne­ga­li­ma žve­jo­ti nuo spa­lio 1 d. iki gruo­džio 31 d., bet šį­syk drau­di­mas įsi­ga­lios spa­lio 3-ąją, praneša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami