Gerina komercinių automobilių pravažumą

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-05-02 06:00
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-05-02 06:00
Furgonas Renaut Master" su visų varančiųjų ratų sistema "Master 4x4" yra pasirengęs įveikti ir visišką bekelę.  Gamintojo nuotrauka
Ko­mer­ci­nių ma­ši­nų pra­va­žu­mo ga­li­my­bės ga­li la­bai skir­tis pri­klau­so­mai nuo ke­lių, ku­riais au­to­mo­bi­liai nuo­lat va­ži­nė­ja, ir to, ar su­dė­tin­gos ke­lio są­ly­gos yra nuo­la­ti­nė, ar at­si­tik­ti­nė ap­lin­ky­bė. 

Ko­mer­ci­nių au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Re­nault“ skel­bia pra­de­dan­ti siū­ly­ti leng­vą­sias ko­mer­ci­nes ma­ši­nas su tri­mis pra­va­žu­mą ge­ri­nan­čio­mis tech­no­lo­gi­jo­mis, ku­rios pa­dės va­ži­nė­ti įvai­res­nė­mis oro są­ly­go­mis ir įvai­res­niais ke­liais.

Pra­ncū­zi­jos „Re­nault“ sa­vo leng­vuo­siuo­se ko­mer­ci­niuo­se au­to­mo­bi­liuo­se pra­dė­jo dieg­ti tri­jų ka­te­go­ri­jų ge­ri­nan­čias pra­va­žu­mą tech­no­lo­gi­jas, ku­rios yra pa­va­din­tos „Ex­ten­ded Grip“, „X-Track“ ir „Mas­ter 4x4“.

„Ex­ten­ded Grip“, pa­sak kom­pa­ni­jos pra­ne­ši­mo ži­niask­lai­dai, pa­de­da ko­mer­ci­nio au­to­mo­bi­lio pa­dan­goms ge­riau su­kib­ti su ke­lio dan­ga, ypač kai ji sli­di. Ši tech­no­lo­gi­ja yra stan­dar­ti­nės Eu­ro­po­je siū­lo­mų as­me­ni­nių ir ko­mer­ci­nių „Re­nault Kan­goo“, „Re­nault Tra­fic“ ir „Re­nault Mas­ter“ mo­de­lių įran­gos da­lis.

Ko­mer­ci­niuo­se „Re­nault Kan­goo“, „Re­nault Tra­fic“ ir „Re­nault Mas­ter“ mo­de­liuo­se yra mon­tuo­ja­ma „X-Track“ sis­te­ma, ku­ri už­ti­kri­na ge­res­nį pa­dan­gų su­ki­bi­mą su ke­lio dan­ga va­žiuo­jant su­dė­tin­ges­nė­mis tra­so­mis nei ke­lias su as­fal­to dan­ga. Nau­ja­sis fur­go­nas „Re­nault Mas­ter“ nuo šiol ga­li bū­ti už­sa­ko­mas ir su vi­sų va­ran­čių­jų ra­tų trans­mi­si­ja „Mas­ter 4x4“, už­ti­kri­nan­čia iš­skir­ti­nį su­ki­bi­mą, kai va­žiuo­ja­ma ypač su­nkioms ke­lio są­ly­goms.

Kaip vei­kia sis­te­mos? „Ex­ten­ded Grip“ sis­te­ma ri­bo­ja ra­tų sly­di­mą ir pa­di­di­na su­ki­bi­mą su ke­liu, va­žiuo­jant sli­džia ke­lio dan­ga. Tra­di­ci­nės sis­te­mos ra­tų sly­di­mą eli­mi­nuo­ja ma­ži­nant va­rik­lio sū­kius ir ra­tams tie­kia­mą ga­lią tuo at­ve­ju, jei už­fik­suo­ja­mas ra­tų sly­di­mas. „Ex­ten­ded Grip“ yra iš­ma­ni sis­te­ma, įjun­gia­ma pa­spau­dus myg­tu­ką. Kai sis­te­ma nu­sta­to, kad ku­ris nors va­ran­ty­sis ra­tas lais­vai su­ka­si tuo me­tu, kai ki­ti ra­tai sto­vi vie­to­je, su­ki­bi­mas nu­sta­to­mas kaip pri­ori­te­tas ir sis­te­ma ne­lei­džia va­rik­liui ma­žin­ti ga­lios. To­kiu at­ve­ju, lau­to­mo­bi­liui įvei­kiant snie­go, le­do ar­ba pur­vo kliū­tį, tech­no­lo­gi­ja lei­džia ra­tams lais­vai su­ktis, su­teik­da­ma ga­li­my­bę pa­dan­gai pa­siek­ti gi­les­nia­me dan­gos sluoks­ny­je esan­tį ge­res­nio su­ki­bi­mo pa­vir­šių. Tuo pa­čiu me­tu su­tei­kia­ma ga­li­my­bė pa­ma­žu di­din­ti grei­tį ir iš­nau­do­ti vi­są ga­li­mą su­ki­bi­mą. Šiuo at­ve­ju vai­ruo­to­jas kon­tro­liuo­ja ga­lios per­da­vi­mą spau­dy­da­mas grei­čio pa­mi­nos pe­da­lą.

„X-Track“ sis­te­mą su­da­ro ke­tu­ri au­to­mo­bi­lio ele­men­tai: 1) ri­bo­to sly­di­mo di­fe­ren­cia­las; 2)pa­di­din­ta proš­vai­sa; 3)dug­no ap­sau­ga“ 4)“Mud@S­how“ pa­dan­gos“. Ri­bo­to sly­di­mo di­fe­ren­cia­las sa­vo kons­truk­ci­jo­je yra aš­tuo­nis frik­ci­nius dis­kus. Jei­gu vie­nas ra­tas ne­ten­ka su­ki­bi­mo, ri­bo­to sly­di­mo di­fe­ren­cia­las iki 25 pro­cen­tų va­rik­lio ga­lios per­duo­da ra­tui, ku­ris iš­lai­kė ge­riau­sią su­ki­bi­mą.

Au­to­mo­bi­lis pa­ju­da pir­myn, iš­va­žiuo­da­mas iš su­dė­tin­go ruo­žo. Di­des­nė au­to­mo­bi­lio proš­vai­sa lei­džia įveik­ti kliū­tis, lau­kian­čias pra­stuo­se ke­liuo­se ir sau­go nuo dug­nui ten­kan­čių smū­gių bei įbrė­ži­mų. „Kan­goo“ ir „Tra­fic“ proš­vai­sa, esant rei­ka­lui, pa­di­dė­ja maž­daug 30 mm, o „Mas­ter“ – 40 mm. „Kan­goo“, „Tra­fic“ ir „Mas­ter“ kaip pa­pil­do­ma įran­ga siū­lo­ma ir plie­ni­nė, 3 mm sto­rio va­rik­lio ap­sau­ga.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Dau­gu­ma par­ti­jų at­sto­vų la­biau­siai ko­rum­puo­to­mis lai­ko že­mėt­var­kos ins­ti­tu­ci­jas, po­li­ti­nes par­ti­jas ir sa­vi­val­dy­bes, o ko­rup­ci­ją lai­ko vie­na iš opiau­sių prob­le­mų ša­ly­je, ro­do „Trans­pa­ren­cy [...]
Sei­mo na­riai siū­lo grą­žin­ti vals­ty­bės ap­do­va­no­ji­mo sta­tu­są ke­tu­riems ži­ny­bi­niams ap­do­va­no­ji­mams – Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės kū­rė­jų sa­va­no­rių me­da­liui, Šau­lių žvaigž­dei, Šau­lių žvaigž­dės [...]
Prieš­in­gai nei ma­nė dau­ge­lis ana­li­ti­kų ir eks­per­tų, Naf­tą eks­por­tuo­jan­čių ša­lių or­ga­ni­za­ci­jos (OPEC) na­rės tre­čia­die­nį Al­žy­re ne­ti­kė­tai, vi­sos rin­kos ir sa­vo pačių nuo­sta­bai, su­ge­bė­jo [...]
Šve­di­jo­je nuo 2018 me­tų bus grą­žin­ta vi­suo­ti­nė ka­ro prie­vo­lė, pra­ne­šė gy­ny­bos ministras Pe­te­ris Hultq­vis­tas.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Jau vie­nuo­lik­tus me­tus iš ei­lės ru­duo moks­lei­viams aso­ci­juo­ja­si ne tik su mo­kyk­li­ne ru­ti­na, bet ir su jiems skirtais pra­smin­gais fil­mais.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Kas an­tra ma­ža ir vi­du­ti­nė Lie­tu­vos įmo­nė te­ri­to­ri­nes dar­bo bir­žas įvar­di­ja kaip įstai­gas, la­biau­siai padedančias plė­to­ti vers­lą. 
Vers­las ra­gi­na­mas jau da­bar pra­dė­ti ruo­štis po po­ros me­tų griež­tė­sian­čiam as­mens duo­me­nų val­dy­mui ir sau­go­ji­mui. Mat nau­jų tai­syk­lių ne­si­lai­kan­čioms įmo­nėms grės bau­da iki 20 mln. eu­rų. [...]
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jo­je (LFF) rink­ti­nių di­rek­to­riu­mi dir­bęs Ro­ber­tas Taut­kus ėmė­si nau­jos veik­los. Jo ini­cia­ty­va įkur­ta Lie­tu­vos fut­bo­lo žai­dė­jų są­jun­ga (LFŽS), kuri rū­pi­na­si pro­fe­sio­na­lių [...]
Lie­tu­vos vy­rų te­ni­so rink­ti­nė, Da­vi­so tau­rės se­zo­ną bai­gu­si pra­lai­mė­ji­mu Bos­ni­jai ir Her­ce­go­vi­nai, sa­vų žiū­ro­vų aki­vaiz­do­je vėl žais ne­grei­tai.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami